حسن بحرالعلوم

حسن بحرالعلوم

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
۱.

اولویت بندی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از مدل تفسیری – ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی مشارکت غربالگری فازی ورزش تربیتی همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی راهکارهای توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از روشهای کیفی دلفی و غربالگری فازی و روش کمی مدل سازی تفسیری- ساختاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای انجام دادن پژوهش ابتدا با روش کیفی دلفی 23 راهکار توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی از طریق تحلیل محتوای ادبیات موجود و 15 مصاحبه انجام شده با خبرگان استخراج شد و با به کارگیری روش غربالگری فازی 22 راهکار مورد تأیید خبرگان استخراج شد. پس از آن با روش کمی مدل سازی تفسیری- ساختاری روابط میان راهکارهای توسعه مشارکت تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت به منظور خوشه بندی راهکارها از روش MICMAC استفاده شده و نتایج نشان داده است که سه راهکار «فراهم کردن زیرساختهای قانونی مشارکت در سه سطح کلان، سازمانی و محلی»، «تعریف و تفهیم مشارکت در سطح کلان به منظور ایجاد شرایط تسهیل کننده، تشویقی و حمایتی» و «ایجاد معاونت تربیت بدنی در ساختار ادارات آموزش و پرورش» از تأثیرگذارترین راهکارهای توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی به شمار می آیند. بنابراین توسعه مطلوب مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی مستلزم فراهم کردن این سه دسته زیرساخت است که با درگیرشدن همه گروهها امکان پذیر است.
۲.

طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی تحلیل عاملی مدیریت مصرف ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۴۹
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی اعضای هیأت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 364 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل ساختاری در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بنابراین پرسشنامه 68 سؤالی به دست آمده، مقیاس مناسبی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، مدلی طراحی شد که می توان با استفاده از آن موجب توسعه ورزش دانشگاهی کشور شد.
۳.

طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان براساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تکنیک مبتنی بر بدیهیات حفظ کارمندان شاخص های عملکردی گزینش کارمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۳۸
هدف پژوهش حاضر، طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان بر اساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. روش انجام پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی و مبتنی بر طراحی یک پرسش نامه با به کارگیری اصل تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات می باشد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال1396 تشکیل دادند (960= N) که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 274 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند (274= n). ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد منابع انسانی می باشد. برای تحلیل داده ها در قسمت طراحی از تکنیک مبتنی بر بدیهیات و همچنین آمار استنباطی شامل الگوی معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون استفاده گردید. همچنین روایی ظاهری با توجه به نظر ده نفر از اساتید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تعیین گردید. از طرفی پایایی پرسش نامه ها بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ محاسبه شد(75/0=α). نتایج این پژوهش نشان دادند که سه عامل گزینش کارمندان، شاخص های عملکردی منابع انسانی، حفظ کارمندان و خرده مقیاس های آن ها برای طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان مناسب می باشند. همچنین هیچ یک از سؤالات این مؤلفه ها از مدل پژوهش حذف نشدند؛ لذا این وزارت خانه با توجه به نتایج پژوهش می بایست امکان شناسایی زمینه هایی در مورد نظام ارزیابی عملکرد را میسر سازند و به شناسایی فرصت ها و محدودیت های آن کمک نمایند.
۴.

تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد شادکامی عملکرد کارکنان مدرسه معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی استان سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند (240 نفر). روش نمونه گیری، در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد نشاط حرفه ای اسکوهولت (2011)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و عملکرد شغلی پاترسون (1922) بود. پایایی پرسشنامه ها با شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرات 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دبیران تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از معیارهای روایی همگرا و واگرا تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت. پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد که نشاط حرفه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار هستند. نشاط حرفه ای نیز بر تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار است. همچنین تعهد سازمانی در رابطه بین نشاط حرفه ای و عملکرد شغلی، نقش میانجی را ایفا می کند. بنابراین به منظور اینکه عملکرد دبیران تربیت بدنی ارتقاء یابد، بهتر است ابتدا بر تقویت نشاط حرفه ای آنها تمرکز کرد که به طور همزمان به کمک نشاط حرفه ای، تعهد آنها به سازمان بهبود می یابد و این خود منجر به بهبود عملکرد شغلی خواهد شد.
۵.

نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد بازاریابی جامعه شناسی رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۹۲
از آنجایی که امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها از جهات بسیاری مورد توجه است، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع درحال توسعه بود. نمونه آماری پژوهش را 13 نفر از خبرگان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه، مرور اسناد و مطالعه مبانی نظری استخراج شدند. یافته های پژوهش به روش کدگذاری در 3مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز و نظری در رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج، 346 کد در 32 مفهوم، 14مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند. هر چند اغلب پژوهش -های انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی، بر نقش اقتصادی فوتبال در توسعه جوامع تأکید دارند، نتایج این پژوهش نشان داد که پیش از توسعه نقش فرهنگی و اجتماعی فوتبال جوامع در حال توسعه، توسعه اقتصادی در چارچوب مسئولیت اجتماعی فوتبال، کمی دور از انتظار است. تا جایی که تلاش در این راه نیز با واقعیت های این گونه جوامع همخوانی چندانی ندارد. بنابراین، پیشنهاد می شود سازمان های فوتبالی این گونه جوامع ازجمله ایران، در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود، بر توسعه فرهنگی و اجتماعی تأکید بیشتری ورزند. این نتایج، رویکرد فعلی محققان حوزه اقتصاد، بازاریابی و جامعه شناسی ورزشی و نیز مدیران و مسئولان سازمان های فوتبالی را برای کمک به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی، به چالش می کشد.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانشگاهی اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف برنامه ریزی تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۶۹
اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین دغدغه های کشور ایران در سال های اخیر است، ازاین رو هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضاء هیئت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 376 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی 68 متغیر در 8 عامل تحرک و پویایی، اتکای به خود، آموزش و اطلاع رسانی، توسعه اجتماعی، برنامه ریزی، قانون مداری، مدیریت مصرف و مشارکت فعال قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. بر این اساس مدیریت مصرف با میانگین 47/0 ± 29/4، مشارکت فعال با میانگین 53/0 ± 11/4، برنامه ریزی با میانگین 58/0 ± 08/4 مهم ترین عوامل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی شناخته شدند؛ بنابراین، دانشگاه ها می بایست به مدیریت مصرف، مشارکت فعال و برنامه ریزی توجه بیشتری نمایند تا در راستای رسیدن به آرمان ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش دانشگاهی گام بردارند.
۷.

تأثیر رهبری اخلاقی و مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادارات ورزش و جوانان خوشنامی سازمانی مسئولیت پذیری اجتماعی مدیر اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۶۵
هدف این تحقیق تعیین تأثیر رهبری اخلاقی و مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان تشکیل دادند (208=N) که از بین آنها 122 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پس از تأیید روایی صوری و محتوایی از پرسش نامه های رهبری اخلاقی براون و همکاران (با 0.91=α؛ 0.96=CR)، مسئولیت اجتماعی کارول (با 0.86=α؛ 0.90=CR) و شهرت سازمانی لوما-اهو (با 0.93=α؛ 0.95=CR) استفاده شد. داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که رهبری اخلاقی بر شهرت سازمانی (0.31) و مسئولیت اجتماعی کارکنان (0.81) تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تأثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی کارکنان (0.59) مثبت و معنادار بود. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می شود با پایبندی به اصول و معیارهای اخلاقی و حمایت از کارکنان، موجبات بهبود مسئولیت پذی آنها را فراهم آورند، چرا که این کار تصویر مثبت و خوشایندی را از سازمان ایجاد و تقویت خواهد کرد.
۸.

نقش فناوری های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری انتظامی امنیت تماشاگر فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
زمینه و هدف: خشونت تماشاگران یک معضل در ایران و جهان است که باعث بی نظمی و بروز اختلال در برگزاری رویدادهای ورزشی می شود و فناوری های نوین انتظامی نقش بسزایی در کنترل آن دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش فناوری های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران بود. روش : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت علی- همبستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تعداد 172 نفر از مسئولین یگان ویژه استان های دارای تیم لیگ برتری فوتبال در سال 98-99 بودند که متناسب با حجم جامعه آماری در هر استان به صورت طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته فناوری های نوین انتظامی با 23 گویه و پرسشنامه نظم و امنیت مسابقات فوتبال با 12 گویه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن ها توسط 11 نفر از اساتید و صاحب نظران تائید و پایایی آن ها به وسیله آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن به ترتیب برای هر دو پرسشنامه 89/0 و 84/0 به دست آمد. با توجه به توزیع غیر نرمال داده های به دست آمده، برای تحلیل داده ها از نرم افزار «smart pls» استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ضریب مسیر فناوری های نوین انتظامی و برقراری نظم و امنیت ورزشگاه 679/0 و ضریب تعیین (R<sup>2</sup>) آن 462/0 است که می توان چنین استدلال کرد که با به کارگیری فناوری های نوین انتظامی مطرح شده در این پژوهش به 2/46 درصد نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران جامعه عمل پوشاند. نتیجه گیری: نیروی انتظامی به منظور برقراری نظم و امنیت در مسابقات فوتبال با به کارگیری و تجهیز خود به انواع فناوری های نوین و پیشرفته با برهم زنندگان نظم و امنیت ورزشگاه برخورد بهنگام، مناسب و قاطع داشته باشد.
۹.

شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا روش کیفی مشارکت ورزش تربیتی همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرا بخشی در ورزش دانش آموزی انجام شد. روش پژوهش، از نوع تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه آماری شامل تمام مسئولین ورزش دانش آموزی، دبیران تربیت بدنی باتجربه، قانون گذاران و شخصیت های حقیقی و حقوقی مرتبط با آموزش وپرورش ایران بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند تا اشباع داده ها ادامه یافت. فرایند گردآوری داده ها مشتمل بر 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با ورزش دانش آموزی بود. تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری داده ها و به روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. در مرحله کدگذاری باز تعداد 62 مفهوم، 9 مقوله فرعی و درنهایت 3 مقوله اصلی استخراج شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سه راهکار عمده توسعه مشارکت فرا بخشی در ورزش دانش آموزی عبارت اند از؛ ایجاد پیش زمینه های رسمی توسعه مشارکت، فرهنگ سازی مشارکت و تدوین نظام مشارکت، بنابراین، توسعه مطلوب مشارکت فرا بخشی در ورزش دانش آموزی مستلزم کاربست این سه دسته فعالیت های اجرایی است که نیازمند درگیرشدن همه گروه های ذینفع است.
۱۰.

ارتباط حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و خودکارامدی با میزان مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت های بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت اجتماعی حمایت دوستان حمایت خانواده خودکارامدی ورزش معلولان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و خودکارامدی با مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوی در فعالیت های بدنی است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن را ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوی در سال 1395 تشکیل می دهند. نمونه پژوهش 244 ورزشکار معلول بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه میزان مشارکت ورزشی، پرسشنامه خودکارامدی، پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده و پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده (لی، پترسون و دیکسون، 2010) استفاده شد. داده های پژوهش با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین خودکارامدی با میزان مشارکت ورزشکاران (201/0=r) و همچنین بین حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان با میزان مشارکت ورزشکاران (156/0=r)(221/0=r) جانباز و معلول در فعالیت های بدنی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما خودکارامدی، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان پیش بینی کنندهه معناداری برای مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت های بدنی نیست. نتایج نشان داد بین مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت های بدنی با خودکارامدی، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین جانبازان و معلولان ورزشکار بیشترین حمایت را از طریق فراهم آوردن شرایط رفت وآمد به محل های تمرین و مسابقه و تشویق کردن و بازخورد مثبت از طرف خانواده و کمترین حمایت را نیز در نمایش نحوه درست و چگونگی حرکات ورزشی از طرف خانواده دریافت می کنند.  
۱۱.

تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی مشتریان زن باشگاه های ورزشی به واسطه ی بازاریابی حسی

کلید واژه ها: تبلیغات شفاهی تجربه ی حسی محیط خدمت رسانی نوآوری در خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۰
این پژوهش براساس هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی مشتریان زن باشگاههای ایروبیک و آمادگی جسمانی استان سمنان در سال 1398 بودند. حجم نمونه ی آماری از طریق فرمول کوکران برای جوامع نامتناهی 384 نفر برآورد شد. نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد نوآوری در خدمات، تبلیغات شفاهی مشتریان و بازاریابی حسی بود. روایی محتوایی پرسشنامه های مورد استفاده توسط اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های نوآوری در خدمات، تبلیغات شفاهی، و بازاریابی حسی به ترتیب برابر با 83/0، 68/0و 79/0، برآورد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 و آموس نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، نوآوری در خدمات تأثیر معناداری بر تبلیغات شفاهی مشتریان و بازاریابی حسی دارد؛ همچنین، بازاریابی حسی نقش واسطه ای معناداری در ارتباط بین نوآوری در خدمات و تبلیغات شفاهی مشتریان داشت. بنابراین باشگاههای ورزشی می بایست برای کسب مزیت رقابتی، همواره در ارائه خدمات نوآور باشند و بازاریابی حسی این فرصت را برای باشگاهها فراهم می کند تا با ارائه ی خدماتی متمایز به مشتریان، برای آنها تجربه ای خوشایند خلق نموده و زمینه را برای انتقال شفاهی فراهم کنند.
۱۲.

پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشایند مدل انتظامی مدیریت رفتار عوامل مدیریتی تماشاگران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف: تماشاگران مهم ترین سرمایه ورزش هر کشور محسوب می شوند. چنانچه رفتار آنان مدیریت نشود ممکن است خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری به بارآورند؛ بنابراین، باتوجه به نقش کلیدی نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت مسابقات و رویدادهای ورزشی، هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران است. روش: پژوهش کیفی حاضر، پژوهشی توسعه ای- کاربردی است که به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مشارکت کننده که تعداد آن ها براساس اصل اشباع نظری کنترل شد، 29 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بودند که به صورت قضاوتی هدفمند هدفمند انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی و گروه کانونی، اطلاعات مدنظر از آن ها دریافت شد و در نرم افزار مکس کیودا دسته بندی و کدگذاری شدند. یافته ها: باتوجه به اهداف پژوهش، از 255 صفحه متن مصاحبه ، 261 کد در قالب 44 مضمون پایه استخراج شد و سپس مضامین دارای مفاهیم یکسان، ادغام شدند و 6 مضمون سازمان دهنده (عوامل مدیریتی، عوامل وضعیتی، عوامل قانونی، عوامل زیرساختی، عوامل رفتاری- عملکردی و عوامل فرهنگی- اجتماعی) در قالب 1 مضمون فراگیر با عنوان پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران شکل گرفت. نتایج: عوامل شناسایی شده به طور مستقیم در حوزه وظایف و اختیارات نیروی انتظامی نبوده، اما بر رفتار تماشاگران فوتبال مؤثرند؛ بنابراین لازم است فرماندهان و مدیران انتظامی برای مدیریت رفتار تماشاگران اقدامات و فرآیندهای مدیریتی خود را بر مبنای آن ها تنظیم کنند.
۱۳.

تأثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی

کلید واژه ها: ارزش ویژه مشتری بازاریابی شبکه های اجتماعی قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های ورزشی استان سمنان بودند. حجم نمونه آماری 251 نفر و از نوع در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی Mehrabi & et al, (2014)، ارزش ویژه ی مشتری Hamidizade & et al, (2015) و قصد خرید مجدد Dorwasola, (2004) و Rajetgera, (2011) بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  به ترتیب برابر با 89/0، 84/0 و 84/0 برآورد شد. نتایج نشان داد، فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری و قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بطور غیرمستقیم از طریق ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، می توان اظهار کرد که شبکه های اجتماعی فرصتی برای شناساندن فروشگاه و محصولات فروشگاه ها ایجاد می کنند. 
۱۴.

طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق کاری سرمایه روانشناختی فضیلت سازمانی مدل اداره ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۷۴
هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (14 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL-SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی (76/0)، عدالت سازمانی (74/0)، اخلاق کاری (72/0)، معنویت در کار (73/0)، سرمایه روان شناختی (69/0)، هوش معنوی (75/0)، کیفیت روابط (91/0)، سرمایه گذاری آموزشی (92/0)، نظم و انضباط (90/0)، فضایل اخلاقی (91/0)، بهزیستی رفتاری (80/0)، شایستگی اجتماعی (96/0) و رفتار شهروندی (92/0) نقش معنی داری در تبیین سازه فضلیت سازمانی داشتند. به صورت کلی بر اساس مدل می توان گفت که ادارات ورزش و جوانان، با تأکید بر نظم و انضباط فردی و سازمانی، توجه ویژه به برگزاری دوره های آموزشی، اقدام در جهت ارتقا شایستگی های اجتماعی و بهبود فضایل اخلاقی می توانند گام مؤثری در جهت ترویج هرچه بهتر فضیلت سازمانی خود بردارند.
۱۵.

طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد توسعه استعداد نگهداشت استعداد معلمان درس تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل «فرایند مدیریت استعداد» معلمان تربیت بدنی کشور بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش انجام پژوهش، آمیخته (کیفی-کمّی) بود. در مرحله کیفی، 16 نفر از صاحب نظران در مدیریت منابع انسانی در ورزش و صاحب نظران در تربیت بدنی آموزش وپرورش با روش نمونه گیری هدفمند، برای شناسایی اولیه مؤلفه های مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی انتخاب شدند. بخش کمّی پژوهش نیز با روش پیمایشی با هدف سنجش و برازش مدل نظری انجام شد. همه معلمان تربیت بدنی کشور جامعه آماری بخش کمّی پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به هدف پژوهش، 384 نفر در بخش تحلیل عاملی اکتشافی و 345 نفر در بخش تحلیل عاملی تأییدی با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز برای شناسایی نهایی مؤلفه ها و تحلیل مدل، با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته، پس از روایی (صوری، محتوا و سازه) و اعتبار سنجی پرسش نامه گردآوری شدند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، 29 گویه شناسایی شده به عنوان مؤلفه های فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی کشور، در پنج بُعد استراتژی سازمان، شناسایی و ارزیابی، استخدام و به کارگیری، توسعه و بهسازی و نیز حفظ و نگهداری استعداد ها دسته بندی شدند. درنهایت، بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل در وضعیت مناسب و مطلوب قرار دارند و عوامل شناسایی شده رابطه معنادار با سازه اصلی مطالعه شده، یعنی فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی کشور دارند.
۱۶.

تأثیر حمایت اجتماعی و تعارض کار - خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض کار-خانواده حمایت خانواده حمایت دوستان حمایت فردی عملکرد شغلی بین فردی عملکرد شغلی فنی عملکرد شغلی عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حمایت اجتماعی و تعارض کار-خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل دادند(252=N) که 157 نفر به روش تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های حمایت اجتماعی زیمت و همکاران(1988)، تعارض کار- خانواده نتمیر و همکاران(1996) و عملکرد شغلی موتوویدلو و ون اسکاتر(1994) استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی بر عملکرد شغلی تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین حمایت اجتماعی بر تعارض کار – خانوده و تعارض کار - خانواده بر عملکرد شغلی تأثیر منفی و معنادار دارد. نتایج حاصل از مدل سازی پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی به واسطه تعارض کار – خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر معناداری ندارد. در نهایت کلیه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب آن بودند. با توجه به یافته های پژوهش به مدیران و مسئولان ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که با ایجاد حمایت های لازم زمینه بهبود عملکرد در محیط کار، مقابله با مشکلات زندگی، سازگاری عمومی و بهزیستی جسمانی و روانشناختی دارد را فراهم آورند.
۱۷.

اولویت بندی موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از مدل ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی مشارکت مدل سازی ساختاری - تفسیری ورزش تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
مشارکت نوعی پیوند چندسویه، سازنده و سودمند میان افراد است که در آن به اصل برابری انسان ها توجه می شود. مشارکت در عرصه های گوناگون، به ویژه در آموزش وپرورش، دارای اهمیت و ضرورت فراوانی است. به گونه ای که محور اصلی توسعه هر کشوری مشارکت در آموزش وپرورش است. بر اساس تحقیقات موجود، مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی با وجود فواید و ضرورت فراوان، وضعیت رضایت بخشی ندارد و با موانع متعددی روبروست. از این رو پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی، با استفاده از «روش کیفی دلفی و غربال گری فازی» و «روش کمّی مدل سازی ساختاری تفسیری» انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای انجام پژوهش ابتدا با استفاده از روش کیفی دلفی فهرستی از موانع مشارکت فرابخشی (14 مقوله) در ورزش دانش آموزی از طریق تحلیل محتوای ادبیات موجود و 15 مصاحبه انجام شده با خبرگان استخراج شد و با استفاده از روش غربال گری فازی موانع مورد تأیید خبرگان مشخص شدند (12 مقوله). سپس با استفاده از روش کمّی مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین موانع مشارکت تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شدند. در نهایت به منظور خوشه بندی موانع از «روش MICMAC» استفاده شد. نتایج نشان دادند که اسناد «بالادستی» و «ناآگاهی» با میزان قدرت نفوذ 12 و قدرت وابستگی 6، از تأثیرگذارترین موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی به حساب می آیند. بنابراین با اصلاح اسناد بالادستی و افزایش سطح آگاهی جامعه، با استفاده از ظرفیت رسانه، روحانیون و افراد مشهور و معتمد محل می توان بسیاری از موانع مشارکت را برطرف کرد.
۱۸.

مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اداره ورزش و جوانان تعهد سازمانی سرمایه اجتماعی مدیریت استعداد منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
هدف از این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل دادند که از بین آنها 160 نفر به روش تصادفی-خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت استعداد (صیادی و همکاران، 1391)، سرمایه اجتماعی (اکبری، 1392) و تعهد سازمانی (اسپیر و ونکاتش، 2002) استفاده شد. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد مدیریت استعداد بر سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین مدیریت استعداد اثری مثبت و مستقیم بر تعهد سازمانی دارد. در نهایت کلیه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب بودند. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش مدیریت استعداد بر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان است. بنابراین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی را باید در سیاست های مرتبط با ادارات ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد.
۱۹.

تحلیل مضمون تربیت بدنی و تقویت قوای جسمانی مبتنی بر آیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن تربیت بدنی تقویت قوای جسمانی روش شناسی کیفی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۴۹۹
ورزش، تفریح و سرگرمی سالم که جسم و عقل را نشاط می بخشد، از اصول ضروری در زندگی انسان ها هستند و ازآنجاکه اسلام دین فطرت است این تمایل را به رسمیت شناخته و آن را تأیید و تحکیم نموده است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی ارائه نشده است. حال آنکه امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. این تحقیق با الگو قرار دادن قرآن به عنوان راهنمای عملی زندگی، به بررسی آیه های قرآن درزمینه ی ورزش و تقویت قوای جسمانی پرداخته است. هدف از این تحقیق، بررسی سه سؤال اساسی چرایی؛ چیستی و چگونگی تربیت بدنی و تقویت قوای جسمانی از دریچه قرآن و ارائه یک الگوی جامع در این زمینه است. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی – اکتشافی است، برای بررسی الگوی تربیت بدنی و تقویت قوای جسمانی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. برای گردآوری و شناسایی مضامین مرتبط با ورزش نخست مبانی نظری صاحب نظران بررسی شد، سپس با مطالعه کامل قرآن کریم، مضمون های مرتبط استخراج و کدگذاری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در اسلام آن تقویت قوای جسمانی ارزشمند است که در جهت تقرب به خداوند و رضای الهی باشد و با ویژگی هایی نظیر ایمان، امانت داری، علم، عقل و تقوا همراه باشد. الگوی به دست آمده دارای سه مضمون غالب، 7 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 50 مضمون پایه بود. روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو ارائه شد.
۲۰.

ساختار عاملی و هنجاریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد ساختارعاملی منابع انسانی هنجاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف پژوهش حاضر، ساختار عاملی و هنجاریابی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. همه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال 1396، جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند (تعداد = 840) که براساس جدول کرجسای و مورگان، 260 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد منابع انسانی بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که شامل ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی درونی خرده مقیاس ها و تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی اعتبار مقیاس سنجش داده ها ازطریق نرم افزار آیموس نسخه 20 بود. آلفای کرونباخ همسانی درونی قابل قبول خرده مقیاس ها را نشان داد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار ده عاملی ارزیابی عملکرد منابع انسانی (کارمندگزینی، آشناسازی شغلی، آموزش و توانمندسازی، استفاده مؤثر از کارمندان، شاخص های رفتاری، ویژگی های روان شناختی، ظرفیت ها و مهارت ها، جبران خدمت، حفظ و نگهداشت و جانشین پروری) از برازش مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین، این مطالعه نشان می دهد که پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی، ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی است و پژوهشگران می توانند از آن به عنوان ابزاری پایا و قابل اعتماد استفاده کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان