رضا رجبی

رضا رجبی

مدرک تحصیلی: استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

تدوین شاخص های ارزیابی وضعیت بدنی پویا در دختران جوان دارای کایفوز طبیعی و کایفوز افزایش یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وضعیت بدنی پویا کایفوز کایفوز افزایش یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 819
هدف تحقیق حاضر تدوین شاخص های ارزیابی وضعیت بدنی پویا دختران جوان دارای کایفوز طبیعی وافزایش یافته بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها نوع پژوهش های نیمه تجربی بود. (جامعه آماری دختران 18 تا 24 سال استان خوزستان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس200نفرانتخاب و براساس نرم زاویه کایفوز با خط کش منعطف به دو گروه با کایفوز توراسیک طبیعی(100 نفر)و غیرطبیعی(100 نفر)تقسیم شدند). برای ارزیابی وضعیت بدنی پویا از آزمون های صاف کردن ستون فقرات، موقعیت نسبت به دیوار، دسترسی به جلو، چرخش خلفی لگن، آویزان کردن سر، دامنه حرکتی شانه، دامنه حرکتی شانه چرخش داخلی و چرخش خارجی استفاده شد. برای مقایسه میانگین گروه ها با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون یومن ویتنی استفاده شد. محاسبات آماری بوسیله نرم افزار آماری SPSS21 انجام شد. سطح معنی داری در تمامی آزمون های آماری برابر 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین نمرات جزئی و کلی آزمون ارزیابی وضعیت بدنی پویا هر دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت و گروه کایفوز طبیعی نسبت به گروه کایفوز افزایش یافته وضعیت بدنی پویا بهتری داشتند. بنابراین آزمون های ارزیابی وضعیت بدنی پویا ابزار مناسبی جهت ارزیابی و شناسایی محدودیت ها و اختلالات حرکتی افراد مبتلا به ناهنجاری کایفوز افزایش یافته به شمار می روند.
۲.

توسعه راهبردی باشگاه داری حرفه ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری برنامه ریزی راهبردی متاسوات منابع و قابلیت ها عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 752
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای والیبال پیام مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات (یک رویکرد از جزء به کل) انجام گرفته است. پژوهش به صورت آمیخته صورت گرفت. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد و روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی می باشد. جهت تدوین استراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta SWOT استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش را 15 نفر و در بخش کمی پژوهش 35 نفر از مدیران باشگاه ها، مسئولان فدراسیون و هیئت های والیبال، مربیان، پیشکسوتان، بازیکنان و اساتید دانشگاهی تشکیل دادند، که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، قوانین و مقررات دولتی، توان دستگاه های اجرایی، تکنولوژی و فناوری و فرهنگ اجتماعی به عنوان بزرگترین موانع کلان محیطی جهت توسعه باشگاه داری حرفه ای باشگاه والیبال پیام مشهد محسوب می شود. همچنین در بین عوامل موثر بر توسعه باشگاه داری حرفه ای باشگاه والیبال پیام مشهد به ترتیب جذب حامیان مالی، حضور بخش خصوصی، در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات مناسب، حمایت نهادهای دولتی، پوشش رسانه ای، در اختیار داشتن کادر فنی و بازیکنان ملی و بین المللی، تحقیقات و برنامه های توسعه ای، داشتن برنامه ریزی برای بلیط فروشی، توجه به استعدادیابی و داشتن آکادمی تخصصی، برنامه های ارزیابی منسجم و کارآمد از بالاترین تناسب راهبردی برخوردارند.
۳.

Physical fitness and body composition profile of young people with mild intellectual impairment: a cross-sectional study among Iranian population

کلید واژه ها: Eurofit BMI Intelligence Test intellectual disability IQ level

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 418
The current study aimed to investigate that whether young people with mild intellectual impairments (II) having various levels of IQ have different physical fitness and body composition. Moreover, this study aims to answer this question that is there any association among IQ level, Body Mass Index, and physical fitness factors? A number of 1200 students from all Tehran’s special high schools were screened, and finally, 355 of them with mean age 24.6 ± 3.0 years, height 173.5 ± 6.8 cm, weight 78.6 ± 8.5 kg, and body mass index (BMI) 23.3 ± 2.8 kg/m2 were chosen to be included in the study based on including criteria. All participants had a mild II with the IQ range of 50 to 75 based on the Wechsler Intelligence Test. Participants' physical fitness was assessed by Eurofit special battery test. Body composition evaluation measured by Body Composition Scale. The results showed that there were significant differences in most physical fitness factors between males and females, except in dynamic balance and flexibility (P ≤ 0.05). There was a significant association between IQ levels with all physical fitness factors (P ≤ 0.05) except for flexibility. Different IQ levels were associated with physical fitness factors, so that II students with low IQ had lower physical fitness than those who had higher IQ. Practitioners should consider these differences when working with II people of different gender and different level of IQ.
۴.

بررسی جایگاه تولید علم در مراکز، گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایگاه استنادی وب آو ساینس تولیدات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی شبکه همکاری علم سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 684
هدف تحقیق حاضر، تعیین مشارکت علمی اعضا، گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور در تولید مقاله های چاپ شده در نشریات دارای نمایه وب آو ساینس طی سال های 1970 تا انتهای سال 2019 است. این پژوهش با رویکرد علم سنجی و با روش تحلیل شبکه با استفاده از نرم افزارهای هیست سایت، نودایکس ال و ووس ویور انجام گرفت. یافته ها نشان داد که تعداد 1520 اثر در 513 نشریه در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی در وب آو ساینس چاپ شده که از میان بیش از 550 اثر در مجلات با دسترسی آزاد چاپ شده است. بررسی اطلاعات نشان داد براساس تعداد تولیدات علمی، به ترتیب دانشگاه های تهران، دانشگاه گیلان و اصفهان با 265، 200 و 148 مقاله در رتبه های اول تا سوم کشور قرار دارند. یافته ها همچنین نشان می دهد که پژوهشگران دانشکده های تربیت بدنی کشور بیشترین آثار خود را به ترتیب در سه مجله از ایران (در فهرست امرجینگ)، ایتالیا (دارای شاخص کیو 4) و ترکیه (در فهرست امرجینگ) منتشر کرده اند. همچنین مشخص شد که بیشترین همکاری ها و استناددهی نویسندگان ایرانی با پژوهشگرانی از کشور آمریکا بوده است. این تحقیق نشان داد که طی سال های اخیر اگرچه روند چاپ مقالات در نشریات وب آو ساینس با شیب بیشتری همراه بوده است، تعداد زیادی از این مقالات در نشریات داخلی (امرجینگ) و سایر نشریات امرجینگ خارجی به چاپ رسیده است که این پدیده به بررسی دقیق تر نیاز دارد. 
۵.

The relationship of functional movement screen scores with flexibility, speed and agility in 17-15- year- old male students(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Agility flexibility Functional movement screening Power speed

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 808
Background: Functional Movement Screening (FMS) is a tool to determine the individual's potential for the possibility of sports injury. Aim: The purpose of this study was to determine the relationship between functional movement screening scores with flexibility factors, speed and agility in male students in Lorestan province. Materials and Methods: 370 male volunteer students aged 15 to 17 years participated in this study. Spearman correlation coefficient was used to determine the relationship among flexibility, power, speed and agility. Results: The present study showed that there were significant relation between scoring screen for functional movement and flexibility of the left leg, long jumping, high jumping in 15- year- old students. There were significant relations between scoring screen for functional movement and flexibility, flexibility of the right leg, flexibility of the left leg, long jumping, high jumping in 16- year- old students. In addition, in the 17- year- old students, there were significant relation between scoring screen for functional movement and flexibility of left leg, flexibility of the right leg and height jumping. Conclusion: In general, there were significant relation between FMS scores and flexibility and power in three groups of students. The probable cause of this connection can be attributed to in- line lunge tests, Hurdle step, active straight-leg-raise and deep squat, which are directly related to flexibility and power. Therefore, in order to improve the FMS scores of students, it is recommended that students be flexible and able to include in their training program
۶.

The effect of tactile feedback along with corrective exercises on the degree of thoracic kyphosis in Hyperkyphosis individuals(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: tactile feedback exercise Hyperkyphosis locomotor system

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 857
The musculoskeletal and support systems along with biomechanical factors lead to tissue adaptations in the skeletal, musculoskeletal and nervous systems, resulting in changes in movement pattern. The aim of this study was to investigate the effect of tactile feedback along with corrective exercises on the degree of thoracic kyphosis in people with Hyperkyphosis . Twenty patients with postural kyphosis greater than 42 were selected voluntarily and randomly divided into experimental and control groups. In the pre-test and post-test, the degree of kyphosis of both groups was measured using a flexible ruler. In the intervention phase, both groups performed corrective exercises for 8 weeks, 3 sessions per week and each session for 30 to 45 minutes. With this difference, the experimental group received tactile feedback, but the control group did not receive any feedback. The results of 2-factor analysis of variance showed that tactile feedback along with corrective exercises (D = -12%) compared to corrective exercises (D = -8%) led to a reduction in kyphosis in people with Hyperkyphosis (P = 0.018).It seems that tactile feedback with changes in sensory inputs can be an effective complement to corrective exercises to reduce the degree of kyphosis.
۷.

Comparing the Musculoskeletal Disorders of the Neck Between the Teachers of Physical Education and Other Majors in High Schools of Tehran City, Ira(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Musculoskeletal Disorders physical education teacher Teachers of other subjects High school

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 909
Introduction: Musculoskeletal Disorders (MDs) largely contribute to occupational diseases in the workplace. Prevention from these disorders requires their evaluation in different occupations. This study aimed to compare the MDs of the neck between the teachers of Physical Education (PE) and those of the other majors in the high schools of Tehran City, Iran. Methods: The study sample included 180 teachers of mathematics, PE, and the religion and lifestyle in the high schools of Tehran (with the Mean±SD age of 42.11±6.65 years, and the Mean±SD weight of 72.28±12.98 kg). The participants were selected from 19 districts of the Tehran Departments of Education using multistage cluster sampling. The standard Nordic questionnaire was administered to investigate MDs among the teachers. The obtained data were analyzed with the Chi-square test to compare the MDs of the neck between the three groups of teachers. Results: A significant relationship was observed between the neck problems of the female (P=0.016) and male (P=0.017) PE teachers and the other teachers. Moreover, the neck problems were associated with the teaching experience (P=0.024) and teaching major (P=0.004). Conclusion: Based on the results, it seems that regular exercise can reduce the developing risk of MDs in the neck. Thus, this study recommends the performance of regular exercise and the correction of job-related postures to all teachers.
۸.

Relationship Between the History of Injury and Functional Movement Screening Scores in Iran National Team Wrestlers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: National team wrestlers previous injury functional movement screen test Cut-off point risk factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 164
Introduction: Wrestling is one of the most popular Olympic sports in Iran. Therefore, preseason screening and the prevention of sports injuries are very important. This study aimed to investigate the relationship between the history of injury and Functional Movement Screen (FMS) scores of the national team wrestlers and determine the cut-off point. Methods: The statistical sample included 136 national team wrestlers. The obtained data were analyzed using the Pearson correlation coefficient, t-test, ROC curve, and contingency table. Results: The results showed that FMS scores were higher in the wrestlers without previous injury compared to the injured ones. The t-test results demonstrated no significant difference between deep squat, straight and active leg raise, trunk stability push-up, and rotatory stability. According to the results, there is a poor negative, but statistically significant, the relationship between the number of previous injuries and FMS scores. Based on the ROC curve for FMS, the cut-off point of 16.5 was reported with the sensitivity and specificity values of 0.587 and 0.658, respectively. Conclusion: The results indicated that FMS can be used for fast and accurate control of injury probability in wrestling athletes. Therefore, besides the medical tests, FMS tests should be employed by wrestling coaches as a valid tool for injury prevention and the identification of athletes prone to injury.
۹.

Follow-up Comparison of the Effect of Eight-weeks Corrective Exercises With and Without Myofascial Release on Postural Kyphosis Deformity(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Myofascial release corrective exercises Postural hyperkyphosis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 988
Introduction: The present research aimed to compare and follow-up the effect of 8-week corrective exercises with and without the myofascial release on functional kyphosis deformity in young adults. Methods: It was a randomized controlled trial in the university laboratory. Forty-five male students suffering from abnormal hyperkyphosis deformity (kyphosis of more than 42°) were selected and randomly assigned to three groups: corrective exercises, combinational exercises (corrective and myofascial release), and control. The Mean±SD age, height, and weight of the study sample were 22.12±2.88 years, 175.44±6.80 cm, and 71.21±7.31 kg, respectively. The study groups did the exercises for 8 weeks, under the direct observation of the researchers. The kyphosis angle of the participants was measured using a flexible ruler, at the baseline, post-test, and follow-up (4 weeks after the end of the exercises) stages. The collected data were analyzed with repeated measures Analysis of Variance (ANOVA) and Analysis of Covariance (ANCOVA) tests. Results: After 8 weeks of exercises, the degree of kyphosis in the post-test and follow-up stages was significantly lower than that in the pre-test, in both training groups. The results of the ANCOVA test demonstrated that the thoracic kyphosis degree in the combinational exercises group was significantly lower than that of the corrective exercises group (P≤0.05), in the post-test and follow-up stages. Conclusion: According to the results, the corrective exercises program in combination with the myofascial release is more effective than the corrective exercises alone, in correcting the thoracic kyphosis deformity.
۱۰.

مطالعه آینده نگر همه گیرشناسی آسیب های ورزشی در لیگ برتر کبدی زنان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب مکانیسم کبدی زنان همه گیرشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 727
این پژوهش با هدف بررسیهمه گیرشناسی آسیب های ورزشی در مسابقات لیگ برتر کبدی زنان انجام شد .در این مطالعه، 132 بازیکن از 11 تیم شرکت کردند. اطلاعات مربوط به آسیب با استفاده از فرم گزارش آسیب و با کمک پزشک مسابقات جمع آوری شد. از آزمون خی دو برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. از مجموع 30 مسابقه،  42 آسیب ثبت شد که نرخ بروز آسیب به ازای 1000 ساعت مسابقه 200 آسیب بود. اندام فوقانی (5/40 درصد) و سر و گردن (6/28 درصد) شایع ترین مناطق آسیب دیده در بدن زنان بودند. پرآسیب ترین نواحی آناتومیک آسیب دیده، سر و صورت (6/28 درصد) و انگشتان دست (7/16 درصد) بودند. شایع ترین نوع آسیب در زنان، کبودی/کوفتگی/خونمردگی (1/57 درصد) بود. برخورد با حریف مهم ترین مکانیسم آسیب بود (7/85 درصد). میزان آسیب در بازیکنان دفاع 4/52 درصد بود و 3/64 درصد از آسیب ها در نیمه دوم روی دادند. کبدی ورزشی پیچیده است که انجام دادن آن به مهارت های گوناگون نیاز دارد و خطر بروز آسیب در طول بازی ها زیاد است؛ بنابراین، توصیه می شود کادر پزشکی و مربیان تیم ها برای پیشگیری از بروز آسیب به نتایج این پژوهش توجه کنند.
۱۱.

Effects of Six-week Hopping Exercise on Time to Stabilization and Perceived Stability in Athletes With Chronic Ankle Instability During Single-leg Jump-landing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Chronic Ankle Instability Hopping Exercises Functional Postural control athlete

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 130
Introduction: To examine the effects of a 6-week hopping exercise program on time to stabilization and perceived stability among athletes with chronic ankle instability. This is a randomized controlled trial.Materials and Methods: A total of 28 basketball players with chronic ankle instability (Mean±SD age; 22.67±2.88 y, Mean±SD weight: 80.47±8.48 kg, Mean±SD height: 186.82±3.09 cm) participated in this study and were randomly divided into two equal groups of 14 people each: 1. Experimental; and 2. Control. The experimental group performed hop exercises 3 times per week for 6 weeks. The control group received no intervention. Time to stabilization for anterior-posterior and medial-lateral components of ground reaction force, as well as ankle joint function assessment tool were found before and immediately after the exercise program. Descriptive statistics, independent t-test, and paired sample t-test were used to analyze the data at the significance level of 95% (α≤0.05).Results: The 6-week hopping exercise program led to a significant decrease in the time to stabilization of medial-lateral and anterior-posterior of ground reaction force and also a significant increase in the score of ankle joint function assessment tool (p <0.05).Conclusion: Given the effectiveness of hopping exercises, postural control deficit, and time to stabilization in sport exercises, it is suggested that these selected exercises be used in training and rehabilitation protocols.
۱۲.

روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب های ورزشی اسلو (OSTRC)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب ورزشی پایایی پرسشنامه مشکلات سلامت روایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 664
پرسشنامه مشکلات سلامتOSTRC تاکنون به زبان های نروژی، دانمارکی و سوئدی ترجمه شده است و با توجه به نبود پرسشنامه ای مشابه در ایران و ضرورت استفاده از ابزارهای نوین و معتبر در حیطه همه گیرشناسی ورزشی، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه به عنوان هدف این تحقیق در نظر گرفته شد. با استفاده از روش ترجمه-بازترجمه، اصلاحات لازم انجام و فرم نهایی پرسشنامه تهیه شد. به منظور تعیین روایی محتوا، از دو روش CVI و CVR، برای تعیین میزان پایایی، از آزمون همسانی درونی (آلفا کرونباخ)، به منظور ارزیابی پایایی آزمون-آزمون مجدد استفاده شد. برای بررسی پایایی سؤال های دیگر تحقیق از آزمون ناپارامتریک ضریب توافق کاپا استفاده شد. نتایج CVI حاکی از آن بود که تمامی سؤالات دارای نمره CVI بالاتر از 79/0 (در مقیاس ارتباط 92/0، وضوح 98/0؛ سادگی 99/0 و ابهام 94/0) بودند. شایان ذکر است متوسط شاخص روایی محتوا (S-CVI/Ave) پرسشنامه 95/0 بود (1-85/0). آنالیز آماری نشان داد که همسانی درونی 4 سؤال ابتدایی پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ برابر با 89/0 است. ضریب توافق کاپا (001/0P=) نیز 71/0 تا 81/0 به دست آمد. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق حاضر، پرسشنامه مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب های ورزشی اسلو نشان از ظهور روشی جدید در ثبت انواع مشکلات سلامت در ورزش دارد، به طوری که این روش در پایش و ثبت آسیب های حاد، آسیب های مزمن و همچنین بیماری در جمعیت ورزشکار پایا و معتبر است.
۱۳.

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (PSIAS)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب اضطراب آسیب ورزشی پایایی روایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 132
هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی در ورزشکاران بود. نسخه اصلی پرسشنامه، دارای هفت خرده مقیاس و 29 سؤال پنج ارزشی لیکرتی است. 300 پرسشنامه توسط ورزشکاران 19 تا 34 ساله (2/62 درصد مرد و 8/37 درصد زن با میانگین سنی 4/24 سال) که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت داشتند، تکمیل شد. برای برآورد روایی سازه مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همسانی درونی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. همچنین، برای بررسی پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون طبقه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسخه فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی، از ساختار اصلی حمایت می کند و روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی با 28 سؤال (حذف سؤال 24) تأیید می شود. با توجه به نتایج به دست آمده نسخه فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی به عنوان ابزاری روا و پایا برای سنجش نوع و میزان اضطراب آسیب ورزشی ورزشکاران توصیه می شود.
۱۴.

مقایسه میزان فعالیت فیدفورواردی منتخبی از عضلات مچ پا در دختران فعال دانشگاهی در معرض خطر آسیب اسپرین مچ پا با دختران سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسپرین مچ پا الکترومیوگرافی دختران فعال عضلات مچ پا فعالیت فیدفورواردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 111
 شیوع قابل توجه اسپرین مچ پا،کناره گیری زودهنگام از ورزش و ناتوانی ناشی از این آسیب، توجه محققان را به انجام پژوهش هایی در جهت شناسایی و کنترل عوامل اثرگذار در ابتلا به این آسیب جلب کرده است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه میزان فعالیت فیدفورواردی منتخبی از عضلات مچ پا در دختران فعال دانشگاهی در معرض خطرآسیب اسپرین مچ پا با دختران سالم بود. بدین منظور، 32 دانشجوی دختر فعال رشته تربیت بدنی، بدون سابقه ی اسپرین مچ پا، به صورت هدفمند و بر اساس نمرات تعادل پویای ناشی از اجرای آزمون Y، به دو گروه 16 نفری، شامل گروه در معرض خطر اسپرین مچ پا (با تعادل کمتر) و گروه سالم، تقسیم شدند. فعالیت فیدفورواردی عضلات، توسط دستگاه الکترومیوگرافی در تکلیف پرش- فرود ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، بررسی و 05/0≥p در نظر گرفته شد. درگروه در معرض خطر اسپرین مچ پا (تعادل کمتر)، میزان فعالیت فیدفورواردی کمتری در عضلات پرونئوس لانگوس و سولئوس نسبت به گروه کنترل، مشاهده شد (05/0p˂). احتمالا فعالیت کمتر این عضلات در افراد با تعادل کمتر، ثبات مچ پا را به خطر انداخته و آنها را در معرض خطر اسپرین مچ پا قرار می دهد.
۱۵.

اثر هشت هفته تمرین عملکردی اختصاصی بر عوامل خطرزای آسیب و اجرای ورزشی جودوکاران پسر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین عملکردی پیشگیری از آسیب غربالگری حرکت عملکردی اجرای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 892
جودو یکی از پرمخاطب ترین هنرهای رزمی دنیا است، پژوهشگران خطر بروز آسیب در هنگام تمرین جودو را بیشتر از زمان مسابقه گزارش کرده اند. بنابراین، رو ش های تمرین ایمن تر و اثربخش تر باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ضرورت توسعه و کاربرد رویکردهای پیشگیری از آسیب و بهبود عملکرد ورزشی، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین عملکردی اختصاصی جودو بر عوامل خطرزای بروز آسیب و عملکرد ورزشی جودوکاران پسر غیرنخبه می باشد. 46 نفر جودوکار غیرنخبه هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش(23نفر) و کنترل(23نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی هشت هفته در برنامه تمرینات عملکردی اختصاصی جودو که محققان طراحی کرده بودند، شرکت نمودند. گروه کنترل در مدت مشابه، به تمرینات مرسوم جودو پرداختند. تمرینات سه بار در هفته و در هر جلسه 90 دقیقه انجام شد. آزمودنی ها 24 ساعت پیش از شروع و پس از پایان دوره در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند. برای بررسی نرمال بودن داده ها از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) در سطح معنی داری (05/.0 ≥ p ) استفاده شد. آنالیزها با استفاده از نرم افزار SPSS21 انجام شد. بر اساس یافته ها افزایش معناداری در امتیاز آزمون های غربالگری حرکت عملکردی (0/001=p)، تعادل y اندام فوقانی (0/001=p)، پرش عمودی (0/001=p) و آمادگی اختصاصی جودو (0/001=p) در گروه تجربی مشاهده شد. مداخله تمرینی این پژوهش همزمان بر کاهش یا تعدیل عوامل خطرزای بروز آسیب و ارتقای عملکرد ورزشی اختصاصی موثر بود؛ بنابر این نسبت به برنامه های تمرینی رایج کارآمدتر است.
۱۶.

مقایسه شاخص های منتخب الکترومیوکرافی غضلات زانو در ورزشکاران با و بدون محدودیت دورسی فلکشن در تکلیف پرش فرود تک پا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الکترومایوگرافی عضلات زانو دورسی فلکشن زمان شروع فعالیت عضلانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 515 تعداد دانلود : 129
هدف این پژوهش، مقایسه زمان شروع، فعالیت فیدفورواردی، فعالیت فیدبکی و اندازه فعالیت منتخبی از عضلات زانوی ورزشکاران مرد دانشگاهی مبتلا به محدودیت دامنه حرکتی دورسی فلکشن و سالم در پرش و فرود تک پا بود. 30 آزمودنی از سه رشته بسکتبال، والیبال و هندبال به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. در پرش فرود تک پا، زمان شروع، فعالیت فیدفورداری، فیدبکی و اندازه فعالیت پنج عضله راست رانی، پهن داخلی، پهن خارجی، دوسررانی و نیم وتری با استفاده از روش الکترومایوگرافی اندازه گیری شدند. یافته ها نشان داد که در هر چهار عامل زمان شروع، فعالیت فیدفورداری، فعالیت فیدبکی و اندازه فعالیت عضلات منتخب زانو، بین ورزشکاران با محدودیت دورسی فلکشن در مچ پا با ورزشکاران سالم تفاوت معناداری وجود ندارد. نظریه زنجیره حرکتی بیانگر این است که نقص در یک بخش از زنجیره می تواند موجب تغییر فعالیت عضلات شود؛ اما یافته های پژوهش حاضر نشان داد که در فعالیت عملکردی پرش تک پا چنین تفاوتی در فعالیت عضلات منتخب وجود ندارد
۱۷.

بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 566
زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر ایرانی از طریق قرارگیری آن بر روی بدن و بر روی عکس رادیو گرافی و همچنین مقایسه نتایج با روش کوب بود. روش تحقیق : تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و نمونه گیری بصورت هدفمند و در دسترس بود. نمونه ها را 18 نفر تشکیل دادند. اندازه گیری های کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر یک بار از روی بدن نمونه ها و بار دیگر از روی عکس رادیوگرافی صورت گرفت. همچنین زاویه کوب بصورت جداگانه از عکس رادیوگرافی محاسبه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد در بررسی اندازه گیری کایفوز سینه ای از طریق کایفومتر روی بدن و نیز روی عکس رادیوگرافی با اندازه گیری زاویه کوب از طریق عکس رادیوگرافی، همبستگی و روایی بالایی وجود دارد (0/05≥p) و همچنین همبستگی بالایی  بین اندازه گیری با کایفومتر روی بدن و روی عکس رادیوگرافی وجود دارد (0/05≥p). در مقایسه این سه روش از نظر میانگین نتایج اندازه گیری کایفوز سینه ای با استفاده از کایفومتر روی بدن و روی عکس رادیوگرافی و نیز میانگین اندازه گیری کایفوز سینه ای با استفاده از کایفومتر روی عکس رادیوگرافی با میانگین اندازه گیری کایفوز سینه ای از طریق زاویه کوب نیز اختلاف معنی داری وجود ندارند (0/34=p). نتیجه گیری: با توجه به همبستگی بالا بین 3 روش اندازه گیری (کایفومتر روی بدن، کایفومتر روی عکس، روش کوب) و همچنین نبود اختلاف معنی دار بین نتایج این 3 روش، می توان گفت کایفومتر ایرانی به عنوان وسیله ای معتبر در اندازه گیری های مربوط به ستون فقرات به ویژه کایفوز سینه ای می باشد و وجود بافت های نرم روی ستون فقرات اثری بر اندازه گیری با کایفومتر ندارند.
۱۸.

مقایسه پارامترهای کینتیکی بین فوتبالیست های دارای کف پای صاف منعطف و طبیعی در تکلیف افت- فرود تک پا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کف پای صاف منعطف افت- فرود تک پا فوتبالیست ها کینتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 437
هدف این پژوهش، مقایسه حداکثر نیروهای عمودی و خلفی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری، بین فوتبالیست های دارای کف پای صاف منعطف و طبیعی در تکلیف افت- فرود تک پا از ارتفاع 30 سانتی متری بود. 10 فوتبالیست با کف پای صاف منعطف و 11 فوتبالیست با کف پای طبیعی در این پژوهش شرکت کردند. پس از گرم کردن و آشنایی با تکلیف افت- فرود تک پا، هر کدام از شرکت کنندگان پنج تلاش موفق انجام دادند. نتایج نشان داد که در حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین، حداکثر نیروی خلفی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری، تفاوت معناداری بین فوتبالیست های با کف پای صاف منعطف و فوتبالیست های با کف پای طبیعی وجود ندارد. پارامترهای کینتیکی در فوتبالیست های با کف پای صاف منعطف احتمالاً نمی توانند به بروز آسیب در این افراد منجر شوند.
۱۹.

مقایسه اثرات برنامه تمرینی ثبات مرکزی با و بدون استفاده از نوروفیدبک بر ترس از افتادن در بیماران مبتلا به پارکینسون(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: تمرین ورزشی نوروفیدبک ترس افتادن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 377 تعداد دانلود : 363
زمینه و هدف : بیشتر مطالعات پیشین نشان داده اند که ترس از افتادن، یکی از عوامل تهدید کننده سلامت سالمندان به ویژه در افراد مبتلا به پارکینسون می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثرات برنامه تمرینی ثبات مرکزی با و بدون استفاده از نوروفیدبک بر ترس از افتادن در بیماران مبتلا به پارکینسون انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری آن شامل 30 نفر از مردان مبتلا به پارکینسون مراجعه کننده به مراکز توان بخشی و بازتوانی شهر تهران در سال 1395 بود که به طور هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه ۱۰ نفره (دو گروه مداخله و 1 گروه شاهد) قرار گرفتند. ابزارهای مطالعه شامل مقیاس کارامدی ترس از افتادن در سالمندان- فرم بین المللی (Fall Efficacy Scale-International یا FES-I) و دستگاه نورفیدبک بود. از آزمون های Shapiro-Wilk، Paired t، ANOVA و تعقیبی Least Significant Difference (LSD) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: انجام 12 هفته تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات ثبات مرکزی همراه با نوروفیدبک، تأثیر معنی داری بر ترس از افتادن بیماران مبتلا به پارکینسون داشت (001/0 > P). همچنین، تفاوت معنی داری بین نتایج دو گروه تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات ثبات مرکزی همراه با نوروفیدبک بر ترس از افتادن مشاهده نشد (001/0 < P)، اما اختلاف معنی داری بین گروه شاهد با دو گروه تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات ثبات مرکزی همراه با نوروفیدبک وجود داشت (001/0 > P). نتیجه گیری: جهت کاهش ترس از افتادن در بیماران مبتلا به پارکینسون، می توان هم از تمرینات ثبات مرکزی و هم از تمرینات ثبات مرکزی همراه با نوروفیدبک استفاده نمود.
۲۰.

همه گیرشناسی آسیب های ورزشی در لیگ برتر کبدی مردان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همه گیرشناسی آسیب لیگ برتر کبدی مردان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 803
هدف تحقیق حاضر بررسی همه گیرشناسی آسیب های کبدی در مسابقات لیگ برتر کشور است. این تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات آینده نگر است. کلیه مردان مشارکت کننده در رقابت های لیگ برتر کبدی سال 1393 (تعداد=192نفر) در این مطالعه تحت بررسی قرارگرفتند که از بین آنها ورزشکارانی که در طول رقابت ها دچار آسیب دیدگی شده و تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته بودند، نمونه های این تحقیق در نظر گرفته شدند. اطلاعات مربوط به این تحقیق از طریق ثبت در فرم ثبت آسیب به کوشش محقق و با کمک پزشک مسابقات در حین برگزاری رقابت ها تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو (2x) در سطح معنی داری 05/0≥α و همچنین، از آمار توصیفی در قالب اعداد، جدول ها و نمودارها برای بیان یافته های تحقیق استفاده شد. میزان بروز آسیب در هزارساعت مسابقه برابر 9/229 آسیب برآورد شد و بیشترین نواحی آسیب دیده سر و صورت (2/26 درصد) و زانو (5/15 درصد) بوده است. 5/48 درصد آسیب ها از نوع کبودی/کوفتگی/خون مردگی و بیشترین سازوکار به وجود آورنده آسیب برخورد با حریف (5/82 درصد) بود. 32 درصد آسیب ها هنگام زیرگیری رخ داده است. میزان آسیب در بازیکنان پست دفاع 5/50 درصد بود. با توجه به یافته ها، که بیان کننده شیوع بالای آسیب در ورزش کبدی است، به اعضای پزشکی تیم ها، مربیان، و ورزشکاران توصیه می شود تا عوامل خطرزای بالقوه مرتبط با بروز آسیب را شناسایی و اقدامات لازم را جهت پیش گیری از آنها انجام دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان