سجاد غلامی ترکسلویه

سجاد غلامی ترکسلویه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزاج خرید آنی مشتریان پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 267
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری بود. 556 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند به سؤالات پرسشنامه استاندارد شش سؤالی خرید آنی ساراح و همکاران (2021) و پرسشنامه بیست و شش سؤالی مزاج سرشتی شیخ روشندل و همکاران (2015) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی به تائید چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت رسید. همچنین مقدار پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین مزاج های چهارگانه افراد از نظر رفتار خرید آنی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مدیران فروشگاه ها با مد نظر قرار دادن حالت های روحی مشتریان شانس خرید آنی آنها را افزایش دهند.
۲.

تأثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه شده در آن ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی تصویر قیمتی قصد خرید کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 241
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه شده در آن ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد. استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری پژوهش بودند. 857 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به سؤال های پرسشنامه استاندارد چهارسؤالی تصویر قیمتی (لمبرت و همکاران، 2016)، پرسشنامه یازده سؤالی رسانه های اجتماعی (کیم و کو، 2012) و پرسشنامه چهارسؤالی قصد خرید (اّل علوان، 2018) پاسخ دادند. برای روایی ترجمه از روش پیشرو-پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس. پی .اس. اس. انجام شد. نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی و همچنین تصویر قیمتی بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا تأثیر دارند؛ ازاین رو پیشنهاد می شود فروشندگان پوشاک ورزشی با گسترش رسانه های اجتماعی خود و همچنین ارائه تصویر قیمتی مناسب و منصفانه، میزان فروش محصولات خود را افزایش دهند.
۳.

پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنفر از برند پیامد پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 544
هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری بود. نمونه آماری پژوهش حاضر 360 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های استاندارد تنفر از برند هگنر و همکاران (2017)، پرسش نامه اجتناب از برند رومانی و همکاران (2012)، پرسش نامه کاهش یا توقف حمایت از برند گریگوری و فیشر (2006)، پرسش نامه تبلیغات منفی دهان به دهان تامسون و همکاران (2012)، پرسش نامه شکایت از برند گریگوری و فیشر (2006) و پرسش نامه انتقام از برند رومانی و همکاران (2012) بود. جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو–پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی به تأیید پانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی پرسش نامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس. پی .اس. اس انجام شد. نتایج نشان داد تنفر از برند به طور معناداری بر اجتناب از برند، کاهش/توقف حمایت، تبلیغات منفی دهان به دهان، شکایت از برند و انتقام از برند تأثیر مثبت دارد. به طور کلی با توجه به این که تنفر از برند باعث افزایش پیامدهای منفی بر روی برند می شود، به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهای در مدیریت برند، راه هایی را برای مقابله با بحران های این چنینی مد نظر قرار دهند
۴.

طراحی مدل شایستگی های بازاریابان ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی دانش بازاریاب فن بیان مهارت سخت و نرم هنر ابراز وجود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 761
تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی های بازاریابان ورزشی ایران انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی بوده که به صورت میدانی و با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری شامل بازاریابان شرکت های تولیدی ورزشی شهر تهران (245N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران (150n=) نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مدیریت شایستگی بازایابان با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود که پس از بررسی توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی سوالات و استخراج مولفه ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. درنهایت 6 مولفه با 30 سوال قابل قبول پس از چرخش واریماکس استخراج شد. از روایی همگرایی و واگرایی برای بررسی روایی و پایایی سازه ای استفاده شد. نتایج نشان داد روایی سازه ای پرسشنامه مناسب است. برای تحلیل داده ها و طراحی مدل از نرم افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های سخت و نرم 62/0، فن بیان62/0، هنر ابراز وجود با50/0، اصول آداب و معاشرت 44/0، آشنایی با اصول مذاکره 37/0 و مدیریت دانش بازاریاب با 47/0، مدیریت تشریفات بازاریابان ورزشی را تبیین نمودند. مدیریت تشریفات عامل مهمی در ارتباط با مشتریان بوده و بازاریابان ورزشی با بکارگیری و بهبود مولفه های تحقیق در فرآیند بازاریابی، می توانند به توفیقات بیشتری نائل شوند.
۵.

تدوین مدل عوامل مؤثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی آموزش الکترونیک درس تربیت بدنی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 100
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل عوامل موثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید رشته علوم ورزشی بودند که 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان مشارکت کننده انتخاب و از آنها مصاحبه گرفته شد. پس از انجام مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز (44 کد)، محوری (31 مقوله) و انتخابی هشت عامل شامل شیوه ارزشیابی مختلف، طراحی و ارایه تمرینات متناسب و متنوع با توجه به ماهیت درس تربیت بدنی، استفاده از امکانات مناسب، گرفتن بازخورد از دانشجویان، توجه به زمان بندی تمرینات و کلاس ها، توجه به نحوه ارایه مطالب و محتوای الکترونیکی، بیان نکات جانبی در روش تدریس آنلاین، توجه به ماهیت اصلی دروس تربیت بدنی به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی معرفی شدند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که ماهیت برگزاری کلاس های تربیت بدنی عمومی تغییر کرده است و اساتید این دروس را به دلیل نداشتن یک روش اثر بخش برای تدریس با مشکلات زیادی روبرو هستند، بنابراین لازم است برای اثربخشی تدریس خود از یک مدل جامع استفاده کنند.
۶.

تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: تنفر از برند تجربه منفی گذشته ناسازگاری نمادین ناسازگاری ایدئولوژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 868
روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی در شهر شیراز بودند که 360 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه استاندارد شش سؤالی تنفر از برند، پرسشنامه چهار سؤالی تجربه منفی گذشته، پرسشنامه پنج سؤالی ناسازگاری نمادین و پرسشنامه چهار سؤالی ناسازگاری ایدئولوژیک بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید؛ همچنین مقدار پایایی، روایی واگرا و همگرا پرسشنامه ها مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج که با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و SPSS انجام شد، نشان داد مقدار ضریب تعیین برای سازه تنفر از برند 716/0 میباشد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید میکند. همچنین مقادیر ضرایب اثر داد نشان تجربه منفی گذشته، ناسازگاری نمادین و ناسازگاری ایدئولوژیک بر روی تنفر از برند تأثیر دارد. باتوجه به شکل گیری احساسات منفی و تنفر از برند به واسطه زمینه های فردی در استفاده کنندگان از برندهای ورزشی، به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهایی در مدیریت برند، راه هایی برای مقابله با بحران های این چنینی مدنظر قرار دهند.
۷.

نقش آداب و معاشرت و خلاقیت فروشندگان در رابطه بین مشتری مداری و رضایت مصرف کنندگان پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: آداب و معاشرت خلاقیت فروشندگان رضایت مصرف کنندگان مشتری مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 734
هدف تحقیق حاضر نقش آداب و معاشرت و خلاقیت فروشندگان در رابطه بین مشتری مداری و رضایت مصرف کنندگان پوشاک ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی می باشد که مبتنی بر معادلات ساختاری که به صورت میدانی توسط محققین انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مصرف کنندگان پوشاک ورزشی در سطح شهر تهران بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه Tesng (2018) با اصلاحاتی توسط محققین بود. جهت بررسی روایی صوری، پرسشنامه در اختیار 10 تن از اساتید مدیریت بازاریابی و بازاریابی ورزشی قرار گرفت همچنین روایی محتوایی نیز توسط متخصصین صورت گرفت که پس از جمع آوری و محاسبه CVI برای تک تک گویه ها و در نهایت با تجمیع میانگین CVI بالای 79/0 محاسبه گردید. ارزیابی بیرونی مدل با توحه به ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده در جامعه مورد مطالعه مورد تائید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که خلاقیت فروشندگان 48/0 و آداب و معاشرت فروشندگان 32/0 از رضایت مشتریان را پیش بینی کردند. مشتری مداری 128/0 از تغییرات رضایت مشتریان  را پیش بینی کرد، همچنین خلاقیت فروشندگان در فروش نسبت به آداب و معاشرت فروشندگان رابطه بین مشتری مداری فروشندگان و رضایت مشتریان را با اثر غیرمستقیم 37/0 پیش بینی و میانجی گری می کند. بطور کلی میتوان گفت فروشندگان باید بحث آداب و معاشرت و همچنین روشهای خلاق در فروش جهت رعایت اصول مشتری مداری و رضایت آنها را مدنظر بگیرند.
۸.

تاثیر ویژگی های شخصیتی برخودسودمندی کاریابی دانش آموختگان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودسودمندی عزت نفس تحمل ابهام خودنمودگری دانش آموختگان علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 265
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برخی ویژگی های شخصیتی بر روی خودسودمندی کاریابی دانش آموختگان رشته علوم-ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد و دانش آموختگان علوم ورزشی جامعه آماری بود. نمونه 360نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پنج پرسش نامه استاندارد عزت نفس چانگ و همکاران(2018)، تحمل ابهام هازن و همکاران(2012)، منبع کنترل کساوایف و همکاران(2018)، خودنمودگری هارت و همکاران(2017) و خودسودمندی کاریابی صالحی(1394) بود. جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو –پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی به تأیید شانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی، روایی واگرا و همگرا پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس و اس پی اس اس انجام شد. نتایج نشان داد مقدار ضریب تعیین برای سازه خودسودمندی کاریابی830/0 می باشد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید می کند. همچنین ضرایب اثر پنج عامل عزت نفس(472/0)، تحمل ابهام(123/0)، منبع کنترل(125/0) و خودنمودگری(347/0) نشان از تاثیر آنها بر روی خود سودمندی کاریابی دانش-آموختگان رشته علوم ورزشی دارد. بطور کلی دست آورد این پژوهش برای متولیان ورزش کشور، ضرورت تدوین سیاست های متناسب با ویژگی های شخصیتی، جهت اشتغال بیشتر دانش آموختگان رشته علوم ورزشی است. از طرفی دانش آموختگان رشته علوم ورزشی می توانند با مدنظر قرار دادن توانایی ها و ویژگی های شخصیتی خود زمینه را برای اشتغال هرچه بیشتر خود فراهم آورند.
۹.

تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضیلت سازمانی خوشنامی سازمانی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 584
خوشنامی سازمانی یکی از مباحث مهم در مدیریت سازمان می باشد . هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمانی است. بدین منظور، جامعه آماری کارمندان اداره ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود که بر اساس جدول مورگان 175 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی- طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از دو پرسشنامه فضیلت سازمان و خوشنامی سازمانی جهت جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. داده ها نیز بوسیله نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از مناسب بودن برازش مدل تحقیق بود. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود از دیدگاه کارمندان از بین ابعاد فضیلت سازمانی (شامل اعتماد، خوش بینی، صداقت، شفقت و بخشش) تنها اعتماد سازمانی است که تأثیری بر خوشنامی سازمانی ندارد.، لذا مدیران سازمان ورزشی می توانند بوسیله رشد و توسعه فضایل سازمانی زمینه ساز خوشنامی سازمان را فراهم کنند.
۱۰.

بررسی دیدگاه هواداران تیم های فوتبال اهواز در خصوص عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری خوزستان هواداران فوتبال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 115
افزایش بروز پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان و متخصصین تربیت بدنی قرار گرفته است. هدف این پژوهش،شناسایی عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگریاز دیدگاه هواداران دو تیم بزرگ استقلال اهواز و فولاد خوزستان بود (6500N=) که 354نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد چهار عوامل در بروز پرخاشگری اهمیت دارند که به ترتیب شامل عوامل مرتبط با وضعیت ایمنی و بهداشتی استادیوم با میانگین 89/2، عوامل مرتبط با داوری با میانگین 51/2، عوامل مرتبط با پوشش رسانه ای با میانگین 39/2 و عوامل مرتبط با مدبریت برگزاری مسابقات با میانگین 21/2 می باشند. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مسئولین هیأت فوتبال استان و فدراسیون فوتبال با برنامه ریزی مناسب و حذف عوامل مزاحم، میزان وقوع رفتارهای پرخاشگرانه را در بین هواداران مشتاق و علاقه مند به حداقل برسانند.
۱۱.

رابطه جو سازمانی و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت روان جو سازمانی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان کشور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 504
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه جوسازمانی و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان زن و مرد وزارت ورزش و جوانان کشور (معادل 298 نفر) تشکیل دادندکه تعداد 169 نفر از آن ها انتخاب شد. نتایج نشان داد که بین جوسازمانی و سلامت روان کارشناسان سازمان ورزش و جوانان کشور رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین میان ابعاد جو سازمانی و سلامت روان، رابطه چندگانه ای مشاهده شد و این یافته حاصل شد که رضایت از پاداش، وضوح و توافق بر روی هدف، به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های وضعیت سلامت روان کارشناسان وزارت ورزش و جوانان کشور می باشند. به طور کلی، می توان گفت فراهم نمودن جو سازمانی مناسب، به ویژه از طریق کسب رضایت از پاداش، توافق و وضوح اهداف سازمانی، تاحدودی تضمین کننده سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان می باشد.
۱۲.

تعیین عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل بازدارنده گردشگری ورزشی عوامل سوق دهنده عوامل جلب کننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 758
این پژوهش که به بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی استان اصفهان از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری می پردازد از نوع توصیفی مقایسه ای بوده و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری را کلیه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی (130نفر) و گردشگری استان اصفهان (75نفر) تشکیل دادند. 92 نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی و 59 نفر از مدیران و کارشناسان گردشگری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد مهم ترین عوامل سوق دهنده، جلب کننده و بازدارنده به ترتیب دیدار با دوستان و بستگان، کیفیت تسهیلات اقامتی و نبود فعالیت های جدی جهت اطلاع رسانی همچون رسانه ها و دستگاه های متولی گردشگری می باشد. علاوه براین، نتایج تفاوت معنا داری را بین دیدگاه مسئولین ورزشی و گردشگری در خصوص عوامل سوق دهنده و بازدارنده نشان می دهد. در حالی که تفاوت معناداری در ارتباط با عوامل جلب کننده بین دیدگاه 2 گروه مشاهده نمی شود.با توجه به نتایج پژوهش به مسئولان ورزشی و گردشگری پیشنهاد می شود ضمن توسعه عوامل سوق دهنده و حذف عوامل بازدارنده، نسبت به تقویت عوامل جلب کننده گردشگری ورزشی در استان اصفهان توجه بیشتری نمایند.
۱۳.

ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری اصیل دلبستگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 78
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک رهبری اصیل و دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود(300N=). نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، به صورت طبقه ی- تصادفی تعیین شد(185n=). ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل اولیو و همکاران (2007) و دلبستگی شغلی لوداهل و کجنر (2001) بود که پایایی آنها به ترتیب 834/0و 779/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری اصیل و مولفه های آن با دلبستگی شغلی کارکنان را نشان داد. همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که رهبری اصیل توان پیش بینی و تبیین 344/0 از تغییرات دلبستگی شغلی کارکنان را دارد. بنابراین به مدیران این سازمان ها پیشنهاد می شود که جهت بهبود نگرش ها و دیدگاه های کارکنان نسبت به شغل و افزایش دلبستگی آنها به سازمان و  متناسب با آن افزایش عملکرد سازمان، زمینه را برای به کار گیری سبک رهبری اصیل در سازمان های شان فراهم کنند.
۱۴.

ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن های چندمنظوره ورزشی و رابطه آن با وقوع آسیب های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چک لیست تجهیزات ورزشی تأسیسات ورزشی مجموعه ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 705
هدف تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن های چندمنظوره ورزشی شهر اهواز و رابطه آن با وقوع آسیب های ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود که جامعه آماری آن کلیه سالن های چندمنظوره ورزشی(43N=) و همچنین استفاده کنندگان از آنها(4300N=) بود. به دلیل تعداد کم سالن ها ، از طریق روش سرشماری اندازه نمونه با اندازه جامعه برابر در نظر گرفته شد ولی اندازه نمونه استفاده کنندگان از طریق جدول مورگان354 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد شد. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست و پرسشنامه محقق ساخته آسیب های ورزشی بود. روایی ابزار تحقیق توسط تعدادی از اساتید تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای چک لیست و پرسش نامه به ترتیب81/0 و 87/0برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده گردید. نتایج نشان داد سالن های ورزشی چندمنظوره در مولفه مربوط به ایمنی سازه ها و تأسیسات ورزشی9/47 درصد ایمنی، در مولفه مربوط به ایمنی جایگاه تماشاچیان و سکوها و پوششها 4/47 درصد ایمنی و در مولفه مربوط به ایمنی تجهیزات و لوازم ورزشی 9/63 درصد ایمنی را دارا هستند. همچنین6/47 درصد از بعد بهداشتی از مطلوبیت برخوردارند. بین وقوع آسیب های ورزشی با ایمنی تأسیسات، ساخت و ساز اماکن ورزشی (002/0=p)، ایمنی جایگاه تماشاچیان، سکوها و پوشش ها(001/0=p)، ایمنی تجهیزات و لوازم ورزشی(001/0=p) و مولفه بهداشتی اماکن ورزشی(001/0=p) رابطه معنادار معکوس وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مسئولین با در نظر گرفتن تمهیداتی مانند استفاده از نظرات متخصصین تربیت بدنی در ساخت مجموعه های ورزشی و نظارت در تهیه تجهیزات ورزشی درصدد ارتقاء سطح ایمنی اماکن ورزشی باشند.
۱۵.

رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی حل تعارض اداره کل ورزش و جوانان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 185
از انجام تحقیق حاضر، ارتباط بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس به تعداد 143 نفر می باشد و نمونه آماری هم متناسب با حجم جامعه و به صورت کل شمار در نظر گرفته شده است. ابزار مورد استفاده تحقیق، پرسش نامه استاندارد ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕی ویلیام و پرادو و پرسشنامه حل تعارض وﯾﮑﺰ بود که پایایی آنها به ترتیب 0/84 و 0/81 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معناداری را هوش فرهنگی و مولفه های آن با توانایی حل تعارض نشان داد. همچنین، نتایج رگرسیون چند گانه نیز نشان داد که هوش فرهنگی توان پیش بینی و تبیین 0/471 از تغییرات توانایی حل تعارض را دارد. از آنجا که هوش فرهنگی عاملی مهم در حل تعارض می باشد. بنابراین ضروری است در در انتخاب و بهبود عملکرد مدیران سطوح عالی، هوش فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و با آموزش مداوم مدیران در زمینه حل تعارض، راه برای شناخت و برخورد به موقع و صحیح تعارض هموار گردد.
۱۶.

چالش ها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استان های غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش فوتبال چالش ها و موانع استان ها فدراسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 979
هدف از انجام این تحقیق، تحلیلی بر مهمترین چالشها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استانهای غرب کشور می باشد. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل: کلیه متخصصان فوتبال، روسای هیئت های فوتبال، مربیان و ورزشکاران تیمهای حرفه ای فوتبال در پنج استان غرب کشور (لرستان، کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام) به تعداد 230 نفر می باشد.نمونه تحقیق، بر اساس جدول مورگان تعداد 145 نفر و به صورت تصادفی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و با تعداد 40 سوال بود. روایی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل 0/78 و پایایی درونی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 89/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی(کلموگراف اسمیرنوف، کروسکال والیس و آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: به طور کلی دوازده چالش اساسی در مسیر توسعه فوتبال این مناطق وجود دارد که: عدم برنامه ریزی بلند مدت و نابسامانی نظام باشگاه داری حرفه ای، ضعف مدیریتی و ضعف بازاریابی؛ از مهمترین این چالش ها به شمار می روند. با توجه به موانع شناسایی شده در مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود مسئولان و سیاستگذاران کلان ورزش، مسئولان فوتبال کشور و سازمان های مربوطه در سطح این استانها با اتخاذ راهکارهای اجرایی و مطابق با برنامه ای زمانبندی شده، در راه توسعه فوتبال در استان های غرب کشور و متناسب با آن پیشرفت فوتبال کشور گام بردارند.
۱۷.

تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی داوطلبان عوامل انگیزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 152
راه یابی به دانشگاه به عنوان مکانی برای آموختن دانش، برای پیشرفت جامعه، جوانان و خانواده امری ضروری به نظر می رسد که در این راستا توجه به انگیزه داوطلبان برای ورود به دانشگاه از اهمیت ویژه ا ی برخوردار می باشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد.جامعه آماری پژوهش، کلیه داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1390 از سه استان خوزستان، ایلام و لرستان بودند که برای انجام آزمون عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، در دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت کرده بودند (1310=N). حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان، 302 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 24 سوال بود استفاده گردید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل شغلی، مهم ترین عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. همچنین بین دیدگاه داوطلبان دختر و پسر در مورد عوامل فردی، تفاوت معناداری مشاهده شد؛ اما در عوامل اجتماعی و شغلی، تفاوت معناداری مشاهده نگردید. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت توجه به انگیزه های داوطلبان برای ورود به دانشگاه امری ضروری می باشد؛ زیرا با مورد توجه قرار دادن آن ها می توان میزان کارآیی و اثربخشی دانشجویان را در آینده افزایش داد.
۱۸.

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشى سازمانى هوش هیجانى دبیران ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 860
هدف این پژوهش پیش بینی اثربخشى سازمانى بر اساس هوش هیجانی دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایلام بود . کلیه جامعه آمارى دبیران ورزش مقطع متوسطه استان ایلام می باشد که تعداد آنها 152 نفر بود، که به دلیل کوچک بودن، تمام آنهابه عنوان نمونه آماری تعیین شد و به پرسشنامه هاى هوش هیجانى گلمن و اثربخشى سازمانى راتر پاسخ دادند. داده های آماری با استفاده از آزمون t تک نمونه اى، ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شد. بر اساس یافته ها بین مولفه هاى مدیریت روابط(001/0≥P)، خود آگاهی(016/0≥P) و خودمدیریتى(001/0≥P) با اثربخشى سازمانى دبیران ورزش رابطه مستقیم معنادارى مشاهده شد. همچنین مولفه هاى خود مدیریتى و مدیریت روابط هوش هیجانى، توان پیش بینى اثربخشى سازمانى دبیران ورزش را داشتند. می توان چنین اظهار داشت که اثربخشی سازمانی دبیران ورزش با بهبود و تقویت هوش هیجانی آنان بویژه در دو فاکتور مدیریت روابط و خودمدیریتی، افزایش می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان