لقمان کشاورز

لقمان کشاورز

مدرک تحصیلی: استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۱.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۳
هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کآرافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق همه 240 دانجشوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 148 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ی 35 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت مانع مؤثر بر عدم توسعه ی کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت عبارتند از موانع خانوادگی، شخصیتی، پرورشی، علمی – تخصصی، مالی ، فرهنگی – اجتماعی و قانونی.
۲.

تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۵
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش همه مدیران عالی، میانی و پایه، کارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بودند ( تعداد = 850 ) که 265 نفر به طور تصادفی طبقه ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه ها ی خودکارآمدی شرر (1982) و سرمایه اجتماعی پاتنام ( 1993 ) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب  0.8 و 0.73 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کولموگروف-اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونه ای، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری به کمک دو نرم افزار آموس و اس پی اس اس استفاده شد . یافته های پژوهش نشان داد در بین منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان خودکارآمدی شغلی در حد نامطلوب و سرمایه اجتماعی در حد مطلوب قرار داشت. همچنین بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم معنا داری وجود داشت. در ارتباط بین خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ایران بعد شناختی با بار عاملی 0.80، بعد ساختاری با بار عاملی 0.74 و بعد ارتباطی با بار عاملی 0.71 بیشترین تأثیر را داشتند. نتایج تحقیق ضرورت و لزوم ارتقا سرمایه اجتماعی  و اعتماد متقابل در سازمان  را به منظور بالا بردن سطح خودکارآمدی  و در نتیجه افزایش قدرت رقابتی سازمان را تبیین می کند.
۳.

واکاوی ابعاد و مؤلفه های ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر اساس گراند تئوری

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
لازمه پیشرفت جوامع درحال توسعه، توجه ویژه به رسالت خطیر آموزش جهت تأمین نیازهای کنونی و آتی بارعایت اقتضائات آموزشی به روز آنهاست. موضوع تحقیق؛ طراحی الگوی ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر اساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی می باشد. روش پژوهش بصورت کیفی بود و براساس نظریه داده بنیاد بارویکرد استراوس و کوربین که مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی است، به طراحی مدل پارادایمی بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی می پردازد. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی برتر یا منتخب استان ها (بر اساس سوابق خدمتی و تجربیات آموزش موفق، عضو گروه های آموزشی)،اساتید دانشگاه فرهنگیان رشته علوم ورزشی، متخصصان و کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش وپرورش 500 نفر بودند. در نمونه آماری به شیوه اشباع نظری و رعایت حد اشباع از نظرهای 36 نفر از افراد نخبه و متخصص نمونه تحقیق استفاده شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بود که از شرایط علی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد مذکور از کدهایی در مرحله اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر کاریزما و ویژگی های شخصیتی، اخلاق حرفه ای، سواد شناختی، شایستگی مهارتی ورزشی، شرایط محیط یادگیری و نهایتاً صلاحیت قانونی-حقوقی به دست آمدند. همچنین در مرحله دوم کدگذاری نیز، کدگذاری محوری با مقوله محوری بالندگی حرفه ای و سطوح فرعی نظیر مهارت های عملکردی-رفتاری، شغلی و جانبی شناسایی شد. در پایان مشخص شد که نتیجه اجرای راهبردهای تحقیق حاضر در سه سطح تخصصی، حرفه ای و عمومی، باعث بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی و مشخصاً استقرار نظام توانمند یاددهی و یادگیری ورزش در محیط آموزشی و هویت بخشی به درس تربیت بدنی می شود.
۴.

شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد. از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس تجارب کاری، مقالات چاپ شده، تالیف کتب مرتبط و حوزه اجرایی شان که مرتبط با با پژوهش حاضر بودند انتخاب شدند و روش نمونه گیری نظری و به صورت هدفمند بود. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده در مصاحبه ها، از روش کدگذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد که موانع مدیریت استراتژیک در این معاونت شامل 3 مقوله کلی و 9 مولفه که عبارتند از ایدئولوژی سازمانی( موانع آموزشی، موانع ساختاری، موانع طراحی و برنامه ریزی و موانع اخلاق حرفه ای)، عوامل برون سازمانی( موانع حقوقی و قانونی و موانع محیطی) و منابع سازمانی که شامل( موانع اطلاعاتی، موانع انسانی و موانع مالی) می باشند. و از ویژگی های این پژوهش یافتن موانع جدید نسبت به سایر پژوهش هاست. معاونت تربیت بدنی و سلامت با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی، جذب حامیان مالی، تصمیم گیری مشارکتی در اجرا و نظارت مستمر می تواند در رفع موانع مورد نظر اقدامات موثری انجام دهد.
۵.

شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
این پژوهش با هدف رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران تدوین شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آمارى این تحقیق را کلیه کارشناسان تربیت بدنى دانشگاه تهران، مدیر، معاون و کارکنان اداره کل تربیت بدنى دانشگاه تهران و برخی از اساتید تربیت بدنی عضو دانشگاه تهران تشکیل دادند. با توجه به جامعه، نمونه آماری به صورت تمام شمار می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی استفاده شد. روایی صوری و محتوی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه تربیت بدنی تأیید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار Spss نسخه 22 و بررسی مدل ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده به عمل آمد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 6 عامل تعداد مدال ها، مجموع امتیازات، کمیت و کیفیت ورزشکاران و تیم های اعزامی، مدیریت تیم ها و ورزشکاران، حمایت مسئولان و تماشاچیان دانشکده ها و مدیریت رویدادها و مسابقات از گویه های تحقیق استخراج شدند که توان پیشگوئی این عوامل بر اساس مجموع درصد واریانس تجمعی عامل ها برابر با 561/80 درصد بوده است.
۶.

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۴۹
هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیات علمی ، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسئولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. برای تجزبه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در بخش کمی از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله مجذور کای و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی نیز از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور چهار منظر مالی، دانشگاهی، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد، 44 هدف استراتژیک و 139 سنجه دارد.
۷.

طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۶
هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه آماری 269 نفر بودند. در این پژوهش از پرسشنامه های رهبری کوانتومی (عظیمی، 1390)، بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت، 1980) و مد ل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی تایید و پایایی ازطریق آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 89/0، 91/0 گزارش شد. از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه ای و از مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) و از نرم افزارSPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد مولفه های درک و شناخت، اعتبار و سازگاری از بهره وری نیروی انسانی و مولفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی از رهبری کوانتومی در سطح اول مدل بر مولفه های تونایی، انگیزش و بازخور از بهره-وری نیروی انسانی در سطح دوم تاثیرگذار می باشند. همچنین، مولفه های سطح دوم بر مولفه-ی حمایت سازمانی از بهره وری نیروی انسانی در سطح سوم تاثیرگذار می باشند. بنابراین، می توان گفت که رهبری کوانتومی قادر خواهد بود باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شود.
۸.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۸
هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کآرافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق همه 240 دانجشوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 148 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ی 35 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت مانع مؤثر بر عدم توسعه ی کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت عبارتند از موانع خانوادگی، شخصیتی، پرورشی، علمی – تخصصی، مالی ، فرهنگی – اجتماعی و قانونی.
۹.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی ایران

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۹
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و اعضای هیأت علمی رشته های تربیت بدنی دانشگاه های کشور به تعداد تقریبی 800 نفر بود، که بر اساس جدول مورگان 262 نفر به طور تصادفی- طبقه ای برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ ۷۲/۰ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی، و در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برای رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی، پیش بینی و مدیریت عوامل: برنامه ریزی و هماهنگی، مدیریت، فنی و آموزشی، سیاست های بین المللی، نیروی انسانی، مالی، کنترل و ارزیابی، اطلاعاتی و رسانه ای در رفتار مدیران ورزش کشور تاثیرگذار هستند.
۱۰.

بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، همه مدیران (مدیران عالی، میانی و پایه) در فدراسیون های ورزشی بود به تعداد 700 نفر بود، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های گرداوری داده های تحقیق شامل؛ پرسشنامه فلسفه بازاریابی مهدیه و کریمی (1395)، هوش رقابتی گلدسون و همکاران (2012) و ارتباطات یکپارچه بازاریابی لی و پارک (2007) بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید 10 تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فلسفه بازاریابی 926/0، هوش رقابتی 935/0 و ارتباطات یکپارچه بازاریابی 939/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله معادلات ساختاری، ضریب همسبتگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای با استفاده از نرم افزارهای spss ، amos استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای تحقیق ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (05/0= p <). همچنین نتایج نشان داد که ارتباطات یکپارچه بازاریابی (766/4-t=)، هوش رقابتی (243/8-t=) و فلسفه بازاریابی (255/7-t=) از وضعیت خوبی در فدراسیون های ورزشی برخوردار نمی باشد. با توجه به این نتایج می توان عنوان کرد که فدراسیون های ورزشی باید تمرکز خود را بر این متغیرها بهبود ببخشند.
۱۱.

تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال ایران

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل محیطی و سازمانی موثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال باشگاهی در ایران بود. جامعه آماری مسئولان برگزاری مسابقات و کادر فنی تیم های والیبال لیگ برتر و دسته یک مردان باشگاه های ایران در سال های 95 و 96، در مجموع 149 نفر بودند که تعداد نمونه ها برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 46 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر ازمتخصصان مدیریت ورزشی و روایی سازه با تحلیل عامل تاییدی تایید شد. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0.88 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون بارتلت، KMO ، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس توسط نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. با توجه به نتیجه آزمون فریدمن، مقدار خی دو 005/17 با درجه آزادی 3 و سطح معناداری 001/0 با 95 درصد اطمینان می توان بیان کرد که بین اولویت عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار تماشاچیان والیبال تفاوت معناداری وجود دارد و در بین عوامل محیطی به ترتیب اولویت سه عامل شرایط جایگاه ها، ایمنی و امنیتو خدمات رفاهی و در بین عوامل سازمانی به ترتیب سه عامل حساسیت مسابقه، فرهنگ و برنامه ریزیو اجرای مسابقه به عنوان مولفه های مؤثر بر پرخاشگری و خشونت تماشاچیان والیبال در ایران نقش دارند و لزوم مدیریت صحیح برگزاری مسابقات را تبیین می کند.
۱۲.

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 بود. جامعه آماری پژوهش مدیران فدراسیون های شرکت کننده در بازیهای آسیایی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود(600=N) که بر اساس جدول مورگان 234 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن به تائید 17 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی 0/79 محاسبه شد.برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس با کمک دو نرم افزار SPSS و آموس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 عوامل مدیریتی و علمی، برنامه ریزی، سازماندهی، مالی و انگیزشی، استعدادیابی و آموزشی، رقیب شناسی، تدارکات، تجهیزات و امکانات و فنی در رفتار مدیران ورزش کشور تاثیرگذار هستند.
۱۳.

تدوین الگوی عوامل موثر برگردشگری ورزشی

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۰
هدف ازاین پژوهش تدوین الگوی عوامل موثربرگردشگری ورزشی وارائه الگوی توسعه آن بودبا توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی می باشدوازنظر روش تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت.جامعه آماری تحقیق را خبرگانی از دو حوزه گردشگری که تحصیلات گردشگری داشتند. ودر حوزه ورزش دارای تحصیلات مدیریت ورزشی که لزوما حداقل دو مقاله معتبر در حوزه گردشگری ورزشی به چاپ رسانده باشند را تشکیل می داد که دارای مدرک دکترا در این رشته بوده یا هیئت علمی دانشگاه بوده و یا حداقل10 سال سابقه مدیریت میانی داشته اند(189=N). بدلیل محدود بودن جامعه آماری تحقیق، عینا جامعه برابر نمونه است ونمونه گیری به صورت کل شمار انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه تغییر یافته گردشگری ورزشی قیامی راد و محرم زاده (1378) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 12 نفر از خبرگان مربوطه رسیده و روایی سازه آن با آزمون تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسشنامه در یک تحقیق اولیه که بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق صورت گرفت، مورد تائید قرار گرفت و تمامی ضرایب آلفای کرونباخ بیش از 70/0 به دست آمدکه نشان از پایایی مناسب پرسشنامه تحقیق داشت نتایج نشان دادکه بین اولویت عوامل سوق دهنده جذب کننده وبازدارنده تفاوت معناداری وجود دارد. در نهایت مدل عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران تدوین و ترسیم شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مختلف برازش همچون شاخص برازش مطلق،تطبیقی، مقتصدهنجار شده توکر- لویس و بنتلر-بونت به تائید رسید.
۱۴.

الگوی تصمیم گیری مبتنی بر ارزشهای راهبردی اسلامی

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از تصمیم گیری راهبردی بر مبنای ارزشهای اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد بود. ابتدا با بررسی و تدبر آیه به آیه از ابتدا تا انتهای قرآن مفاهیم ارزشی و نقش آنها در تصمیم گیری جمع آوری، و با توجه به احادیث مرتبط تکمیل شد. سپس به روش نمونه گیری نظری 22 نفر از استادان دانشگاه و روحانیان خبره انتخاب شدند و از آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق به عمل آمد. تحلیل داده ها به صورت مستمر و در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و مصاحبه با متخصصان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان داد حق مداری در تصمیم گیری راهبردی ارزشی نقش محوری دارد. هم چنین ابعاد الگو شامل عوامل زمینه ساز (التزام به ارزشها، ارزشهای دنیا، محیط، وراثت)، عوامل مؤثر (ویژگیهای فردی، عوامل راهبردی، استعانت از خدا و شرایط) و عوامل بازدارنده (ضد ارزشها و افراط و تفریط) است که بر کنش متقابل یا فرایند تصمیم گیری راهبردی حق مدار تأثیر می گذارد و باعث می شود تصمیم در جهت صحیح خود قرار گیرد و به نتایج مطلوب مانند رضای خداوند منان و نتایج دنیوی و اخروی منتهی شوند.
۱۵.

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تغییر رفتار مدیران ورزش دانش آموزی جهت اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعات تطبیقی بود که به صورت کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش متخصصین آشنا به کارت امتیازی متوازن و شش سیگما، مدیران ورزش دانش آموزی، مقالات و مطالعات موجود در حوزه کارت امتیازی متوازن، شش سیگما و تلفیق این دو ابزار با یکدیگر به تعداد نامشخص بود. تعداد 20 متخصص با روش گلوله برفی و تعداد 30 مقاله و پژوهش به طور هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از مصاحبه، مطالعه و تطبیق داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها به صورت کیفی و استقرایی انجام شد که با انجام مصاحبه و مطالعه مقالات و پژوهش ها، اطلاعات مورد نیاز به اشباع نظری رسید. نتایج پژوهش نشان داد، برای تغییر رفتار مدیران ورزش دانش آموزی جهت اجرای برنامه های راهبردی در ورزش دانش آموزی با تلفیق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما ضروری است مدیران از الگویی استفاده کنند که در آن مواردی مانند مأموریت، راهبردها، منظرها، اهداف استراتژیک، سنجه ها، اهداف کمی، پروژه های غیر شش سیگما، پروژه های شش سیگما و برنامه های عملیاتی، اقدامات و ابتکارات و چرخه بهبود وجود داشته باشد.
۱۶.

تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدل SWOT-ANP

تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۵۹۲
هدف از تحقیق حاضر تدوین استراتژی ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها و تعیین استراتژی مناسب از مدل تحلیلی سوات (SWOT) و برای اولویت بندی استراتژی ها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و میدانی، تحقیقات پیشین و نظرات اعضای شورای راهبردی که شامل اعضای هیات علمی و مسولین ورزش دانشگاه بودند، و از سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در پرسشنامه اول ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ تاثیر گذار (7 ﻗﻮت، 2 ﺿﻌﻒ، 6 ﻓﺮﺻﺖ و 6 ﺗﻬﺪﯾﺪ) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شدند، روایی این پرسشنامه توسط خبرگان تایید و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 تایید شد. با پرسشنامه دوم و در جلسه راهبردی شدت عامل و ضریب اهمیت (وزن) هر گویه تعیین گردید، با توجه به ماتریس همزمان ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استراتژی ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی در وضع رقابتی معطوف به قوت (ST) تعیین شد. در این مراحل با توجه به خاص بودن جامعه، با تعداد 20 نفر از اعضای هیات علمی و مسولین ورزش دانشگاه، این پرسشنامه ها تکمیل گردید. بر اساس یافته های تحقیق و نتایج تحلیل سوپر ماتریس حد محاسبه شده اوزان و نظرات اعضای شورای راهبردی، استراتژی-هایی همچون توسعه و ارتقا کیفی واحدهای عمومی تربیت بدنی، توسعه کمی و کیفی رویدادهای ورزشی و توسعه دسترسی آسان دانشجویان به ورزش همگانی و قهرمانی پیشنهاد شدند.
۱۷.

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی و بهره وری استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدمانی با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ 82/0 (پرسشنامه سرمایه اجتماعی) و 87/0(پرسشنامه بهره وری) محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss وAMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر بهره وری مدیران وزارت ورزش و جوانان اثر میگذارد. همچنین، در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با بهره وری، به ترتیب بعد کمک، ارزیابی، وضوح، انگیزه، اعتبار، محیط و توانایی بیشترین تأثیر را دارند.
۱۸.

تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای مقابله با حملات گروهای تروریستی در رویدادهای ورزشی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل عوامل مؤثر بر رفتار و آمادگی مدیران برای مقابله با حملات گروه های تروریستی در رویدادهای ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی رشته مدیریت ورزشی، مدیران اماکن ورزشی بزرگ، متوسط و کوچک در سطح کشور و متخصصین نیروهای انتظامی و امنیتی کشور به تعداد نامحدود بود که بر مبنای فرمول کوکران 384 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 20 تن از متخصصین رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 79/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف اسمیرنف، بارتلت، KMO، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد 8 عامل اطلاعاتی، امنیتی، آمادگی، هماهنگی، فناوری، مدیریتی، آموزشی و حقوق شهروندی در مدل عوامل مؤثر بر رفتار مدیران برای مقابله با حملات گروه های تروریستی در رویدادهای ورزشی ایران تأثیرگذار هستند. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوب برخوردار است. 
۱۹.

پیاده سازی استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۸
هدف این پژوهش تدوین الگوی پیاده سازی استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمّی و کیفی است که در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می گیرد. از مصاحبه های اکتشافی گروه های کانونی و روش مطالعات دلفی برای گردآوری داده ها استفاده شد و از کدگذاری و مقوله بندی و استقرای منطقی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار (15) spss از آزمون مجذور کای برای تعیین مناظر مربوط به استراتژی ها و تحلیل عاملی تاییدی جهت تعیین اهداف استراتژیک مربوط به هر استراتژی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فدراسیون های ورزشی و بخش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و متخصصین حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی به تعداد 555 نفر بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 15 تن از متخصصین ورزش قهرمانی و مدیریت ورزشی به طور هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 225 تن به طور تصادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. از دو پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها به تایید متخصصین رسید و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ (پرسشنامه منظرها: 94/0و پرسشنامه اهداف راهبردی 92/0) به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد استراتژی های ورزش قهرمانی چهار منظر مالی ، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و ارتباطات می باشد.واژه های کلیدیمنظر، نقشه راهبردی، ورزش قهرمانی، کارت امتیازی متوازن
۲۰.

تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۴
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بررفتار ذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را ذی نفعان از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش وتجربه لازم را داشتند، تشکیل داده است(495N=).در بخش کیفی پژوهش 25نفر به طور هدفمند و در بخش کمی برمبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 20 تن ازمتخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با الفای کرونباخ 83/0محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی از جمله KMO ، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و فریدمن باکمک دو نرم افزار AMOSوSPSS استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت شش عامل اجتماعی وفرهنگی، مدیریتی، ارتباطی، اقتصادی، حرفه ای و شغلی، سیاسی به عنوان مولفه های موثر بر رفتار ذی نفعان درتصاحب کرسی های بین المللی ورزشی در مجامع بین المللی نقش دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان