لقمان کشاورز

لقمان کشاورز

مدرک تحصیلی: استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی وضعیت مدیریت منابع مالی ورزش های پارالیمپیکی ایران و کشورهای منتخب: با رویکرد جبر بولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پارالمپیک جبر بولی مدیریت مالی معلولیت منابع مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 375
مقدمه: در تحقیق حاضر وضعیت مدیریت منابع مالی در ورزش های پارالمپیکی ایران با کشورهای بریتانیا، آمریکا و استرالیا (به عنوان کشورهای موفق در بازی های پارالمپیک)، مقایسه شد.   روش پژوهش: روش تحقیق کیفی-مقایسه ای با رویکرد جبر بولی است؛ همچنین روش نمونه گیری هدفمند است. بنابراین با استفاده از مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای تمامی روش ها و شروط تحقق مدیریت منابع مالی در مجموعه اداره کننده ورزش های پارالمپیکی ایران و کشورهای منتخب بررسی شد. برای بررسی صحت نتایج تحقیق، کفایت شروط و روش های درآمدزایی از تقلیل داده ها استفاده شد تا کالیبراسیون روند تحقیق محقق شود و پایایی آزمون از روی حذف عدم توافقات کل آیتم های مورد بررسی، انجام پذیرد. روایی تحقیق با بررسی خبرگان تحقیق کیفی و تطبیقی تأیید شد.   یافته ها: نتایج نشان داد درحالی که کشورهای مورد بررسی از 25 روش درآمدزایی در هر پنج شرط علی به شرح (تأمین مالی از منابع داخل سازمان، تأمین منابع خارج از سازمان (داخل کشور)، منابع مالی خارج از کشور، حمایت مالی و تأمین مالی عمومی در ورزش) به عنوان منابع مالی جهت اداره ورزش های پارالمپیکی استفاده می کنند، ایران تنها از هشت روش درآمدزایی که عمده آن در دو شرط علی «منابع داخل سازمان و تأمین منابع خارج سازمان (داخل کشور)» قرار دارد، به عنوان منابع درآمدی بهره می برد.   نتیجه گیری: بررسی ها نتایج نشان می دهد هیچ یک از شروط تأمین منابع مالی به تنهایی شرط کافی جهت «موفق قلمداد شدن» در مدیریت منابع مالی به شمار نمی آید، بلکه تمام شروط در کنار یکدیگر شروط لازم برای موفقیت در مدیریت منابع مالی به حساب می آیند.
۲.

تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی رضایت شغلی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 858
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف- اسمیرنوف، t- استودنت تک گروهی، تحلیل مسیر و برای تعیین روابط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر 71/0 بر رضایت شغلی اثر می گذارد. در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی، زیرمولفه های انسجام و همبستگی با بار عاملی 85/0، رضایت از امنیت شغلی با بارعاملی 82/0، اعتماد با بارعاملی 78/0، تعاون و همکاری با بار عاملی 77/0، همدلی، درک و احترام متقابل و رضایت از شرایط فیزیکی کار هر کدام با بارعاملی 73/0، رضایت از فرصت های ارتقاء با بارعاملی 72/0، رضایت از حقوق و مزایا با بارعاملی 71/0، رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات با بارعاملی 65/0، شبکه های اجتماعی با بارعاملی 48/0 و رضایت از ماهیت کار با بارعاملی 36/0 بیشترین نقش را دارند (05/0p<). همچنین مدل ارتباطی بین آنها از برازش مطلوب برخوردار است.
۳.

Providing a Communication Model for Quantum Leadership, Productivity, and Empowerment of Personnel in the Ministry of Sport and Youth Using Interpretive-Structural Modeling(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Empowerment ISM Productivity Quantum Leadership Sport

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 326
The current study aims to explain a communication model for quantum leadership, productivity and empowerment of personnel in the Ministry of Sport and Youth using Interpretive-Structural Modeling approach. The research population included all of the personnel in the Ministry of Sport and Youth, and 269 persons were selected randomly as the research sample. The research tool was questionnaires adopted from the literature for collecting the research data. Twelve sport management experts and Cronbach’s alpha method, respectively confirmed the validity and reliability of the questionnaires. SPSS software and interpretive-structural modeling (ISM) approach were applied to analyze the research data. The results indicated the optimal level in the quantum leadership, as well as personnel productivity, and empowerment. Based on the results, an increase in the level of quantum leadership in the Ministry of Sport and Youth raises the level of personnel productivity, and empowerment. In addition, an increase in the personnel empowerment level in the Ministry of Sport and Youth increases the level of personnel productivity.
۴.

شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش موانع بلوغ مدیریت دانش بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 91
هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع بلوغ مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده و در ردیف تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی و آزاد و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان بود. روش نمونه گیری روش تصادفی – طبقه ای بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 3 ،PLS انجام شد. برای تعیین موانع از آزمون بارتلت، KMO تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که 11 عامل به عنوان موانع در سازمان های ورزشی شناسایی شدند که شامل عدم پشتیبانی و نبود زیرساخت سازمانی مدیریت دانش، عدم ارتباط مدیریت دانش با کسب و کار و استراتژی های آن، مطلوب نبودن عوامل مدیریتی و محیطی مدیریت دانش، نبود امنیت و ضعف مدیریت فناوری اطلاعات، نداشتن استراتژی و اهداف مدیریت دانش، ضعف ساختار و فرایندهای سازمانی مدیریت دانش، عدم توجه به مدیریت پروژه و توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مدیریت دانش، مدیریت ناکارآمد منابع انسانی دانش محور، نبود حکمرانی مدیریت دانش، کیفیت پایین دانش، فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریت دانشی و کارایی و اثربخشی پایین سیستم های مدیریت دانش در سازمان های ورزشی می باشد.
۵.

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی مدیران با سبک تفکر کارکنان با هدف کارآفرینی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین کارآفرینی سبک تفکر ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 772
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی مدیران با سبک تفکر کارکنان با هدف کارآفرینی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستانبود. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان به تعداد 1300 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 296 نفر انتخاب شدند که شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل، پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000) ، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر(1996) و پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ-واگنر(1998) بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید 10 تن از متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری تحول آفرین ( 80/0 )، کارآفرینی سازمانی (82/0) و سبک تفکر (74/0) محاسبه شد برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون آماری با نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد، بین سبک رهبری تحولی مدیران با سبک تفکر و هدف کارآفرینی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، ارتباط معناداری بین سبک تفکر کارکنان با هدف کارآفرینی کارکنان وجود دارد. لذا توصیه می شود، برای ایجاد کارآفرین در کارکنان و ایجاد تفکر خلاق در آنان از سبک های نو رهبری از قبیل رهبری تحول آفرین در ادارات ورزش و جوانان استفاده گردد.
۶.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی ورزشی موانع کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 207
هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کآرافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق همه 240 دانجشوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 148 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ی 35 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت مانع مؤثر بر عدم توسعه ی کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت عبارتند از موانع خانوادگی، شخصیتی، پرورشی، علمی – تخصصی، مالی ، فرهنگی – اجتماعی و قانونی.
۷.

واکاوی ابعاد و مؤلفه های ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر اساس گراند تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی حرفه ای تئوری داده بنیاد معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 329
لازمه پیشرفت جوامع درحال توسعه، توجه ویژه به رسالت خطیر آموزش جهت تأمین نیازهای کنونی و آتی بارعایت اقتضائات آموزشی به روز آنهاست. موضوع تحقیق؛ طراحی الگوی ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر اساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی می باشد. روش پژوهش بصورت کیفی بود و براساس نظریه داده بنیاد بارویکرد استراوس و کوربین که مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی است، به طراحی مدل پارادایمی بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی می پردازد. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی برتر یا منتخب استان ها (بر اساس سوابق خدمتی و تجربیات آموزش موفق، عضو گروه های آموزشی)،اساتید دانشگاه فرهنگیان رشته علوم ورزشی، متخصصان و کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش وپرورش 500 نفر بودند. در نمونه آماری به شیوه اشباع نظری و رعایت حد اشباع از نظرهای 36 نفر از افراد نخبه و متخصص نمونه تحقیق استفاده شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بود که از شرایط علی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد مذکور از کدهایی در مرحله اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر کاریزما و ویژگی های شخصیتی، اخلاق حرفه ای، سواد شناختی، شایستگی مهارتی ورزشی، شرایط محیط یادگیری و نهایتاً صلاحیت قانونی-حقوقی به دست آمدند. همچنین در مرحله دوم کدگذاری نیز، کدگذاری محوری با مقوله محوری بالندگی حرفه ای و سطوح فرعی نظیر مهارت های عملکردی-رفتاری، شغلی و جانبی شناسایی شد. در پایان مشخص شد که نتیجه اجرای راهبردهای تحقیق حاضر در سه سطح تخصصی، حرفه ای و عمومی، باعث بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی و مشخصاً استقرار نظام توانمند یاددهی و یادگیری ورزش در محیط آموزشی و هویت بخشی به درس تربیت بدنی می شود.
۸.

تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی شغلی سرمایه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 201
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش همه مدیران عالی، میانی و پایه، کارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بودند ( تعداد = 850 ) که 265 نفر به طور تصادفی طبقه ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه ها ی خودکارآمدی شرر (1982) و سرمایه اجتماعی پاتنام ( 1993 ) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب  0.8 و 0.73 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کولموگروف-اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونه ای، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری به کمک دو نرم افزار آموس و اس پی اس اس استفاده شد . یافته های پژوهش نشان داد در بین منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان خودکارآمدی شغلی در حد نامطلوب و سرمایه اجتماعی در حد مطلوب قرار داشت. همچنین بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم معنا داری وجود داشت. در ارتباط بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ایران بعد شناختی با بار عاملی 0.80، بعد ساختاری با بار عاملی 0.74 و بعد ارتباطی با بار عاملی 0.71 بیشترین تأثیر را داشتند. نتایج تحقیق ضرورت و لزوم ارتقا سرمایه اجتماعی  و اعتماد متقابل در سازمان  را به منظور بالا بردن سطح خودکارآمدی  و در نتیجه افزایش قدرت رقابتی سازمان را تبیین می کند.
۹.

Providing a Revenue Model for Hosting Sport Events(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Hosting Revenue generation Sports events

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 439
The present study aimed to propose a revenue model for hosting the sports events in Iran. 220 university professors, sports experts, staffs of sports federations, and management agents of international sporting events participated in this study. A researcher-developed questionnaire was used for data collection. Factor analysis was conducted to verify the structure validity. SPSS 22 and PLS software were applied for data analysis. Based on the findings, 12 factors were found to be significant in the monetizing from hosting the sporting events. Sponsors, human resources, politics, governmental institutions, law, sport fields, scientific, security, government support, media, Facility development, and fans were the most important factors for revenue generation in hosting sports events. Managers, organizations, and the organizers of sporting events can use appropriate strategies in the fields of media, sponsors, security of the country, investment, fans, governmental institutions, development of sporting facilities and places, and policy by utilizing the results and model provided in the present study in order to generate money from sporting events.
۱۰.

شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سلامت موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 690
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد. از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس تجارب کاری، مقالات چاپ شده، تالیف کتب مرتبط و حوزه اجرایی شان که مرتبط با با پژوهش حاضر بودند انتخاب شدند و روش نمونه گیری نظری و به صورت هدفمند بود. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده در مصاحبه ها، از روش کدگذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد که موانع مدیریت استراتژیک در این معاونت شامل 3 مقوله کلی و 9 مولفه که عبارتند از ایدئولوژی سازمانی( موانع آموزشی، موانع ساختاری، موانع طراحی و برنامه ریزی و موانع اخلاق حرفه ای)، عوامل برون سازمانی( موانع حقوقی و قانونی و موانع محیطی) و منابع سازمانی که شامل( موانع اطلاعاتی، موانع انسانی و موانع مالی) می باشند. و از ویژگی های این پژوهش یافتن موانع جدید نسبت به سایر پژوهش هاست. معاونت تربیت بدنی و سلامت با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی، جذب حامیان مالی، تصمیم گیری مشارکتی در اجرا و نظارت مستمر می تواند در رفع موانع مورد نظر اقدامات موثری انجام دهد.
۱۱.

ارائه الگو و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته بسکتبال بر اساس پارامتر های روانشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بسکتبال استعداد یابی روان‏شناختی فیزیولوژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 263
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگو و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته بسکتبال بر اساس پارامتر های رفتاری و روانشناختی بود. روش پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی (نمونه گیری به صورت هدفمند) تا اشباع نظری داده ها شامل 21 نفر از بالاترین سطح مربیان، کارشناسان بسکتبال و متخصصان استعدادیابی و در بخش کمی (صورت تصادفی) شامل 242 نفر از مربیان بسکتبال بین المللی (فیبا) (7 نفر)، درجه 1 (60 نفر) و درجه 2 (175 نفر) بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی مصاحبه و پرسشنامه با استفاده از نظر خواهی از متخصصان، توافق دو کدگذار، روایی همگرا، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در نتیجه تحلیل اولیه مصاحبه ها از طریق کدگذاری باز 10 مقوله، 30 زیر مقوله و 101 مفهوم کلیدی از متن مصاحبه ها استخراج و در نهایت منجر به ارائه مدل مفهومی با 9 مقوله و 33 زیر مقوله شد. آزمون پارامترهای استعدادیابی در رشته بسکتبال مستخرج از تحلیل مصاحبه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان پارامترهای فیزیولوژیک (79/0=β)، روانشناختی (49/0=β) از اهمیت برخورداند. همچنین، آزمون مدل مفهمومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که از میان سازه های مستخرج از بخش کیفی به ترتیب فرهنگ سازی (35/0=β، 01/0=P)، مراکز استعدادیابی (23/0=β، 02/0=P)، وضعیت اقتصادی (22/0=β، 02/0=P) و مدیریت (13/0=β، 03/0=P) بیشترین نقش را در استعدادیابی در رشته بسکتبال دارند.
۱۲.

شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران رتبه بندی ورزش دانشجویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 544
این پژوهش با هدف رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران تدوین شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آمارى این تحقیق را کلیه کارشناسان تربیت بدنى دانشگاه تهران، مدیر، معاون و کارکنان اداره کل تربیت بدنى دانشگاه تهران و برخی از اساتید تربیت بدنی عضو دانشگاه تهران تشکیل دادند. با توجه به جامعه، نمونه آماری به صورت تمام شمار می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی استفاده شد. روایی صوری و محتوی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه تربیت بدنی تأیید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار Spss نسخه 22 و بررسی مدل ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده به عمل آمد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 6 عامل تعداد مدال ها، مجموع امتیازات، کمیت و کیفیت ورزشکاران و تیم های اعزامی، مدیریت تیم ها و ورزشکاران، حمایت مسئولان و تماشاچیان دانشکده ها و مدیریت رویدادها و مسابقات از گویه های تحقیق استخراج شدند که توان پیشگوئی این عوامل بر اساس مجموع درصد واریانس تجمعی عامل ها برابر با 561/80 درصد بوده است.
۱۳.

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 710
هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیات علمی ، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسئولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. برای تجزبه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در بخش کمی از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله مجذور کای و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی نیز از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور چهار منظر مالی، دانشگاهی، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد، 44 هدف استراتژیک و 139 سنجه دارد.
۱۴.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی ورزشی موانع کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 356
هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کآرافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق همه 240 دانجشوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 148 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ی 35 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت مانع مؤثر بر عدم توسعه ی کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت عبارتند از موانع خانوادگی، شخصیتی، پرورشی، علمی – تخصصی، مالی ، فرهنگی – اجتماعی و قانونی.
۱۵.

طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری کوانتومی بهره وری نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان مدل سازی ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 590
هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه آماری 269 نفر بودند. در این پژوهش از پرسشنامه های رهبری کوانتومی (عظیمی، 1390)، بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت، 1980) و مد ل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی تایید و پایایی ازطریق آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 89/0، 91/0 گزارش شد. از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه ای و از مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) و از نرم افزارSPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد مولفه های درک و شناخت، اعتبار و سازگاری از بهره وری نیروی انسانی و مولفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی از رهبری کوانتومی در سطح اول مدل بر مولفه های تونایی، انگیزش و بازخور از بهره-وری نیروی انسانی در سطح دوم تاثیرگذار می باشند. همچنین، مولفه های سطح دوم بر مولفه-ی حمایت سازمانی از بهره وری نیروی انسانی در سطح سوم تاثیرگذار می باشند. بنابراین، می توان گفت که رهبری کوانتومی قادر خواهد بود باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شود.
۱۶.

تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری خشونت عوامل محیطی عوامل سازمانی والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 523
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل محیطی و سازمانی موثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال باشگاهی در ایران بود. جامعه آماری مسئولان برگزاری مسابقات و کادر فنی تیم های والیبال لیگ برتر و دسته یک مردان باشگاه های ایران در سال های 95 و 96، در مجموع 149 نفر بودند که تعداد نمونه ها برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 46 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر ازمتخصصان مدیریت ورزشی و روایی سازه با تحلیل عامل تاییدی تایید شد. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0.88 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون بارتلت، KMO ، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس توسط نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. با توجه به نتیجه آزمون فریدمن، مقدار خی دو 005/17 با درجه آزادی 3 و سطح معناداری 001/0 با 95 درصد اطمینان می توان بیان کرد که بین اولویت عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار تماشاچیان والیبال تفاوت معناداری وجود دارد و در بین عوامل محیطی به ترتیب اولویت سه عامل شرایط جایگاه ها، ایمنی و امنیتو خدمات رفاهی و در بین عوامل سازمانی به ترتیب سه عامل حساسیت مسابقه، فرهنگ و برنامه ریزیو اجرای مسابقه به عنوان مولفه های مؤثر بر پرخاشگری و خشونت تماشاچیان والیبال در ایران نقش دارند و لزوم مدیریت صحیح برگزاری مسابقات را تبیین می کند.
۱۷.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی مدیر بحران ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 806
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و اعضای هیأت علمی رشته های تربیت بدنی دانشگاه های کشور به تعداد تقریبی 800 نفر بود، که بر اساس جدول مورگان 262 نفر به طور تصادفی- طبقه ای برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ ۷۲/۰ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی، و در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برای رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی، پیش بینی و مدیریت عوامل: برنامه ریزی و هماهنگی، مدیریت، فنی و آموزشی، سیاست های بین المللی، نیروی انسانی، مالی، کنترل و ارزیابی، اطلاعاتی و رسانه ای در رفتار مدیران ورزش کشور تاثیرگذار هستند.
۱۸.

بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات یکپارچه فدراسیون ورزشی فلسفه بازاریابی هوش رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 681
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، همه مدیران (مدیران عالی، میانی و پایه) در فدراسیون های ورزشی بود به تعداد 700 نفر بود، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های گرداوری داده های تحقیق شامل؛ پرسشنامه فلسفه بازاریابی مهدیه و کریمی (1395)، هوش رقابتی گلدسون و همکاران (2012) و ارتباطات یکپارچه بازاریابی لی و پارک (2007) بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید 10 تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فلسفه بازاریابی 926/0، هوش رقابتی 935/0 و ارتباطات یکپارچه بازاریابی 939/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله معادلات ساختاری، ضریب همسبتگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای با استفاده از نرم افزارهای spss ، amos استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای تحقیق ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (05/0= p <). همچنین نتایج نشان داد که ارتباطات یکپارچه بازاریابی (766/4-t=)، هوش رقابتی (243/8-t=) و فلسفه بازاریابی (255/7-t=) از وضعیت خوبی در فدراسیون های ورزشی برخوردار نمی باشد. با توجه به این نتایج می توان عنوان کرد که فدراسیون های ورزشی باید تمرکز خود را بر این متغیرها بهبود ببخشند.
۱۹.

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های آسیایی مدیر رفتار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 316
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 بود. جامعه آماری پژوهش مدیران فدراسیون های شرکت کننده در بازیهای آسیایی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود(600=N) که بر اساس جدول مورگان 234 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن به تائید 17 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی 0/79 محاسبه شد.برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس با کمک دو نرم افزار SPSS و آموس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 عوامل مدیریتی و علمی، برنامه ریزی، سازماندهی، مالی و انگیزشی، استعدادیابی و آموزشی، رقیب شناسی، تدارکات، تجهیزات و امکانات و فنی در رفتار مدیران ورزش کشور تاثیرگذار هستند.
۲۰.

تدوین الگوی عوامل موثر برگردشگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی عوامل سوق دهنده عوامل بازدارنده عوامل جلب کننده.الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 451
هدف ازاین پژوهش تدوین الگوی عوامل موثربرگردشگری ورزشی وارائه الگوی توسعه آن بودبا توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی می باشدوازنظر روش تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت.جامعه آماری تحقیق را خبرگانی از دو حوزه گردشگری که تحصیلات گردشگری داشتند. ودر حوزه ورزش دارای تحصیلات مدیریت ورزشی که لزوما حداقل دو مقاله معتبر در حوزه گردشگری ورزشی به چاپ رسانده باشند را تشکیل می داد که دارای مدرک دکترا در این رشته بوده یا هیئت علمی دانشگاه بوده و یا حداقل10 سال سابقه مدیریت میانی داشته اند(189=N). بدلیل محدود بودن جامعه آماری تحقیق، عینا جامعه برابر نمونه است ونمونه گیری به صورت کل شمار انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه تغییر یافته گردشگری ورزشی قیامی راد و محرم زاده (1378) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 12 نفر از خبرگان مربوطه رسیده و روایی سازه آن با آزمون تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسشنامه در یک تحقیق اولیه که بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق صورت گرفت، مورد تائید قرار گرفت و تمامی ضرایب آلفای کرونباخ بیش از 70/0 به دست آمدکه نشان از پایایی مناسب پرسشنامه تحقیق داشت نتایج نشان دادکه بین اولویت عوامل سوق دهنده جذب کننده وبازدارنده تفاوت معناداری وجود دارد. در نهایت مدل عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران تدوین و ترسیم شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مختلف برازش همچون شاخص برازش مطلق،تطبیقی، مقتصدهنجار شده توکر- لویس و بنتلر-بونت به تائید رسید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان