میر حسن سیدعامری

میر حسن سیدعامری

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۱.

تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش ورزش در کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
در این مطالعه اثر بی ثباتی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش ورزش در کشورهای منتخب منا بررسی شده است. بدین منظور از داده های صادرات و واردات کالاهای ورزشی 11 کشور منتخب منا در طی دوره 2018- 2000 که از سایت مرکز تجارت جهانی جمع آوری شد، استفاده شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود. گردآوری آمار و داده های پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود. همچنین آمار متغیرهای مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها، تولید ناخالص داخلی سرانه کل دنیا و نرخ واقعی ارز از بانک جهانی گردآوری شد. سپس با استفاده از روش ه ای مبتنی بر داده  های پانلی ازجمله تکنیک   های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حداقل مربعات وزنی انعطاف  پذیر سعی شد بهترین مدل برآوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. پس از بررسی آماره های لازم، مدل نهایی برای تفسیر نتایج با کمک نرم افزار ایویوز نسخه نُه انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای لگاریتم نرخ ارز واقعی، لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و لگاریتم تولید ناخالص داخلی جهان اثر معناداری بر لگاریتم تراز تجاری ورزشی در کشورهای منتخب منا داشتند. لذا تدوین سیاست های مناسب در جهت کاهش وابستگی به واردات محصولات ورزشی و برنامه ریزی مناسب در جهت بهبود صنعت لازم و ضرروی است.
۲.

طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۱
هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه آماری 269 نفر بودند. در این پژوهش از پرسشنامه های رهبری کوانتومی (عظیمی، 1390)، بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت، 1980) و مد ل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی تایید و پایایی ازطریق آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 89/0، 91/0 گزارش شد. از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه ای و از مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) و از نرم افزارSPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد مولفه های درک و شناخت، اعتبار و سازگاری از بهره وری نیروی انسانی و مولفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی از رهبری کوانتومی در سطح اول مدل بر مولفه های تونایی، انگیزش و بازخور از بهره-وری نیروی انسانی در سطح دوم تاثیرگذار می باشند. همچنین، مولفه های سطح دوم بر مولفه-ی حمایت سازمانی از بهره وری نیروی انسانی در سطح سوم تاثیرگذار می باشند. بنابراین، می توان گفت که رهبری کوانتومی قادر خواهد بود باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شود.
۳.

تدوین مدل صلاحیت های حرفه ای مدیران زن با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۲
تحقیق از لحاظ نتیجه در فاز کیفی جزء تحقیقات بنیادی و در فاز کمّی جزء تحقیقات کاربرد است. نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر از متخصصان ورزش زنان، مدیران فدراسیون های ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی و کارمندان خبره وزارت ورزش و جوانان و ادارات ورزش استانی به روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی کلیه مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران ادارات ورزش و جوانان استانی، مدیران فدراسیون های ورزشی بودند (مجموعه 2900 نفر). که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه حداقل 217 نفر برآورد شد، تعداد 300پرسشنامه پخش شده و 276 پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری فریدمن، آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار لیزرل و نرم افزار spss استفاده شد. نتاج نشان داد که مجموعا 67 مولفه به عنوان گویه های موثر در صلاحیت های حرفه ای مدیران زن با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد که قابل تقلیل به 12 عامل شامل شایستگی های مدیریتی و رهبری؛ شایستگی های حرفه ای؛ شایستگی های سیاسی؛ شایستگی های ارتباطی؛ شایستگی های عملیاتی؛ شایستگی های ادراکی؛ شایستگی های روانی؛ شایستگی های عقیدتی؛ شایستگی های اخلاقی؛ شایستگی های فرهنگی-اجتماعی؛ شایستگی های شخصیتی و در نهایت شایستگی های رفتاری و تصمیم گیری است. همچنین، بین صلاحیت های حرفه ای مدیران زن با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت ورزش و جوانان اولویت معنیداری وجود دارد. به طوری که بالاترین اولویت مربوط به "شایستگی های مدیریتی و رهبری" و پایین ترین اولویت مربوط به "شایستگی های عقیدتی" میباشد.
۴.

اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
هدف از انجام این تحقیق، اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس، 1994) ، حکمرانی سازمانی (حاتمله، 2017) و اعتماد سازمانی (پالیسز کیوسز، 2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار ایموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین حکمرانی سازمانی با رفتار نوآورانه رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نقش متغیر تعدیل گر اعتماد سازمانی در رابطه بین ابعاد حکمرانی سازمانی و رفتار نوآورانه مورد تائید است. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی در کنار اقدامات لازم برای بهبود شاخص های حکمرانی سازمانی، باید تلاش کنند با ایجاد تغییر در ساختارها، فرآیندها، فرهنگ، تکنولوژی و استراتژی های خود، اعتماد را در فضای سازمانی تقویت و زمینه اعتماد ذی نفعان به سازمان را فراهم سازند، تا باعث بروز رفتار نوآورانه کارکنان شوند.
۵.

اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۶
هدف از این تحقیق، بررسی اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان) 400 نفر( بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس ، 1994) ، سایش اجتماعی (دافی و همکاران، 2002) و اعتماد سازمانی (پالیسز کیوسز، 2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار ایموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین سایش اجتماعی با رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نقش متغیر تعدیل گر اعتماد سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار نوآورانه مورد تائید است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر اندازه در وزارت ورزش و جوانان اعتماد سازمانی افزایش یابد رفتار های سایش اجتماعی کاهش می یابد و باعث بروز رفتار نوآورانه کارکنان می شود. کلید واژه ها وزارت ورزش و جوانان ، سایش همکار و سرپرست ، اعتماد سازمانی، رفتار نوآورانه.
۶.

تاثیر رفتار ضد شهروندی، تنبلی، تروما و بدبینی سازمانی در وجدان کاری معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۴۳
هدف از پژوهش حاضر، رابطه بین رفتارضدشهروندی و تنبلی سازمانی و ترومای سازمانی بر وجدان کاری معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی بدبینی-سازمانی بود. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، پیمایشی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان غربی (450 نفر) که 208 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها پژوهش حاضر از پنج پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک کری، 1992)، بدبینی سازمانی (دِین و همکاران، 1998) ، ترومای سازمانی (ویوان و همکاران، 2015)، تنبلی سازمانی (کریمیان پور و همکاران، 1398)، رفتار ضدشهروندی (رحمانی، 1392)، استفاده شد. داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی، به کمک دو نرم افزار SPSS vs.20 وAmos .23 با روش مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رفتارضدشهروندی سازمانی، تنبلی سازمانی و ترومای سازمانی بر متغیر بدبینی-سازمانی و وجدان کاری اثر مستقیم و معنادار دارند. اما رابطه ترومای-سازمانی بر وجدان کاری معنی دار نبود. هم چنین اثر غیرمستقیم متغیرهای رفتارضدشهروند سازمانی، تنبلی سازمانی و ترومای سازمانی از طریق بدبینی-سازمانی بر وجدان کاری معنادار بودند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که رفتارضدشهروندی، ترومای سازمانی و تنبلی سازمانی می توانند زمینه را برای افزایش بدبینی سازمانی و کاهش وجدان کاری معلمان فراهم نمایند.
۷.

اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری نقش رسانه و قابلیت تعاملی افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقش واسطه ای رسانه و قابلیت تعاملی افراد بود. روش از نظر نوع توصیفی همبستگی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان استان گیلان دارای فعالیت ورزشی بودند و نمونه آماری براساس جدول مورگان با بیش از 10 هزار نفر به تعداد 384 نفر برآورد گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشارکت ورزشی، پرسشنامه مشارکت در فضای مجازی ورزشی، پرسشنامه قابلیت تعاملی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بودند که هر کدام 4 بُعد و 16 سؤال را دربرمی گرفت. جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری، نظرات و پیشنهادهای شش کارشناس خبره ورزش همگانی و شش متخصص مدیریت ورزشی در بازبینی ابزارها اعمال شد. از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس جهت بررسی روایی سازه و تحلیل فرضیات اصلی استفاد شد . نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی دارای اثر مستقیم و معنی داری بر مشارکت رسانه ای، قابلیت تعاملی و سرمایه اجتماعی بود. ضمنا آزمون سوبل در تحلیل روابط میانجی نشان داد که اثر غیر مستقیم مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی از هر دو مسیر میانجی مشارکت رسانه ای و قابلیت تعاملی از اثر مستقیم آن بیشتر است. بنابراین می توان بیان کرد هر چند مشارکت ورزشی به طور مستقیم سبب افزایش سرمایه اجتماعی می شود، اما مداخلاتی مانند آموزش تعاملات و مشارکت رسانه ای اثر آن را افزایش می دهد
۸.

مدل ارتباطی هویت و سکوت سازمانی با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۳۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل ارتباطی هویت و سکوت سازمانی با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور بود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور (آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان) در سال 1395 بود، حجم نمونه ی آماری با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 169 به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیز پرسشنامه ی استانداردهویت سازمانی چِنی (1983)،سکوت سازمانی واکاولا و بورادوس (2005)، و خودپنداره ی راج کمار ساراسوت (1981) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، AMOSE برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. نتایج نشان داد، هویت سازمانی، سکوت سازمانی، و خودپنداره در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور به طور معنی داری در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ نتایج هم چنین نشان داد، هویت سازمانی بر خودپنداره، و هویت سازمانی بر سکوت سازمانی ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور اثر مثبتی داشته، و بر اساس همین خوپنداره نیز بر سکوت سازمانی اثر مثبت معنی داری در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور دارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان اظهار کرد، در کل شناخت هویت سازمانی و تلاش جهت توسعه و تقویت آن برای مدیران امری بسیار مهم و اساسی است.
۹.

چشم انداز مولفه های جامعه پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی های رهبری خدمتگزار (مطالعه موردی؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۴
هدف از تحقیق حاضر بررسی چشم انداز مولفه های جامعه پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی های رهبری خدمتگزار در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه و نمونه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد(65 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های روا و پایای رهبری خدمتگزار (0/97 = α) و جامعه-پذیری سازمانی (0/91 = α) استفاده شد. داده های تحقیق با توجه به نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد که بین ویژگی های رهبری خدمتگزار و مولفه های جامعه پذیری سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد(0/05 ˂p). همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص کرد که زیر مقیاس های ارزش دادن به افراد و توسعه افراد می توانند دریافت آموزش را پیش بینی کنند؛ همچنین نشان دادن اعتماد می تواند تفاهم را پیش بینی کند؛ برقراری روابط دوستانه می تواند حمایت از کارکنان را پیش بینی کند؛ و به اشتراک گذاشتن رهبری می توانند چشم انداز از آینده سازمان را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کنند. بر اساس نتایج به دست آمده به مدیران و کارگزارن ادارات ورزش و جوانان و سازمان های ورزشی نوپا، با نیروهای انسانی جدید پیشنهاد می شود که جهت بهبود جامعه پذیری سازمانی به منظور درک نقش های خود و سازمان، از طریق ایجاد ویژگی های یک رهبر خدمتگزار در خود اقدام کنند.
۱۰.

ارائه راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش با ارائه راهکارهای اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش استان آذربایجان غربی با ارائه راهکارهای اجرایی، با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و ترکیبی از روش های کمی و کیفی بود. داده ها ازطریق پرسش نامه پژوهشگرساخته جمع آوری شدند. جامعه آماری اساتید دانشگاهی متخصص در رشته های مدیریت ورزشی، مدیران عامل سازمان صنعت و معدن، قسمت معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش، مدیران عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و باشگاه های ورزشی استان، مدیران، معاونان و کارشناسان ورزشی صاحب نظر در اداره های ورزش وجوانان و هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی بودند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی یا شبکه ای انجام شد که درنهایت، 52 پرسش نامه تجزیه وتحلیل شدند. تجزیه وتحلیل اسوات با استفاده از روش شورای راهبردی انجام شد. هفت قوت، 13 ضعف، هفت فرصت و 13 تهدید شناسایی شدند و مشخص شد که موقعیت فعلی مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان آذربایجان غربی در موقعیت حفظ و پیشرفت واقع شده است. در ادامه، برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان آذربایجان غربی، استراتژی ها، اولویت بندی و سند راهبردی براساس ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی تدوین شد و پیشنهادهای کاربردی لازم ارائه شدند.
۱۱.

بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور است. این تحقیق از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و به روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی اعضای هیئت علمی تمامی گروه های دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور در سال تحصیلی 96-95 بود. حجم نمونه ی آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با 161 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری، احتمالی پیچیده از نوع تصادفی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی استاندارد شناسایی مؤلفه های بالندگی اعضای هیئت علمی اجتهادی و همکاران (1390)، در 5 بعد و 41 گویه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، Excel، و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. سطح معنی داری برای تمامی تجزیه و تحلیل ها 05/0P< در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، هر پنج مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده ی بالندگی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند؛ و در وضعیت موجود بالندگی آموزشی، سازمانی، فردی و اخلاقی بطور معنی داری بالاتر از حد متوسط می باشد، ولی میزان وضعیت موجود بالندگی پژوهشی در حد متوسط است. به نظر می رسد، باید در برنامه های بهسازی اعضای هیئت علمی، به بهسازی پژوهشی توجه ویژه ای شود.
۱۲.

بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
هدف از این تحقیق، بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان) 400 نفر( بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس، 1994)، ظرفیت جذب (زاهارا و جورج (2002)؛ جانسن، ون دن بوش و والبردا (2005) و خلاقیت (رند سیپ، 1998) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار LISREL8/7 استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ظرفیت جذب و خلاقیت با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان های ورزشی باید به اشتراک گذاری دانش، خلاقیت و فراهم کردن فرصت های دسترسی به دانش خارجی، ارتباطات داخلی در میان کارکنان و توانایی کارکنان برای کشف و بهره گیری از دانش را بسنجند و پرورش دهند که موجب بروز رفتارهای نوآورانه و بهبود عملکرد سازمان های ورزشی می شود
۱۳.

بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی تکنیک کارت امتیازی متوازن BSC مدل استراتژیک SWOT استان آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۳۰۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۰۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSCمی باشد. جامعه تحقیق را اعضاء هیات علمی تربیت بدنی استان، مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و شهرستانها، روسای هیات ها، مسئولان و مدیران باشگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی که در زمینه قهرمانی فعالند تشکیل می دهند که حدود150 نفر می باشند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. روش-گردآوری داده های به صورت آمیخته می باشد، ابتدا توسط مصاحبه عمیق و روش اشباع نظری، نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمانی شناسایی شد. پرسشنامه ای بر اساس یافته های مصاحبه آماده و در اختیار نمونه ها قرار گرفت. ابزار، پرسشنامة محقق ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (88 درصد) تائید شد. از آزمون تی تک نمونه ای و دوجمله ای برای تعیین وضعیت گویه ها و داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون مقایسة میانگین و آزمون فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تحلیل وضع موجود و تدوین استراتژی ها از روش SWOT و پس از تعیین استراتژی ها و اولویت بندی آن ها به روش کارت امتیازی-متوازن، برنامه عملیاتی ورزش قهرمانی تدوین گردید. نتایج نشان داد که ادارة کل ورزش و جوانان استان در منطقه WO قرار دارد و باید از راهبرد رشد و توسعه استفاده نماید. استراتژی های مطلوب به دست آمده اولویت بندی و با استفاده از تکنیک BSC به صورت عملیاتی تدوین و مدل استراتژیک بصورت عملیاتی و کاربردی با استفاده از روش SWOT و تکنیک BSC جهت توسعه ورزش قهرمانی استان طراحی گردید.
۱۴.

تدوین الگوی شایستگی های شغلی مدیران ورزشی (مطالعه موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیران الگوی شایستگی ادارات کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۱۵
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش این پژوهش کاربردی بوده و به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی را افراد صاحب نظر در امور انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور تشکیل دادند. نمونه گیری در بخش کیفی نیز به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی صورت گرفت. علاوه براین، در مرحله تأیید الگو، جامعه آماری شامل کلیه افراد شاغل در حوزه ستادی مدیریت کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاهی و اساتید منتخب مدیریت ورزشی دارای سابقه مدیرت در حوزه اداره ورزش و جوانان بودند. داده های پژوهش از طریق بررسى اسناد و مدارک طى مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، مسئولان، متخصصان و مدیران حوزه ورزش انجام گرفت. در قسمت کیفی نیز با استفاده از روش داده بنیاد، الگوی شایستگی مدیران با 91 مفهوم، 11 مقوله و سه طبقه تبیین گشت و درنهایت، پس از تجزیه وتحلیل نهایی در قالب ""الگوی شایستگی مدیران کل ورزش و جوانان"" ارائه گردید و درادامه، با استفاده از نرم افزار پی .ال .اس مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که شایستگی ها می توانند به عنوان زبانی مشترک برای کارکردهای مختلف منابع انسانی مطرح باشند و در نیازسنجی آموزشی افراد، تهیه و ارزشیابی برنامه آموزشی، ارزشیابی کارایی و اثربخشی آموزشی و برنامه ریزی برای رشد و پیشرفت فرد به کار روند.
۱۵.

رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان با نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۲۹
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران و همچنین بررسی نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی بر روی رابطه بین قابلیت یادگیری و چابکی سازمانی این ادارات است. تعداد 260 نفر از کارکنان این ادارات به صورت خوشه ای تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان از جامعه حدود 800 نفری در این تحقیق حاضر شدند که به پرسشنامه های چابکی سازمانی اسپاتزر (2007) و قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 15 نفر از اساتید و محققان مدیریت ورزشی تایید و پایایی پرسشنامه های چابکی سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 و 89/0 به دست آمد. روش تحقیق از نوع همبستگی و تحلیلی بود و از نرم افزارهای Amos 23 و SPSS 24 استفاده گردید و نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دارد و نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی نیز مورد تایید قرار گرفت.
۱۶.

ارتباط بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین مدیران ادارات ورزش و جوانان استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری استان قم ورزش رهبری تحول آفرین هوش عاطفی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۵۵۰
یکی از نظریه های نوین در زمینه رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است. رهبران تحول آفرین اثربخشی را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره مند شوند. هوش هیجانی نیز، یکی از مفاهیم تازه حیطه روابط کارکنان و مدیران است که توانایی افراد را در شناخت و کنترل هیجانات در خود و دیگران می سنجد. در این پژوهش با توجه به تعداد کم جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. بنابراین روش نمونه گیری  تمام شمار است. نمونه آماری63 مدیر (فوقانی، میانی و عملیاتی) ادارات ورزش و جوانان استان قم است که با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی سیبری شرینگ و پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین ارزیابی شدند. پس از تأیید ابزار اندازه گیری توسط استادان و تعیین پایایی آنها توسط آلفای کرونباخ، به ترتیب 94/0 و 93/.، داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف یک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معنا داری 05/0 P≤ تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از وجود رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان قم است. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که از میان عناصر پنج گانه هوش عاطفی دو جزء همدلی و خودآگاهی قادر به توضیح تغییرات در رهبری تحول آفرین هستند. بنابراین اگر مدیران سازمان های ورزشی از یک سیستم ارزشیابی مدیریتی و عاطفی به عنوان قسمتی از فرایند و سیستم استخدام و مدیریت سازمان استفاده کنند، می توانند بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.
۱۷.

تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش وجوانان استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سرمایه اجتماعی استان ایلام

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
هدف از این تحقیق، تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش وجوانان استان ایلام می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ایلام می باشد که در سال 1392 براساس اطلاعات کارگزینی اداره کل، 75 نفر بودند. بنابراین نمونه آماری نیز به روش نمونه گیری تمام شمار و غیرتصادفی انجام گرفت. برای اندازه گیری سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه مارگریت هیل( 2003) با پایایی 85/0 و برای سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محمدحسین انصاری( 1389) با پایایی 85/0 استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین مولفه های کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در یک تناسب کاملا مستقیم سیر می کنند بدین صورت که افزایش در هر یک باعث افزایش در دیگری شده و بصورت عکس. که این نشان دهنده ارتباط معنادار بین این دو مولفه است.
۱۸.

ارتباط رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۰
هدف این پژوهش عبارت است از تبیین ارتباط رهبری دانش و توانایی جذب دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی انجام گرفت. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری دانش بر اساس مدل ویتالا و توانایی جذب دانش بر اساس مدل مینباوا و همکاران استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد و زن ادرات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 274 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه رهبری دانش 93/0 =α و توانایی جذب دانش 83/0=α به دست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده ازt تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تحلیل شدند نتایج گویای آن است که، وضعیت رهبری دانش با مقدار (5.66 t= ، 001/ 0 p= ) بالاتر از سطح متوسط و توانایی جذب با مقدار (0.33- t= ، 001/ 0 p= ) پایین تر از حد متوسط بود همچنین بین رهبری دانش و ظرفیت جذب دانش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی می توانند ابعاد قابلیت جذب دانش{ انگیزش کارکنان (0.45=β) و توانایی کارکنان (0.68=β)} را پیش بینی کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که وجود یک رهبری دانش محور در ادارات تربت بدنی می تواند در افزایش توانایی جذب دانش کارکنان نقش موثری داشته باشد.
۱۹.

رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۶۷۷
تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین می باشد. این تحقیق در زمره ی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و جامعه ی آماری آن شامل کلیه باشگاه های ورزشی شهر قزوین اعم از خصوصی و دولتی بود، که شامل 110 باشگاه بود که به دلیل محدود بودن افراد جامعه و نظر اساتید کل افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری و بهره وری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 17spss استفاد شد و آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق علاوه بر آزمون های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام بود. نتایج آزمون ضریب همبستگی در مورد دو متغیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و بهره وری و همچنین در مورد ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و بهره وری، وجود رابطه ی معنادار بین آن ها را تأیید کرد (479/0r= و 018/0P=). همچنین با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مشخص شد سهم ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در پیش بینی و تغییرات بهره وری باشگاه های ورزشی حدود 34% بود (11/47F=، 01/0 a=، 001/0p=). با توجه به نتایج تحقیق فوق می توان گفت باشگاه های ورزشی که از نظر مدیریت ارتباط با مشتری در سطح بالاتری بودند، از بهره وری بالاتری برخوردار بودند.
۲۰.

تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی ورزش قهرمانی ورزش حرفه ای ورزش تعلیم و تربیتی مدیریت پست مدرن

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۵۲۲
امروزه، پیچیدگی و محیط متغیر، لزوم به روز بودن و آشنایی مدیران با فرایندها و رویه های نوین مدیریت در سازمان ها را بیش از پیش نمایان می سازد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش فرانوگرایی در مدیریت و اثر آن در توسعه ورزش انجام گرفت. روش پژوهش، هم بستگی بوده وبه شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه این پژوهش را متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت و ورزش تشکیل دادند. محقق از روش نمونه گیری نظری در این تحقیق با توجه به جامعه تحقیق استفاده نمود (160= N) که در نهایت 112 پرسش نامه دریافت گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های محقق ساخته برگرفته از ابزار مدیریت فرانوگرای شعبانی (1392) و توسعه ورزش پورکیانی (1393) استفاده گردید. از آزمون های کالموگروف اسمیرنف و همبستگی اسپیرمن در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 و روایی سازه و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مدیریت فرانوگرا و توسعه ورزشی و مؤلفه های آن رابطه وجود دارد. همچنین، ضرایب رگرسیونی و مقادیر تی، مدل ارتباطی را تأیید می کند. براساس یافته ها مشخص می شود که لزوم توجه ویژه به تعاملات سازمانی مناسب تر و نیز رویه های کاری و مناسبات در سازمان، به ویژه در سازمان های ورزشی، بیش از پیش به توسعه ورزش در سطح قهرمانی، همگانی و تعلیم و تربیتی کمک خواهد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان