مهدی کهندل

مهدی کهندل

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

آینده پژوهی مدیریت سازمان های ورزشی ایران در افق 1414(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آینده پژوهی برنامه ریزی راهبردی سازمان های ورزشی عدم قطعیت مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 58
هدف این پژوهش آینده پژوهی مدیریت سازمان های ورزشی ایران در افق 1414 بود. روش این پژوهش آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. در مطالعه کیفی از روش تحلیل مضمون و در مطالعه کمی از روش آینده پژوهی استفاده شد. مشارکت کنندگان این مطالعه را صاحب نظران تشکیل می دادند که براساس روش نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اشباع نظری 17 نفر انتخاب شدند. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج کیفی در تحقیق حاضر از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا استفاده شد و به منظور تأیید اعتبار ابزار اندازه گیری در بخش کمی، از روش روایی صوری و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از آلفای کرونباخ استفاده شد. در بخش کیفی جهت تحلیل اطلاعات از کدگذاری و در بخش کمی از تحلیل اثرات متقاطع و تحلیل اثرات متقابل استفاده شد. یافته ها نشان داد آینده مدیریت سازمان های ورزشی متأثر از 36 عامل می باشد و از بین آن ها 7 نیروی پیشران به نام های سازمان های چندوجهی، تیم سازی، تفکر سیستمی، تصمیم گیری سریع، منعطف و پویا، تقسیم کار جدید با الگوی جدید مدیریتی، تغییر چینش سنتی سازمان های ورزشی و مهارت کار گروهی در ابعاد فراسازمانی بدیل های احتمالی آینده مدیریت سازمان های ورزشی هستند که منجر به تولید دو سناریوی گروه اندیشی و گروه زدگی می شوند. بر این مبنا لازم است مدیران ورزش را برای رویایی رویی با این موقعیت آماده کرد.
۲.

الگوی پارادایمی عوامل موثر بر سیاست گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده باز سیاست گذاری داده حکومتی باز صنعت ورزش ایران مدل پارادایمی تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 330
داده حکومتی باز موضوعی نو و جدید است که در دستور کار نهادهای بین المللی و دولت های توسعه یافته قرار گرفته و به دنبال بهره گیری از ظرفیت های مردمی در عرصه سیاستگذاری است. دستیابی به این مهم مستلزم شناسایی وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و تحلیل شکاف بین دو وضع مطلوب و موجود است. یکی از حوزه های مهمی که نیازمند بهره گیری از داده باز است، حوزه ورزش قهرمانی ایران است که در پژوهش های پیشین به این حوزه توجه محدودی شده است، لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی عوامل موثر بر سیاست گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزش ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و از لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی، سیاست گذاران و تصمیم گیران ورزش کشور در سطح کلان است و نمونه گیری با استفاده از روش گلوله برفی صورت گرفت و در نهایت با 15 مصاحبه اشباع نظری رخ داد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی از کدگذاری و روش تئوری داده بنیاد استفاده شد. بر اساس یافته ها، الگوی عوامل موثر بر سیاست گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزش ایران، طراحی شد. نتایج حاکی از آن است که این مدل دارای 6 بعد اصلی شامل شرایط علی (عدم توسعه ورزش، مشارکت پایین، ضعف خلاقیت و سیاست گذاری و...)، مداخله گرها (عوامل نهادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، کانال های توزیع اطلاعات، و...)، شرایط زمینه ای (عوامل محیطی، عوامل قانونی و حقوقی، زیرساخت فنی ورزش ایران و...)
۳.

تدوین راهبردهای کلان سیاستگذاری بدمینتون نخبه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدمینتون دلفی فازی روش های تصمیم گیری چندشاخصه سیاستگذاری ورزش نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 23
مقدمه: هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سیاستگذاری بدمینتون نخبه ایران بود. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیریتی بدمینتون کشور و در بخش کمی اعضای خانواده بدمینتون (اعضای فدراسیون، هیأت های استانی، رؤسای هیأت های شهرستان و مربیان) بودند که در هریک از جامعه های آماری تعداد نمونه مورد نیاز انتخاب شدند. در این تحقیق برای شناسایی عوامل مؤثر بر سیاستگذاری نخبگان بدمینتون از روش دلفی فازی استفاده شد. یافته ها: بر این اساس عوامل زیر به نام های حمایت مالی از ورزش نخبه در بدمینتون، داشتن دیدگاه یکپارچه در بین سازمان های ذی ربط، مشارکت عمومی در بدمینتون، توسعه سیستم استعدادیابی در بدمینتون، حمایت همه جانبه از ورزشکاران فعال و بازنشسه بدمینتون، امکانات تمرینی مناسب برای ورزشکاران نخبه، رشد و توسعه مربیان بدمینتون، شرکت در رقابت های ملی و بین المللی بدمینتون و توسعه تحقیقات علمی در بدمینتون شناسایی شدند. به منظور اولویت بندی عوامل مؤثر بر سیاستگذاری نخبگان بدمینتون از روش های تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) و تکنیک کپ لند استفاده شد. بر این اساس از بین مؤلفه های تحقیق حمایت مالی از ورزش نخبه در بدمینتون مهم ترین عامل تأثیرگذار است. نتیجه گیری: سیستم بدمینتون نخبه ایران به شدت مداخله ای، متمرکز، بوروکراتیک و به شدت رسمی، ولی بی ثبات است. به نظر می رسد سیستم بدمینتون نخبه ایران در جهت معکوس در حال حرکت است و به سمت تمرکز بیشتر و تقویت مدیریت توسط دولت می رود.
۴.

تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ابعاد رفتاری ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی سبز قیمت سبز تصویر سبز ترویج سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 186 تعداد دانلود : 565
این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که توسط ملاحظات و مفروضات جهان بینی پسا اثبات گرایی پشتیبانی می شود. مشارکت کنندگان این پژوهش را 394 نفر از مشتریان برند مجید تشکیل می دادند که از طریق نظرسنجی خودگزارشی آنلاین در مطالعه شرکت داشتند. برای آزمون فرضیه های این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS - SEM-3) استفاده شد. نتایج نشان داد محصولات سبز به طور مثبت بر تصویر سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر می گذارد. قیمت سبز بر تصویر سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، در مقابل بر رضایت سبز تأثیر معناداری ندارد. مکان سبز تنها بر تصویر سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین ترویج سبز همزمان بر تصویر سبز و رضایت سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، در مقابل بر اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر معناداری ندارد. سرانجام ارزیابی روابط درونی ابعاد ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی نشان داد رابطه علی تصویر سبز با اعتماد سبز، تصویر سبز با وفاداری سبز و اعتماد سبز با وفاداری سبز مثبت و معناداری است. این نتیجه نشان می دهد مزایای محصولات ورزشی سبز کوتاه مدت است و محصولات سبز در هزینه مشتریان به طرز قابل توجهی و زمان آ نها تاحدودی صرفه جویی می کنند، با این حال به دلیل ضعف در مکان سبز و ترویج سبز مشتریان مربوطه از متعهد شدن به آن خودداری می کنند.
۵.

تعیین مؤلفه های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری توسعه پایدار جذابیت زیرساخت گردشگری کوهستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 992
به گردشگری کوهستان، به سبب امتیازات ویژه آن، در سراسر جهان توجه شده است. کشور ایران با وجود داشتن طبیعت کم نظیر و جاذبه های کوهستانی خاص نتوانسته سهم خود را از بازار گردشگری کسب کند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه های الگوی توسعه پایدار گردشگری کوهستان در ایران است. این پژوهش از نوع کاربردی، و از نظر راهبرد اجرا از نوع تحلیل محتواست. گردآوری داده های اولیه با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر از اساتید و صاحب نظران، گردشگران، مدیران و راهنمایان گردشگری کوهستان انجام شد. نمونه های تحقیق به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. همچنین از مطالعات کتابخانه ای و مبانی نظری به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها به روش فرایند تحلیل مضمونی کینگ و هاروکز شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی ازطریق مضامین فراگیر با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد. یافته ها شامل 100 کد توصیفی، 29 کد تفسیری و سه مضمون فراگیر بودند. قابلیت اعتماد نتایج کیفی با بررسی چهار معیار اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری شد و همچنین شاخص پایایی بازآزمون نیز به میزان 91 درصد نشان داد که شناسه گذاری ها از پایایی مناسبی برخوردار است. نتایج پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی عبارت اند از زیرساخت، جذابیت و پایداری. انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند به آشکارکردن نکات اصلی و مهم در راستای رشد و توسعه پایدار به پژوهشگران، مدیران، راهنمایان، جامعه محلی و سایر ذی نفعان حوزه گردشگری کوهستان یاری رساند.
۶.

رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان استان گلستان با نقش میانجی سرزندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش سبز مشارکت ورزشی سرزندگی شهری مدل مفهومی استان گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 980
با وجود پیامدهای بسیار مثبت جسمی و روانی ورزش سبز، توجه چندانی به فرهنگ سازی این فعالیت نشده و مشارکت شهروندان در فعالیت های بدنی همگانی با وجود پارک های تفریحی- ورزشی بسیار ناچیز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان با نقش میانجی سرزندگی از دید کمی و کیفی است. به این منظور، طی چند مرحله کیفی و با تجمیع نظرات اساتید حوزه مدیریت ورزشی، پرسشنامه جدیدی در خصوص پیامدهای ورزش سبز تدوین و توسط نمونه آماری ۴۰۰ نفره از ۹ شهر استان گلستان تکمیل گردید. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار و فراوانی  و  برای پاسخ به سوالات تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پیامدهای مثبت ورزش سبز، اعم از مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و سلامت جسمی و روانی، تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری بر افزایش سرزندگی شهروندان و مشارکت ورزشی آن ها (دارد. همچنین چهار عامل سرزندگی (زیبایی، امنیت، سلامتی و آسایش) باعث افزایش مشارکت ورزشی شهروندان می شود. با بررسی این نتایج، مدل مفهومی ورزش سبز ارائه شد که بررسی شاخص های نیکویی برازش RMSEA حاکی از عالی بودن مدل پیشنهادی است. بر اساس نتایج این تحقیق توصیه می شود مدیریت شهری به گونه ای باشد تا شهروندان از پیامدهای مثبت ورزش سبز آگاه شوند  تا عوامل سرزندگی شهری افزایش یابد.  
۷.

نقش ویژگی های استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران فوتبال (مورد مطالعه: استادیوم آزادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های استادیوم تجربه خدمت تماشاگر فوتبال لیگ برتر ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 507
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران در استادیوم فوتبال آزادی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی بود. که به صورت دسترس انتخاب شده و در نهایت، تعداد 165 پرسشنامه قابل تحلیل به مرحله تجزیه و تحلیل پژوهش راه یافتند. برای جمع آوری داده های میدانی در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد راحتی صندلی ها، زیبایی استادیوم، تمیزی استادیوم و طراحی استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران تأثیر مثبت و معنی داری دارند. اما تأثیر پارکینگ استادیوم، دسترسی استادیوم و خدمات غذایی استادیوم بر تجربه خدمت تماشاگران معنی دار نشد. تحقیق حاضر در راستای کمک به درک بیشتر در این زمینه انجام شد ونتایج آن نشان داد که از میان ویژگی های استادیوم، 4 عامل راحتی صندلی ها، طراحی استادیوم، تمیزی استادیوم و زیبایی استادیوم تأثیر قابل توجهی بر تجربه خدمت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران دارند. از این رو، مدیران فوتبال ایران و مدیران استادیوم می توانند با در نظر گرفتن این نتایج و نیز نتایج سایر تحقیقاتی که در این زمینه به آن اشاره شد، به ارتقای تجربه خدمت تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران اقدام نموده و از مزایای آن بهره مند گردند.
۸.

طراحی مدل توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل توسعه توسعه مسیر شغلی مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 858
برای دستیابی به توسعه در محیط متغیر و دانشی کنونی، سازمان ها نیازمند اتخاذ تصمیماتی به منظور حفظ و پیشرفت منابع با ارزش و استفاده اثربخش از شایستگی های انسانی هستند که یکی از این راهبردها، طرح ریزی و سازمان دهی مسیر شغلی است. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران، انجام پذیرفت. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان شامل 22 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه در رشته مدیریت ورزشی، شهرداران و معاونان مناطق 22 گانه شهرداری تهران و مدیران تربیت بدنی مناطق شهرداری تهران بودند که توسط نمونه گیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها توسط مصاحبه های عمیق و نیمه سازمان یافته گردآوری و به منظور سنجش اعتبار ابزار، از مقبولیت، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده شد. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 108 مفهوم اولیه تعیین و با دسته بندی این مفاهیم 89 مقوله فرعی شکل گرفت و در کدگذاری محوری، پیرامون 7 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت. عوامل فردی، عوامل سازمانی، نظام آموزش، چشم انداز سازمان، ارزشیابی و مدیریت عملکرد، شرایط محیطی و شرایط فرهنگی به عنوان عوامل اصلی توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران می باشند. بر اساس این مدل می توان فرآیند توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی را تحلیل کرد و مفاهیم توسعه مسیر شغلی منتج از این پژوهش می تواند بر عملکرد نهایی شهرداری در راستای دستیابی به توسعه مدیران و اهداف متعالی سازمانی تاثیر داشته باشد.
۹.

ارائه مدل ذهنی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش تولیدی روش دلفی فازی صنعت ورزش مدل ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 425
هدف این پژوهش ارائه مدل ذهنی، شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل ذهنی مدیران شرکت های ورزشی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی می باشد .پژوهش حاضر از نوع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی)، بر اساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکت های تولیدکننده لوازم ورزشی ایران بنا بر آمار اعلام شده از طریق سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور 255 نفر (236 نفر مرد و 19 نفر زن) می باشند. نمونه آماری در بخش کیفی به صورت هدفمند، و در بخش کمی به روش کل شمار انتخاب شد. در بخش کیفی از روش دلفی فازی و در بخش کمی از تحلیل عامل اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های توانایی ذهنی، درگیری ذهنی، سوابق ذهنی و ویژگی های روانشناختی نقش تبیین کننده در شکل گیری مدل ذهنی مدیران دارند. سایر یافته های پژوهش نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به توانایی ذهنی و پایین ترین رتبه مربوط به درگیری ذهنی می باشد. بنابراین مدیران با استفاده از توانایی ذهنی می-توانند به حل مشکل های شرکت دست پیدا کنند.
۱۰.

تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در هیئت های اسکیت کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمند سازی کارکنان فناوری اطلاعات و ارتباطات هیئت های اسکیت یادگیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 11
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در هیئت های اسکیت کشور بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. از نظر هدف جمع آوری اطلاعات کاربردی، از نظر زمان جمع آوری داده ها حال نگر و در بخش معادلات ساختاری از نوع آینده نگر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی کارکنان هیئت های ورزشی اسکیت کشور بودند که تعداد 500 نفر را شامل می شد. نمونه آماری تعداد 220 نفر بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی کارکنان متیوز، دیاز و کول (2002) و یادگیری سازمانی گومز، لورنته و کابررا (۲۰۰۵) و فناوری اطلاعات و ارتباطات عبدوی و فتحی (1395) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از همبستگی بهره گرفته شد. سپس جهت آزمون الگوی پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار معادله ساختاری LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان تاثیر دارد. همچنین یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات در هیئت های   اسکیت کشور تاثیر دارد.
۱۱.

طراحی الگوی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی سازمانی با رویکرد ساختاری تفسیری در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی الکترونیکی فناوری اطلاعات مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 961
هدف این تحقیق طراحی الگوی شناسایی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود. روش پژوهش ازنوع کیفی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری است. با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان(اشباع نظری)، هفت دسته عوامل موثر در سنجش آمادگی الکترونیکی شامل سیاسی، تکنولوژیکی، فردی و نیروی انسانی، محیطی، آمادگی فضای کسب و کار الکترونیکی، سازمانی، و مدیریتی شناسایی شدند و روایی محتوایی آن به تایید 10 نفر ازخبرگان دانشگاهی و متخصصان حرفه ای رسید. عوامل بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری درپنج سطح قرار گرفتند که براساس آن گراف مدل سازی ساختاری- تفسیری طراحی شد. نتایج نشان داد که در بالاترین سطح( سطح پنجم) عامل سیاسی، سطح چهارم عامل تکنولوژیکی، در سطح سوم، عامل فردی و نیروی انسانی، در سطح دوم، عوامل محیطی و فضای کسب و کار الکترونیکی و در سطح اول(پایین ترین سطح) عوامل مدیریتی و سازمانی قرار گرفتند. براساس یافته -های پژوهش این عوامل برآمادگی الکترونیکی سازمانی اثرگذار است. با تحلیل میک مک، متغیرها بر حسب قدرت هدایت و وابستگی متغیرها در چهار دسته خودمختار، وابسته، پیوندی و مستقل شناسایی شدند. نتایج نشان داد عامل هایی همچون سیاسی و تکنولوژیکی از قدرت اثر و نفوذ بالاتری برخوردار هستند و قدرت اثر گذاری بعد سیاسی بر آمادگی الکترونیکی از اثر گذاری بعد تکنولوژیگی بیشتر است. پیشنهاد می شود این عوامل برای آمادگی الکترونیکی مد نظر قرار گیرند.
۱۲.

تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار داده بنیاد زیست محیطی کوهنوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 248
این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبه باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه و سابقه صعودهای بلند، مجموعه ای از مضامین اولیه، طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله هایی استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها با عناوین ذیل تعیین شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت طبیعت کوهستان و تقویت ارزش های اجتماعی می باشد. پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، به عنوان پدیده محوری تحقیق مشخص شدند. عامل استراتژی ها شامل: آموزش، کارگروهی، اشتراک گذاری تجربیات، نگرش زیست محیطی و مدیریت هزینه ها می باشد. عوامل زمینه ای تحقیق را تحصیلات، احترام به طبیعت، همکاری، تعهد و مسئولیت پذیری تشکیل می دهند. تحمل آرای دیگران، احترام به آداب و رسوم بومیان و مراعات اصول و قواعد کوهنوردی نیز، شرایط مداخله گر تحقیق هستند و سرانجام پیامدها شامل: حفظ طبیعت و فرهنگ بومی و اشتغال در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تک تک اجزای پارادایم کدگذاری توضیح داده شده؛ کلیت موضوع ترسیم گردید و نظریه، تدوین و ارائه شد. با توجه به مقوله توسعه پایدار و کوهنوردی که در زمان حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است پیامد های مختلفی خواهد داشت، لذا فدراسیون کوهنوردی و هیأت های تابعه آن جهت مدیریت علمی این فعالیت اجتماعی- ورزشی باید بازبینی و برنامه ریزی مدونی داشته باشند.
۱۳.

طراحی مدل اینرسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینرسی سازمانی فدراسیون های ورزشی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 75
هدف تحقیق طراحی مدل اینرسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور بود. جامعه آماری کلیه کارکنان فدراسیون های ورزشی بود (1852=N). این تحقیق جز تحقیقات آمیخته(کیفی و کمی) قرار می گیرد. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده و در بخش کمی نیز بر اساس جدول مورگان 350 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور مطالعه اهداف پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته سکون سازمانی حاصل از بخش کیفی استفاده شد. از نظر اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان امر برای تأیید روایی صوری و از معادلات ساختاری و پایایی پرسشنامه با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از بسته های آماری SPSS و آموس نسخه 23 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سکون سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور متشکل از 7 بعد، 18 مؤلفه و 55 گویه است و اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی اینرسی سازمانی، ابعاد اینرسی سازمانی و نیز مؤلفه های اینرسی سازمانی به غیر از مؤلفه مدل های ذهنی وجود دارد در نهایت یافته ها نشان داد که الگوی سکون سازمانی به دست آمده از برازش مناسب برخوردار است. توجه به عوامل شناسایی شده در این مدل کمک می کند تا مدیران فدراسیون های ورزشی ضمن توجه به این الگو و یافته ها، از سکون و اینرسی در سازمان خود جلوگیری کنند.
۱۴.

طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه بیننده برنامه های ورزشی رسانه دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 543
هدف این مطالعه بررسی رابطه انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال است. پس از شناسایی متغیرهای انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی، نه متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و  استخراج مقیاس ها و گویه ها  از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد  با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0و دو سویه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS  استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری  نشان داد که به ترتیب سازه های لذت (834/0)، تفریح و سرگرمی (815/0)، کسب اطلاعات ورزشی (804/0)، خودآموزی اطلاعات ورزشی (666/0)، همراهی و همنشینی (665/0)، تعاملات اجتماعی (560/0)، استراحت (528/0) و رهایی و فرار (108/0)، از انگیزه های بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال می باشد. همچنین شاخص برازش مدل693/0 GOF= گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید.
۱۵.

ساخت واعتباریابی پرسش نامه بازاریابی عصبی در باشگاه های ورزشی شمال غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی عصبی باشگاه های ورزشی تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ورزش های تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 923
هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسش نامه بازاریابی عصبی در خدمات باشگاه های ورزشی در شمال غرب کشور در سال 1397 بود. برای نیل به این هدف، با بررسی مستندات علمی و مقالات متعدد و هفت نفر از متخصصان نوروساینس و نُه نفر از متخصصان بازاریابی، به روش گلوله برفی درزمینه بازاریابی عصبی 87 گویه به دست آمدند. سپس، با نظرخواهی دوباره از اساتید مجرب درزمینه بازاریابی و بازاریابی ورزشی، پرسش نامه به 42 گویه تقلیل یافت. پس از طی مراحل کیفی، پرسش نامه مقدماتی برای تحلیل عامل اکتشافی، به روش خوشه ای تصادفی نسبتی بین 620 نفر از استفاده کنندگان از خدمات ورزشی باشگاه های ورزشی در مراکز چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان در تابستان سال 98-1397 توزیع شد. پس از طی مراحل کمی و کیفی، پرسش نامه نهایی با 37 گویه و شش عامل جایگاه سازی، تحریک احساسات، نقش جمیع حواس، حس دیداری، ارتباطات و مزایا طراحی شد. تحلیل عاملی تأییدی برای پرسش نامه بازاریابی عصبی اجرا شد و برازش مدل با توجه به جذر برآورد خطای واریانس تقریب به دست 68/0 بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل است. این پژوهش به استخراج ابزار مناسبی برای بازاریابی عصبی در خدمات ورزشی منجر شد. برای سنجش افزایش فروش خدمات ورزشی باید از یک پرسش نامه قابل اعتماد استفاده کرد. پرسش نامه طراحی شده در این مطالعه می تواند ابزاری مناسب برای رعایت عوامل فروش و بازاریابی در خدمات ورزشی باشد.
۱۶.

تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و نوپدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه ورزش رسانه تلویزیون موبایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 846
درک درست و صحیح از رفتار مصرف کنندگان، یکی از عوامل اصلی در استراتژی بازاریابی شرکت ها و سازمان های تجاری موفق است. هدف این مطالعه تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و نوپدید است. پس از شناسایی متغیرهای برانگیزاننده بینندگان برنامه های ورزشی 9 متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و استخراج عامل ها و بارهای عاملی از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0 و دو سویه استفاده شد. در خصوص پیش بینی عوامل مختلف انگیزشی از آزمون رگرسیون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی 525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. نتایج تحلیل عاملی 8 عامل را برای انگیزه دیدن برنامه های ورزشی آشکار ساخت. این عوامل شامل1- هیجان و لذت 2- تفریح و سرگرمی 3- کسب اطلاعات ورزشی، 4- خود آموزی اطلاعات 5- استراحت و ریلکسیشن، 6- انگیزه تعاملات اجتماعی و 7- انگیزه رهایی 8- انگیزه همراهی و همنشینی بود. همچنین نتایج ازمون رگرسیون نشان داد که به ترتیب سه عامل هیجان و لذت ، فرار و رهایی، کسب اطلاعات ورزشی انگیزه های مهم تری برای دیدن برنامه های ورزشی هستند.
۱۷.

The Causal relationship of Professional Development and Organizational Maturity with Educationla productivity of of Educational Teachers(case Study: Bushehr Province).(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: professional development Organizational Maturity Educational productivity Bushehr province

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 133
The purpose of this study was to investigate the causal relationship between professional Development and organizational maturity with educational productivity of educators (case study of Bushehr Province). In terms of the applied purpose, this research is descriptive in terms of descriptive strategy and in terms of the method of data collection it is a field survey that is carried out. The instrument for measuring this research was a researcher-made questionnaire for organizational maturity (13 items), a researcher-made questionnaire designed for educational productivity of teachers (34 items), and a researcher-made questionnaire developed by professional teachers of teachers (15 items) that were set in the 5-value Likert scale . From the viewpoint of the professors of counsel and counsel, as well as 11 experts, for confirmation of face validity and content of the questionnaires and confirmatory factor analysis, the validity of the questionnaire structure was used and the reliability of the questionnaire was carried out on 30 members of the community of research and calculation Cronbach's alpha coefficient was 0.81, 0.88 and 0.79 for organizational maturity, professional growth and teacher productivity. The statistical population consisted of all the educators of Bushehr province (N = 511) and the sample size of the study was determined using Morgan table 213 people. Sampling method was cluster random sampling. To analyze the data, at the level of descriptive statistics, frequency and frequency, mean and standard deviation of the frequency table, and the level of inferential statistics, confirmatory factor analysis for verifying the validity of the research questionnaire structure, to determine the normal distribution of variables from the Smirnov colomograph test and, finally, to test the assumptions The final model of the research was drawn from Pearson correlation tests, multiple regression and structural equation modeling using SPSS version 23 and AMOS software. The results of the study showed that between professional growth and educational productivity (r = 0.725) and its components, between organizational maturity and educational productivity (r = 0.431) and its components, and between professional growth and organizational maturity (602 / 0 = r) There is a positive and significant correlation between the education teachers of Bushehr province (Sig = 0.001). Also, educational productivity changes with the use of professional growth components (F = 170 = 879) and organizational maturity components (F = 18.627), as well as organizational maturity changes using professional growth components (24.624) = F) Predictability. The results showed that professional development has a significant positive effect on educational productivity (t = 4/131) and organizational maturity (t = 3/614/3) and organizational maturity on educational productivity (t = 3/38 = 38) in Bushehr province. (Sig = 0/001) and the developed models for these variables had a good fit.
۱۸.

ارتباط سازمان یادگیرنده و اثربخشی درکارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 513
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة سازمان یادگیرنده و اثربخشی در کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش وپرورش شهرتهران بود. 69 نفر کارشناس تربیت بدنی شاغل در ادارات مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین یادگیری در سطح فردی، تیمی و سازمانی در حد متوسط بود. همچنین، نتایج رابطه معناداری را بین هفت بعد سازمان یادگیرنده و اثربخشی نشان داد. در تحلیل رگرسیونی، 66 % واریانس و تغییرات اثربخشی کارشناسان تربیت بدنی از دو متغیر یادگیری توانمند سازی و رهبری راهبردی تبیین گردید.
۱۹.

تأثیرلباس های مخصوص شنا بر عملکرد شناگران نخبه زن ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شناگر نخبه نیروی کشش چهار شنای اصلی شنای سرعتی فست اسکین نیمه استقامت و استقامت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی عملکرد ورزشی
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 544
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر لباس های مخصوص شنا بر عملکرد شناگران نخبه زن ایرانی در هر یک از چهار شنای اصلی در مساف تهای 50 و 200 متر و شنای آزاد 400 متر بود. 12 نفر از شناگران مل یپوش 57 کیلوگرم) و قدی /75±4/ 17 سال)، وزنی ( 63 /25±1/ کشور با میانگین و انحراف استاندارد سنی ( 92 200 و 400 متر را با شدت 80 تا 100 درصد اکسیژن مصرفی ، 166/75±4/49 سانتیمتر)، مسافت های 50 ) بیشینه (کنترل با تعداد ضربان قلب و میزان اسیدلاکتیک خون)، با مایوی معمولی و با فست اسکین شنا کردند. در شنای آزاد 400 متر، مایوی معمولی با فس تاسکین های تما متنه و نیم تنه با استفاده از آزمون تحلیل 0 مقایس ه شد. نیروی جلوبرنده آزمودن یها با استفاده از روش غیرمستقیم و / واریانس در سطح معناداری 05 0 اندازه گیری گردید. نتایج کاهش معنادار در رکورد شنای / نمون ههای وابسته در سطح معناداری 05 t آزمون 50 متر کرال سینه، کرال پشت، پروانه و رکوردهای چهار شنای 200 متر را نشان داد، درحال یکه کاهش 0). در خصوص تأثیر / معناداری در رکورد شنای 50 متر قورباغه مشاهده نشد (سطح معناداری 05 فست اسکین در میزان نیروی جلوبرنده (نشان از غلبه بر مقاومت آب) نتایج افزایش معناداری در شنای 0). با / کرال سینه، کرال پشت، پروانه و عدم افزایش معنادار در شنای قورباغه را نشان داد (سطح معناداری 05 توجه به نتایج و تأثیر لباس های فس تاسکین در بهبود عملکرد شناگران، استفاده از فست اسکین تمام تنه بخصوص در شنای سرعتی کرال سینه و نیمه استقامت پروانه و استفاده از فست اسکین نیم تنه در شنای استقامتی توصیه شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان