سعید جعفری

سعید جعفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

توان بخشی دانش آموزان کم بینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۵
توانایی دیدن دارای گستره ای از تیزبینی تا نابینایی مطلق است. بعضی از دانش آموزان با آسیب بینایی، کم بینا محسوب می شوند و برای کسب مهارت های مختلف و آموزش با مشکل روبه رو هستند. توان بخشی مناسب و استفاده از وسایل کمک بینایی می تواند با بهبود فرایند یاددهی-یادگیری این دانش آموزان در ایجاد اعتماد به نفس آنان مؤثر باشد. توان بخشی بینایی لزوماً به معنی افزایش دید نیست بلکه به این معنی است که فرد بتواند در انجام فعالیت های روزمره ی زندگی از باقی مانده ی بینایی خود به بهترین شکل استفاده کند. در این مقاله روش های توان بخشی بینایی دانش آموزان کم بینا و ابزارهای کمک بینایی معرفی شده است.
۲.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۳
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند و در بخش کمّی، کارشناسان و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی تهران بودند که به موضوع توسعه پایدار و ورزش قهرمانی اشراف کامل داشتند. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمّی اعضای نمونه 121 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن را 11 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی و با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 محاسبه شد. روش آماری پژوهش با به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. برای اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار از بارهای عاملی شاخص ها استفاده شد. همچنین از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 21 و اسمارت پی.ال.اس. در سطح معنا داری (0.05> P ) استفاده شد. نتایج نشان داد که گویه «جانمایی هارمونیک طبیعی میراث ورزشی» با ضریب استاندارد برابر با 0.881 بالاترین اولویت شاخص زیست محیطی، گویه های «توجه و برقراری عدالت جنسیتی در توسعه و پیشرفت در ورزش قهرمانی» و «اطمینان بخشی از برابری نژادی و قومی در فعالیت های ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.942 بالاترین اولویت شاخص اجتماعی و فرهنگی ، گویه «بازاریابی در قالب قوانین بازاریابی ورزشی در ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.923 بالاترین اولویت شاخص اقتصادی و گویه «حفظ وحدت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی با مشارکت در رویدادهای ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.945 بالاترین اولویت شاخص سیاسی توسعه پایدار در ورزش قهرمانی بودند.
۳.

نقش عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کل عوامل در شرق و غرب آسیا با تاکید بر سرمایه انسانی و رانت های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است
۴.

بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان بود. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش را کارشناسانی تشکیل دادند که در حوزه های مورد مطالعه این تحقیق صاحبنظر بودند. نمونه آماری پژوهش با توجه به ماهیت روش تحلیل سلسله مراتبی، به صورت هدفمند و تعداد 15 تن انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته مقایسات زوجی استفاده شد. به منظور تحلیل همزمان داده های کیفی و کمی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار Expert choice استفاده شد. نرخ ناسازگاری تمامی شاخصها کمتر از 1/0 بود. نتایج حاصل از تکنیک AHP نشان داد که مؤلفه «ضعف زمینه های دانش بنیان» به عنوان مهمترین عامل شناختی با وزن نسبی (267/0) دارای اولویت نخست، «عدم وجود استاندارد ملی اماکن ورزشی» با وزن نسبی (231/0) به عنوان اولویت نخست عامل مدیریتی، «عدم تعامل لازم بین دانشگاه و مجریان طرح ها» به عنوان اولویت نخست عامل اقتصادی شناسایی شدند.
۵.

طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان انجام گردید. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهشهمه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان در سال 1398 بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد و حجم نمونه 140 نفر درنظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد فراموشی سازمانی هدفمند صلواتی و همکاران (1392) با اقتباس از مدل هالن و فیلیپس (2004)، پرسش نامه چابکیسازمانیشریفیوژانگ(1999) و پرسش نامه اثربخشی سازمانی پارسونز (1969) بود که روایی آن ها به تأیید اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای فراموشی سازمانی هدفمند برابر با 86/0، چابکی سازمانی برابر با 89/0 و اثربخشی سازمانی برابر با 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 22 و آموساستفاده شد. در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخشی آمار استنباطی از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، ضریب کانونی و مدل سازی ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 32/0 و همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر با 23/0 بود که در سطح 05/0 معنا دار بود. همچنین، طبق مدل برازشی، میزان تأثیر چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 32 درصد و میزان تأثیر فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 37 درصد بود. همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 38/0 و بین چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 31/0 بود. ضریب تأثیر فراموشی بر انطباق برابر با 82/0، بر کسب هدف برابر با 62/0، بر یگانگی برابر با 71/0 و بر حفظ الگو برابر با 80/0 بود. همچنین، میزان تأثیر چابکی بر انطباق برابر با 92/0، بر کسب هدف برابر با 49/0، بر یگانگی برابر با 49/0 و بر حفظ الگو برابر با 46/0 بود. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفتکهمدیرانوزارتورزش وجوانانباید توجهخاصیبه عاملفراموشی سازمانیوچابکی سازمانیو ارائهشیوه هایخلاقبرایاصلاح ساختارسازماندرجهتنیلبه اثربخشی سازمانیداشته باشند.
۶.

تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل در آسیای شرقی و غربی: بررسی آثار اصلی و تعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.
۷.

شناسایی و رتبه بندی مهارت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مهارت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. این تحقیق براساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش به صورت در دسترس و تعداد 80 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از روش میدانی با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته (0.97=α) استفاده شد. به منظور تبیین و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده پنج بُعد به عنوان مهارت های پژوهش گری بود که به ترتیب مهارت های طراحی ابزار تحقیق، تفسیر نتایج تحقیق، مهارت های آماری، جمع بندی نتایج تحقیق و جست وجو در ادبیات تحقیق، رتبه بندی شدند که نقاط ضعف تا قوت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی بودند.
۸.

محاسبه کارایی زیست محیطی در صنایع انرژی بر ایران با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت دار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنایع انرژی بر کارایی فنی کارایی زیست محیطی تابع فاصله جهت دار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۳۷۶
در چند دهه اخیر، آلودگی زیست محیطی بخصوص آلودگی هوا به یکی از مهم ترین نگرانی های مجامع بین المللی تبدیل شده و سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم های طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است. آلودگی زیست محیطی در ایران نیز طی سال های اخیر هزینه های جانی و مالی قابل توجهی را تحمیل کرده است. بخش صنعت و بخصوص صنایع انرژی بر یکی از مهم ترین بخش های آلاینده محسوب می شود. از این رو محاسبه کارایی زیست محیطی در این صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از دو رویکرد تابع فاصله جهت دار و اندازه گیری کارایی مبتنی بر اسلک ها (SBM) به ترتیب به بررسی کارایی زیست محیطی و فنی در صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (کد 26 طبقه بندی ISIC) و تولید فلزات اساسی (کد 27 طبقه بندی ISIC) پرداخته است. نتایج نشان می دهد که صنایع کد 26 علی رغم این که از لحاظ فنی کارتر هستند اما از کارایی زیست محیطی کمتری برخوردار بوده و صنایع تولید آجر، صنایع تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید آسفالت پایین ترین کارایی زیست محیطی را دارند.
۹.

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد مطالعه : شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری تعهد سازمانی آزمون های آماری مدیریت سرمایه انسانی مدل باسی و مک مورر مدل پورتر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۶۰۶
مطالعات گوناگون لزوم توجه به مدیریت سرمایه انسانی را مشخص کرده اند و سرمایه انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان در نظر گرفته و بیان می کنند که یکی از راه های کسب مزیت رقابتی برای سازمان از طریق توجه به سرمایه انسانی می باشد. از طرف دیگر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، باعث افزایش تعهد سازمانی می شود و از این طریق سازمان می تواند کارکنان را نسبت به انجام کار خود در جهت اهداف سازمان متعهد کند. بر همین مبنا در این پژوهش سعی شده است به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی پرداخته شود. بدین منظور، شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و در ابتدا با استفاده از پرسشنامه های مدیریت سرمایه انسانی باسی و مک مورر و تعهد سازمانی پورتر سطح مدیریت سرمایه انسانی سازمان و تعهد سازمانی ارزیابی گردیده است و در مرحله بعد با استفاده از آزمون های آمار استنباطی و همبستگی به تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه انسانی و تعهد سازمانی پرداخته شده است و در نهایت، نیز با استفاده از تحلیل مسیر، یک مدل تجربی جهت نشان دادن رابطه متغیرها ارائه شده است. نتایج حاصل نشان داد که محرک دسترسی به دانش از محرک های پنج گانه مدیریت سرمایه انسانی با میانگین 48/3 در بالاترین سطح در میان محرک های مدیریت سرمایه انسانی قرار دارد و سطح تعهد سازمانی با میانگین 503/3 در سطح مطلوبی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیز نشان داد که محرک ظرفیت یادگیری دارای بالاترین همبستگی در میان محرک های سرمایه انسانی با تعهد سازمانی می باشد و همچنین در کل بین مدیریت سرمایه انسانی و تعهد سازمانی نیز ضریب هبستگی برابر 0.508 وجود دارد. در انتها نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر نشان داد که دو محرک ظرفیت یادگیری و مشارکت کارکنان به صورت مستقیم بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارند.
۱۰.

بررسی تأثیر توسعه مالی و مصرف انرژی بر تخریب زیست محیطی در ایران در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف انرژی توسعه مالی منحنی زیست محیطی کوزنتس انتشار دی اکسیدکربن مدل ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۷۱۲
امروزه مسائل زیست محیطی به ویژه مسئله آلودگی آب و هوا به یکی از مهم ترین نگرانی های جهانی تبدیل شده است. آلودگی هوا، سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم های طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است. براساس مطالعات مختلف، توسعه مالی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش درجه تحقیق و توسعه (R&D) سبب کارایی محیطی و در نتیجه کاهش میزان آلودگی محیطی شود.این پژوهش در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس و با استفاده از رویکرد ARDL، به بررسی نقش توسعه مالی و مصرف انرژی بر آلودگی هوا در ایران طی دوره زمانی 2007-1971 پرداخته است.براساس نتایج بدست آمده، توسعه مالی بیشتر در ایران سبب کاهش انتشار 2CO می گردد .به علاوه با افزایش مصرف انرژی در ایران، انتشار 2CO افزایش می یابد. همچنین نتایج تحقیق، حاکی از رد فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در بلندمدت در ایران است.
۱۱.

برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران با استفاده از داده های تابلویی استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده های تابلویی مدل پویا استان های کشور مصرف برق خانگی مدل ایستا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۰۸
شاید بتوان برق را جزء انرژی هایی دانست که کمتر می توان برای آن جانشین نزدیکی پیدا کرد. خصوصاً در بخش خانگی برق از ضروری ترین کالاها به شمار می آید. از طرفی برق جزء انرژی هایی است که قابلیت ذخیره سازی ندارد؛ بنابراین باید عرضه و تقاضای آن متناسب با یکدیگر باشد. از این رو توجه به طرف تقاضای برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور، به بررسی شاخص های اثرگذار بر مصرف برق خانگی ایران طی دوره زمانی 1388-1381 پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده، قیمت برق در بخش خانگی ایران تأثیر اندکی بر مصرف برق در این بخش دارد. همچنین تأثیر قیمت انرژی های جانشین نظیر گاز طبیعی و نفت بر مصرف برق اندک است. همچنین نتایج حاکی از این است که مصرف برق در بخش خانگی بیشتر تحت تأثیر عادات مصرفی بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان