مطالب مرتبط با کلید واژه

پوشاک ورزشی


۱.

رابطة رضایتمندی و وفاداری با ویژگی های پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز

کلید واژه ها: رضایتمندی وفاداری پوشاک ورزشی بانوان ورزشکار بدنساز

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۵۹۹
هدف از این تحقیق بررسی میزان رضایت و وفاداری بانوان ورزشکار به پوشاک ورزشی داخلی و خارجی بر حسب ویژگی­های این محصولات است. به­عبارتی، تحقیق حاضر در پی دستیابی به این نتیجه است که چه ویژگی­هایی موجب رضایتمندی بانوان ورزشکار از پوشاک ورزشی با مارک خاص و در نتیجه وفاداری به آن می­شود تا بتوان از نتایج به­دست­آمده برای بهبود و گسترش کیفیت و فروش تولیدات داخل کشور استفاده کرد. تحقیق حاضر از نظر راهبرد توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است که به­صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری پژوهش بانوان ورزشکار باشگاه­های بدنسازی شهرداری مناطق شمال و جنوب تهران به تعداد 340 نفر بودند و نمونة آماری به شکل کل­شمار و معادل کل جامعة تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامة محقق­ساخته بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی کندال و پیرسون استفاده شد. همچنین برای تجزیه­وتحلیل اطلاعات از بستة آماری SPSS نسخة 16 بهره گرفته شد. یافته­ها نشان داد که بیشتر بانوان (80 درصد) پوشاک ورزشی خارجی را انتخاب کردند و دلایل این انتخاب را کیفیت، طرح و قیمت مناسب عنوان کردند و در بین ویژگی­های این محصول، برای بانوان قیمت پوشاک اهمیت بیشتری قائل بودند. نتایج آزمون همبستگی کندال نشان داد که بین ویژگی­های محصول (کیفیت، قیمت، طرح زیبایی) و بومی بودن برند محصول با 95 درصد اطمینان رابطة معنادار وجود داشت، همچنین نتایج آزمون همبستگی کندال، نشان داد که بین رضایتمندی و وفاداری ورزشکاران به محصول و بومی بودن برند محصول نیز رابطة معناداری مشاهده شد. علاوه­بر این، از نتایج آزمون پیرسون استنباط می­شود که بین رضایت از محصول و وفاداری بانوان ورزشکار به محصول رابطة معناداری وجود دارد. در نتیجه ویژگی­هایی از جمله کیفیت، طرح و قیمت مناسب موجب ایجاد رضایت و در نتیجه وفاداری به مارک می­شود.
۲.

نقش تبلیغات رسانه ای بر ارتقای ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: برند ارزش ویژه برند تبلیغات رسانه ای پوشاک ورزشی دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزیابی نقش تبلیغات رسانه ای بر ارزش ویژه برند، در صنعت پوشاک ورزشی کشور صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی_پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی کل کشور ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ 805 ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ با استفاده از پرسشنامه حضوری و اینترنتی از کل کشور جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل8.80 انجام شده است. نتایج تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار است. یافته ها نشان داد، تبلیغات رسانه ای تاثیر مثبت و معناداری بر روی ارزش ویژه برند می گذارد و این اثرگذاری به صورت غیر مستقیم و از طریق تقویت آگاهی و تداعی برند و ایجاد رضایت در مشتری می گردد. اما تاثیر معناداری بر کیفیت ادراک شده مشاهده نگردید. به تولیدکنندگان داخلی توصیه می شود از صرف هزینه های گزاف در تبلیغات نهراسند و سعی کنند با تبلیغاتی جذاب و به یاد ماندنی که اثر طولانی در ذهن مشتریان دارد خرید برندهای ورزشی ایرانی را برای مردم به صورت نوعی عادت درآورند؛ که کاهش تقاضا و ورود بی رویه برندهای خارجی به داخل کشور را به همراه دارد.
۳.

اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (مطالعه موردی، برندهای ورزشی معتبر ایرانی موجود در بازار کشور)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی ارزش ویژه برند دانشجویان تربیت بدنی پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیو لوژی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۵
روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی کل کشور ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ 805 ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی غیر ﺗﺼﺎدﻓﯽ و هدفمند با استفاده از پرسشنامه حضوری و اینترنتی از کل کشور جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار است (NFI ، CFI و GFI بزرگتر از 9/0 و RMSEA و RMR کوچک تر از 08/0). همچنین یافته ها نشان داد که ارزش برند به ترتیب از وفاداری به برند، آگاهی و تداعی برند، رضایتمندی و کیفیت ادراک شده اثر می پذیرد. همچنین مشخص شد تاثیر این ابعاد بر ارزش ویژه برند به ترتیب از طریق عناصر قیمت، تصویر فروشگاه، تبلیغات، حامی گری(اسپانسر)، توزیع و پیشبرد فروش بود. از این رو به منظور تقویت ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی، ضروری است تولیدکنندگان داخلی بر روی عوامل مذکور به ترتیب اولویت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم را اعمال نمایند.
۴.

ارزیابی ارزش ویژه برند و عوامل مؤثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی (مقایسه برندهای ورزشی معتبر ایرانی و خارجی)

کلید واژه ها: ارزش برند آگاهی برند پوشاک ورزشی کیفیت ادراک شده وفاداری برند

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی رابطه میان ابعاد ارزش ویژه برند و عوامل مؤثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی کشور انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ، دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بودند ﮐﻪ 805 ﻧﻔﺮ به عنوان نمونه با استفاده از پرسشنامه حضوری و آنلاین از کل کشور تعیین شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد یو و دونته (2001) بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، 95/0 تعیین شد. یافته ها نشان داد که تمامی 805 نفر از برندهای خارجی استفاده کرده بودند که این رقم برای برندهای ایرانی 65/0 بود. همچنین میانگین تمامی ابعاد ارزش ویژه برند های خارجی از برندهای ایرانی بالاتر بود که نشان دهنده رضایت بیشتر از برندهای خارجی است. نتایج نشان داد تمامی ابعاد با ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معناداری دارند. در این بین آگاهی و تداعی بیشترین ارتباط و پس از آن وفاداری و کیفیت ادراک شده قرار دارند. همچنین آزمون Z فیشر تفاوت معناداری را بین همبستگی برندهای خارجی و ایرانی گزارش نکرد. نتایج آزمون رگرسیون خطی نیز نشان داد این ابعاد، به تنهایی حدود 40/0 از کل تغییرات ارزش ویژه برند را پیش بینی می کنند و مابقی، سهم سایر متغیرها بود.
۵.

تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: سردرگمی مصرف کننده تعویق تصمیم گیری وفاداری پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۳
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان پوشاک های ورزشی های شهر شیراز می باشد. با توجه به فرمول کوکران 395 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه العربی (2012) بود. روایی (همگرا، واگرا) آن مورد تایید و پایایی ابعاد پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ وفاداری به برند (0.84)، تعویق تصمیم (0.67)، شباهت (0.60)، اطلاعات زیاد (0.65) و ویژگی مبهم (0.80) به دست آمد. به منظور تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از نرم افزار Smart PLS 2 استفاده شده است. با توجه به ضرایب معناداری و t استخراج شده، نتیجه آزمون فرضیات نشان می دهد که: سردرگمی مصرف کننده تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعویق تصمیم گیری (28.773=t، 0.675=β) و وفاداری (25.692=t، 0.776=β) به برند ورزشی دارد. شباهت محصول تأثیر مثبت و مستقیمی بر وفاداری به برند ورزشی دارد (4.025=t، 0.225= β) ولی بر تعویق تصمیم تاثیر ندارد (1.113=t، 0.114=β). اطلاعات انبوه محصول تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعویق تصمیم (1.326=t، 0.067=β) ندارد اما بر وفاداری (2.811=t، 0.151=β) تاثیر دارد. ابهام در انتخاب محصول تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعویق تصمیم گیری (5.570=t، 0.545=β) و وفاداری (7.852=t، 0.476=β) دارد. بنابراین می توان گفت که افزایش سردرگمی مصرف کننده باعث افزایش تعویق تصمیم گیری خرید مشتریان می شود و ممکن است که مصرف کننده برنده خود را تغییر دهند و این می تواند بر میزان وفاداری به نام برند ورزشی تاثیر داشته باشد.
۶.

تأثیر محرک های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی خارجی

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۰
هدف پژوهش حاضر، تأثیر محرک های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی خارجی بود. روش پژوهش، توصیفی– همبستگی، ازنظر هدف، کاربردی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری مصرف کنندگان برندهای پوشاک ورزشی خارجی (نایک و آدیداس) در شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد که از این تعداد، 380 پرسش نامه قابل قبول تجزیه وتحلیل شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های صفرزاده و همکاران (1390) و منصوری مؤید و همکاران (1393) بود. پرسش نامه شامل سه شاخص محرک های اجتماعی با 10 گویه، تصمیم خرید با پنج گویه و شاخص های احساسی- ادراکی با چهار گویه بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پس از انجام اصلاحات استفاده شد. همچنین، پایایی و روایی سازه ای با استفاده از معادلات ساختاری ارائه شده است. نتایج نشان داد که بین دیدگاه زنان و مردان تفاوت قابل ملاحظه ای در خرید اجناس ورزشی خارجی نیست. این درحالی است که وزن رگرسیونی مسیرهای مدل نشان داد که محرک های اجتماعی بر تصمیم خرید زنان نسبت به مردان در فضای فروشگاهی اثرگذاری بهتری دارند. به طورکلی، موقعی که فروشندگان از جملات و کلمات مؤدبانه و مثبت استفاده کنند، خریدار هنگام تأخیر در ارائه خدمات انعطاف پذیرتر و صبورتر است و همچنین، در برنامه های تشویقی و ترفیعی مشارکت می کند؛ بنابراین، صاحبان خرده فروشی ها باید با ایجاد فضای فروشگاهی مطلوب، به خصوص درزمینه محرک های اجتماعی، موجب برانگیختن رفتار خریداران و فرایند تصمیم به خرید در مصرف کنندگان شوند.
۷.

سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۱
این پژوهش با هدف شناسایی سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته و عمیق با سه گروه شامل متخصصان بازاریابی و بازاریابی ورزشی، تولیدکنندگان- عرضه کنندگان پوشاک ورزشی و مشتریان پوشاک ورزشی انجام شد (تعداد = 56). نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تاحد اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها ازطریق تکنیک تحلیل تفسیری، با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل تفسیری مصاحبه ها منجر به شناسایی 93 گویه شد که در 15 مقوله طبقه بندی شد. این 15 مقوله به عنوان سبک های تصمیم گیری خرید، در قالب یک مدل کیفی ارائه شد. مدل مطالعه نشان داد که مشتریان ورزشی می توانند در خرید پوشاک ورزشی سبک های دسترسی راحت، کیفیت گرایی، مدگرایی، ملی گرایی، جست وجوگر، اطمینان طلبی، احترام گرا، تنوع گرا، حس گرایی، لوکس گرایی، لذت گرایی، حساس به قیمت، برندگرایی، خرید سردرگم و تأثیرپذیر را دنبال کنند. برخی از سبک های ارائه شده در پژوهش حاضر، با مطالعات پیشین در حوزه های مختلف مطابقت داشتند. بااین وجود، سبک هایی چون تأثیرپذیر، حس گرایی و لوکس گرایی کمتر مورداشاره پژوهش های گذشته بوده اند. به طورکلی، سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان می توانند گسترده تر و متنوع تر از سبک های تصمیم گیری خرید کنونی باشند.
۸.

نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاهیان دانشگاه مازندران)

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشگاهیان دانشگاه مازندران تشکیل دادند که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 379 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه ترکیبی تصویر بدنی و انتخاب رنگ پوشاک ورزشی به صورت الکترونیکی جمع آوری گردید. نتایج رگرسیون لجستیک چندجمله ای نشان می دهد که نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی معنادار است. ازسوی دیگر، دانشگاهیان دانشگاه مازندران که خود را در مؤلفه های احساس جذابیت و ارزیابی از ظاهر تصویر بدنی برتر می پندارند، از رنگ های خنثی و سرد به عنوان نمادی برای نمایش این جذابیت در پوشش خود استفاده می کنند؛ بنابراین، می توان گفت که انتخاب رنگ براساس تصویر بدنی، بستگی به این موضوع دارد که افراد خود را در کدام بعد از تصویر بدنی برتر می پندارند.
۹.

مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۲۰
مقدمه و هدف: امروزه تمام کسب کارها به نحوی با آمیخته بازاریابی در ارتباط هستند و کسب و کارهای ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند و لذا هدف از انجام این پژوهش مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی است. روش شناسی: روش انجام تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری شامل مشتریانی است که حداقل یکبار از نمایندگی های مجاز برندهای ورزشی داخلی و خارجی پوشاک ورزشی خرید کرده اند. با توجه فرمول کوکران حداقل تعداد نمونه مورد نیاز 363 برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی دادانه و همکاران(1394) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 7 تن از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در نهایت ضریب آلفای کروباخ برای عناصر محصول(77/.)، قیمت(85/.)، توزیع(80/.) و ترویج(78/.) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون t مستقل و آزمون آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها) انجام شد. تحلیل های آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که با توجه به میانگین ها برندهای خارجی از وضعیت بهتری برخوردارند. نتیجه گیری: تولیدکنندگان داخلی می توانند با الگوبرداری از برندهای خارجی و تولید پوشاک باکیفیت و متنوع، قیمت گذاری منصفانه، تبلیغات متنوع و تاسیس فروشگاه های انحصاری، برند خود را ارتقاء دهند.
۱۰.

مدلسازی رابطه عوامل محیطی و بازاریابی اخلاقی و تأثیر آن بر عملکرد در بین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف از این پژوهش مدلسازی رابطه عوامل محیطی و بازاریابی اخلاقی و تأثیر آن بر عملکرد در بین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع مقایسه ای است که به شکل میدانی انجام گرفته است. این تحقیق دارای دو جامعه آماری است. جامعه آماری اول شامل تولیدکنندگان پوشاک ورزشی در ایران به تعداد 200 نفر بود، که تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری دوم شامل مصرف کنندگان پوشاک ورزشی است که به علت نامشخص بودن حجم جامعه آماری، طبق فرمول 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور که برای سنجش عوامل محیطی از پرسشنامه محقق ساخته شامل 34 سؤال و 4 بعد استفاده شد. برای سنجش بازاریابی اخلاقی از پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی اخلاقی شامل 18 سؤال و 4 بعد استفاده شد. برای سنجش عملکرد شرکت ها از پرسشنامه محقق ساخته 28 سؤالی شامل 4 بعد استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ بررسی شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار Smart-PLS برای بررسی روابط علّی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عوامل سازمانی و عوامل فردی با بازاریابی اخلاقی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین بین بازاریابی اخلاقی و عملکرد در بین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد.
۱۱.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
هدف از این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برندهای پوشاک ورزشی بود. این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی و در دو بخش کیفی و کمّی انجام گرفت. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان بود که براساس نتایج آن، پرسشنامه ای تهیه و در بخش کمی استفاده شد. روایی پرسشنامه را هفت نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل استادان و اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی و دانشجویان رشته تربیت بدنی (کارشناسی ارشد و دکتری) بود. حجم نمونه براساس فرمول جامعه نامحدود تعیین شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در میان 376 نفر به صورت الکترونیکی توزیع و جمع آوری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس نسخه2 تحلیل و مدل پژوهش استخراج و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد تنوع و نوآوری در تولید، برنامه ریزی راهبردی، انتخاب بازار هدف، رتبه بندی پوشاک ورزشی و طراحی متناسب با نیاز بازار در توسعه عمودی و به کارگیری فناوری روز در تولید محصولات نیز در توسعه افقی برند پوشاک ورزشی داخلی تأثیرگذار است. براساس مدل برآمده از پژوهش می توان گفت که به ترتیب عوامل داخلی شرکت، عوامل خارجی شرکت، عوامل مربوط به نهادهای حاکمیتی، نقش قانونی و نقش حمایتی دولت بیشترین تأثیر را بر توسعه برندهای ورزشی داخلی داشتند.
۱۲.

تبیین ویژگی های شخصیتی و ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
روش پژوهش، از نوع تحقیقات ترکیبی (آمیخته) بود که در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان، خبرگان و همچنین مدیران فروش و فروشندگان 5 برند پوشاک ورزشی داخلی (دایی، جامه پوش آرا، تابان، درفش ایران و مصطفی) و در بخش کمّی نیز مشتریان برندهای پوشاک ورزشی بودند که به دلیل نامشخص بودن تعداد دقیق مشتریان، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برای حجم جامعه نامشخص، 384 نفر و به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج نشان داد که ابعاد شخصیت برند از دیدگاه متخصصان، خبرگان و همچنین مدیران فروش و فروشندگان برندهای پوشاک ورزشی عبارتند از: جذابیت، اصالت، اعتماد، خلاقیت و نوآوری، صلاحیت و شایستگی و تخصص. همچنین کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و وفاداری به برند به عنوان ابعاد اصلی ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی شناسایی شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که تنها اصالت برند با ضریب رگرسیونی 258/0 و نسبت بحرانی 37/2 بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت معنی دار دارد. بنابراین میتوان گفت اصالت برند میتواند به عنوان یک دارایی ناملموس در ایجاد ارزش ویژه برند و یک ابزار راهبردی نقش موثری ایفا کند.
۱۳.

شناسایی و اولویت بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۱
فرایند پژوهش حاضر در دو مرحله صورت پذیرفت در مرحله اول به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با نظرخواهی از 20 خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی و تولیدکنندگان پوشاک ورزشی در این زمینه انجام گرفت که در این مرحله 7 شاخص شناسایی گردید. در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار Expert choice به وزن دهی شاخصهای شناسایی شده پرداخته شده است. جهت اطمینان از روایی و پایایی داده های جمع آوری شده، از روش چک کردن توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هفت مولفه قیمت، طراحی و شیک بودن، کیفیت محصول، کیفیت خدمات، تبلیغات، محیط فروشگاه و نام تجاری در وفاداری مشتریان پوشاک ورزشی ایرانی تاثیر دارند که مهمترین آنها مولفه قیمت می باشد. با توجه به نتایج تحقیق به تولیدگنندگان و مدیران فروشگاه های پوشاک ورزشی پیشنهاد می شود با ارایه تخفیفات مناسب به مشتریان میزان وفاداری آنها را افزایش دهند.
۱۴.

ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل ورزشکاران حرفه ای شهر کرمانشاه بود (200=N). با توجه به محدود بودن حجم جامعه از روش نمونه گیری تمام شمار برای نمونه آماری استفاده شد (200=n). ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی، عشق به برند، (کارول و آهویا،2006)، بسته بندی (کشگر و همکاران، 1394)، قیمت (اوه، 2014) و قصد خرید مجدد، (پارک و همکاران، 2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس انجام شد. نتایج نشان داد که عشق به برند، بسته بندی و قیمت بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی باید توجه ویژه ای به عشق به برند، بسته بندی و قیمت محصولات خود داشته باشند و در مشتریان احساس لذت و خشنودی در هنگام استفاده از محصولاتشان ایجاد کنند و بر اساس آن ارتباط عاطفی و علاقه بین مشتریان و محصولات را تقویت کنند، تا از این طریق مشتریان نسبت به برندهای مورد علاقه خود حس تعهد و وفاداری داشته باشند و در نهایت به قصد خرید مجدد مشتریان تبدیل شود و به سهم بیشتری از بازار، نسبت به سایر برندها دست یابند.
۱۵.

پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۶
هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری بود. نمونه آماری پژوهش حاضر 360 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های استاندارد تنفر از برند هگنر و همکاران (2017)، پرسش نامه اجتناب از برند رومانی و همکاران (2012)، پرسش نامه کاهش یا توقف حمایت از برند گریگوری و فیشر (2006)، پرسش نامه تبلیغات منفی دهان به دهان تامسون و همکاران (2012)، پرسش نامه شکایت از برند گریگوری و فیشر (2006) و پرسش نامه انتقام از برند رومانی و همکاران (2012) بود. جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو–پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی به تأیید پانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی پرسش نامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس. پی .اس. اس انجام شد. نتایج نشان داد تنفر از برند به طور معناداری بر اجتناب از برند، کاهش/توقف حمایت، تبلیغات منفی دهان به دهان، شکایت از برند و انتقام از برند تأثیر مثبت دارد. به طور کلی با توجه به این که تنفر از برند باعث افزایش پیامدهای منفی بر روی برند می شود، به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهای در مدیریت برند، راه هایی را برای مقابله با بحران های این چنینی مد نظر قرار دهند
۱۶.

تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۸۸
روش تحقیق کاربردی توصیفی بوده است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مصرف کنندگان برند پوشاک ورزشی بودند و 383 نفر از مصرف کنندگان پوشاک ورزشی منتخب کشور از جمله مجید، دایی، جورابان، جام جم، عقیلی، جهان نما، ایران ورزش و ورزش گستر را با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از مقیاس لیکرت جهت سنجش نظرات پاسخ دهندگان تحقیق استفاده شده است و همچنین برای نرمال بودن داده ها از چولگی و کشیدگی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روشهای آماری t تک نمونه ای و تحلیل مسیر با نرم افزارAmos نسخه24و spss نسخه 25 در سطح معنی داری05/0>p استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد عامل کیفیت محصولات (با ضریب 925/0) در اولویت اول در زمینه عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی کشور قرار دارد و اولویت آخر مربوط به قیمت محصولات (با ضریب 561/0) بوده است. ترتیب کلی 8 شاخص تحت بررسی در خصوص وضعیت عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور بدین قرار بود: کیفیت خدمات، شهرت برند، تبلیغات دهانی، شیوه بازاریابی، تجربیات پیشین، کیفیت و مدل پوشاک ورزشی، محیط فروشگاه و قیمت محصولات.