عباس خدایاری

عباس خدایاری

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سند چشم انداز1404 جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۵
هدف از این تحقیق طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سندچشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق آمیخته اکتشافی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری بخش کیفی صاحب نظران(خبرگان) دانشگاهی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش بودند که در زمینه مدیریت ورزش، درس تربیت بدنی و توانمندسازی، تخصص و اطلاعات منحصر به فرد داشتند. 15 نفر از متخصصان که دارای ویژگیهای یادشده، با روش نمونه گیری زنجیره ای انتخاب و با ابزار مصاحبه نظرات آنان جهت طراحی الگو اخذ شد. جامعه آماری بخش کمّی، معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیبودند که به صورت خوشه ای نسبی از مناطق مختلف و به تعداد300 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بهدست آمد. تجزیهوتحلیل داده ها توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس 24 و پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان شامل ابعاد: زمینه ای (فناوری و ارتباطات، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی)، سازمانی (اهداف و راهبرد، منابع و تجهیزات و نظارت و ارزیابی) و فردی بامولفه های (روانشناختی، حرفه ای و اعتقادی اخلاقی) هستند. از مولفه های بعد زمینه ای، فناوری و ارتباطات از مولفه های بعد سازمانی، منابع و تجهیزات و از بعد فردی، مولفه حرفه ای بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی داشتند.شفاف نمودن انتظارات از معلمان،اطمینان از تناسب شخصیت و شغل آنان، ایجاد زمینه استفاده از فناوری های نوین از پیشنهادات پژوهش می باشد.
۲.

طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۳
هدف این مطالعه بررسی رابطه انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال است. پس از شناسایی متغیرهای انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی، نه متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و  استخراج مقیاس ها و گویه ها  از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد  با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0و دو سویه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS  استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری  نشان داد که به ترتیب سازه های لذت (834/0)، تفریح و سرگرمی (815/0)، کسب اطلاعات ورزشی (804/0)، خودآموزی اطلاعات ورزشی (666/0)، همراهی و همنشینی (665/0)، تعاملات اجتماعی (560/0)، استراحت (528/0) و رهایی و فرار (108/0)، از انگیزه های بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال می باشد. همچنین شاخص برازش مدل693/0 GOF= گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید.
۳.

ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶
هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه گیری انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد.در بخش کیفی با توجه به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات کارشناسان و کارکنان فعال در حیطه فعالیت های ورزشی 30 سؤال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سؤالات بین 15 کارشناس متخصص، توزیع و نتایج از طریق فرمول لاوشه محاسبه و 4 سؤال حذف گردید و 26 سؤال باقیمانده در بین 538 نفر از کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران (9451) با در نظر گرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادلات ساختاری از طریق نمونه گیری احتمالی به روش طبقه ای نسبتی، به صورت تصادفی توزیع شد. برای کسب روایی سازه از طریق معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی اقدام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای LISREL و SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، ابزار اندازه گیری از 26 سؤال به 22 سؤال تعدیل یافت. مولفه های اصلی با چرخش واریماکس، چهار مولفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب، جسمانی (86/0)، روانی (80/0)، اجتماعی و مادی (90/0) و تفریح و سرگرمی (85/0) مشخص کرد و ضریب کل آلفای کرونباخ پرسشنامه 92/0 حاصل گردید. نتایج تحلیل عاملی تائیدی برازش الگوی چهار عاملی را تائید نمود. در نهایت پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان در سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. کلیدواژه ها: مشارکت ورزشی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی، تفریح و سرگرمی
۴.

ساخت و اعتباریابی ابزار عوامل مؤثر در بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۸
پژوهش ها نشان می دهند که مدل های محدودی برای اندازه گیری بهره وری پژوهشی مراکز آموزش عالی طراحی شده اند؛ ولی تاکنون  ابزار معتبر و پایایی برای اندازه گیری بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ارائه نشده است. شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری پژوهشی در ارتقای کیفیت علمی اساتید و مؤسسه موردنظر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری برای تعیین عوامل مؤثر در بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. 831 نفر از اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری برای بررسی شاخص های روان سنجی به تعداد 150 نفر و 300 نفر نیز برای نمونه اصلی پژوهش به روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه پژوهش با 29 سؤال براساس مبانی نظری، پیشینه پژوهش و دریافت نظرهای خبرگان درطی یک مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) و براساس مدل معادله ساختاری ساخته شد که دارای سه عامل اصلی (دانش پژوهی، پژوهش، مؤسسه ای) و نُه زیرعامل است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد که ابزار از اعتبار لازم برخوردار بود؛ بنابراین، براساس یافته های پژوهش می توان پیشنهاد کرد که مدیران دانشگاه ها می توانند در برنامه ریزی ها برای اندازه گیری و بهبود بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی خود از پرسش نامه طراحی شده در این پژوهش استفاده کنند.
۵.

تدوین استراتژی های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۲۲
هدف از این پژوهش، تدوین استراتژی های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و کارشناسان مرتبط وزارت ورزش، وزارت بهداشت و استادان آشنا به موضوع بود. روش تحقیق از نوع آمیخته (ترکیب کیفی و کمی) بود، به این صورت که پس از مطالعات کتابخانه ای، از طریق مصاحبه با خبرگان آگاه از موضوع و توزیع پرسشنامه های نیمه باز، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و مشخص شد. در مرحله کمی، پاسخگویان با تعیین ضریب اهمیت و رتبه هر عامل، موقعیت راهبردی نظام سلامت با رویکرد فعالیت بدنی را مشخص کردند که در منطقه WT (تدافعی) قرار داشت. سپس با تشکیل شورای راهبری و با استفاده از روش توفان مغزی، راهبردها مشخص شد. دانش افزایی عمومی از طریق رسانه ها، حمایت محیط های کاری از ورزش، تشویق پزشکان به تجویز فعالیت های ورزشی، ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران ورزشی، رعایت استانداردهای ورزشی مدراس و دانشگاه ها، توسعه مراکز پایش و مشاوره سلامت شهروندان، به کارگیری نیروی متخصص ورزشی در مراکز و خانه های سلامت شهر و روستاها، تعیین نقش هر یک از ارگان های دولتی در حوزه ورزش، تعیین سهم ورزش از اعتبارات مالی طرح تحول نظام سلامت، طراحی شهری با رویکرد شهر سالم، جلوگیری از جهت گیری مدیریت ورزش ارگان های دولتی به ورزش قهرمانی و حرفه ای، تشکیل معاونت سلامت در وزارت ورزش و به کارگیری نظام اطلاعاتی و نظارتی از جمله راهبرد های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی بود.
۶.

تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و نوپدید

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۱
درک درست و صحیح از رفتار مصرف کنندگان، یکی از عوامل اصلی در استراتژی بازاریابی شرکت ها و سازمان های تجاری موفق است. هدف این مطالعه تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و نوپدید است. پس از شناسایی متغیرهای برانگیزاننده بینندگان برنامه های ورزشی 9 متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و استخراج عامل ها و بارهای عاملی از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0 و دو سویه استفاده شد. در خصوص پیش بینی عوامل مختلف انگیزشی از آزمون رگرسیون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی 525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. نتایج تحلیل عاملی 8 عامل را برای انگیزه دیدن برنامه های ورزشی آشکار ساخت. این عوامل شامل1- هیجان و لذت 2- تفریح و سرگرمی 3- کسب اطلاعات ورزشی، 4- خود آموزی اطلاعات 5- استراحت و ریلکسیشن، 6- انگیزه تعاملات اجتماعی و 7- انگیزه رهایی 8- انگیزه همراهی و همنشینی بود. همچنین نتایج ازمون رگرسیون نشان داد که به ترتیب سه عامل هیجان و لذت ، فرار و رهایی، کسب اطلاعات ورزشی انگیزه های مهم تری برای دیدن برنامه های ورزشی هستند.
۷.

نقش ابعاد منش ورزشی در پیشبینی موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته بهکاپ

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد منش ورزشی در پیش بینی موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته بهکاپ صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را 130 نفر از ورزشکاران رشته بهکاپ تشکیل دادند که از این تعداد 100 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه موفقیت ورزشی رابرنز و نرشر (PSQ) و همچنین پرسشنامه مقیاس چند بعدی منش ورزشی (MSOS) بود. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نیز برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی منش ورزشی از آزمون رگرسیون چندگانه با روش همزمان استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین درک موفقیت ورزشی با منش ورزشی (001/0, sig= 63/0 r=) در سطح 05/0 α= رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که منش ورزشی می توانند تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی را در ورزشکاران رشته بهکاپ پیش بینی کنند.
۸.

تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران بود. در این پژوهش همبستگی (از نوع مدل یابی معادلات ساختاری)، 224 باشگاه ورزشی خصوصی با استفاده از روش تصادفی طبقه ای نسبتی، ازبین 513 باشگاه شهر تهران انتخاب شدند و مدیران آن مقیاس گرایش کارآفرینانه (هاگس و مورگان، 2007) و مقیاس بازارگرایی (نارور و اسلاتر، 1990) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. براساس نتایج، ابعاد و سطح کلی گرایش کارآفرینانه (خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی، استقلال کاری) و بازارگرایی (مشتری مداری، رقیب مداری و هماهنگی میان وظیفه ای)، دارای روابط دوسویه معنادار، مثبت و درحد متوسط تا قوی با عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی هستند. گرایش کارآفرینانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از مسیر بازارگرایی اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد مالی دارد و گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی درمجموع 58 درصد از تغییرات عملکرد مالی را تبیین می کنند. طبق یافته ها، گرایش کارآفرینانه به ویژه گرایش به نوآوری و پیشگامی به همراه راهبرد بازارگرایی به ویژه مشتری مداری می تواند عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی را ارتقا دهند.
۹.

تبیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از منطقی ترین شیوه ها برای رسیدن به بهره وری و رشد و توسعه بهینه در سازمان های ورزشی، دارا بودن برنامه مدون و تبیین راهبردهای رسیدن به اهداف سازمانی است. هدف از این تحقیق تعیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران به روش  SWOTبود. این تحقیق به لحاظ هدف و ماهیت از نوع کاربردی، و از نظر استراتژی اجرا از نوع توصیفی- تحلیلی است. ابتدا وضعیت موجود صعودهای ورزشی ایران بررسی و سپس پرسشنامه ای با میزان پایایی 95/0 طراحی شد. پرسشنامه بین 97 نفر از اشخاص مرتبط با صعودهای ورزشی ایران توزیع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی، و در بخش آمار استنباطی از مجذورکا و آزمون فریدمن؛ و در نهایت از مدل تجزیه وتحلیل SWOT استفاده شد. براساس ماتریس عوامل درونی و بیرونی، جایگاه صعودهای ورزشی ایران در موقعیت ضعف و تهدید (WT) تعیین شد. راهبردهای چهارده گانه با استفاده از ماتریس TOWS تدوین و پس از رتبه بندی با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی (QSPM)، ارائه شد. با توجه به قرارگیری صعودهای ورزشی ایران در موقعیت ضعف و تهدید  (WT) به نظر می رسد عملیاتی کردن استراتژی های تبیین شده بتواند این رشته را از وضعیت بحرانی موجود به جایگاه بهتری برساند.
۱۰.

ارتباط علّی مزیت رقابتی با منابع تعارض و نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی در صنعت تولیدات ورزشی

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۶
هدف این پژوهش ارتباط علّی مزیت رقابتی با منابع تعارض و نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی در صنعت تولیدات ورزشی بود. روش پژوهش، ازنوع علّی بود که به صورت میدانی انجام شد. نمونه پژوهش ازبین مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی ورزشی تهران انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه مزیت رقابتی ریحانی (۱۳۹۴)، پرسش نامه منابع تعارض سازمانی خاکپور و همکاران (۱۳۹۴) و پرسش نامه انعطاف پذیری منابع انسانی رایت و اسنل (۱۹۹۸) بود که پس از تأیید روایی و پایایی آن ها، بین نمونه ها توزیع شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و برای ارائه مدل اندازه گیری، از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. همچنین مشخص شد که عامل مزیت رقابتی با ضریب تأثیر 38/0 و با ضریب تأثیر 7/0، اثر مستقیم و معناداری بر انعطاف پذیری منابع انسانی و منابع تعارض داشت. افزون براین، عامل انعطاف پذیری سازمانی با ضریب تأثیر 27/0 اثر مستقیم و معنا داری بر منابع تعارض داشت؛ بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که مدیران و مسئولان شرکت های تولیدات ورزشی سعی کنند موارد درون سازمانی مانند اثربخشی هزینه ها و زمان را که باعث ایجاد مزیت رقابتی می شوند، مدنظر داشته باشند تا بتوانند مزیت رقابتی موقتی ایجادشده در شرکت را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کنند. همچنین، برای افزایش انعطاف پذیری منابع انسانی این شرکت ها، مدیران آن ها سعی کنند کارکنانی را به کار گیرند که از مهارت های کافی برای انجام کار برخوردار باشند.
۱۱.

رابطه علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاری باورها نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش نگرش نسبت به تبلیغات عام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۶۲۱
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علی باورها، نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش نسبت به تبلیغات عام با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند. بدین منظور، پرسشنامه در میان نمونه ای متشکل از 324 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های لیگ برتر فوتبال ایران در استادیوم آزادی حاضر بودند توزیع شد. نتایج نشان داد که باورهای افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش می تواند بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات عام تأثیر گذار باشد. همچنین، باور اقتصادی بودن بیشتر از سایر باورهای افراد قدرت تبیین کنندگی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارد. با عنایت به یافته های مطالعه حاضر می توان راه کارهایی را جهت تعیین استراتژی مؤثر تبلیغات از طریق ورزش فراهم نمود.
۱۲.

ارتباط بین سبک رهبری مربیان با رضایت مندی ورزشکاران لیگ برتر والیبال مردان ایران

کلید واژه ها: رضایت مندی ورزشکاران سبک مربیگری آمرانه سبک مربیگری آزادمنشانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۷۳۲
هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک مربیگری مربیان بر مبنای سبک آمرانه و آزادمنشانه با رضایت مندی ورزشکاران آن هاست. جامعه آماری این پژوهش بازیکنان لیگ برتر والیبال مردان به تعداد 192 نفر بود، که 93 نفر از آن ها از طریق جدول حجم و نمونه مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه رضایت-مندی ورزشکاران ریمر و چلادورای (1998) با 14 سؤال و همچنین پرسشنامه سبک مربیگری محقق ساخته با 12 سؤال استفاده شد. 9 نفر از افراد صاحب نظر روایی صوری و محتوایی پرسشنامه محقق ساخته سبک رهبری را بررسی کردند و در مطالعه راهنما، پایایی پرسشنامه های رضایت-مندی ورزشکاران و سبک مربیگری به ترتیب 89/0 و 75/0 به دست آمد. به منظور توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSSو در سطح معنی داری 05/0≥P استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین سبک مربیگری آمرانه و رضایت از نحوه آموزش و تمرین مربی (001/0=P، 41/0r=)، عملکرد تیمی (018/0=P، 25/0r=) و عملکرد فردی (008/0=P، 28/0r=) رابطه معنی-داری وجود دارد، اما بین سبک مربیگری آمرانه و رضایت از رفتار مربی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین سبک مربیگری آزادمنشانه و رضایت از نحوه آموزش و تمرین مربی، عملکرد تیمی و عملکرد فردی نیز رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین سبک مربیگری آزادمنشانه و رضایت از رفتار مربی (001/0=P، 46/0r=) رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۳.

کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین بهره وری و رتبه بندی دانشکده و گروه های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه ها: بهره وری تحلیل پوششی داده ها آموزش عالی ورودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۹۵
هدف از تحقیق حاضر، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین بهره وری و رتبه بندی دانشکده و گروه های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی است به این منظور 28 دانشکده و گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. یکی از مهم ترین روش های غیرپارامتری برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده، مدل های تحلیل پوششی (DEA) می باشد و از مهم ترین مدل های این روش که به دنبال یافتن وزن های ورودی ها و خروجی ها و محاسبه میزان بهره وری از آن طریق هستند، مدل Bcc است که در آن بازده نسبت به مقیاس ممکن است متغیر (افزایشی، ثابت یا کاهشی) باشد. در این روش ابتدا داده های جمع آوری شده به شاخص های ورودی با ماهیت هزینه (بودجه، هیات علمی، کارکنان) و شاخص های خروجی با ماهیت تولید (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی) تقسیم می شود. پس از تلفیق و ارزش گذاری (دادن وزن مناسب) به ورودی و خروجی ها که با استفاده از نظر خبره صورت می پذیرد، داده ها وارد مدل ارزیابی عملکرد می شوند که در این زمینه نرم افزار EMS مورد استفاده قرار می گیرد و بهره وری واحدها مشخص می شود. نتایج یافته ها نشان می دهد 11 دانشکده و گروه آموزشی با توجه به منابع ورودی، خروجی مطلوب در مجموع عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی داشته اند و از نظر بهره وری در حد مطلوبی قرار دارند. 18 دانشکده و گروه آموزشی بهره وری مطلوبی با توجه به مقدار ورودی خود نداشتند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان