عباس خدایاری

عباس خدایاری

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

تدوین چهارچوب مفهومی سرمایه فرهنگی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های ورزشی سلامت جسمانی سلامت اجتماعی هویت یابی مدیریت بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 809
هدف این تحقیق تدوین چهارچوب مفهومی سرمایه فرهنگی در وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش از روش تحقیق آمیخته کمی کیفی به روش اکتشافی متوالی انجام شد. نمونه بخش کیفی 14 نفر از اساتید گروه مدیریت ورزشی دانشگاه و مدیران اجرایی وزارت ورزش و جوانان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در بخش کمی نمونه آماری شامل 378 نفر از مدیران، مسئولان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بوده اند. پرسشنامه محقق ساخته شامل 76 سوال که روایی محتوایی آن از طریق نظر خواهی از چند تن از اساتید دانشگاه تایید شد و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. جهت تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به نتایج مدلی با 7 بعد مشتمل بر 76 گویه طراحی شد که با توجه به بار عاملی به ترتیب اولویت، شامل ابزارهای معنویت (973/0)، تغییرات مثبت زندگی (969/0)، ارزشمندی زندگی (962/0)، تعامل با دیگران (962/0)، هویت یابی (948)، مدیریت بدن،(896/0) و سرمایه اجتماعی (883/0) بودند. نتایج این پژوهش و عوامل شناسایی شده، نشان دهنده یک مدل جامع و فراگیر است که به عنوان چهارچوبی جامع در وزارت ورزش و جوانان قابلیت کاربرد دارد و استفاده از آن می تواند باعث شناسایی نقاط قوت کارکنان و توانمندسازی و بهبود عملکرد آنان و در نتیجه باعث افزایش بهرهوری سازمان شود.
۲.

تعیین مؤلفه های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری توسعه پایدار جذابیت زیرساخت گردشگری کوهستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 741
به گردشگری کوهستان، به سبب امتیازات ویژه آن، در سراسر جهان توجه شده است. کشور ایران با وجود داشتن طبیعت کم نظیر و جاذبه های کوهستانی خاص نتوانسته سهم خود را از بازار گردشگری کسب کند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه های الگوی توسعه پایدار گردشگری کوهستان در ایران است. این پژوهش از نوع کاربردی، و از نظر راهبرد اجرا از نوع تحلیل محتواست. گردآوری داده های اولیه با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر از اساتید و صاحب نظران، گردشگران، مدیران و راهنمایان گردشگری کوهستان انجام شد. نمونه های تحقیق به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. همچنین از مطالعات کتابخانه ای و مبانی نظری به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها به روش فرایند تحلیل مضمونی کینگ و هاروکز شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی ازطریق مضامین فراگیر با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد. یافته ها شامل 100 کد توصیفی، 29 کد تفسیری و سه مضمون فراگیر بودند. قابلیت اعتماد نتایج کیفی با بررسی چهار معیار اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری شد و همچنین شاخص پایایی بازآزمون نیز به میزان 91 درصد نشان داد که شناسه گذاری ها از پایایی مناسبی برخوردار است. نتایج پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی عبارت اند از زیرساخت، جذابیت و پایداری. انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند به آشکارکردن نکات اصلی و مهم در راستای رشد و توسعه پایدار به پژوهشگران، مدیران، راهنمایان، جامعه محلی و سایر ذی نفعان حوزه گردشگری کوهستان یاری رساند.
۳.

تأثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست گذاری ورزش های المپیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه تکنولوژی منابع انسانی متخصص دیدگاه ورزشی روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 26
کاربرد هدفمند دانش و مهارت برای ایجاد تغییر برنامه ریزی شده، در سازمان های ورزشی امری اجتناب ناپذیر است که همانا بخشی از فرایند مدیریت تغییر را شامل می شود. هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست گذاری ورزش های المپیکی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری از لحاظ هدف کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، مدیران عالی ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون های ورزش های المپیکی، روسای هیات های ورزشی های المپیکی می باشد. با توجه به جدول مورگان تعداد 297 نفر به روش طبقه ای تصادفی نمونه آماری را تشکیل دادند. از پرسشنامه های مدرن سازی و سیاست گذاری ورزش های المپیکی بابایی و دیگران (2020) و فرایند مدیریت تغییر نایدو (2008) برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ها از نظر اساتید مدیریت ورزشی، پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا، آزمون های سوبل و واف (VAF) و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدرن سازی بر سیاست گذاری و فرآیند تغییر مدیریت تاثیر دارد. همچنین مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست گذاری ورزش های المپیکی تاثیر دارد. لذا پیشنهاد می شود فرآیند مدیریت تغییر ورزش های المپیکی بر مبنای توسعه مدرنیزم در سازمان از طریق توسعه تکنولوژی، ساختار سازمانی و منابع انسانی و سیاست گذاری هایی بر مبنای زیرساخت ها، جهت گیری، عوامل اقتصادی و دیدگاه ورزشی حاکم بر ورزش کشور باشد..
۴.

طراحی مدل توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل توسعه توسعه مسیر شغلی مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 200
برای دستیابی به توسعه در محیط متغیر و دانشی کنونی، سازمان ها نیازمند اتخاذ تصمیماتی به منظور حفظ و پیشرفت منابع با ارزش و استفاده اثربخش از شایستگی های انسانی هستند که یکی از این راهبردها، طرح ریزی و سازمان دهی مسیر شغلی است. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران، انجام پذیرفت. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان شامل 22 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه در رشته مدیریت ورزشی، شهرداران و معاونان مناطق 22 گانه شهرداری تهران و مدیران تربیت بدنی مناطق شهرداری تهران بودند که توسط نمونه گیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها توسط مصاحبه های عمیق و نیمه سازمان یافته گردآوری و به منظور سنجش اعتبار ابزار، از مقبولیت، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده شد. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 108 مفهوم اولیه تعیین و با دسته بندی این مفاهیم 89 مقوله فرعی شکل گرفت و در کدگذاری محوری، پیرامون 7 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت. عوامل فردی، عوامل سازمانی، نظام آموزش، چشم انداز سازمان، ارزشیابی و مدیریت عملکرد، شرایط محیطی و شرایط فرهنگی به عنوان عوامل اصلی توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران می باشند. بر اساس این مدل می توان فرآیند توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی را تحلیل کرد و مفاهیم توسعه مسیر شغلی منتج از این پژوهش می تواند بر عملکرد نهایی شهرداری در راستای دستیابی به توسعه مدیران و اهداف متعالی سازمانی تاثیر داشته باشد.
۵.

شناسایی شاخص های سلامت محور مؤثر بر سرمایه فرهنگی در سازمان های ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان های ورزشی سالمت جسمانی سالمت اجتماعی هویتیابی مدیریت بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 277
این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های سلامت محور مؤثر بر سرمایه فرهنگی در سازمان های ورزشی انجام شد. روش تحقیق، کیفی بود که از طریق تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را 14 نفر از متخصصین حوزه رفتار سازمانی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند تشکیل دادند. روش گردآوری داده ها، انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصین بود. روایی پژوهش از طریق نمایش روند انجام تحلیل مصاحبه ها به متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و در خصوص تأیید پایایی از دو نفر از افرادی که هیچ رابطه ای با پژوهش نداشتند، اما متخصص این حوزه به لحاظ روش شناختی و محتوایی بودند، درباره درستی جنبه های مختلف پژوهش از گردآوری تا تحلیل داده ها نظرخواهی شد. از طریق تأیید آنها بر رویه ها و شیوه های گردآوری و تفسیر داده ها، ممیزی بیرونی پژوهش نیز بررسی شد. پس از تحلیل داده ها از تعداد 97 کد باز، 18 منظر و 7 مضمون اصلی از کدبندی مصاحبه ها به دست آمد که شامل تعامل با دیگران، ارزشمندی زندگی، معنویت، تغییرات مثبت در زندگی، سرمایه اجتماعی، مدیریت بدن و هویت یابی بود. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می شود در جهت موفقیت الگوی سرمایه فرهنگی به شاخص های شناسایی شده متمرکز شده و در جهت موفقیت سازمانی کوشید.
۶.

ارائه الگوی ارزیابی شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 449
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای طراحی مدل شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی بود. روش تحقیق کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. نمونه گیری به روش هدفمند بصورت گلوله برفی انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار تأیید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش استرواس و کوربین استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل منظر های کلی؛ ظرفیّت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی، ظرفیّت نظام ملّی کارآفرینی و اشتغال، کارآفرینی در ورزش کشور، ویژگی های فردی، میزان کارآفرینی گرایی، قابلیت اشتغال-پذیری، شایستگی های عمومی، تخصّصی و حرفه ای کارآفرینی، شایستگی های ویژه کارآفرینی، کارکردهای فردی ومحیطی بود. یافته های پژوهش نشان داد، شایستگی کارآفرینی از تعأمل نظام مند و برآیند مؤلّفه های چهار منظر ظرفیّت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی و نظام ملّی و نیز شایستگی های ویژه و شایستگی های تخصّصی کارآفرین شکل می گیرد که منجر به موفّقیّت حرفه ای و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی کارآفرین است. عامل نظارت مستقیم و صحیح بر روی کارآفرین و راه های کمک و مساعدت به کارآفرین و ایجاد کارآفرینی توسط دولت و اُرگانهای ذیربط موجب می شود بسیاری ازچالش ها و موانع و نیز بروکراسی های اداری دست و پاگیر و سدهای پیشرو کارآفرین از بین برود تا کارآفرین در ارائه ایده های خود تشویق گردد و به نظام آموزشی دانشگاه و سیستم های دولتی برای جذب نیرو می توانند در بررسی و اَرزیابی میزان شایستگی فرد فارغ التحصیل و آماده به کار استفاده از این مدل پیشنهاد می گردد.
۷.

آزمون مدل مفهومی رابطه علّی سکوت سازمانی با بهره وری با نقش میانجی گری امنیت شغلی در استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با تأکید بر مقایسه دیدگاه استادان رسمی و حق التدریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سکوت سازمانی امنیت شغلی بهره وری سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 445
هدف اصلی این تحقیق، آزمون مدل مفهومی رابطه علّی سکوت سازمانی با بهره وری با نقش میانجی گری امنیت شغلی در استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با تأکید بر مقایسه دیدگاه استادان رسمی و حق التدریسی است. روش پژوهش توصیفی – همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور می باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعیین شده است. در تحقیق حاضر از پرسشنامه (داشچی و کمال اوغلو) برای سکوت سازمانی (این پرسشنامه برای اولین بار در کشور مورد اعتبارسنجی و استانداردسازی قرار گرفته است) همچنین از پرسشنامه (نیسی و همکاران) برای امنیت شغلی و پرسشنامه (آچیو) برای بهره وری استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ به ترتیب 0/84، 0/86 و0/91 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS-SMART بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین سکوت سازمانی با امنیت شغلی (T=14.646, Z=-0.724) و بهره وری (T=11.956, Z=-0.749) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نیز می توان نتیجه گرفت که بین سکوت سازمانی و بهره وری استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با نقش میانجی گری امنیت شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. (T=2.098*14.646, Z=-0.724*0.215) همچنین براساس نتایج تحقیق دیدگاه های استادان حق التدریسی و استادان رسمی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور در تأثیر سکوت سازمانی بر بهره وری به شکل معنی داری متفاوت است. (F=8.253, P<0.05)
۸.

ارائه مدل ذهنی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش تولیدی روش دلفی فازی صنعت ورزش مدل ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 641
هدف این پژوهش ارائه مدل ذهنی، شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل ذهنی مدیران شرکت های ورزشی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی می باشد .پژوهش حاضر از نوع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی)، بر اساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکت های تولیدکننده لوازم ورزشی ایران بنا بر آمار اعلام شده از طریق سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور 255 نفر (236 نفر مرد و 19 نفر زن) می باشند. نمونه آماری در بخش کیفی به صورت هدفمند، و در بخش کمی به روش کل شمار انتخاب شد. در بخش کیفی از روش دلفی فازی و در بخش کمی از تحلیل عامل اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های توانایی ذهنی، درگیری ذهنی، سوابق ذهنی و ویژگی های روانشناختی نقش تبیین کننده در شکل گیری مدل ذهنی مدیران دارند. سایر یافته های پژوهش نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به توانایی ذهنی و پایین ترین رتبه مربوط به درگیری ذهنی می باشد. بنابراین مدیران با استفاده از توانایی ذهنی می-توانند به حل مشکل های شرکت دست پیدا کنند.
۹.

طراحی الگوی ترومای سازمانی و ترک خدمت با نقش میانجی هوشیاری سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترومای سازمانی ترک خدمت شهرداری ورزش هوشیاری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 797
هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی الگوی ترومای سازمانی و ترک خدمت با نقش میانجی هوشیاری سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش پژوهش توصیفی– همبستگی از نوع معادلات ساختاری، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری همه مدیران، کارشناسان و کارکنان ورزش شهرداری تهران جامعه آماری را تشکیل دادند. بر اساس اطلاعات کسب شده از شهرداری تهران این تعداد 300 نفر می باشد. نمونه گیری به صورت کل شمار انتخاب شد. با این تفاوت که تعداد 270 نفر پرسشنامه سالم از طرف شرکت کنندگان تکمیل و عودت داده شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش از سه پرسشنامه ترومای سازمانی بیاتی (1399)، هوشیاری سازمانی پهلوان صادق (1396) و ترک خدمت درس و شوو (2001) استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر ترومای سازمانی بر ترک خدمت (233/10=سطح معناداری و 507/0= بارعاملی) و هوشیاری سازمانی (742/4=سطح معناداری و 350/0= بارعامی) مثبت و معنادار است. همچنین هوشیاری سازمانی بر ترک خدمت (549/0=سطح معناداری و 033/0= بارعامی) تأثیر معناداری ندارد. از طرفی دیگر نتایج نشان داد متغیر میانجی هوشیاری سازمانی، نقش میانجی گری غیرمعناداری (603/0=سطح معناداری و 012/0= بارعامی) در رابطه علی ترومای سازمانی با ترک خدمت دارد. لذا پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از ترک خدمت از هوشیاری سازمانی استفاده کنند و به نقش ترومای سازمانی در سازمان دقت شود.
۱۰.

مدلسازی نقش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب وکارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری رفتار خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات شفاهی کسب وکارهای کوچک مشتری ورزش های الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 214
تأثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان های عرضه کننده کالاها و خدمات، منافع چشمگیری را در پی دارد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب وکارهای ورزش های الکترونیکی با اثر متغیر میانجی رفتار خرید بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری شامل مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی در شهر کرج بود. براساس نرم افزار آماری PASS نسخه 11.0.8 حجم نمونه تحقیق بین 321 تا 369 نفر تعیین شد که از طریق نمونه گیری طبقه ای - تصادفی 340 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد رفتار خرید کیم (2008) و پرسشنامه استاندارد عملکرد کسب وکار مامون (2011) استفاده شد. روایی صوری – محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 تن از استادان و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب وکار (05/0, β=49/0P<)، و رفتار خرید بر عملکرد کسب وکار (05/0, β=56/0P<) است. همچنین رفتار خرید نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و عملکرد کسب وکارهای ورزش های الکترونیکی دارد. با توجه به نتایج، می توان به مدیران کسب وکارهای ورزش های الکترونیکی پیشنهاد داد که در ارائه خدمات به مشتریان بهترین عملکرد را از خود نشان دهند تا از این طریق توسط مشتریان فعلی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی جهت جلب توجه مشتریان جدید داشته باشند.
۱۱.

مدل سازی نقش عوامل عینی و انتزاعی بر قصد حضور مجدد مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیکی با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل عینی عوامل انتزاعی قصد حضور مجدد تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 642
هدف پژوهش حاضر مدلسازی نقش عوامل عینی و انتزاعی بر قصد حضور مجدد مشتریان کسب و کارهای ورزش های الکترونیک شهر تهران با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه استفاده کننده از باشگاه های ورزش های الکترونیکی که حداقل به مدت یک سال به صورت مرتب در این باشگاه ها فعالیت ورزشی انجام می دادند بود که با توجه به اهداف تحقیق و براساس نرم افزار آماری PASS حجم جامعه 351 نفر محاسبه شد که از طریق تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی قلی پور و همکاران (2018)، پرسشنامه تمایل به حضور مجدد لیم (2006)، پرسشنامه عوامل عینی- انتزاعی فلاحی و همکاران (1393) بود. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل عینی و انتزاعی مربوط به باشگاه های الکترونیکی هم به صورت مستقیم هم از طریق نقش تعدیلگر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد حضور مجدد مشتریان نقش دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی نیز بر قصد حضور مجدد مشتریان نقش دارد.
۱۲.

طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی حمایت مالی نظریه برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 191
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه دادهبنیاد بود. گردآوری داده ها با استفاده از بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از تکمیل یافته ها مدل زمینه ای بر اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1994) طراحی گردید. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا نسخه 11، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بدست آمد. بطوری که طی فرآیند کدگذاری باز مقوله هایی شامل: عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، اقدامات و راهبرد ها و پیامدهای ناشی از حمایت مالی ورزش همگانی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شده؛ در نهایت، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید. مدیران ورزش همگانی می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود به منظورحمایت مالی بهتر در ورزش همگانی استفاده کنند.
۱۳.

تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار داده بنیاد زیست محیطی کوهنوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 118
این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبه باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه و سابقه صعودهای بلند، مجموعه ای از مضامین اولیه، طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله هایی استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها با عناوین ذیل تعیین شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت طبیعت کوهستان و تقویت ارزش های اجتماعی می باشد. پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، به عنوان پدیده محوری تحقیق مشخص شدند. عامل استراتژی ها شامل: آموزش، کارگروهی، اشتراک گذاری تجربیات، نگرش زیست محیطی و مدیریت هزینه ها می باشد. عوامل زمینه ای تحقیق را تحصیلات، احترام به طبیعت، همکاری، تعهد و مسئولیت پذیری تشکیل می دهند. تحمل آرای دیگران، احترام به آداب و رسوم بومیان و مراعات اصول و قواعد کوهنوردی نیز، شرایط مداخله گر تحقیق هستند و سرانجام پیامدها شامل: حفظ طبیعت و فرهنگ بومی و اشتغال در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تک تک اجزای پارادایم کدگذاری توضیح داده شده؛ کلیت موضوع ترسیم گردید و نظریه، تدوین و ارائه شد. با توجه به مقوله توسعه پایدار و کوهنوردی که در زمان حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است پیامد های مختلفی خواهد داشت، لذا فدراسیون کوهنوردی و هیأت های تابعه آن جهت مدیریت علمی این فعالیت اجتماعی- ورزشی باید بازبینی و برنامه ریزی مدونی داشته باشند.
۱۴.

طراحی مدل سیاست گذاری ورزش های المپیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری ورزش های المپیکی روش آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 404
ورزش ایران به دانش نیاز اساسی دارد. قبل از تأمین مالی، باید دانش به بدنه ورزش تزریق شود تا مسیر درست بعد از این انتخاب شود و سیاست گذاری ها در مسیر صحیح ریل گذاری شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سیاست گذاری ورزش های المپیکی بود. روش پژوهش، آمیخته کیفی- کمّی با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیرانی بودند که حداقل ده سال سابقه مدیریت در ورزش داشتند. جامعه آماری در بخش کمّی نیز اعضای شورای راهبردی، مدیران عالی ستادی، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون ها و هیئت های ورزشی ورزش های المپیکی بودند. در بخش کیفی، 12 نفر و در بخش کمّی برای هر سؤال بین پنج تا 10 آزمودنی نیاز بود؛ بنابراین 297 نفر نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با شش عامل اصلی و 13 عامل فرعی طراحی شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و از شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 23 و پی ال اس نسخه دو استفاده شد. شاخص برازش مدل 0.70=GOF گزارش شد و نتایج مدل نهایی را در شش عامل اصلی اقتصادی، سازمانی، جهت گیری سازمانی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت و دیدگاه ورزشی تأیید کرد؛ بنابراین پیشنهاد می شود این عوامل در زمان تصمیم گیری سیاست گذاران مد نظر قرار گیرند.
۱۵.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر امنیت اماکن ورزشی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و مدل های ریاضی MADM

کلید واژه ها: امنیت اماکن ورزشی دلفی فازی روش های تصمیم گیری چند شاخصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 783
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر امنیت مجموعه های ورزشی بود. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی بود. در بخش کیفی، خبرگان (اساتید دانشگاهی) مدیریت اماکن ورزشی بودند که تعداد 11 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل می دادند. در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان مجموعه های ورزشی شهر کرج بودند (785N=). مراحل اجرای این تحقیق را می توان در قالب 2 مطالعه کلی تشریح کرد. در مطالعه اول، مهم ترین عوامل موثر بر امنیت مجموعه های ورزشی از دید خبرگان شناسایی شد که عبارتند از: کنترل محیطی، کنترل ورودی ها، بررسی صلاحیت و اعتبار نامه افراد، سیستم های حفاظت فیزیکی، مدیریت ریسک، مدیریت امور اضطراری، ارتباطات، پرسنل امنیتی، آموزش (الگو سازی و شبیه سازی)، محافظت در برابر مواد سمی، ساختار مکان ورزشی و اقدامات فرهنگی. در مطالعه دوم نیز، عوامل بدست آمده از مطالعه قبلی، در قالب پرسشنامه ای در میان اعضای نمونه آماری توزیع شد و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، عوامل بدست آمده رتبه بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان دادند که، سیستم های حفاظت فیزیکی مهم ترین عامل در تامین امنیت مجموعه های ورزشی می باشد و بعد از آن به ترتیب پرسنل امنیتی، ساختار مکان ورزشی، بررسی صلاحیت و اعتبارنامه افراد، کنترل ورودی ها، مدیریت امور اضطراری، کنترل محیطی، آموزش، مدیریت ریسک، ارتباطات، محافظت در برابر مواد سمی و اقدامات فرهنگی قرار دارند.
۱۶.

طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سند چشم انداز1404 جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی چشم انداز معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 271
هدف از این تحقیق طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سندچشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق آمیخته اکتشافی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری بخش کیفی صاحب نظران(خبرگان) دانشگاهی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش بودند که در زمینه مدیریت ورزش، درس تربیت بدنی و توانمندسازی، تخصص و اطلاعات منحصر به فرد داشتند. 15 نفر از متخصصان که دارای ویژگیهای یادشده، با روش نمونه گیری زنجیره ای انتخاب و با ابزار مصاحبه نظرات آنان جهت طراحی الگو اخذ شد. جامعه آماری بخش کمّی، معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیبودند که به صورت خوشه ای نسبی از مناطق مختلف و به تعداد300 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بهدست آمد. تجزیهوتحلیل داده ها توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس 24 و پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان شامل ابعاد: زمینه ای (فناوری و ارتباطات، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی)، سازمانی (اهداف و راهبرد، منابع و تجهیزات و نظارت و ارزیابی) و فردی بامولفه های (روانشناختی، حرفه ای و اعتقادی اخلاقی) هستند. از مولفه های بعد زمینه ای، فناوری و ارتباطات از مولفه های بعد سازمانی، منابع و تجهیزات و از بعد فردی، مولفه حرفه ای بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی داشتند.شفاف نمودن انتظارات از معلمان،اطمینان از تناسب شخصیت و شغل آنان، ایجاد زمینه استفاده از فناوری های نوین از پیشنهادات پژوهش می باشد.
۱۷.

نقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آوای سازمانی بهره وری مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 304
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزه مشارکت ورزشی در بهره وری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران با نقش میانجی آوای سازمانی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی –همبستگی و از نظر نتیجه کاربردی، با رویکرد معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران (9451 نفر) در سال 1397 می باشند، که 594 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از طریق نمونه گیری احتمالی به روش طبقه ای نسبتی 538 پرسشنامه قابل بررسی تشخیص داده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980)، آوای سازمانی هامس(2012) و پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان بود روایی صوری و محتوایی با نظر 12 نفر از خبرگان و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب بهره وری 857/0 آوای سازمانی 829/0و انگیزه مشارکت ورزشی 772/0 محاسبه گردید. برای ورود و تحلیل داده ها از نرم افزار های Smart-PlS و SPSS استفاده شد. نتیجه نشان داد انگیزه مشارکت ورزشی و آوای سازمانی با بهره وری رابطه دارند و 38 درصد از شدت اثر انگیزه مشارکت ورزشی بر بهره وری از طریق متغیر میانجی آوای سازمانی تبیین می شود همچنین شاخص برازش مدل GOF با 34/0 حاکی از برازش متوسط رو به بالای مدل می باشد. .
۱۸.

طراحی مدل حکمرانی مشارکتی مدیریت بحران ویروس کرونا در کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی مشارکتی کسب و کارهای ورزشی مدیریت بحران ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 372
در شرایط بحران برنامه اقدام مشخص برای ارتقاء ورزش مقاوم تر و پایدار می تواند مدلی برای حاکمیت مشارکتی مدیریت بحران تلقی گردد. هدف این پژوهش بررسی حکمرانی مشارکتی مدیریت بحران ویروس کرونا در کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان حوزه ورزش بودند و در بخش کمی شامل اعضای هیات علمی و مدیران ورزشی بودند. در بخش کیفی تعداد 15 نفر و در بخش کمی برای هر سوال بین 5 تا 10 آزمودنی نیاز بود، بنابراین تعداد 320 نفر نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از مصاحبه ها در قالب پرسشنامه ای با 7 عامل اصلی طراحی شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و از شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. شاخص برازش مدل 47/0GOF= گزارش شد و نتایج 7 عامل اصلی رویکرد سیستمی، راهبرد جبرانی، دولت الکترونیک، سازمان های مردم نهاد، سیاست گذاری مقابله با بحران، حکمرانی بحران و حمایت رسانه ای را مورد تایید قرار داد. تشکیل ستاد بازگشت به ورزش تحت حاکمیت مشارکتی مدیریت بحران و استفاده از پژوهشگران و مدیران باتجربه و افراد خبره و کارشناسان آگاه از پیشنهادات کاربردی پژوهش می باشد که می تواند به تاب آوری کسب و کارهای ورزشی و کاهش آثار بحران موجود بر آنها کمک نماید.
۱۹.

تعیین مؤلفه های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس رویکرد تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مؤلفه های مدیریت عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان رویکرد تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 768 تعداد دانلود : 699
این پژوهش با هدف تعیین مؤلفه های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد که با استفاده از رویکرد مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد و میانی وزارت ورزش و جوانان بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و با توجه به اشباع نظری، درمجموع 14 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدن. در مرحله بعد برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. به منظور کدگذاری مصاحبه از نرم افزار ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. ممیزی این پژوهش نظر به ماهیت کیفی بودن آن با معیارهای اعتبار، انتقال، اعتماد، تأیید و اصالت بررسی شد. درنهایت یافته ها در 77 مقوله خرد، 26 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی دسته بندی شدند. براساس کدگذاری ها و نتایج به دست آمده، مقوله های اصلی شامل مدیریت مشارکتی، بهره وری، خلاقیت و نوآوری، ارتباطات، حاکمیت روابط، قانونی و سیاسی، برنامه ریزی، ارزیابی، توسعه، تقدیر از نتایج، آموزش، بلوغ سیستم و رقابت پذیری بود.
۲۰.

طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه بیننده برنامه های ورزشی رسانه دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 273
هدف این مطالعه بررسی رابطه انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال است. پس از شناسایی متغیرهای انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی، نه متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و  استخراج مقیاس ها و گویه ها  از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد  با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0و دو سویه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS  استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری  نشان داد که به ترتیب سازه های لذت (834/0)، تفریح و سرگرمی (815/0)، کسب اطلاعات ورزشی (804/0)، خودآموزی اطلاعات ورزشی (666/0)، همراهی و همنشینی (665/0)، تعاملات اجتماعی (560/0)، استراحت (528/0) و رهایی و فرار (108/0)، از انگیزه های بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال می باشد. همچنین شاخص برازش مدل693/0 GOF= گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان