اکبر عالم تبریز

اکبر عالم تبریز

مدرک تحصیلی: استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
۱.

Modelling Crowdfunding Ensemble Learning Prediction

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۸
Crowdfunding is a new technology-enabled innovative process that is changing the capital market space. Internet-based applications, particularly those related to Web 2.0, have had a significant impact on sectors of society such as education, business, and medicine. The goal of this research is to fill a gap in the literature on mathematical modelling and prediction of ensemble learning in order to evaluate crowdfunding projects. The Mathematical model determines the cost of funding for the entrepreneur and the return investors will receive per period. A correct financial model is essential in order to keep all three stakeholders involved in the long term. The results show the designed model improved performance in predicting the evaluation of success or failure of Crowdfunding projects.
۲.

ارائه الگوی کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی (موردمطالعه: شهرداری های استان قزوین)

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۷
کارآفرینی استراتژیک، رویکردی بلندمدت و فراگیر به مقوله کارآفرینی است که به کارگیری آن در نهادهای عمومی مستلزم در نظرگیری اقتضائات ویژه ای است. این مقاله با هدف ارائه الگوی کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی انجام گرفته است. این مطالعه از منظر فلسفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است و با رویکردی قیاسی- استقرایی انجام شده است. از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است و از منظر روش پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان نظری (استادان کارآفرینی) و خبرگان تجربی (مدیران شهرداری) است که از روش هدفمند برای نمونه گیری، استفاده شده است. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت از دیدگاه یازده نفر از خبرگان استفاده شد. برای شناسایی مقوله های زیربنایی کارآفرینی استراتژیک از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. برای ارائه الگو نیز از روش ساختاری- تفسیری استفاده شده است. تحلیل داده ها با نرم افزارهای MaxQDA و MicMac انجام شده است. براساس نتایج این تحلیل، مدیریت استراتژیک و رهبری کارآفرینانه بر سیاست های حمایتی دولت، مدیریت منابع مالی و استقرار فرهنگ کارآفرینانه تأثیر دارند. این عوامل نیز بر کارآفرینی استراتژیک و تفکر استراتژیک کارآفرینانه اثر می گذارند. در نهایت نیز به تحقیق و توسعه کارآفرینی سازمانی منجر می شوند. عناصر سطح چهار یعنی مدیریت استراتژیک و رهبری کارآفرینانه بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی استراتژیک نهادهای عمومی دارند.
۳.

طراحی شبکه سلسله مراتبی مراکز درمان موقت شهری در شرایط بحران با رویکرد تلفیقی مدل ریاضی - شبیه سازی

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۸
اثرات ویرانگر بلایای طبیعی، اهمیت لجستیک و برنامه ریزی منابع انسانی را در مراحل قبل و بعد از بحران نشان می دهد. هنگام بروز بحران به منظور امدادرسانی سریع، شبکه سلسله مراتبی سلامت که شامل درمانگاه ها و بیمارستان ها است، فعال می شود. در این پژوهش با استفاده از مدل ریاضی مختلط عدد صحیح و با درنظرگرفتن موقعیت فعلی بیمارستان ها و درمانگاه ها، مکان های بهینه ای با عنوان «مراکز درمان موقت» تعیین و نحوه تخصیص بهینه مصدومان از ناحیه های شهری به این مراکز پیشنهاد می شود. انتخاب مکان های بهینه، تخصیص بهینه سلسله مراتبی مصدومان، تعیین ظرفیت بهینه مراکز پذیرش، تعیین نقاط پشتیبان برای مراکز درمان موقت در قالب یک مدل تلفیقی ریاضی و شبیه سازی به صورت هم زمان از نوآوری های این پژوهش است. به کمک مدل شبیه سازی لحظه بروز بحران و فرایند امداد و نجات شبیه سازی شده و با رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، ظرفیت بهینه مراکز موقت و اصلاح ظرفیت درمانگاه ها و بیمارستان های فعلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل سلسله مراتبی مکان یابی–تخصیص، بهینه سازی ظرفیت سبب کاهش ازدحام مصدومان و کاهش هزینه و زمان درمان می شود.
۴.

نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخه عمر سازمان

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۰
شکست کسب وکارها فرایندی بسیار پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. کسب و کارهای کوچک برای هر اقتصادی با اهمیت بوده اما علی رغم اهمیت شان، شکست و ورشکستگی در آن ها بسیار رخ می دهد. مقاله حاضر به منظور نوع شناسی شکست در کسب وکارهای کوچک و متوسط یک رویکرد مشخص تر بر اساس مکمل بودن رویکردهای تئوریک در زمینه شکست سازمان را ارائه می نماید و سه رویکرد را به صورت مکمل به منظور شناسایی انواع شکست های محتمل در مراحل مختلف چرخه عمر سازمان به کار می بندد. نقد و بررسی نتایج مرور سیستماتیک در سه مرحله و تلاش به منظور پیوند زدن دو بستر تئوریک چرخه عمر سازمان و مطالعات شکست سازمان در این مقاله با بهره مندی از روش کارت دسته بندی باز و بسته جهت انجام داده کاوی، 9 نوع مختلف شکست را آشکار می سازد. آشکار نمودن انواع شکست هایی که کسب و کارهای کوچک و متوسط ممکن است در هر مرحله از چرخه عمر خود با آن مواجه گردند، مسیر مناسب سیاستگذاری در این حوزه را در مقایسه با دید ساده انگارانه و تک سطحی شکست سازمان، جهت پیشگیری از خسارات عمده شکست این شرکت ها برجسته می نماید.
۵.

تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
کارکنان یکی از مهم ترین پیشرفت های اخیر در حوزه منابع انسانی سازمان هاست. از مهمترین جنبه ها در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان، توجه به ابعاد رفتارسازمانی است. با این حال تاکنون درخصوص تحلیل ابعاد کلیدی رفتاری در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان بررسی جامعی در ادبیات این حوزه انجام نشده است. در این پژوهش ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق 5 بعد کلیدی رفتار سازمانی در این حوزه شناسایی شد. در بخش کیفی پژوهش،  با مصاحبه با 16 نفر از متخصصین سازمان مورد مطالعه، داده ها به روش تحلیل تم بررسی و مدل مفهومی استخراج گردید. در بخش کمی،  با توزیع پرسشنامه در بین 200 نفر از مدیران و کارکنان، داده ها به روش تحلیل عاملی تاییدی  با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی گردید که نتایج حاصل ازشاخص های نکویی برازش، تایید کننده اعتبار مدل استخراج شده بود. در پایان  وضع موجود سازمان مورد مطالعه در هریک از ابعاد مدل  با استفاده ازنرم افزار SPSS تحلیل گردید. 
۶.

ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
از یک سو، تولید محصولات دفاعی به دلیل نقشی که در ایجاد بازدارندگی و ارتقاء امنیت ملی کشور دارند، ضروری می باشند و از سوی دیگر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تولید محصولات دفاعی با کمترین هزینه را، به یک الزام تبدیل نموده است. ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی با تمرکز بر حذف اتلاف ها در سطوح مختلف زنجیره تامین، پاسخی به چگونگی تولید محصولات دفاعی با هزینه کمتر می باشد. این تحقیق با هدف تدوین مدل زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی، ابتدا به شناسایی مهمترین اقدامات زنجیره تامین ناب متناسب با اتلاف های موجود در زنجیره تامین صنایع دفاعی پرداخته، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، دسته بندی و تایید اقدامات بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری(SEM)را به انجام رسانده و در ادامه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) به ارائه مدلی که روابط بین این اقدامات را نشان می دهد، می پردازد. قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات نیز با استفاده از تکنیک MICMAC، تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مجموع 84 اقدام معرفی شده در تحقیقات پیشین برای زنجیره تامین ناب،49 اقدام در ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی موثرند که در قالب 8 دسته و شامل مدیریت سطح کارگاه، مدیریت کیفیت، تولید بهنگام، مدیریت نت، مدیریت منابع انسانی، ارتباط با تامین کنندگان، طراحی محصول جدید و ارتباط با مشتریان می باشند. ارتباط با مشتریان به عنوان پایه ای ترین و محرک ترین اقدام و ارتباط با تامین کنندگان، وابسته ترین و تحت تاثیرترین اقدام زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی هستند.
۷.

توسعه الگوریتم موازنه به هنگام بار در سیستم های کارگاهی (مطالعه کیفی)

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از مهم ترین مشکلات در سطح تاکتیکی ،تولید انبوه سفارشات مختلف است که هر یک از این سفارشات با توجه به شرایط تولید و اهمیت مشتریان دارای اولویت های مختلف هستند ،خط تولید متشکل از چندین ایستگاه کاری و ماشین است که هر یک در تواتر تولید با هم در ارتباط اند و ورودی یکی خروجی دیگری است در این حالت هر ماشین و فرآیندی که باید محصول را تولید نماید با محدودیت های فرآیندی و تکنولوژی به لحاظ زمان و حجم و وزن هر کار و سلامت فیزیکی ماشین آلات ،راندمان نیروی انسانی ، مواجه است .این مقاله با هدف لحاظ نمودن تمامی عوامل تاثیر گذار بر متوازن سازی خط تولید که در برنامه ریزی تولید کارگاهی اهمیت ویژه دارد، صورت می پذیرد و با بررسی تحلیلی در سوابق حل مسایل متوزان سازی خط تولید و با بهره گیری از خبرگان، مولفه هایی را که در برنامه ریزی و زمان بندی خط تولید موثر اند را شناسایی و با بهره گیری از روش ترکیبی سوآرا و کوپراس ،این مولفه های تاثیر گذار را به الگوریتم متوازن سازی بر خطدر سیستم های تولیدی می افزاید . نتایج این تحقیق نشان می دهد که بروز رسانی صورت گرفته در الگوریتم متوازن سازی بر خط تولید نسبت به روش های پیشین دارای قابلیت عملیاتی و کیفیت در نتایج است.
۸.

الگوی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمندسازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی در آن: مطالعه موردی کسب و کارهای روستایی

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۴
پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان و توسعه کارآفرینی روستایی، در سطح تحلیل سیاست گذاران، مدیران و تصمیم سازان خط مشی های کارآفرینی روستایی، به صورت کیفی و به روش دلفی سیاسی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش 22 نفر از خبرگان و صاحب نظران این حوزه بودند، که به صورت نمونه گیری غیراحتمالی و با ترکیبی از روش هدفدار قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل اطلاعات طی دو مرحله با روش دلفی و تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت و یافته های پژوهش نشان دهنده اهمیت سه عامل توانمندسازی عاطفی، رفتاری و شناختی و نیز مؤلفه های تبیین کننده آنها بود. با توجه به نتایج به دست آمده، ابعاد توانمندسازی شناختی سه عامل فردی، گروهی و بنگاهی را دربرمی گیرد؛ این عوامل بر توانمندسازی عاطفی تأثیر می گذارند و به توانمندسازی رفتاری می انجامند که خود به مثابه نتایج رفتار کارآفرینی است. همچنین، ارتباط دوسویه این ابعاد با محیط نهادی شامل پنج بعد حمایت و پشتیبانی، طرح و برنامه روستایی، بهبود محیط کسب وکار روستایی، اهداف کارآفرینی روستایی و ارزش های کارآفرینی روستایی تبیین شد.
۹.

الگوریتم شبیه سازی تبرید مبتنی بر ابر برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته: نمایش جواب درخت پوشا

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۸
در طی دهه گذشته، به دلیل قوانین زیست محیطی و فضای رقابتی تدوین یک برنامه تاکتیکی موثر که از یک طرف قادر به برنامه ریزی کارا و یکپارچه تامین کالا برای مشتریان باشد و از طرف دیگر مسئولیت سازمان ها برای جمع آوری کالای معیوب را در نظر بگیرد، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مقاله یک برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته در نظر گرفته شده است که در جهت رو به جلو مواد اولیه را از تامین کنندگان به کارخانه ها و در ادامه از طریق مراکز توزیع، محصول نهایی را به مشتریان تحویل می دهد. از طرفی به طور همزمان کالای بازیافتی از مشتریان را جمع آوری کرده وارد چرخه بازسازی و یا انهدام ایمن می کند. از آنجایی که مساله مورد برسی از دسته مسائل NP-hardاست، برای حل آن از الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید مبتنی بر ابر برای اولین بار در پیشینه این حوزه استفاده شده است. همچنین برای نمایش جواب از روش درخت پوشا که نسبت به روش های دیگر در ادبیات موضوع از آرایه های کمتری استفاده می کند بهره جسته ایم. برای تحلیل دقت و سرعت الگوریتم مورد بررسی، عملکرد آن را با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیه سازی تبرید (که در ادبیات موضوع به کار گرفته شده بودند) مقایسه کرده ایم. نتایج نشان می دهند تابع هزینه در الگوریتم شبیه سازی تبرید مبتنی بر ابر نسبت به هر دو الگوریتم مورد بررسی در ادبیات پاسخ های دقیق تری را ارائه می دهد. همچنین از نظر معیار سرعت همگرایی، روش پیشنهادی نسبت به الگوریتم ژنتیک در وضعیت بهتری است اما نسبت به الگوریتم شبیه سازی تبرید تفاوت معنا داری ندارد.
۱۰.

ارائه الگویی برای سنجش میزان بلوغ فرآیند یادگیری و بهبود عملکرد (مورد مطالعه: یک سازمان صنعتی- دفاعی)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
هر زمینه و هدف: طی سال های اخیر حرکت از آموزش فعالیت محور به سوی آموزش عملکردمحور و متعاقب آن رهنمون شدن به سوی پارادایم تکنولوژی عملکرد انسانی از جمله مهم ترین جریانات حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی بوده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است تا بخش های آموزش سازمان های کشور بتوانند علاوه بر حرکت در خلال روند تکاملی این حوزه، به کمک آن میزان بلوغ فرآیند یادگیری و بهبود عملکرد خود را اندازه گیری کنند. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای و کاربردی محسوب می شود. همچنین، از لحاظ مبنای داده ها و چارچوب فلسفی و پارادایم آن، دارای طرح تحقیق آمیخته است و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) است. برای گردآوری اطلاعات از سه روش مصاحبه ی عمیق، دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده است. 16 نفر از خبرگان حوزه ی آموزش و یادگیری یکی از سازمان های صنعتی- دفاعی، مشارکت کنندگان این پژوهش را تشکیل می داد. یافته ها: با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای ترکیبی جهت دار و تلخیصی، 27 معیار اولیه ی الگوی یادگیری و بهبود عملکرد شناسایی گردید و سپس با استفاده از روش دلفی فازی، معیارها پالایش گردید که در نتیجه ی آن 24 معیار نهایی مشخص گردید. در ادامه اوزان معیارها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های پژوهش، مقیاسی برای تعیین میزان بلوغ نظام یادگیری و بهبود عملکرد در پنج سطح (صفر، مقدماتی، میانه، پیشرفته و بهینه) ارائه گردید تا از این رهگذر، بستر لازم برای حرکت در مسیر بهسازی مستمر سازمان های مختلف، فراهم آید.
۱۱.

شبیه سازی سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
پژوهش حاضر با هدف شبیه سازی سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه انجام شده است. روش پژوهش به صورت مطالعه موردی آمیخته کیفی-کمی و مبتنی بر روش پویایی سیستم است. برای گردآوری اطلاعات از بررسی های کتابخانه ای، بررسی متون علمی پژوهش، مقالات و نشریات تخصصی و مصاحبه با خبرگان استفاده شد و بررسی و تحلیل داده ها به روش رویکرد پویایی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم انجام گرفت. داده های حاصل نشان داد مدل پژوهش به خوبی تعاملات متقابل متغیرهای اثرگذار در این امر را نشان می دهد. جریانات نقدی، حساسیت بالایی را به تغییرات تعداد سرمایه گذاران در هر واحد نشان می دهد. همچنین افزایش مقررات اقتصادی تأثیرات بسیاری در متغیرهای توسعه کارآفرینی پایدار و توسعه پلتفرم های سرمایه گذاری جمعی می گذارد و موجب افزایش توسعه کارآفرینی پایدار می شود؛ افزایش سرمایه گذاری اثر مناسبی بر تقویت نوآوری در مراکز رشد و فناوری و کاهش دخالت دولت می گذارد؛ تغییر هزینه های ترویج باعث افزایش نرخ ترویج سرمایه گذاری جمعی در دوره های ۱۸ تا ۳۰ می شود و اثر بسیار مناسبی بر کاهش مالیات دارند.
۱۲.

تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
امروزه اهمیت صنعت بانکداری الکترونیکی رو به رشد است و بیشتر بانک ها در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری فعالیت می کنند. در چنین شرایطی بانک ها برنامه های گوناگون و گسترده ای را برای تضمین بقا، بهره وری و رشد خود در پیش می گیرند. در این تحقیق سعی بر ارائه شاخص هایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی و سپس تعیین اولویت شاخص ها برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان  بوده است  تا از این راه بانک ها بتوانند به اهداف افزایش رضایت مشتریان و سپس سودآوری نائل شود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفی-پیمایشی است و از شاخه پژوهش های میدانی با فرضیات تحقیق است. جامعه آماری آن نیز خبرگان بانکی  جهت تدوین شاخص ها و مشتریان جهت ارزیابی  است. در ادامه در این پژوهش از 384 مشتری نیز در حوزه بررسی کیفیت خدمات موجود و مطلوب سؤال گردید ، که در این راستا ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد نیز تدوین گردید. جهت گردآوری داده ها  از پرسشنامه که پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ و روایی با استفاده  نظر خبرگان سنجیده شده استفاده گردید. تجزیه و تحلیل  داده ها  با روش معادلات ساختاری با رویکرد  روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار 2 Smart PlS انجام گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده توسط خبرگان توسط تحلیل عاملی اکتشافی است. که در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد عامل امنیتی در اولویت اقدام برای بهبود  قرار گرفت.
۱۳.

طراحی مدل جامع برندسازی رابطه مند در صنعت بانکداری در ایران

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۳
در عصر رقابتی کنونی بازاریابان به این نتیجه رسیده اند که به منظور بقاء باید به دنبال کسب مزیت رقابتی باشند. دراین راستا برندسازی به عنوان یکی از ابزارهای افزایش آگاهی مشتریان و ارتقای سهم بازار به شمار می رود. موسسات مالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برندسازی به عنوان شکل جدیدی از ارتباطات میان مشتریان و بانک ها  به منظور الزام رقابتی و پارادایم غالب در بازاریابی صنعت بانکداری مطرح است. علیرغم پویایی این مفهوم و نیز گستردگی پژوهش های انجام شده، هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع برندسازی رابطه مند در شبکه بانکی کشور می باشد. به منظور انجام پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است. نتایج حاصل از مصاحبه کیفی منجر به استخراج 560 مفهوم، 33 تم فرعی و 11 مضمون گسترده بوده و جهت سطح بندی عوامل از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد مدل جامع برند سازی رابطه مند در سیستم بانکی دارای پنج سطح می باشد که از مقوله های هویت برند به عنوان تاثیرگذارترین در سطح پنجم و کیفیت خدمات، تمایل برند، ارزش ادراک شده، اعتماد، رضایت، شهرت، شخصیت، تعهد، دلبستگی در سطوح میانی و وفاداری برند به عنوان تاثیر پذیرترین عامل در سطح اول تشکیل شده است.
۱۴.

ایجاد حدود کنترلی در شاخص های عملکرد زمانی برنامه پروژه با شبیه سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب شده

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
مدیریت طول زمان کسب شده روشی است که در راستای تکامل مدیریت ارزش کسب شده و حل برخی مشکلات آن، از جمله جداسازی اندازه گیری بُعدزمان و هزینه پروژه، به وجودآمده است. این روش با ارائه شاخص های عملکردی، امکان اندازه گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و محاسبه زمان و هزینه اتمام آن را به مدیران می دهد. با وجودچنین مزایایی، در این روش میزان قابل قبول شاخص های پیشرفت پروژه مشخص نیست، که این عامل باعث سردرگمی می شود. بنابراین در این پژوهش، با هدف بهبودعملکردسیستم مدیریت طول زمان کسب شده، از نمودارهای کنترل کیفیت آماری که پیش تر در روش مدیریت ارزش کسب شده بکار گرفته می شد، استفاده می شودتا آستانه های قابل قبول شاخص های عملکردپروژه محاسبه گردند. این نمودارها نه در جریان فرایندپروژه بلکه در زمان برنامه ریزی پروژه و با شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شدند. چنین محاسبه هایی به مدیران پروژه، دیدی آینده نگر می بخشندو مبنایی برای سنجش و مقایسه عملکردپروژه در جریان انجام آن به وجودمی آورند.
۱۵.

هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی/اجتماعی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
هوش سازمانی، مفهومی چند بعدی است که از دیدگاه معرفت شناختی قابل بررسی با رویکردهای شناختی، رفتاری و عاطفی/ اجتماعی می-باشد. با عنایت به تمرکز عمده تحقیقات حوزه هوش بر بعد شناختی (در سطح فردی و سازمانی) کمبود تحقیقات جهت بررسی ابعاد رفتاری و عاطفی/اجتماعی هوش مشهود است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی مولفه های هوش سازمانی در ابعاد رفتاری و عاطفی/اجتماعی و سپس رتبه بندی آنها می باشد. بدین منظور درگام اول براساس نتایج مصاحبه نیم ساختاریافته با ده خبره و بکارگیری تحلیل تم، مدل مفهومی با چهارده مولفه در دو بعد مذکور شناسایی شد. در گام بعدی رتبه بندی مولفه های احصا شده، براساس نظرات پانزده نفر از خبرگان و نتایج حاصل از پرسشنامه مدلسازی ساختاری تفسیری در نه سطح صورت گرفت. جهت افزایش هوش سازمانی در بانکها، براساس نظرات جامعه آماری، اکثر مولفه های بعد عاطفی دارای اهمیت بیشتری نسبت به مولفه های بعد رفتاری رتبه بندی شدند.
۱۶.

The Causal Model of Environmental and Internal Factors of the University on the Process of Technology Transfer to Industrial Centers

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
This research has been conducted with the aim of developing a model for explaining the technology transfer process at entrepreneurship university. The research methodology is inductive and relies on the grounded theory. First, the background of research is presented in the field of technology studies, technology transfer process, entrepreneurship university, technology transfer process at the University of the Entrepreneurs, then has been interviewed with 9 technology management experts. Then, with the foundation's data approach, the nature of the technology transfer process in the Entrepreneurship University and its formation are identified and the position of each of its constituent elements has been presented in the form of a conceptual model. The extracted model includes factors such as environmental factors of the university, internal factors of the university, the management structure and technology transfer strategy, transactions, and features of the company is in the campus of entrepreneurship university. The results showed that Achieving the technology transfer process at the Entrepreneurship University requires a number of steps and actions based on grounded theory. In this study, open and deep interviewing, library documents and notes were used to collect data. Sampling method is theoretical sampling. Theoretical sampling is a purposeful sampling The researcher tries to examine the subject and the phenomenon by using the knowledge and knowledge of the most informed individuals about the subject of research. Theoretical sampling continued until the categories reached theoretical saturation.
۱۷.

تحلیل تاب آوری اقتصادی بانکداری ایران در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.
۱۸.

ارائه مدل بهینه سازی شبکه توزیع پایدار دارو و استفاده از الگوریتم های تکاملی چندهدفه برای حل آن (مورد مطالعه: شرکت توزیع داروپخش)

تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
صنعت داروسازی در ایران دچار مشکلاتی مانند توزیع و زمان بندی نامناسب دارو است که موجب به موقع نرسیدن دارو به بیماران و یا از طرف دیگر حجم عظیم داروهای تاریخ گذشته شده است. همچنین توجه به مسائل زیست محیطی و اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی رویکرد جدی برای رسیدن به توسعه پایدار است. در این مقاله برای توزیع دارو در سطح کشور با توجه به میزان تقاضا، توابع هدف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی نوین برای شبکه توزیع دارو منطبق با شرایط کشور است. نوآوری این مقاله نسبت به سایر پژوهش های دیگر داشتن تابع هدف اجتماعی مدل است که انبارهای محلی در مناطق با درصد بیکاری بیشتر انتخاب می شوند و این امر موجب ایجاد اشتغال در مناطق محروم تر می شود. برای اعتبارسنجی، مدل پیشنهادی در شرکت داروپخش اجرا شده است. این مدل Np-hard است و برای به دست آوردن جبهه جواب از الگوریتم های تکاملی سه هدفه و سپس تنظیم پارامتر با روش طراحی آزمایش های تاگوچی استفاده شده است. شرکت های توزیع کننده دارو با استفاده از این مدل قادر به تصمیم گیری های استراتژیک (تعیین مکان های توزیع اصلی و محلی دارو) و تاکتیکی (میزان جریان دارو در شبکه) با کمترین هزینه و زمان، ایجاد اشتغال در مناطق محروم تر و کاهش ایجاد گازهای خطرناک می شوند.
۱۹.

الگوی مناسب بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۲
هدف از این پژوهش ارائه الگوی مناسب استفاده از انواع استراتژی های بودجه ریزی و تخصیص منابع به تفکیک امور و فصول بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق آخرین استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول در سازمان های دولتی است. این پژوهش با رویکرد کمّی طراحی و اجرا گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و صاحب نظران در امر بودجه و بودجه ریزی بوده و تعداد آنها در مجموع حدود 480 نفر می باشد. نمونه آماری تحقیق به شیوه تصادفی طبقه ای شناسایی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 214 نفر تعیین گردیده است. پژوهش حاضر از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی و استقرایی و از بعد مخاطب استفاده پژوهش، از نوع پژوهش های توسعه ای و از بعد زمان مقطعی است، در این پژوهش از ابزار پرسش نامه و همچنین آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و نتیجه پژوهش ارائه الگوی متناسب استفاده از انواع استراتژیهای بودجه ریزی و تخصیص منابع برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور بر اساس امور دهگانه و فصول پنجاه گانه نظام آمارهای مالی دولت مطابق استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول (IMF) می باشد.  
۲۰.

ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور درصنایع دفاعی ایران

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
با توجه به اهمیت زنجیره تأمین در کسب مزیت رقابتی، گفته می شود رقابت بین سازمان ها با رقابت بین زنجیره های تأمین آن ها جایگزین گردیده است. بنابراین مدیریت مؤثر زنجیره تأمین، عاملی اساسی در موفقیت سازمان ها محسوب می گردد. اختلالات به عنوان نتایج رویدادهای غیرمنتظره، جزء غیرقابل تفکیک از زنجیره های تأمین سازمان های امروزی است که در شرایط عدم اطمینان به فعالیت می پردازند. رویکرد تاب آوری در مدیریت زنجیره تأمین  برای مقابله با این رویدادهای غیرمنتظره در زنجیره تأمین و بهبود سریع و بازگشت آن به حالت اولیه و قبل از وقوع رویداد، معرفی گردیده است. نقش محصولات دفاعی در ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی، اهمیت و ضرورت به کارگیری رویکرد تاب آوری در مدیریت زنجیره تأمین صنایع دفاعی را به خوبی نشان می دهد. این تحقیق باهدف تدوین مدل تاب آوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی، ابتدا به شناسایی مهم ترین اقدامات تاب آور زنجیره تأمین پرداخته، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، آن ها را دسته بندی نموده و در ادامه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) به ارائه مدلی که روابط بین این اقدامات را نشان می دهد، می پردازد. قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات نیز با استفاده از تکنیک MICMAC، تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مجموع37 اقدام معرفی شده در تحقیقات پیشین برای زنجیره تأمین تاب آور، 19اقدام در تاب آور سازی زنجیره تأمین صنایع دفاعی مؤثرند که در قالب 5دسته و شامل ارتباط با تأمین کننده، انعطاف پذیری، چابکی، افزونگی و امنیت می باشند. ارتباط با تأمین کننده به عنوان پایه ای ترین و محرک ترین اقدام و اقدامات افزونگی، چابکی و امنیت به عنوان وابسته ترین و تحت تاثیرترین اقدامات برای تاب آوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی معرفی شدند. بنابراین مدیران قبل از هر چیز، می بایست بر برقراری ارتباط مؤثر با تأمین کنندگان جهت ارتقاء تاب آوری زنجیره تأمین متمرکز گردند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان