پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم آبان 1397 شماره 8 (پیاپی 60)

مقالات

۱.

ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایه اول دوره ی متوسطه ی اول: «پراسپکت یک»

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۰
هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایه ی اول دوره ی متوسطه ی اول (هفتم) ،پراسپکت یک ، می باشد که در سالهای اخیرتوسط وزارت آموزش و پرورش ایران طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و بر اساس اطلاعات حاصل از اجرای آزمایشی، روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج شاخص کفایت نمونه ، تست بارتلت ، و نیز آلفای کرانباخ (96/0) حاکی ازآن بود که پرسشنامه مذکور از روایی مناسب و پایایی بالایی برخوردار است. شرکت کنندگان اصلی این پژوهش شامل 188 معلم زبان انگلیسی در دوره ی اول متوسطه بودند که براساس نمونه گیری در دسترس از هفت استان کشور انتخاب شدند. همچنین 146 نفر از معلمان مورد مصاحبه ای نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که معلمان از (الف) طرح و قالب ظاهری کتاب ، (ب) فعالیت ها و تمرین های کتاب (ج) محتوای کتاب به لحاظ ایجاد توازن میان چهار مهارت زبانی (د) عملکرد مطالب کمک درسی و راهنمای معلم (ه) دستور زبان، واژگان و انواع نقشهای زبانی و بالاخره (ه) ارائه ی روش تدریس مناسب، رضایت لازم را ندارند.
۲.

نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۱
مقاله حاضر معرفی و نقد کتاب «آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه» تألیف اوسامو میزوتانی و نوبوکو میزوتانی است که برای تدریس در کلاس های متون مطبوعاتی تهیه شده و در ژاپن و سایر کشورها از جمله ایران، در دوره های آموزش زبان ژاپنی استفاده می شود. این نوشتار می کوشد نقاط ضعف و قوت اثر را با توجه به نیازهای زبان آموزان ایرانی آشکار سازد. نقد این کتاب از دو منظر متفاوت انجام شده است: نخست به کارکردهای آموزش زبانی کتاب توجه شده و توانایی کتاب در آموزش مؤثر زبان رایج در مطبوعات ژاپنی ارزیابی شده است و دوم، به کارکردهای فرهنگی اثر توجه شده و تصویری که کتاب می کوشد از جامعه و فرهنگ ژاپن به دست دهد تحلیل و بررسی شده است. برای این منظور، مقالاتی از رسانه های واقعی ژاپن به طور تصادفی انتخاب شده اند و با برچسب دهی موضوعی و برچسب دهی قطبیت، به لحاظ کمی و کیفی با مقالات کتاب مقایسه شده اند.
۳.

تحلیل و نقد ارزش های فرهنگی در مجموعه کتاب های درسى American English File

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۱۷
با وجود اهمیت تلفیق زبان و فرهنگ، تلاش های کمی به منظور بررسی و تحلیل ارزش های فرهنگی در کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی، بر اساس یک چارچوب مدون انجام گرفته است؛ بنابراین، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل اکتشافی محتوای کیفی به بررسی کتاب های American English File (Latham-Koenig, Oxenden, & Boyle, 2013) که در آموزشگاه های زبان انگلیسی در ایران تدریس می شود، پرداخته است. بدین منظور، مدل الگو های فرهنگی زارعی و خالصی (2011) برای تحلیل محتوای کیفی این مجموعه مورد استفاده قرار گرفت که شامل چهار مؤلفه ارزش، هنجار، سازمان و محصول است. در مجموع، نتایج نشان داد که کتاب های درسی محصولاتی هستند که تحت تاثیر پیش فرض ها و تعصبات فرهنگی قراردارند. یافته ها حاکی از آن است که مطالب این کتب مملو از ارزش های فرهنگی منحصر به فرد جهان غرب هستند که از عمده ترین شان می توان به روابط دختر و پسر، مصرف گرایی، درس گریزی، ترویج موسیقی غرب، محصولات غربی، عدم اعتماد زوجین به یکدیگر، از هم گسیختگی بنیان خانواده و القای ارزش های گوناگون غربی اشاره کرد. یافته ها مؤید این است که کتاب های درسی حاملان ارزش ها هستند که نه تنها دانش زبانی بلکه فرهنگ خاص گویش وران آن زبان را نیز به زبان آموزان القا می کنند. بنابراین، با استناد به نتایج، نقش معلمان زبان در آگاهی، صیانت از هویت فرهنگی و ملی و ایجاد تعادل برای تلفیق زبان و فرهنگ بسیار حائز اهمیت است.
۴.

نقد «برنامه آموزش آواشناسی» در مقطع کارشناسی رشته زبان روسی در ایران ضرورت ها، مشکلات و راهکارها

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۲
در مقاله حاضر، برنامه آموزش درس آواشناسی در مقطع کارشناسی رشته زبان روسی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی ضرورتها، ریشه یابی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنهاست. سوال اصلی این است که ضرورتهای آموزشی در حوزه آواشناسی زبان روسی کدامند؟ آیا به این ضرورتها در برنامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی توجه شده است؟ دانشجویان با چه چالش هایی روبرو هستند؟ در این جستار ابتدا از طریق شیوه تحقیق کتابخانه ای به بررسی ماهیت مبحث آواشناسی و ضرورتهایی پرداختیم که باید در تدریس این مقوله مورد توجه قرار گیرند. سپس پژوهش میدانی را بین 140 دانشجوی مقطع کارشناسی زبان روسی انجام دادیم. نتایج نشان می دهد دانشجویان در بسیاری از مقوله های آواشناسی که تأثیر مستقیم روی گفتار آنها دارد، دچار ضعف هستند. پیشنهاداتی جهت بهینه سازی برنامه آموزش آواشناسی با هدف توانمندسازی دانشجویان ارائه شده است.
۵.

نقد کتاب توهّمی به نام جمع گرایی؛ سوء برداشت های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه های آن (集団主義という錯覚:日本人論の思い違いとその由来)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۳
کتاب «توهّمی به نام جمع گرایی؛ سوء برداشت های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه های آن» در پی اثبات این نکته است که علی رغم ذهنیّت کلیشه ایِ رایج، ژاپنی ها الزاماً مردمانی جمع گرا نیستند. نویسنده از این ذهنیّت کلیشه ای که ژاپنی ها را مردمانی جمع گرا می شناسد به عنوان یک توهّم یاد می کند و در تبیین دلایل بروز چنین توهّمی، با یک رویکرد روانشناسی به نقش سوگیری های شناختی اشاره می نماید. از نظر وی سه نوع سوگیری شامل «سوگیری متناظر»، «سوگیری تاییدی»، و «سوگیری برآمده از اطلاعات موجود»، در بروز توهّم و ذهنیّت کلیشه ایِ جمع گرا بودن مردمان ژاپن نقش اساسی دارند. نویسنده معتقد است رفتار انسان ها برآمده از موقعیتی است که در آن واقع می شوند، نه الزاماً فرهنگی که به آن تعلق دارند، و در اصل به مقابله با انسان شناسانی مانند روث بندیکت که اعتقاد دارند رفتار افراد یک جامعه برآمده از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است، می پردازد. وی از برچسب جمع گرایی به عنوان برچسبی که توسط غربی ها و در راس آنها آمریکایی ها برای تحقیر ژاپن ساخته شده است یاد می کند و ریشه های تاریخی این برچسب را در نظام میلیتاریسم ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، که باعث شد بقیه کشورها به کل ملت ژاپن به دید یک ارتش نگاه کنند، جستجو می کند.
۶.

آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان کم توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایه هفتم و کتاب معلم

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۷
هدف از این مقاله تحلیل وضعیت آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان کم توان ذهنی، بررسی انتقادی کتاب دانش آموز و کتاب کار (پایه هفتم) و کتاب راهنمای تدریس است. روش پژوهش حاضر توصیفی– تحلیلی است. با توجه به معیارهای نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی کتاب درسی و کار ارائه گردید. از مهم ترین نقاط قوت کتاب درسی می توان به معرفی کارکردهای زبانی و روال های اجتماعی متداول و چاپ رنگی اشاره نمود. از مهم ترین نقاط ضعف کتاب درسی آموزش حروف الفبا به شیوه سنتی، آموزش نامناسب اعداد، طراحی تمرین های نامناسب و کیفیت پایین تصاویر بود. کتاب معلم نیز با توجه به معیارهای پیشنهادی همسلی (1997) در قالب ارزشیابی کلی و تفصیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از نقاط قوت کتاب معلم وضوح و روشنی دستور العمل های کتاب راهنما برای تدریس و ارزشیابی، پرداختن به فرایند یادگیری بر اساس نظریه های امروزی، معرفی اهداف دوره، و ارائه دستورالعمل های مناسب برای ارزشیابی بود. از نقاط ضعف کتاب راهنما می توان به عدم توجه به سبک های یادگیری متفاوت دانش آموزان و صحافی نامناسب کتاب اشاره کرد. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت و متناسب سازی محتوای آن با توجه سطح توانمندی دانش آموزان کم توان ذهنی داده شد.
۷.

عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ملک الشعرای روسی

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۶
در مقاله ضمن معرفی کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست سده بیستم روسیه معروف به ملک الشعرا و شمس الشعرا در ادبیات روسی، به آن دسته از اشعار با مضامین شرقی وی که همسو با اساس مکتب سمبولیست روسی بود، پرداخته شده است. بالمونت یکی از بنیانگذاران مکتب سمبولیست روسی است. این ایده ادیان الهی که با مرگ انسان تنها جسم او از بین می رود و بازگشت انسان به سوی خداست، اساس سمبولیسم روسی نیز می باشد که در اشعار بالمونت به کرّات ملاحظه می شود. سپس به خاستگاه و نحوه شکل گیری برخی از مضامین شرقی اشاره خواهد شد. عناصر چهارگانه یا عناصر اربعه (آتش، آب، خاک و هوا) از مضامین اصلی اشعار بالمونت است. بالمونت با شاعران ایرانی مانند مولانا، خاقانی و حافظ آشنا بود و به نظر می رسد، اشعار با مضامین عناصرچهارگانه به تأسی از شاعران ایرانی سروده شده اند. او که درپی یافتن «شمس» در این دنیاست، تحت تأثیر قرآن، پیامبر اکرم (ص) و آثار عرفانی ایرانی- شرقی، صوفیگری حافظ و مولانا است و اشعار «فراموش نکن: قرآن کتاب پرهیز است»، «از آنجا»، «ستاره صحرا»، «سکوت»، «جلال الدین رومی»، «پند»، «عندلیب»،... را براساس مضامین شرقی و اشعار شاعران ایران زمین سروده است. مضامینی که در شکل گیری اندیشه های عرفانی و صوفیانه شاعر روس تأثیرگذار بودند و توجه عمده شاعر در آنها به «جهان هستی» و مفهوم «ازلیت و ابدیت» است.
۸.

روند افول نقد نو در فرانسه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۴
نقد تاریخی حقیقت اثر را در برون متن یا همان انگارة مؤلف می جست . نگاه این رویکرد به مرحلة آفرینش اثر گرایش داشت و نیت مؤلف را تنها معنای قطعی و یگانه حقیقت اثر می انگاشت. ناکارآمدی آن در بررسی برخی از آثار، نبود توجه کافی به متن و بهره گیری از دستاوردهای رشته های گوناگون علوم انسانی در پژوهش های ادبی زمینه را برای پیدایش رویکردهای نو فراهم کردند که هر یک معنایی متفاوت از اثر، معنایی ناخودآگاه و پوشیده بر مؤلف، به دست می داد. نقد نو می بایست در برابر سرزنش ها و خرده گیری های نگرش سنتی و دانشگاهی پایداری می کرد و درستی اش را نشان می داد. بارت در گذار از فقه اللغه به هرمنوتیک و تأویل یا همان گذار از امر مطلق به امر نسبی نقش مهمی داشت. او پس از پیروزی نقد نو در برابر تاریخ ادبی، گام بلندی در راستای حذف کامل مؤلف از گسترة پژوهش های ادبی برداشت و گذار از ساختارگرایی به پساساختارگرایی را شدنی کرد. پیامد مرگ مؤلف نابودی نقد و چیرگی نظریة ادبیات بود و انگاره های نوینی چون متن، نوشتار، کثرت معنا، خواننده، خوانش، پذیرش در کانون توجه جای گرفتند. نوشتة پیش رو می کوشد تا افزون بر بررسی موارد یادشده، به موضوعاتی بپردازد که کمتر بررسی شده اند: تأثیر بَنونیست و فِور بر بارت، خرده گیری های پیکار به نقد نو، رویکرد روانکاوی وجودی دوبروسکی و خاستگاه تقابل میان معنا و دلالت.
۹.

نقد کتاب دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۸
در این جستار نگارنده بر آن است تا به بررسی ساختاری و محتوایی بخش نخست کتاب آموزش قوانین و قواعد دستوری زبان ایتالیایی به زبان آموزان پایه با عنوان دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی (Nuova grammatica pratica della lingua italiana) تألیف سوزانا نوکی ((Susanna Nocchi بپردازد. چاپ نخست این کتاب آموزشی از سوی انتشارات آلما در سال ٢٠٠٢ صورت گرفته و نسخه جدید و اصلاح شده آن در سال ٢٠١١ به بازار ارائه شده است. در سال تحصیلی جاری (١٣٩٧-١٣٩٦) بخش آغازین این کتاب برای تدریس قواعد دستوری در دوره پیش دانشگاهی رشته زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران بکار گرفته شده است. جستار حاضر در تلاش است که علاوه بر بیان ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت این کتاب آموزش دستور، جهت گیری فرهنگی و ارزشی آن را نیز برجسته سازد.
۱۰.

نقش خواننده ی آرمانی در نقد ادبیات داستانی

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از این جستار، تبیین فرایند خوانش و فهم متن با تأکید بر مفهومی به نام «خواننده ی فرضی» است؛ مفهومی که از یک سو نقد خواننده مدار و از سوی دیگر نقد مؤلف محور را بر سر تعریف آن با یکدیگر تلفیق کرده و از ائتلاف این دو رویکرد هرمنوتیکیِ ظاهراً هم ستیز، در این جا بر ضد هرگونه رویکرد متن گرایانه به نقد ادبیات داستانی، بهره گرفته ایم. متن را در این دیدگاه ضدعینیت گرا، جز زمینه ای برای آمیزش آفاق دید نویسنده و خواننده ندیده ایم. به پشتوانه ی پیش فهم های مشترک میان طرفین متن، خواننده ی فرضی را هم مفهومی برساخته از آداب و اصول حاکم بر آفرینش و خوانش ادبیات داستانی تعریف کرده ایم: مفهومی کاملاً آرمانی، که هیچ گاه در مورد این یا آن شخص بخصوص صدق نمی کند، ولی خوانش دلبخواهی متن را به درستی مهار می کند. در انتهای این جستار به این نتیجه رسیده ایم که با شناسایی عادت های داستان خوانی در یک جامعه ی زبانی و گردآوری آنها تحت اصطلاح «خواننده ی فرضی» می توان فاصله ی کاذبی را که در دیگر نظریه های تفسیر معمولاً بر تباعد میان نیت مؤلف و برداشت خواننده دامن می زند، برطرف کرد و در عوض، به ضرورت هم کوشی نویسنده و خواننده در معنادهی به متن گردن نهاد.
۱۱.

نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۰
ارزیابی انتقادی کتاب های آموزش زبان گامی حیاتی درتدوین برنامه های درسی است. این نیاز به ویژه برای مطالب و کتب تازه منتشر شده مشهود است. در نتیجه، در مقاله ی حاضر سعی شده است کتاب انگلیسی برای اهداف ویژه تحت عنوان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی که اخیراً توسط محمد حسین کشاورز و موسی نوشی کوچکسرایی نوشته و توسط انتشارات سمت در سال ۲۰۱۶ منتشر شده بررسی و ارزیابی شود. برای دستیابی به این هدف، کتاب براساس مدل محمودی و احمدی صفا (1393) ارزیابی شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته ای براساس مدل ذکر شده نیز برای بررسی دیدگاه متخصصان این رشته، که متخصصان جامعه شناسی بودند، در باب محتوای کتاب انجام شد. محققان با هفت متخصص در زمینه ی جامعه شناسی از دانشگاه های بوعلی سینا، ایلام و گیلان مصاحبه کردند. نتایج نشان داد که کتاب تازه منتشر شده از سوی سمت نسبت به کتاب قبلی به طور چشمگیری بهبود یافته است. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که علیرغم وجود برخی مشکلات در انتخاب فعالیت ها، تمرین ها و متون، این کتاب مناسب است و می تواند به عنوان یک منبع انگلیسی برای اهداف ویژه استفاده شود. محققان پیشنهادات مفیدی برای بهبود نواقص کتاب ارائه می دهند.
۱۲.

نقدی بر کتاب Metodi e protagonisti della critica letteraria

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۵۶
نقد ادبی شاید یکی از مهم ترین مباحث مدنظر رشته های ادبیات و زبانهای خارجه بوده و همواره از جایگاه خاصی در میان محققین و متخصصین فن برخوردار بوده چرا که درک و شناخت جریان های ادبی و فکری که در بستر تاریخی و در پس زمان به عرصه ادبیات جهانی ارائه شده اند بدون یاری این شاخه از علوم انسانی چه بسا سخت و گاه ناممکن آید. تاریخچه نقد متون ادبی در ایران نیز به وفور مورد مطالعه قرار گرفته است. آثار زیادی در این راستا در داخل کشور به تآلیف و یا به ترجمه رسیده اند که در سطح دانشگاهی مورد استفاده اساتید و دانشجویان رشته های زبانهای خارجی قرار می گیرند. کتاب حاضر که از بعد شکل و محتوی مورد نقد و بررسی در این فرصت قرار گرفته است، به خوبی توانسته است خواننده را با چارچوب های کلی و اولیه علم نقد آشنا سازد. شاید مهم ترین کاستی اثر مذکور را بتوان در فقدان انسجام منطقی و تاریخی لازم میان خاستگاه فرهنگی و بستر اجتماعی که باعث تولید یک نوع جریان فکری می گردد از یک طرف، و از طرفی دیگر جریانهای ادبی ای که آن نوع خاص نقد را در خود جای می دهند دانست.
۱۳.

نقد کتاب بررسی همه جانبه متون روسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۵۱
موضوع این مقاله معرفی و بررسی کتاب بررسی همه جانبه متون روسی تألیف دکتر حسین غلامی و آزاده مزینی از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. که برای تدریس درس های خواندن و درک مفهوم متن و بیان شفاهی درمقطع کارشناسی رشته زبان روسی ت ألیف ش ده است. متن های درسی کتاب حاضر داستان ها کوتاه برگرفته از کتاب Книга для чтения کاتایف Катаева М.Б. است. علاوه براین مؤلف ان ب رای درک بهتر متون بخش هایی را به آن ها اضافه کرده اند. مطابق بررسی هایی که انجام دادیم نشان می دهد که کتاب ازنظر شکل، محتوا و همچنین رعایت اصول نگارشی اشکالاتی دارد ک ه باعث می شود دانشجویان در خوانش آن با مشکلاتی مواجه شوند. لذا برای دستیابی به نتیجه مطبوع و انتخاب کتاب به عنوان منبع درسی توسط اساتید و مدرسان زبان روسی باید بازنویسی و اص لاحاتی لازم درکتاب اعمال شود تا بتواند در راستای اهداف تعیین شده مؤلفان استفاده شود. کتاب حاضر از منظر نقد صوری و محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۴.

آثارآلدو پالاتسکی: آثاری بین ادبیات و هنر

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
آلدو پالاتسسکی (Aldo palazzeschi)نام مستعار آلدو جورلانی(Aldo Giurlani)، شاعر و داستان سرای مشهور قرن بیستم ایتالیا است. پالاتسسکی در سالهای آغازین قرن بیستم با پیروی ازبرخی تئوریهای تفکر غربی مانند نیچه، به خلق آثاری بینظیر در ادبیات مدرن ایتالیا پرداخته است و بدینسان اشعار و رمانهای وی دارای نو آوری های قابل توجهی هستند. بدون شک، دوره آغازین فعالیت های ادبی این نویسنده متاثر از روابط تنگاتنگ او با هنرمندان به ویژه نقاشان هم عصر وی می باشد. ردپای هنر تئاتر نیز همچنین، در آثار سالهای جوانی نویسنده به وضوح قابل روئیت است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا آثار ادبی آلدو پالاتسسکی از دیدگاه منتقدان ادبی معاصر ایتالیا مانند سانگویینتی، اونگارتی و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. و همچنین تلاش می شود تا از یکسو تاثیرات اصول مکتب کرپوسکولاریسم (Crepuscolarismo) را بر نگرش و آثار سالهای جوانی پالاتسسکی و از سوی دیگر، تاثیر نظریه های مکتب فوتوریسم (Futurismo) را در آثار دیگر وی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۱۵.

نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی یکی از مباحث مهم در زمینه تهیه و تدوین منابع درسی است. در همین راستا، مقاله حاضر به ارزیابی و نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی (عطایی، زارع آلانق، نصیری، طاهرخانی و ایرانمهر، 1394) ،از مجموعه نسل نوین کتاب های انگلیسی تخصصی (ESP) دانشگاهی، می پردازد. برای ارزشیابی این کتاب از مدل نقد ارائه شده توسط محمودی و احمدی صفا (1393) که به صورت اختصاصی برای کتاب های انگلیسی برای اهداف ویژه طراحی شده است استفاده می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد این کتاب در مقایسه با نسل پیشین کتاب های انگلیسی برای اهداف دانشگاهی (EAP) تولید شده توسط سازمان سمت همخوانی بسیار بیشتری با نظریه های علمی و یافته های تجربی مرتبط با آموزش زبان خارجی دارد. هر چند این اثر در کنار نقاط قوت خود نقاط ضعفی هم دارد که در متن مقاله به تفصیل به آنها پرداخته شده است.
۱۶.

بحران و امنیت نقد

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
در روایت فیلیپ داروس از تاریخ نقد ادبی در اروپای پس از جنگ، سه دوره اصلی از هم متمایز می شوند: نخست دوره ای صورت گرا و ساختارگرا، با محوریت رویکردهای زبانی و زبان شناختی، که داروس آن را واکنشی منفی به فجایع جنگ و نمودگارِ میل به از یاد بردن تاریخ می داند. دوم دوره بازگشتِ تاریخ به مطالعات ادبی و قرار گرفتن عنصر زمان در مرکز نقد، کمابیش هم زمان با ظهور نوعی «ادبیات گواهی» (littérature de témoignage) که به روایتِ مستقیم یا غیرمستقیمِ «فاجعه» می پرداخت. سوم دوران نوگشتگی رویکردهای «انسان شناختی» و تمرکز نقد بر نوعی «بحران ضمیر تاریخی» که تظاهر ملموس آن در گرایش نویسندگان به بازنمودِ روزمره ترین ابعاد زندگی های خُرد، این جا و اکنون ، قابل مشاهده است. در شرایطی که به نظر می رسد هریک از این دوره ها در اروپا از تحولاتی قانون مند پیروی کرده باشند؛ در حالی که نقد معاصر اروپایی می کوشد این قانون مندی را تبیین کند و از بحران های بشر در برهه های مختلف پرده بردارد، نقد ایرانی گویی امروز هم چنان آسایش خود را در پژوهش های زبان گرا و متن گرا می جوید. در فراسوی بحث های مربوط به هم گرایی، واگرایی، روزآمدی یا زمان پریشیِ رویکردهای انسان گرا و زبان گرا، گفتار حاضر به فرآیندی می اندیشد که در طی آن هریک از این رویکردها به فضایی «امن» برای حذر از رویاروییِ بی واسطه با انسان و زبان بدل می گردد. این امنیت نه تنها اصالت نقد، بل هستی او را، که در گرو شرایط «بحرانی» اوست، تهدید می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴