پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: جان الله کریمی مطهر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: جان الله کریمی مطهر
مدیر اجرایی: لیلا جدیدی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: criticalstudies@ihcs.ac.ir
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷