فریبا محمدیان

فریبا محمدیان

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

گردآوری، ارزیابی و سنخ شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ورزشی از دیدگاه خبرگان حوزه ورزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت ورزشی ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد مدیران ورزشی سنخ شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۶
این پژوهش با هدف برسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ورزشی، از طریق تجمیع و گردآوری برخی متغیرها، شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد به روش گردهمایی (پنل) دلفی (نظرخواهی از جمعی از خبرگان حوزه ورزش و مدیران ورزشی)، سعی در گردآوری، تدوین، تأیید و تحلیل طیف گسترده ای از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ورزشی را داشته است. متعاقب آن تعداد سی ویک شاخص تجمیع شده را پس از استحصال و قبض و بسط و تعدیل پیرامونی و درونی، به وسیله یک پنل تخصصی از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی دیگر (که به صورت گلوله برفی شناسایی شدند) در ده دسته (طبقه) جای داده و پایایی این فرآیند دسته بندی را با روش های آماری مورد تأیید قرار داده است . پس از تعیین و معلوم ساختن شاخص های ارزیابی عملکرد در ده دسته مجزا و متفاوت، اقدام به یک گونه شناسی ( سنخ شناسی) شاخص ها با معیارهای شناختی متفاوت و ویژگی ها و معیارهای حوزه ورزشی و مدیریت رویدادها و اماکن ورزشی اقدام گردید و برخی گونه ها از دل شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد هم چون گونه معطوف به پیامدها، گونه معطوف به ستانده ها، گونه معطوف به ارتقاء دارایی های فکری و سرمایه های انسانی، گونه معطوف به کارایی، گونه معطوف به شکوفایی قابلیت های ذاتی و درونی مرئوسین ، گونه معطوف به اثرات و نتایج بازشناسی شدند . کاربرد صحیح و بجا و مؤثر این شاخص ها بسیار مهم تر و اولی تر از صرف کاربرد آن هاست و این مدل استخراج شده در این تحقیق تا حدود زیادی می تواند این فرآیند شناختی را تسهیل نموده و ارزیابی کنندگان را در کاربرد صحیح و مؤثر شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد یاری نماید.
۲.

ارائه الگوی بازاریابی استخرهای آبی در دوران پسا کرونا با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استخرهای آبی بازاریابی ورزشی پسا کرونا رویکرد آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۸
استخرهای شنا در دوران کرونا بسیاری از مشتریان خود را از دست داده اند و فرایند بازگرداندن این مشتریان در دوران پساکرونا نیازمند الگویی اجرایی و عملیاتی مبتنی بر بازاریابی ورزشی است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگوی بازاریابی استخرهای آبی در دوران پسا کرونا انجام شده است. این مقاله از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی، استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران استخرهای شنا) است. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش آینده پژوهی بکار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری، تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار ATLAS TI و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، پیشران های اقتصادی، قوانین، سیاسی، یارانه ها، ساخت و اجاره، محیطی، بهداشتی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار، پیشران های مکان، اجتماعی، پرسنل، دوش و رختکن به عنوان متغیرهای خودمختار، پیشران های فرهنگی، خدمات ویژه، رقبا، بهای بلیط، خدمات برنامه ریزی به عنوان متغیرهای پیوندی و پیشران های تاثیرپذیر قهرمانی، استراتژی، خدمات فیزیکی، تبلیغات مستقیم، کودکان، سالمندان، مشتریان جوان نیز به عنوان متغیرهای تاثیرپذیر نتیجه شدند.
۳.

آزمون مدل رفتار سیاسی بر تصمیم گیری مدیران در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سیاسی تصمیم گیری مدیران هویت سازمانی اعتماد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۸۹
هدف این پژوهش آزمون مدل رفتار سیاسی بر تصمیم گیری مدیران با نقش میانجی هویت سازمانی و نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی در سازمان های ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران میانی فدراسیون ها، وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و نیز روسای هئیت های ورزشی استان ها به تعداد 250 نفر بودند از این افراد 104 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی از نوع پژوهش های پیمایشی و از جمله پژوهش های کاربردی است که به صورت میدانی انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق چهار پرسشنامه رفتار سیاسی (17 سوال)، تصمیم گیری مدیران (14سوال)، اعتماد سازمانی (12سوال) و هویت سازمانی (16سوال) بود. روایی و پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (رفتار سیاسی=89/0، تصمیم گیری مدیران=92/0، اعتماد سازمانی=85/0 و هویت سازمانی=90/0) گزارش شد. همه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS، SPSS Sample power،Smart SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری بر تصمیم گیری مدیران دارد. رفتار سیاسی اثر مثبت و معناداری بر تصمیم گیری مدیران دارد. رفتار سیاسی اثر مثبت و معناداری بر هویت سازمانی دارد. هویت سازمانی اثر مثبت و معناداری بر تصمیم گیری مدیران دارد. همچنین رفتار سیاسی بر تصمیم گیری مدیران از طریق هویت سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی می تواند به صورت اثر مثبت و معناداری رابطه بین رفتار سیاسی و تصمیم گیری مدیران را تعدیل کند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود هنگام تعیین مدیران، افرادی برگزیده شوند که به نقش و نظر کارمندان در تصمیم گیری های سازمانی اهمیت داده و مشورت با آنها را در فعالیت های خود مدنظر قرار دهند.
۴.

شناسایی و اولویت بندی پیش نیازهای توسعه عرصه دیپلماسی ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دیپلماسی دیپلماسی عمومی دیپلماسی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۸۶
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیش نیازهای توسعه عرصه دیپلماسی ورزشی است. روش تحقیق از نوع آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان و دست اندرکاران حوزه دیپلماسی ورزشی بود. در مرحله کیفی تحقیق، برای انجام مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (11 نفر). در مرحله دوم تحقیق، براساس معیارهای برخاسته از تحلیل محتوای کیفی، نمونه های تحقیق انتخاب شد. سؤالات این مصاحبه به صورت باز و کلی و بر مبنای اهداف تحقیق تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد پیش نیازهای دیپلماسی ورزشی ترکیبی از مقوله های فرعی کسب کرسی های بین المللی در ورزش، داشتن نقشه راه برای راهبران دیپلماسی در عرصه بین المللی، جریان سازی، ظرفیت های اولیه، بسترسازی، تدوین برنامه راهبردی، سرمایه گذاری در جهت ارتقاء قدرت نرم و آگاهی بین المللی است. اعتبار عاملی مقوله های اصلی به طور جداگانه تأیید و مشخص گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد در که مدل تدوین شده توسط داده های پژوهش حمایت می شوند. همچنین نتایج نشان داد بین میانگین رتبه عوامل مؤثر بر دیپلماسی ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد.
۵.

طراحی و تبیین مدل توانمندسازی حرفه ای مدیران ورزشی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت حرفه ای سازمان ورزشی مدیران توانمند توانمندسازی زنان الگوی توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل توانمندسازی حرفه ای مدیران زن در ورزش کشور انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. مدیران سازمان های ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدل سازی در نرم افزار اسمارت پی .ال .اس. به تعداد 167 نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش قضاوتی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی با 89 سؤال در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی ابزار پژوهش از طریق ارزیابی روایی محتوایی (10 نفر)، پایایی (آلفای کرونباخ) و روایی سازه (شاخص های برازش) تأیید شد. مدل پژوهش شامل سه سطح زمینه ای، ساختاری-فرایندی و کارکردی با 10 متغیر اصلی و 22 بُعد آن ها بود. نتایج مدل سازی نشان داد که اثر مدیریت ملی (با ضریب مسیر 0.454) و محیط ورزش (با ضریب مسیر 0.373) بر ظرفیت سیستمی معنا دار بود. اثر ظرفیت سیستمی بر راهبردپذیری (با ضریب مسیر 0.794)، تأمین اطلاعاتی (با ضریب مسیر 0.776) و بستر سازمانی (با ضریب مسیر 0.700) معنا دار مشاهده شد. اثر بستر سازمانی، تأمین اطلاعاتی و راهبردپذیری بر آمادگی شغلی معنا دار بود (به ترتیب با ضرایب مسیر 0.897، 0.455 و 0.323). اثر آمادگی شغل نیز بر رویه حرفه ای سازی (با ضریب مسیر 0.752) و رویه توانمندسازی (با ضریب مسیر 0.672) معنادار مشاهده شد. همچنین اثر رویه حرفه ای سازی و رویه توانمندسازی به ترتیب با ضرایب مسیر 0.966 و 0.192 بر نتایج توانمندسازی معنا دار بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت توانمندسازی حرفه ای مدیران زن در سازمان های ورزشی، حاصل برآیند زنجیره ای از عوامل زمینه ای، ساختاری، فرایندی و کارکردی است؛ ازاین رو مداخله مثبت در هریک از عوامل می تواند اثر درخور توجهی بر عملکرد مدیران و تعمیم عدالت جنسیتی در مدیریت سازمان های ورزشی بگذارد.
۶.

ارائه مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر بهبود نقش مناطق گردشگری- ورزشی در توسعه روابط صلح آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی روابط صلح آمیز صلح جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۷۹
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر بهبود نقش گردشگری ورزشی در توسعه روابط صلح آمیز طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نظر روش گرد آوری داده ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی اجرایی گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان و صاحب نظران در حوزه گردشگری ورزشی می باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. همچنین در بخش کمی جامعه آماری، علاوه بر این افراد، برخی مدیران و کارشناسان سازمان های متولی در امور گردشگری ورزشی و افراد آگاه به حوزه گردشگری ورزشی از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ورزش و جوانان و همچنین برخی اساتید دانشگاهی رشته های گردشگری بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم-افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس انجام گرفت. نتایج پژوهش بخش کیفی نشان داد که 28 عوامل شناسایی شده در قالب 6 عامل شامل فرهنگ نوع دوستی، امنیت و ایمنی کافی، رویه های مدیریتی، جنبه های انسانی، بسترهای بین المللی و فعالیت های مشترک دسته-بندی گردیدند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که امنیت و ایمنی کافی به عنوان عامل زیربنایی در مدل تحقیق خود سبب شکل گیری سایر عوامل می گردد.
۷.

ارائه الگوی توسعه کارآفرینی ورزش زنان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه کارآفرینی کارآفرینی زنان کارآفرینی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی ورزش زنان ایران انجام شد. این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیری-برساختی بود و از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های اکتشافی-بنیادی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد انجام شد. خبرگان دانشگاهی، صاحب نظران علمی در حوزه های کارآفرینی و به خصوص کارآفرینی زنان و کارآفرینی ورزشی، اقتصاد و مدیریت ورزشی، مدیران و مالکان کسب وکارهای ورزشی و نیز زنان کارآفرین در حوزه های گوناگون جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 21 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای (مرور کتب، مقالات، پایان نامه ها، اسناد و گزارش های رسمی و ...) و میدانی (مصاحبه با اعضای نمونه پژوهش) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس نظریه داده بنیاد و در سه گام شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و مرحله نظریه پردازی یا کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti انجام شد. براساس یافته های پژوهش، این موارد شناسایی شد: شرایط علّی (شامل ویژگی ها و مهارت های شخصیتی، ویژگی های کارآفرینانه، عوامل انگیزشی، مهارت های مدیریتی، مهارت های ارتباطی، توانمندی های مالی، توانایی های بازاریابی، مهارت های فناورانه و فنی-تخصصی، عوامل حمایتی و امکانات و ظرفیت ها، تجربه)، عوامل زمینه ای (شامل زیرساخت ها و بسترها، عوامل قانونی_نهادی، عوامل اقتصادی، زمینه شخصی و عوامل فرهنگی-اجتماعی)، عوامل مداخله گر (شامل عوامل جنسیتی، شرایط خانوادگی و فردی و شرایط محیطی)، راهبردها (شامل اقدامات مالی-اقتصادی، اقدامات تشویقی-ترغیبی و حمایتی، اقدامات سیاسی-قانونی و سیاست گذاری، آموزش و پژوهش، توسعه توسعه ارتباطات و فناوری) و پیامدهای توسعه کارآفرینی ورزش زنان ایران (شامل پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای ورزش و سلامت).
۸.

تقدیم نموذج للکرامه الإنسانیه وجوده الحیاه المهنیه لمعلمی التربیه البدنیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
یسعی البحث الراهن إلی تقدیم نموذج للکرامه الإنسانیه وجوده الحیاه المهنیه لمعلمی التربیه البدنیه. و البحث من النوع المسحی ومن حیث الهدف هو من النوع الوظیفی- التنموی. أما مجتمع البحث فیشمل معملی التربیه البدنیه فی البلاد خلال عام 1396 وقد تم اختیار 370 معلما وفق قانون کوکران کعینه نهائیه للبحث، وجری تقسیم هذا العدد إلی خمس مجموعات من المحافظات الشمالیه، والجنوبیه، والغربیه، والشرقیه، والمرکزیه وذلک علی أساس الطریقه العنقودیه- العشوائیه. وکانت أدوات جمع المعلومات هی الاستماره المحققه للکرامه الإنسانیه أما استماره جوده الحیاه المهنیه فهی استماره والتون. وللإجابه علی أسئله البحث والتأکد من صحه الفرضیات وتحلیل البیانات استفدنا من تقنیه لیزرل ( تحلیل العوامل الاکتشافیه والمؤیده وصانعه النماذج) وکذلک تقنیه spss الإحصائیات التوصیفیه، النماذج الإحصائیه ذات المجموعات الواحده وذات المجموعتین المستقلتین، لی هی وتحلیل واریانس). .قد أظهرت نتائج البحث أن الکرامه الإنسانیه لمعلمی التربیه الریاضیه هی فوق المتوسط فیما کانت جوده الحیاه المهنیه أقل من المتوسط، والنتائج المترتبه علی تصنیف أبعاد الکرامه الإنسانیه أظهرت أن الأبعاد السلوکیه والجسمیه والوظیفیه والذهنیه کانت حسب الترتیب أکثرها تأثیرا علی جوده الحیاه المهنیه للمعلمین. وإن متغیری البحث کانت لهما علاقه متبادله ومؤثره کما أن نموذج البحث تم التأکد من مصداقیته.
۹.

بررسی میزان بهره وری بعد حرفه ای فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی بعد حرفه ای بهره وری بهره وری فدراسیون ها فدراسیون های المپیکی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان بهره وری فدراسیون های المپیکی ایران در بعد حرفه ای بود که ازطریق طرح پژوهشی زمینه یابی تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، به عنوان طرح زمینه یابی روندپژوهی معرفی شده است . این پژوهش با بهره گیری از پرسش نامه پژوهشگرساخته انجام شد. روایی های محتوایی، صوری، ظاهری و ملاکی پرسش نامه بررسی و تأیید شدند. همچنین، پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد و با ضریب 96/0 ضریب اعتبار مطلوبی به دست آمد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد فدراسیون های المپیکی ایران بودند که با توجه به تعداد محدود، مدیران تمام فدراسیون ها (تعداد = 26) به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی دو گروه همبسته (برای مقایسه شاخص های بهره وری در مؤلفه های مالی، مادی و انسانی با تأکید بر بعد حرفه ای در وضعیت موجود و مطلوب و شناسایی شکاف موجود) و شدت اثر (برای بررسی میزان بهره وری) استفاده شد. با نگاهی به نتایج در مؤلفه مالی، با رجوع به میانگین ها مشخص شد که در شاخص های تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان، برگزاری اردوهای داخلی، توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح مسابقات داخلی، میانگین وضعیت مطلوب بالاتر از میانگین وضعیت موجود بود؛ ولی باوجود معناداربودن تی و شدت اثر بالا، شاخص های بودجه اعزام ها و بودجه برای استفاده از دانش، شدت اثر کمتر از 50/0 داشتند و فاصله میانگین موجود و مطلوب به نسبت شاخص های دیگر مؤلفه مالی در بُعد حرفه ای کمتر بود. درنهایت، مشخص شد که بهره وری فدراسیون های المپیکی ایران در بعد حرفه ای پایین تر از سطح استاندارد است.
۱۰.

فراتحلیل مطالعات کارآفرینی در سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی فراتحلیل ساختار سازمانی توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
شناخت ویژگی های بستر مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، اولین قدم و مهم ترین مسئله سازمان های امروزی محسوب می شود. انجام مطالعات تلفیقی و ترکیبی از نتایج پژوهش های انجام شده درزمینه کارآفرینی سازمانی، می تواند رویکرد جدیدی برای شناسایی راهکارهای جامع، پیش روی پژوهشگران قرار دهد؛ بنابراین، هدف از این پژوهش، فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه کارآفرینی در سازمان های ورزشی بود. شش پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و پنج مقا له که در ده سال گذشته در زمینه دو عامل توانمندسازی و ساختار سازمانی در حوز ه کارآفرینی سازمانی در سازمان های ورزشی ایران انجام شده بوند، با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل بررسی شدند. نتایج فراتحلیل نشان داد که طبق تحلیل کوهن، اندازه اثر متغیر ساختار سازمانی ضعیف و متغیر توانمندسازی متوسط بود. در تبیین نتایج می توان گفت که توجه به کارآفرینی موضوعی پویا است و نیازمند چیدمان مناسب از عواملی چون نیروی انسانی خلاق و توانمند، فرایندها و زیربنای ساختاری سازمان است .
۱۱.

تبیین و بررسی شاخص های خودسازمان دهی در سازمان تربیت بدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان تربیت بدنی شاخص های خودسازمان دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۵۷۸
هدف تحقیق حاضر، توصیف خودسازمان دهی بر مبنای نظریه های آشوب و پیچیدگی، در سازمان تربیت بدنی ایران است. در این تحقیق 65 کارمند حوزه ستادی، 105 کارمند فدراسیون های ورزشی و 210 کارمند اداره های کل تربیت بدنی استان های کشور شرکت داشتند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته «سنجش خودسازمان دهی» روا و پایا بود که تجانس درونی آن 91/0=α و ضریب ثبات آن 93/0=α، در سطح 05/0= به-دست آمد. متغیرهای مورد مطالعه، خودسازمان دهی و شاخص های آن در سه حیطه ساختار، رفتار و توانایی سازمانی در سه گروه نمونه تحقیق بود. آزمون t تک گروهی نشان داد ساختار و توانایی سازمانی خودسازمانده در فدراسیون ها و ادارات کل، بالاتر از میانگین معیار (3=µ و 01/0>p) است. ولی رفتار سازمانی خودسازمانده در هر سه گروه، کمتر از حدّ مورد انتظار است (01/0>p). به منظور مقایسه متغیرهای مورد نظر در سه گروه، از روش تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. آزمون های تعقیبی نشان داد بین میانگین هر سه گروه، در مقایسه های دو به دو اختلاف معنی داری وجود دارد (001/0>p). رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد برخی شاخص های ساختاری بر شاخص های رفتاری و توانایی تأثیر دارد و همچنین برخی شاخص های رفتاری بر شاخص های توانایی تأثیرگذار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان