عباس شعبانی

عباس شعبانی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

ارتباط بین کیفیت رویداد، رضایتمندی از رویداد و وفاداری به رویداد در تماشاگران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاگران ورزشی رضایت مندی از رویداد کیفیت رویداد وفاداری به رویداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۹
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت رویداد، رضایت مندی از رویداد و وفاداری به رویداد در تماشاگران ورزشی بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمام تماشاگران مسابقات ورزشی در استان تهران تشکیل دادند که به دلیل نامشخص بودن تعداد آن ها، براساس جدول مورگان برای جامعه آماری نامحدود حجم نمونه 384 نفر و به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شد. در این تحقیق از پرسشنامه کیفیت رویداد، پرسشنامه رضایت از رویداد و پرسشنامه وفاداری به رویداد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بین کیفیت رویداد (426/0=r ، 001/0p=)، کیفیت محیط فیزیکی (240/0=r ، 001/0p=)، کیفیت تعامل (185/0=r ، 001/0p=)، کیفیت نتیجه (550/0=r ، 001/0p=) با رضایتمندی از رویداد در تماشاگران مسابقات ورزشی استان تهران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین، بین کیفیت رویداد (331/0=r ، 001/0p=)، کیفیت محیط فیزیکی (240/0=r ، 001/0p=)، کیفیت تعامل (303/0=r ، 001/0p=) و کیفیت نتیجه (236/0=r ، 001/0p=) با وفاداری به رویداد در تماشاگران مسابقات ورزشی استان تهران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، کیفیت نتیجه پیش بینی کننده معنی دار رضایت مندی از رویداد بود و کیفیت تعامل و کیفیت نتیجه پیش بینی کننده های معنی دار وفاداری به رویداد بودند. بنابراین، پیشنهاد می شود در راستای افزایش رضایت مندی و وفاداری تماشاگران کیفیت رویداد به عنوان عاملی مهم مد نظر قرار گیرد.
۲.

Investigating the Aspects of Sport Structure in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sport structure Sports for all Training sport championship sport Professional sport

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۰
The present study aims to investigate the aspects of sport structure in Iran. Literature review, Delphi method, and a researcher developed questionnaire were used to fulfill the research objective. At the first stage, 10 faculty members of sport management participated in a Delphi study. At the second stage, 302 researcher developed questionnaires distributed among staff and operational managers in the Ministry of Youth and Sports, managers of executive board in the National Olympic Committee, heads of federations, experts in NOC and the faculty members. The results showed that in terms of the importance, sports for all, training sport, championship sport and professional sport are in the priority of sport structure in Iran, and in designing the Fifth Five-Year Development Plan of Iran, none of the four aspects of sport structures have properly been taken into account.
۳.

نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی فارغ التحصیلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال زایی تهران گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی شهر تهران و ارائه مدل اشتغال است. روش پژوهش تحلیلی است و بر مبنای هدف و نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی استادان و صاحب نظران اشتغال بود که در حوزه اشتغال و گردشگری، تجربه کاری داشتند. براساس جدول مورگان حجم نمونه 294 نفر محاسبه شد. به منظور کفایت نمونه برداری از آزمون کیسر-مایر-الکین (KMO)، آزمون کرویت بارتلت بهره گرفته شد که برابر با 735/. بود. نتایج نشان داد بین وضع موجود و وضع مطلوب گردشگری ورزشی در ایران به لحاظ آماری اختلاف معنا داری وجود دارد (001/0 = ,P 785/13= Z). همچنین توسعه گردشگری ورزشی اثر مستقیم، مثبت و معنا داری بر اشتغال زایی مستقیم، مستقیم و فصلی و مستقیم و پاره وقت دارد، اما بر اشتغال مستقیم و دائمی این اثر معنا دار نشده است. پیشنهاد می شود با تهیه بستر مناسب مانند رویدادهای بزرگ ورزشی و نمایشگاه ها معتبر، زمینه گردشگران ورزشی در جهت توسعه اشتغال زایی نیز مهیا شود. تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای دنیا و ایران توانمندی های فراوانی دارد که با تأکید بر فعالیت های ورزشی می توان زمینه توسعه اشتغال را مهیا ساخت.
۴.

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش آموزشی ورزش همگانی دانشگاه آزاد روش سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۵۷۱
هدف از انجام این پژوهش مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسش نامه است. برای تعیین روایی پرسش نامه با متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی، تغییرات ضروری صورت پذیرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را اساتید  مدیریت ورزش و مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور تشکیل می دادند که با برآورد انجام شده در مجموع 550 نفر بودند، که نمونه از روش جدول مورگان تعداد 225 نفر به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، فریدمن و آزمون یو مان ویتنی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می داد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به نقاط قوت اندکی بالاتر و از طرفی فرصت ها  وضعیت بهتری نسبت به تهدیدهای ورزش آموزشی دانشگاه داشته اند (استراتژی محافظه کارانه). در ارتباط با ورزش همگانی نقاط قوت و فرصت ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها، وضعیت و رتبه بهتری داشته اند (استراتژی تهاجمی). همچنین مؤلفه های نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های ورزش آموزشی و همگانی مشخص گردیدند. در نهایت پیشنهاد می گردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در جامعه دانشگاهی، زمینه همگانی کردن ورزش دانشجویان فراهم گردد و این می تواند محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با استعداد دانشجو مهیا سازد.                                                                                                       
۵.

برنامه های راهبردی فدراسیون قایق رانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی فدارسیون قایق رانی مدل سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و مطالعه برنامه های راهبردی فدراسیون قایق رانی بود. مطالعه حاضر ازنوع مطالعات راهبردی بود که برمبنای اهداف پژوهش در ردیف پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از پژوهش های کمی و کیفی بود. برای شروع فرایند، ابتدا جلسه شورای راهبردی فدراسیون قایق رانی جمهوری اسلامی ایران با حضور 15 نفر از اعضای این شورا برگزار شد. سپس، ازطریق اجرای مصاحبه های کیفی با نخبگان داده های موردنیاز از صاحب نظران جمع آوری شدند. درنهایت، برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسش نامه استفاده شد. ضریب پایایی پرسش نامه نقاط قوت برابر با 955/0، پرسش نامه نقاط ضعف برابر با 966/0، پرسش نامه فرصت ها برابر با 936/0 و پرسش نامه تهدیدها برابر با 923/0 محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش، رئیس، نایبان رئیس و دبیران سابق و کنونی فدراسیون قایق رانی، همه رؤسا و دبیران هیئت های قایق رانی استان ها به تعداد 369 نفر بودند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده پس از استخراج و دسته بندی، در بخش کمی از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و درصد فراوانی استفاده شد. در بخش کیفی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی، ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، سندکاوی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. نتایج ماتریس خارجی و داخلی نشان داد که فدراسیون ازلحاظ موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که در فدراسیون قایق رانی به دلیل چیر گی ضعف بر قدرت و توانمندی این فدراسیون برای استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهای احتمالی، بهتر است راهبرد تهاجمی اتخاذ شود تا این فدراسیون همچنان بتواند موفقیت های خود را ادامه دهد.
۶.

پیش بینی کمال گرایی و نیازهای روان شناختی با اعتیاد به ورزش در دانشجویان ورزشکار دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کمال گرایی نیازهای روان شناختی اعتیاد به ورزش دانشجویان ورزشکار دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۹
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین پیش بینی کمال گرایی و نیازهای روان شناختی با اعتیاد به ورزش در دانشجویان ورزشکار دختر بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. از پرسش نامههای استاندارد چندبعدی کمال گرایی، نیازهای اساسی روانشناختی ورزشکاران و سیاهه اعتیاد به تمرین تری و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می داد که بین کمال گرایی با اعتیاد به ورزش در دانشجویان ورزشکار دختررابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، بین کمال گرایی خویشتن دار و کمال گرایی دیگرمداربا اعتیاد به ورزش رابطه مثبت معناداری مشاهده شد.بین نیازهای روان شناختی و هر سه مولفه خودمختاری، شایستگی و ارتباطبا اعتیاد به ورزش رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که تنها کما ل گرایی پیش بینی کننده معنا دار اعتیاد به ورزش می باشد.
۷.

مطالعه اثرات مخرب رسانه های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانه های مجازی عملکرد ورزشکاران آسیب های روانی آسیب اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
رسانه های مجازی یک وسیله حیاتی برای مردم به شمار می رود و علی رغم امتیازها و قابلیت های فراوان، مشکلات جدی را ایجاد کرده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثرات مخرب رسانه های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - همبستگی است که به صورت مطالعات موردی در استان مرکزی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران جوان 18 تا 28 ساله، استان مرکزی بودند. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای بود. حجم نمونه 384 نفر و به صورت در دسترس در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از سه پرسش نامه استاندارد استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک سویه استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه های مجازی ورزشکاران جوان و  ابعاد آسیب های روانی؛ (جسمانی کردن، وسواس اجبار، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، اضطراب مرضی، افکار پارانوئیدی، روان پریش گرایی) همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه های مجازی با ابعاد آسیب اجتماعی شامل؛ طلاق، اعتیاد، بیکاری و انحرافات جنسی همبستگی معناداری وجود دارد، اما بین دو بعد دیگر آسیب اجتماعی شامل؛ خودکشی و دزدی رابطه معناداری به دست نیامد. پیشنهاد می گردد با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و افزایش استفاده افراطی از رسانه های مجازی در میان این قشر، با آگاه سازی ورزشکاران و مربیان و ایجاد زمینه لازم برای آموزش آنان، این چالش مهم را مدیریت کرد.
۸.

مطالعه تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی حرفه ای نیروهای مسلح تحلیل SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
امروزه ورزش در تمامی بخش های نیروهای مسلح از حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ورزش یکی از اصول مهم ارتقای آمادگی جسمی و روانی نظامیان به شمار می رود. یکی از علل توسعه و گسترش ورزش و تربیت بدنی از گذشته های دور تا کنون ضرورت افزایش سطح آمادگی های نظامیان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور به روش تحلیل (SWOT) بود. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد که از نظر هدف، کاربردی بوده و به صورت مقطعی انجام گرفته است. این مطالعه از نوع تحلیل محیطی (SWOT) می باشد که در آن به تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش نیروهای مسلح کشور پرداخته شده است. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته می باشد. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، مربیان و ورزشکاران فعال در حوزه ورزش نیروهای مسلح تشکیل می دادند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت در دسترس است و نمونه آماری را 171 نفر تشکیل می دهند. روش تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن است. نتایج نشان داد وضعیت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح در راهبرد محافظه کارانه (ثبات) و ورزش حرفه ای نیروهای مسلح در راهبرد تهاجمی (توسعه) قرار دارد و مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور به ترتیب اولویت مشخص گردید. در پایان با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهایی در جهت توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای نیروهای مسلح کشور مطرح گردید.
۹.

تحلیل محیطی ورزش حرفه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل درونی ورزش حرفه ای تحلیل محیطی عوامل بیرونی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۱
هدف از این پژوهش تحلیل محیطی ورزش حرفه ای ایران می باشد روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 94/0بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، روسای فدراسیون ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید. که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد)واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد ورزش حرفه ای کشور در موقعیت راهبرد محافظه کارانه (WO) قرار دارد. از با اهمیت ترین نقاط قوت ورزش حرفه ای کشور حضور تماشاگران در ورزش و از مهمترین نقاط ضعف فقدان تیم های پایه ای در باشگاه ها می باشد. از مهمترین فرصت های ورزش حرفه ای کشور جوان بودن جمعیت کشور و وجود علاقه و پتانسیل در ورزش می باشد و همچنین از مهمترین تهدید های این بخش استفاده سیاسی از ورزش حرفه ای می باشد.
۱۰.

بررسی ارتباط بین هزینه و رتبه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی از رسانه های نوشتاری در لیگ چهاردهم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانه هزینه فوتبال رتبه لیگ

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۵۹۸
فوتبال پرطرفدارترین و محبوبترین ورزش در اغلب کشورها محسوب می شود، تا آنجا که بسیاری از کشورهای جهان آن را ورزش ملی خود قرار داده اند. محققان هزینه های زیاد تیم های ورزشی و کسب منابع مالی برای باشگاه ها را حیاتی تلقی می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین هزینه و رتبه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و از نظر هدف کاربردی می باشد. داده های جمع آوری شده این پژوهش ثانویه بوده و از طریق جداول پایانی لیگ فوتبال ایران و مدارک معتبر سازمان لیگ فوتبال در ارتباط با هزینه های تیم های موجود در لیگ چهاردهم توسط رسانه های نوشتاری به دست آمد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل1393-1394 به تعداد 16 باشگاه بود. تجزیه و تحلیل داده های بوسیله آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد بین دو متغیر هزینه و رتبه لیگ برتر فوتبال کشور رابطه معنادار معکوس وجود دارد بدن معنا که هرچه هزینه های تیم ها در لیگ بالاتر رفته است رتبه تیم ها در لیگ کاهش پیدا کرده است و پیش بینی ها نشان گر این است که حدود 24 درصد تغییرات در رتبه در لیگ برتر فوتبال مرتبط با هزینه های لیگ می باشد.
۱۱.

تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی ورزش قهرمانی ورزش حرفه ای ورزش آموزشی قانون پنج ساله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۹۱
هدف از انجام این پژوهش تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. نحوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد اطلاعات از سند قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1390-1394) اخذ و پرسشنامه ای محقق ساخت از آن تدوین و پس از تایید روایی محتوایی آن توسط متخصصین پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 69/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و اعضای هیات علمی مدیریت ورزش دانشگاه ها که مجموعا در حدود 179 نفر شناسایی گردیدند و پرسشنامه در میان آنها به صورت حضوری یا پست الکترونیک ارسال گردید که در حدود 80 درصد پرسشنامه بازگشت و مورد تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید در بخش آمار استنباطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، خی دو، آزمون فریدمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بطور کلی در تدوین قانون پنجساله پنجم توسعه کشور به اجرای چهار بخش ورزش کشور شامل ورزش آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای توجه زیادی نگردیده است.
۱۲.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ورزش همگانی تلویزیون تفریحی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۳۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
هدف از انجام این پژوهش بررسی و توصیف تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی می باشد. روش پژوهش این تحقیق توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از بخش کوچکی از جامعه آماری استفاده و از طریق آلفای کرونباخ در سطح 05/0 پایایی پرسشنامه ورزش همگانی 86/0 بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش ، شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان فدراسیون ورزش همگانی و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند. در این پژوهش به علت اینکه تعداد افراد جامعه با توجه به توصیفی بودن پژوهش محدود می باشند، نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار200 نفر تعیین گردیدروش تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه(t تک نمونه) و آزمون کروسکال والیس می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد اختصاص ورزش صبحگاهی به عنوان یکی از برنامه های رادیو و تلویزیون و وجود برنامه های رادیویی وتلویزیونی برای آموزش و ترویج ورزش همگانی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر فرهنگ مردم برای بالا بردن میزان فعالیت بدنی موثر می باشد و از طرفی عدم تبلیغات موثر در رسانه ها و ضعف در بهره گیری از فناوری روزآمد برای آموزش مربوط به ورزش همگانی می توانند اثر منفی بر توسعه ورزش همگانی و تفریحی داشته باشد.
۱۳.

مطالعه راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی فرصت تهدید قوت ضعف مدیریت ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۹۵۴
برنامه ریزی استراتژیک نوعی برنامه ریزی است که به بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی سازمان با استفاده از تحلیل سوات می پردازد. هدف از انجام این تحقیق بررسی استراتژی و راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات از دیدگاه مدیران ورزش بود. جامعه آماری تحقیق را تمامی مدیران ستادی، معاونین آنها و مدیران میانی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین اعتبار صوری به متخصصان مربوط ارائه گردید (14 نفر) و پس از جمع آوری نظرات به تصحیح موارد اشاره شده توسط متخصصان پرداخته شد. پایایی پرسشنامه بوسیله روش آماری آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از آمار توصیفی، آزمون کولموگوروف اسمیرنوف و آزمون تی وابسته استفاده شد. یافته ها نشان داد بهره گیری از نظرات متخصصان در پیش بینی ها و دسترسی به خبرگان و متخصصان ورزشی در سازمان های ورزشی به عنوان نقاط قوت و معیارهای دقیق پیش بینی در بخش مدیریت ورزش کشور، وضعیت حضور زنان در مدیریت ورزش کشور، نحوه انجام بازاریابی ورزشی در بین مدیران ورزشی و بهره گیری از جایگاه سازمانی برای برنامه ریزی ها به عنوان نقاط ضعف می باشند. طرح جامع ورزش کشور، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، خصوصی سازی، تحقیقات در زمینه مدیریت ورزش و فراوانی جمعیت جوان، به عنوان فرصت و درگیر بودن نظام مدیریت دولتی در ورزش، تعدد سازمان های سیاست گذار و وابستگی مدیران باشگاهی کشور به عنوان تهدیدهای مدیریت ورزش کشور شناخته شدند.
۱۴.

مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد طرح جامع ورزش همگانی فرصت تهدید قوت ضعف

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۲۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
هدف از انجام این پژوهش، مطالعه برنامه ها و سیاست ها و راهبردهای ورزشی همگانی در طرح جامع ورزش کشور بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران و متخصصان فدراسیون ورزش های همگانی و اعضای هیئت علمی مدیریت ورزش تشکیل می دادند. روش پژوهش توصیفی و از نوع هدف کاربردی بود.ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد که پس از اعمال نظر آنها به اصلاح موارد اشاره شده اقدام شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن، استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین نقاط درونی هر چهار متغیر قوت، ضعف، فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جامع ورزش وجود دارد که به ترتیب اهمیت در هر متغیر مشخص شده اند. همچنین یافته ها نشان داد که بر اساس مدل سوات، راهبرد تدافعی (ضعف درون سازمانی و تهدید بیرونی) در ورزش همگانی طرح جامع ورزش کشور حاکم می باشد، در چنین شرایطی، بر اساس مدل سوات، استراتژی تدافعی برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب، ارائه می شود. بر اساس این استراتژی، که به استراتژی بقاء (یا اجتناب) معروف است، سازمان حالت تدافعی به خود می گیرد و می کوشد با کم کردن نقاط ضعف از اثرات تهدیدات بیرونی بکاهد، در واقع سازمان برای بقاء خود مبارزه می کند.
۱۵.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ورزش همگانی ورزش قهرمانی ورزش حرفه ای ورزش آموزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۸۲۵
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه بوسیله متخصصین تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، روسای فدراسیون ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک، کارشناسان و مدیران انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه، تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد رسانه ها بر ساختار ورزش کشور تاثیر دارند و این تاثیر بر ورزش قهرمانی بیش از ورزش همگانی و آموزشی می باشد.
۱۶.

تحلیل محیطی ورزش همگانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محیطی تربیت بدنی عوامل بیرونی عوامل درونی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف از این پژوهش تحلیل محیطی ورزش همگانی کشور بود روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تعیین روایی پرسشنامه با اساتید و متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی، تغییرات ضروری صورت پذیرفت. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون ها، اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید. که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد)واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه (t تک نمونه)، تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد ورزش همگانی کشور در موقعیت راهبرد رقابتی (ST) قرار دارد و مهمترین نقطه قوت ورزش همگانی کشور وجود فدراسیون ورزش همگانی و مهمترین نقطه ضعف در این بخش عدم بهره گیری از نیرو های متخصص و کارشناس می باشد. از با اهمیت ترین فرصت های ورزش همگانی کشور تاکید پزشکان بر نقش ورزش در سلامتی جامعه و از مهمترین تهدید های ورزش همگانی کشور تغییر روش زندگی مردم (سبک غیر فعال) می باشد.
۱۷.

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی منابع مالی ورزش رسانه ها صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
 4. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۹۴
امروزه رسانه ها به عنوان مرکز عصبی جامعه محسوب میشوند و مهمترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی ها در تحقق فرآیند ارتباطات می باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر تامین منابع مالی در ورزش بود. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چندین تن از اساتید رشته تربیت بدنی نظر خواهی شد که پس از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه مورد تایید آنها قرار گرفت و به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ در بخش کوچکی از جامعه آماری (18 نفر) 90/0 محاسبه گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی بخش خصوصی، حامیان مالی در بخش دولتی، هیئت های ورزشی استان مرکزی، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان مرکزی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان مرکزی بودند در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت که از مجموع 80 نفر نمونه پژوهش 71 پرسشنامه به صورت صحیح و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. که در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن برای رتبه بندی کردن موارد استفاده شد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان دادکه در کشور ما نقش رسانه های جمعی در تامین منابع مالی، شیوه بازاریابی و رشد صنعت ورزش در رتبه های میانی قرار دارد، که لزوم تجدید نظر در شیوه های بازاریابی و تامین منابع مالی توسط رسانه های گروهی و اصلاحات قانون حق پخش تلویزیونی ضروری بنظر می رسد.
۱۸.

بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی عوامل انگیزشی عوامل بهداشتی فدراسیون هرزبرگ

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۶
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب بود. روش پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه کارکنان 22 فدراسیون ورزشی بودند که از بین آنها 136 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری تحقیق شامل 3 نوع پرسشنامه (اطلاعات شخصی، عوامل انگیزشی و بهداشتی، و رضایت شغلی بود). اعتبار پرسشنامه عوامل انگیزشی- بهداشتی و پرسشنامه رضایت شغلی به ترتیب 86/0 و 83/0 بوده که نشانگر پایایی قابل قبولی آن می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات با روش آمار توصیفی، آزمون کلموگروف اسمیرنف،t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون به بررسی و اهداف پژوهش پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که در زمینه عوامل انگیزشی، قدرت تصمیم گیری و در زمینه عوامل بهداشتی، روابط بین فردی دارای بیشترین امتیاز بودند. همچنین تحلیل داده های استنباطی نشان می دهد که بین میزان رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب تفاوت معنی داری وجود ندارد و در جهت ارتباط عوامل انگیزشی و بهداشتی با رضایت شغلی کارکنان تفاوت معناداری مشاهده نگردید . ودر نهایت رضایت شغلی کارکنان زن اندکی بیشتر از مردان بوده است. هر چند در بین عوامل انگیزشی و بهداشتی زنان و مردان تفاوت معنا داری دیده نشد.
۱۹.

چالش های ورزش دو و میدانی در ایران (یک مطالعه دلفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران چالش ها دلفی ورزشکاران مربیان متخصصان دو و میدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۰ تعداد دانلود : ۹۸۴
هدف از انجام این پژوهش، بررسی چالش های موجود در دو و میدانی ایران است. رشته دو و میدانی از ورزش های پایه در دنیا محسوب میشود که رشد آن در هر کشوری موجب توسعه دیگر رشته های ورزشی میشود و همچنین شاخصی برای رشد ورزش همگانی است. در این پژوهش، ۱۴۲ نفر از دست اندرکاران، متخصصان، ورزشکاران و مربیان سطح اول دو و میدانی کشور شرکت کردند. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. سؤالات، با استفاده از روش دلفی و به وسیله مربیان و اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی که در زمینه دو و میدانی متخصص بودند، طراحی، پی ریزی و اصلاح شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر اساس شاخص پنج ارزشی لیکرت تنظیم شده بود. پس از جمع آوری اطلاعات، اهداف و فرضیه های پژوهش، با استفاده از روش آمار توصیفی، آزمون فریدمن و خی دو بررسی شد. ضمناً ضریب پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، حدود 93/0 به دست آمد. یافته های تحقیق وجود ۹ عامل را نشان می داد که به عنوان عوامل چالش برانگیز در دو و میدانی ایران معرفی شدند. عامل کمبود بودجه و امکانات مالی با میانگین 39/4 مهم ترین عامل شناخته شد و کم توجهی رسانه های گروهی به رشته دو و میدانی با میانگین 31/4 و کمبود امکانات و تجهیزات با میانگین 16/4 در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین کمبود استعدادیابی اصولی با میانگین 12/4، ضعف مدیریتی در سطح فدراسیون و هیئت های استانی با میانگین 11/4، کمبود مسابقات داخلی و خارجی با میانگین 02/4، کمبود مربیان و متخصصان با میانگین 96/3 و پایین بودن کیفیت لیگ دو و میدانی با میانگین 89/3 به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. ضمناً کمبود استعداد و پتانسیل ذاتی دو و میدانی در ایران با میانگین 90/2 در رده آخر این چالش ها قرار گرفت. در نهایت، برای توسعه دو و میدانی و رفع چالش های این رشته، توجه بیشتر سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون دو و میدانی و صدا و سیما میتواند راه گشا باشد.
۲۰.

بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی چالش ها محیطی بعد درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۶۳
هدف از انجام این پژوهش، بررسی چالش های داخلی (درون سازمانی) و چالش های بیرونی (محیطی) ورزش همگانی کشور است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان تربیت بدنی، مدیران و متخصصان فدراسیون ورزش های همگانی و اعضای هیئت علمی مدیریت ورزش دانشگاه های تهران تشکیل میدادند که در مجموع، 73 نفر بودند. روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که به صورت مقطعی و در سال 1388 در میان جامعه آماری توزیع شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات استادان و متخصصان استفاده و نظرات آنها در پرسشنامه اعمال شد. همچنین 18 پرسشنامه به صورت مقدماتی در میان جامعه آماری توزیع و پس از جمع آوری، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 91% گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن، کولموگروف-اسمیرنف و آزمون یومان ویتنی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین چالش های ورزش همگانی در دو بُعد درونی و بیرونی تفاوت معنیداری وجود دارد که این چالش ها به ترتیب الویت بیان شدند. در نهایت، بین نظرات اعضای هیئت علمی و مدیران ورزشی در استراتژیهای مطرح شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد. استراتژیهای ورزش همگانی برای مقابله با این چالش ها باید به گونه ای تدوین شود که بتواند با استفاده مناسب از قوت ها و فرصت های موجود مانند حمایت های قانونی و دینی، وجود متخصصان و کارشناسان و تعدد رسانه های ورزشی بتوانند از ضعف های سازمان بکاهند و در جهت برخورد با تهدیدات محیطی پیش رو عمل کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان