پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال 21 خرداد 1400 شماره 3 (پیاپی 91) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 390
مدیریت منابع انسانی به سیاست ها، اقدامات و نظام های تأثیرگذار بر رفتارها، نگرش ها و عملکرد کارکنان اشاره دارد. در حوزه مدیریت منابع انسانی، کتاب های مرجع زیادی وجود دارد که هریک به دلیلی، مشروعیت و مقبولیت مناسبی میان خوانندگان کسب کرده اند. کتاب «مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان» به قلم دکتر سیدرضا سیدجوادین از جمله جامع ترین کتاب هایی است که در زمینه مدیریت منابع انسانی به رشته تحریر درآمده و از همین رو سال ها به عنوان منبع درسی و مأخذ اصلی مطالعه برای کنکور تحصیلات تکمیلی محسوب می شده است. در این مقاله تلاش شد با رویکرد توصیفی- تحلیلی، با ذکر شواهد و مستندات و بر مبنای معیارهای ارزیابی معرفی شده از سوی شورای نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد منصفانه و بدون سوگیری کتاب مذکور پرداخته شود. نقدها از دو نظرگاه شکلی و محتوایی ارائه شدند. بر این اساس، نقاط قوت اصلی کتاب جامعیتِ محتوا، نگرش سیستمی، دیدگاه منسجم و ساختارمند به موضوعات و سازواری اثر با ارزش های اسلامی هستند. در عین حال، این اثر نقاط قابل بهبودی دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به فقدان رویکرد کاربردی و مسأله مدار، بهره گیری ناکافی از محتوا و روش های ارائه خلاقانه، روزآمد نشدن موضوعات به رغم تجدید چاپ های متعددِ کتاب و ضعف در شیوه ارجاع دهی اشاره کرد.
۲.

نقد کتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن به روش اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 591
مدیریت اسلامی علمی است که در جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شدن بیشتر مورد انتظار است محققان دینی - مدیریتی نیز در این حوزه تحقیقات بیشتری انجام داده اند. یکی از این محققان حجه الاسلام ولی ا... نقی پورفر می باشد که در دهه 70 شمسی اقدام به نگارش کتابی با عنوان «اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن» کرد. این پژوهش اقدام به نقد و بررسی این کتاب ارزشمند کرده است تا محاسن و کاستی های آن را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش بعد از معرفی نویسنده و خلاصه اجمالی کتاب، به پیشینه تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت اسلامی پرداخته تا با استفاده از تحقیقات پیشین به نقد و بررسی دقیق این کتاب بپردازد. از نظر شکلی و ساختاری کتاب دارای محاسنی مانند استفاده از مقدمات غنی برای آماده کردن خواننده برای مطالب اصلی و همچنین نگارش ساده اصول 5 گانه و معایبی مانند وجود ایرادات نگارشی و علائم سجاوندی و نبود بخش اَعلام و... می باشند. از منظر محتوایی نیز کتاب از روش استناد به آیات و روایات برای اثبات مطالب خود استفاده کرده و تنها به 5 اصل، عدم تقدم بر خدا و رسول، آخرت گرایی، وحدت و هماهنگی، اعمال مدیریت بر اساس اختیار نیروها و اعمال مدیریت براساس بصیرت نیروها اکتفا کرده است که بصورت مفصل به نقد این اصول پرداخته شده است.
۳.

نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی های سرپرستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 146
هدف از مقاله حاضر بررسی و نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی های سرپرستی) می باشد. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی- تحلیلی و مطابق با الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر می باشد. کیفیت شکلی اثر خوب بوده و به طور کلی قواعد عمومی نگارش حدالامکان رعایت شده است. با وجود این نقاط ضعف شکلی اثر عبارت هستند از: عدم استفاده از نماد و نشان مشخصی از مدیریت استراتژیک هلدینگ در طرح روی جلد کتاب، عدم رعایت تناسب حجم فصل ها، عدم جذابیت شکل ها. به لحاظ محتوا، پرداختن به موضوع مدیریت استراتژیک هلدینگ به عنوان بعدی مستقل از ابعاد استراتژی بنگاه مادر یکی از نقاط قوت این اثر می باشد و نخستین اثر در رابطه با این موضوع می باشد. هر چند اثر از عدم نظم منطقی و انسجام محتوایی، عدم سلاست و روانی در متن، عدم استفاده از مثال هایی عینی از بنگاه های ایرانی رنج می برد. به طور کلی تحلیل محتوای کتاب های علمی و دانشگاهی می تواند نقاط قوت و ضعف احتمالی آن ها را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا و شکل، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار برنامه ریزان و مولفان کتاب های دانشگاهی قرار دهد.
۴.

کاربست رویکرد فراتئوری در نقد و بررسی کتب مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: کتاب مدیریت اسلامی، تالیف سید علی اکبر افجه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 111
در سال های اخیر به دلایل مختلفی از جمله مطرح شدن مدیریت در غرب به عنوان یک دانش مستقل و نیز به دلیل ضرورت های اجتماعی جوامع اسلامی برای بهره گیری از مدیریت اسلامی در اداره جامعه و سازمان ها، برخی از دانشمندان اسلامی کوشیده اند کتاب هایی را با محتوای مدیریت اسلامی با در نظرگرفتن پیش فرض های نظریه ای گوناگون، تألیف نمایند که در این راستا یکی از کتاب های ارزشمند در این زمینه، کتاب "مدیریت اسلامی" افجه ای می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی کتاب حاضر و با بیان نوع نگاه ها به مدیریت اسلامی و همچنین نگاه های فرانظریه ای متفاوت به مدیریت اسلامی، به نقد شکلی، نظری و محتوایی، از طریق کاربرد تکنیک فراتئوری و استفاده از روش تحلیل محتوای اثر، به این کتاب پرداخته شده و در پایان پیشنهاد گردیده، ضمن ویراستاری فنی و ادبی اثر مورد نظر، به غنای محتوای کتاب توجه بیشتر شود و موضوع تکلیف گرایی در فصول مربوط به برنامه ریزی و نظارت و کنترل مورد بحث قرار گیرد.
۵.

رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه های مدیریت استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 152
تغییرات جاری، بیانگر آن است که تلاش سازمانها در انطباق با شرایط خارجی برای بقا، بیشتر تکامل طبیعی بوده است تا تلاش هشیارانه .استراتژی بر اثر نیاز مبرم و فزاینده به واکنش نشان دادن به تغییرات بازار در حال تکامل است -همان نیازی که در مسطح کردن سلسله مراتب سازمانی نقش دارد- این حذف لایه های مدیریتی به نوبه خود، بر شیوه های خلق استراتژی های سازمانی اثرگذار است. از دهه 1990 پیرو پاسخگو نبودن طرح های استراتژیک تجویزی، پارادایم جدیدی در حوزه مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری با نام رویکرد مبتنی بر شواهد پا به عرصه ظهور گذاشت. پژوهش از نظر هدف بنیادین و در زمره پژوهش های آمیخته اکتشافی است. در این پژوهش محقق ضمن داشتن نگاه آسیب شناسی به تصمیمات استراتژیک که در راس شرکت های بیمه ای گرفته می شود ابتدا مدل تصمیم گیری استراتژیک مبتنی بر شواهد را با استفاده از تئوری داده بنیاد و مدل پارادایمی اشتراووس و کوربین طراحی و سپس درجه اهمیت عوامل شناسایی شده در مدل به روش دلفی فازی تعیین گردید.
۶.

نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 441
مدیریت استراتژیک، برنامه ای هماهنگ، جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می دهد و منظور از آن تحقق هدف های سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت است. هدف این مقاله، نقدی بر ترجمه کتاب تئوری مدیریت استراتژیک اثر «گرت آر. جونز و چارلز دبلیو. ال. هیل» بود. برای نقد از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد و رویکرد کتاب تحلیل ترجمه کتاب اصلی بود. ابزار نقد کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود. نتایج برآمده از تحلیل محتوای کیفی نشان داد، نقدهای وارده بر کتاب در حوزه های شکلی، ساختاری و محتوایی قرار دارد که مهم ترین آنها شامل؛ ترجمه بعضی واژه ها از زبان اصلی (انگلیسی) است، در حالی که معادل فارسی برای این واژه ها وجود داشته که استفاده نشده است. این کتاب در فرآیند برنامه و استراتژی خود به تدوین و اجرا و پیاده سازی، اشاره کرده است. ولی به فرآیند مهم و اصلی نظارت و ارزیابی استراتژی اشاره مشخص نداشته است و تنها به صورت پراکنده در برخی فصل ها بحث کنترل استراتژی ها پرداخته است. این مقاله با تأکید بر ابعاد صوری و محتوایی اثر و با اتکا به استنادات پژوهشی، تلاش نموده تا بر غنای مباحث کتاب بیفزاید.
۷.

بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 874
آگاهی از جایگاه علمی مطالعات مدیریت به مطالعه علمی و تولید دانش نظری و عملی کمک می کند. گریزری در کتاب نقدی بر دانش مدیریت تلاش می کند نشان دهد که پژوهش مدیریتی فاقد معیار اعتبار برای علمی بودن است؛ بنابراین وی تلاش می کند تا پژوهش مدیریتی را از بعد سودمندی آن توجیه نماید. نویسنده مباحث را بطور چالشی و بحث برانگیز مطرح می کند ولی این کتاب متن بسیار دشواری برای دانشجویان و حتی اساتید مدیریت دارد. این نقد تلاش می کند تا کاستیهای دیدگاههای نویسنده درباره تعریف علمی بودن و سوگیریهای وی در این رابطه تبیین شوند. در این راستا محقق بحث کرده است که گریزری با تعاریف ناقص از مفاهیم اعتبار، علمی بودن، سودمندی و اثبات به پیچیدگی این مبحث دامن زده است. وی همچنین نگرش محدودی نسبت به روش شناسی به عنوان معیار اعتبار ساز دارد بلکه آن را وسیله اثبات می داند. با نشان دادن انواع متفاوت از اعتبار مشخص می شود که اعتبار تحقیق مدیریتی تفاوتی با سودمندی آن ندارد. همچنین روش شناسی از طریق ایجاد مفاهمه در بین محققان، عینیت اجتماعی ایجاد می کند.
۸.

تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه های اجتماعی در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 656
رسانه های اجتماعی با توصیفی از ابزارهای بر خط، مجرایی را برای انتقال و یا اشتراک-گذاری اطلاعات با مخاطبان گسترده مهیا می نماید. این رسانه ها با درگیر کردن عوامل انسانی در فرایندهای رویه ای و فلسفه وجودی یک سازمان، اجتماعی سازی سازمان را هدف قرار می دهد. بررسی پژوهش های انجام شده در نسبیت رابطه رسانه های اجتماعی و ارتباطات سازمانی، عمدتاً نگرشی یک سویه و مثبت را نسبت به این رسانه-ها به مخاطب القاء می نمایند. گفتمان غالب تئوریک در حوزه سازمانی این است که کاربرد رسانه های اجتماعی، ضروری و توسعه دهنده است زیرا با تأثیر بر ارتباطات سازمانی، سازمان ها را در ایجاد فضای گفت وگو و ارتباطات بینافردی و همچنین جلب مشارکت ذی نفعان یاری می رساند. اما نکته اصلی اینجاست که شواهد تجربی در حوزه رسانه های اجتماعی و ارتباطات سازمانی، به طور عمده وابسته به مورد بوده و قابل تعمیم نمی باشد. از این رو در این مقاله با تأملی انتقادی، ضمن مرور نقش رسانه های اجتماعی در اجتماعی سازی سازمان، نگاه پوزیتویستی پژوهشگران سازمانی نسبت به این رسانه ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که نسبت به آثار مثبت رسانه های اجتماعی در سازمان ها بزرگ نمایی شده و مفید بودن آن، بستگی به کاربست اجرایی رسانه اجتماعی و تناسب آن با سازمان دارد.
۹.

برساخت پاسخگویی مالی در گفتمان های دولت و مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 873
برداشت متفات گروه های مختلف اجتماعی شامل نمایندگان مجلس، مسئولین دولت و نخبگان جامعه از پاسخگویی مالی، این سوال را به وجود می آورد که معنای پاسخگویی مالی چیست و چگونه معنا می شود. با رویکردی پساساختارگرایانه، پاسخگویی مالی را یک برساخت اجتماعی در نظر گرفتیم و برای فهمی بهتر از آن از دانش نظری نرمن فرکلاف برای تحلیل متن و ارنستو لاکلائو و شانتال موفه برای تحلیل گفتمان سیاسی بهره بردیم و متن مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب لایحه بودجه کل کشور در گفتمان های دولت و مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل قرار دادیم و یافته های پژوهش را در شش پارادایم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب طبقه بندی نمودیم. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر روابط قدرت و استفاده از عناصر هژمونیک شده در منظومه گفتمانی شکل گرفته در گفتمان های دولت و مجلس است. در هر پارادایم، گفتمان های مسلط با توجه به بافت زمینه ای و موقعیتی شکل گرفته و با برجسته نمودن خود و به حاشیه راندن گفتمان رقیب، موفق به تثبیت موقت دال مرکزی خود و مفصل بندی جدیدی از نظام معنایی برساخت پاسخگویی مالی گردیدند.
۱۰.

نقدی بر کتاب حسابداری پیشرفته2 دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 712
هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی کتاب حسابداری پیشرفته2 مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور و تحلیل مسائل آن است. این پژوهش تلفیقی از روش تحلیل محتوا برای تعیین نوع یا سنخ شناسی مسائل کتاب و روش توصیفی برای بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه است. برای گردآوری اطلاعات از چک لیست انواع مسائل دیوید جوناسن و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. برای روایی ابزارها از نظر متخصصان و برای پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ (98/0) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که از 51 مسأله مورد بررسی کتاب حسابداری پیشرفته2 دانشگاه پیام نور، تعداد 4مورد (8درصد) مسائل الگوریتمی، تعداد 34مورد (67درصد) مسائل داستانی و 13مورد (25درصد) مسائل عیب یابی را تشکیل می دهند. در نتیجه، بیشترین مسائل کتاب از نوع مسائل الگوریتمی و داستانی بوده و از نوع خوش ساختار است. همچنین، محتوای کتاب با اهداف مصوب برای این درس متناسب نبوده و مدت زمان اختصاص یافته برای ارائه محتوا کافی نیست و در طی زمان مطالب آن به روز نشده است و با استانداردهای اخیر حسابداری در این زمینه همگام نیست و محتوای کتاب از منظر قابلیت فهم برای دانشجویان مناسب نیست.
۱۱.

نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخه عمر سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 172
شکست کسب وکارها فرایندی بسیار پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. کسب و کارهای کوچک برای هر اقتصادی با اهمیت بوده اما علی رغم اهمیت شان، شکست و ورشکستگی در آن ها بسیار رخ می دهد. مقاله حاضر به منظور نوع شناسی شکست در کسب وکارهای کوچک و متوسط یک رویکرد مشخص تر بر اساس مکمل بودن رویکردهای تئوریک در زمینه شکست سازمان را ارائه می نماید و سه رویکرد را به صورت مکمل به منظور شناسایی انواع شکست های محتمل در مراحل مختلف چرخه عمر سازمان به کار می بندد. نقد و بررسی نتایج مرور سیستماتیک در سه مرحله و تلاش به منظور پیوند زدن دو بستر تئوریک چرخه عمر سازمان و مطالعات شکست سازمان در این مقاله با بهره مندی از روش کارت دسته بندی باز و بسته جهت انجام داده کاوی، 9 نوع مختلف شکست را آشکار می سازد. آشکار نمودن انواع شکست هایی که کسب و کارهای کوچک و متوسط ممکن است در هر مرحله از چرخه عمر خود با آن مواجه گردند، مسیر مناسب سیاستگذاری در این حوزه را در مقایسه با دید ساده انگارانه و تک سطحی شکست سازمان، جهت پیشگیری از خسارات عمده شکست این شرکت ها برجسته می نماید.
۱۲.

نقدی بر کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 62
کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی به مبحث مدیریت راهبردی سیستم های اطلاعاتی به شکل یک مجموعه کامل برای سازمان پرداخته است. هدف این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است یافتن نقاط ضعف و قوت اثر مذکور است. بر این اساس ابتدا کتاب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس از سه منظر محتوایی، نگارشی و شکلی-ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. کتاب که به عنوان منبعی برای دانشجویان رشته های مدیریت و به طور خاص مدیریت فناوری نگاشته شده است. اثر از نظر مولف دارای اهدافی چون کمک و هدایت مدیران برای اتخاذ استراتژی های مناسب مدیریت سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها، روشن کردن ابعاد مختلف سیستم های اطلاعاتی و مرور مهمترین نظریه ها و برجسته ترین برداشت های مدیریت سیستم های اطلاعاتی است. اما بر اساس نتایج نقد حاضر به نظر می رسد نویسنده به نحو مطلوبی به اهداف مورد نظر نرسیده است. به علت اینکه کتاب فاقد ویراستار است، اثر از منظر نگارشی دارای نقایص قواعد زبانی و استفاده نابجا از علائم نگارشی است. از منظر شکلی و ساختاری فصول کتاب فاقد مقدمه، اهداف و نتیجه گیری یا خلاصه هستند که سردرگمی خواننده را به همراه دارد. از منظر محتوایی نیز مباحث کتاب فاقد انسجام و دقت لازم هستند. برخی از مباحث و مفاهیم کلی در کتاب پخش شده اند و میان شرح برخی مباحث طرح شده توازن وجود ندارد.
۱۳.

نقد کتاب مدیریت اسلامی (مدل ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 187
هدف این مقاله بررسی و نقد کتاب مدیریت اسلامی (مدل ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان ها) می باشد و ابتدا کتاب از جهت روشی مورد ارزیابی و سپس از جنبه محتوا و ساختار مورد توجه قرار می گیرد. همچنین نقاط قابل توسعه کتاب جهت غنی تر شدن کتاب و باز کردن زمینه های دیگر تحقیق عنوان می شود. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی – تحلیلی و مطابق با الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر می باشد. این اثر از عدم نظم منطقی و انسجام محتوایی، عدم دقت محتوایی، نقایص و خطاهای محتوایی رنج می برد. کیفیت فنی اثر خوب بوده و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. با وجود این نقاط ضعف شکلی اثر عبارتند از طرح ساده جلد کتاب، صفحه آرایی ساده، عدم رعایت تناسب حجم فصل ها، تفصیل بیش از حد پیوست کتاب، عدم جذابیت جداول، فقدان فهرست جداول، نمودارها و شکل ها. به طور کلی تحلیل محتوای کتاب های دانشگاهی می تواند نقاط قوت و ضعف احتمالی آنها را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا و شکل، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار برنامه ریزان و مولفان کتاب های دانشگاهی قرار دهد.
۱۴.

نقد و بررسی کتاب نظریه های رفتاری سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 111 تعداد دانلود : 887
نظریه های رفتاری سازمان ها بخش عمده ای از زمینه مطالعات سازمانی هستند چراکه استدلال رفتاری در طیف وسیعی از رویکردهای نظری یافت می شود. نظریه رفتاری از نظریه های کلاسیک سازمان شروع شده و به نظریه رفتاری اصلی شرکت و سپس به نظریه تکاملی، بوم شناسی جمعیت سازمانی، نظریه نهادی و نظریه هزینه معامله ختم می شود. هدف از مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب نظریه های رفتاری سازمان نوشته سید علی اکبر افجه می باشد. نویسنده تلاش کرده است نظریه های فرد، گروه و سازمان را با علوم رفتاری در مدیریت اسلامی مورد تطبیق قرار داده و برای کاربردی نمودن آن سبک های مدیریت ژاپنی و علمی را نیز بدان افزوده است. مولف با جمع آوری مجموعه مطالعات خود در قالب یک مجلد بر این عقیده است که این اثر یک راهنمای مفیدی در زمینه نظریه پردازی و نظریه های رفتاری در سازمان است. متن کتاب نسبتاً روان است. نگاهی به ساختار این اثر نشان می دهد که مولف بدون رعایت روش شناسی علمی مشخصی، این کتاب را تدوین کرده است. تعریف روشنی از نظریه های رفتاری سازمان ارائه نشده است. به نظر می رسد نویسنده، دنبال اسلامی سازی مبانی مدیریت می باشد که در این زمینه نیز توفیقی نداشته است.
۱۵.

بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 358
با توجه به ویژگی های خاص سازمان های دولتی، تولید متون و آثار علمی متناسب با مقتضیات این سازمان ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. یکی از متونی که به منظور رفع این نیاز به رشته تحریر درآمده، کتاب «مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی» توسط دکتر درویش و دکتر الماسی فرد می باشد. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این کتاب پرداخته شده است. در این راستا، ابتدا به معرفی پدیدآورندگان و توصیفی شکلی و محتوایی اثر پرداخته شده و سپس در سه بعد شکل ظاهری، ساختاری و محتوایی مورارزیابی و تحلیل واقع شده است. ارزیابی بعمل آمده نشان می دهد این کتاب ضمن دارابودن محاسن و نقاط قوت خاص خود، نیازمند بازنگری و اصلاح در ابعاد سه گانه فوق بویژه تولید محتوای متناسب با مدیریت منابع انسانی بخش دولتی می باشد.
۱۶.

نقد و بررسی دروس و سرفصل های دوره کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در دانشگاه ها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 669
دانشگاه ها به عنوان متولی اصلی پرورش نیروی متخصص، نقشی کلیدی در توسعه کارآفرینی دارند. مطالعات نشان می دهد که آموزش های کارآفرینی نه تنها باعث رشد کمی کارآفرینان می شود بلکه موجب ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی نیز می گردد. اما علیرغم ضرورت ارائه آموزش های باکیفیت و کاربردی به دانشجویان رشته کارآفرینی، بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته، آموزش های ارائه شده را دارای کیفیت قابل قبولی ندانسته و نتوانسته اند پس از طی این آموزش ها برای ورود به دنیای کسب وکار آماده شوند. لذا این تحقیق با هدف نقد و بررسی دروس و سرفصل های دوره کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در دانشگاهها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویان طراحی و به مرحله اجرا درآمد. در این راستا دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که بین سالهای 1388 تا 1398 در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دروس و سرفصل های دوره کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی تأثیر قابل توجهی بر افزایش توان علمی، آماده سازی جهت ورود به بازار کار، آماده سازی جهت راه اندازی کسب وکار و ارتقا کسب وکارهای پیشین داشته و دروس مذکور با نیازهای محیط کار تناسب دارند.
۱۷.

نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 477
کتاب "فرایند خط مشی گذاری عمومی" که توسط اساتید محترم جناب آقای دکتر غلامرضا اسکندری،کریم اسکندری و رسول اسکندری تالیف شده ،تلاشی برای کمبود منابع در زمینه فرایند خط مشی گذاری بوده است . .هدف مقاله ،بررسی تحلیلی و بیان نقاط قوت و ضعف محتوای کتاب بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی است. این اثر محاسنی دارد اما از کاستی هایی نیز رنج می بردکه رفع آن می تواند بر غنای مباحث کتاب بیفزاید. نویسنده کتاب در کاربرد اصطلاحات تخصصی و معادل سازی واژه های خارجی به غیر از مواردی چند دقت لازم را داشته و از لحاظ مطابقت با سر فصل های مصوب قابل قبول است.محتوا با ارزش های علمی سازگار است.کتاب مذکور تصویر جامعی از خط مشی گذاری عمومی در ایران را فراهم نمی کند.همچنین پیشرفت های معرفت شناختی و تولید دانش در سده های گذشته ارائه نشده است.برخلاف عنوان خوب کتاب ،خواننده نمی تواند به درک جامعی از خط مشی گذاری عمومی و درک نظام مندی از دانش کاربردی و نظری این موضوع دست یابند.در ضمن مفهو سازی درستی از فرایند و نیز تعامل میان ساختار و فرایند صورت نگرفته است .کتاب هیچ توجهی به ماهیت تغیر پذیر فرایندهای خطی مشی گذاری نکرده است.
۱۸.

نقدی بر کتاب نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 115
محتوای کتاب «نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه ها» شامل سه بخش و 13 فصل با محوریت کارآفرینی و مدیریت بنگاه ها است. با توجه به اهمیت باورها در کارآفرینی، موضوع کلی کتاب جذاب و سودمند است و به ویژه به مخاطبان غیرتخصصی دیدگاه مناسبی ارائه می کند. در این اثر تلاش شده است بازتعریفی از کارآفرینی و باورهای مرتبط با آن ارائه شود که این تلاش تا حد زیادی با عدم بکارگیری منابع به روز و جدید بی-ثمر مانده است. البته ساختار کتاب، خبری است و بیشتر به گزارش های دهه قبل میلادی اتکا نموده و از گزارش-های داخلی بی بهره بوده است. این اثر اگرچه توانسته است اطلاعات جامعی از کارآفرینی و مدیریت کسب و کار ارائه نماید، اما به علت استفاده از آمارهای یک دهه قبل، در تحلیل روابط کسب و کار و کارآفرینی چندان موفق نبوده است و بیشتر قضاوت خواننده را در مورد مطلب جویا شده است. همچنین در موارد متعددی با عبارت های بدون استناد، استدلال هایی ارائه شده است که استفاده از کتاب را به عنوان یک مرجع کامل به خصوص در زمینه ارائه الگوی بومی کارآفرینی زیر سوال می برد. در مجموع، کتاب از نظر موضوعی افق جدیدی به مباحث کارآفرینی می گشاید، هر چند از نظر محتوایی ضعف های آشکاری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷