سارا کشکر

سارا کشکر

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۱.

تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیروی انسانی ورزش بازنشستگی الگوی بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 187 تعداد دانلود : 477
یکی از موارد مغفول مانده در سازمان های ورزشی توجه به بازنشستگی و داشتن الگوی مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی با کمترین آسیب به سازمان می باشد. بنابراین تحقیق پیش رو با هدف کلی تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) است که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات اکتشافی و از لحاظ نتیجه جزء تحقیقات بنیادی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان مرتبط با موضوع بوده و نمونه گیری در این بخش به صورت هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان ورزشی، مربیان ورزشی بود ه به صورت تصادفی ساده نمونه گیری شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش مصاحبه (بخش کیفی) و پرسشنامه (بخش کمی) بود. مصاحبه به روش نیمه ساختار یافته انجام شد و از نتایج مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شده و بعد از تایید روایی و پایایی توزیع گردید. به منظور تحلیل مسیر مدل بازنشستگی نیروی انسانی در ورزش از تحلیل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. اصلاح ساختار و کاهش نیروهای مازاد بر شاخص های شفاف و منطقی بر برنامه ریزی و اجرای طرح آمایش و جذب و بازنشستگی نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد (01/0=p)، همچنین شایسته سالاری و جانشین پروری بر شاخص های شفاف و منطقی بر برنامه ریزی و اجرای طرح آمایش و جذب و بازنشستگی نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. می توان گفت که بدون داشتن برنامه مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی و تامین نیروهای جایگزین، در بلند مدت سازمان از سرمایه های ارزشمند خالی خواهد شد.
۲.

ارائه مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی تعلیم و تربیت مدارس منابع مالی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 831
مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا شد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به صورت تحلیل مضامین انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، 13 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان بررسی شد. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد (81/0= α). در قسمت تجزیه وتحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. تمامی فرایند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در نرم افزار EXCEL انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 8 عامل کلی شامل مسائل اجتماعی، مسائل انگیزشی، جنبه های نظارتی، زیرساخت ها، دانش تخصصی، حمایت های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مسائل مدیریتی در جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی مهم است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که دانش تخصصی، حمایت های دولتی و زیرساخت ها به عنوان عوامل علی و قوانین و مقررات حمایتی، مسائل مدیریتی، جنبه های نظارتی، مسائل اجتماعی و مسائل انگیزشی به عنوان عوامل معلولی مشخص شد. به عبارتی سرمایه گذاری در خصوص بهبود دانش تخصصی، حمایت های دولتی و زیرساخت ها سبب ارتقای نوآوری آموزشی می شود.
۳.

مطالعه تطبیقی راهکارهای ترویج ورزش سالمندی در کشورهای منتخب و ارائه اقدامات عملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی ترویج راهبرد سالمندان ورزش سالمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 82
پژوهش حاضر با هدف انجام مطالعه تطبیقی راهکارهای ترویج ورزش سالمندی در کشورهای منتخب و ارائه اقدامات عملی در ایران طراحی شده است. مطالعه ای تطبیقی با راهبردی کیفی است و داده های پژوهش با تکنیک اسنادی از اسناد و مدارک، دستورالعمل ها، مقالات، طرح های تحقیقاتی و منابع اینترنتی مرتبط با ورزش سالمندی کشورهای منتخب پژوهش (آمریکا، کانادا، فنلاند، بریتانیا و ژاپن) جمع آوری شده و با الگوی تطبیقی جورج بردی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تحلیل شده اند. بر اساس چهار عامل فردی، اجتماعی، سازمانی و محیطی اطلاعات مشروح و معتبر این کشورها، استراتژی ها و راهکارهای عملی برای پیاده سازی در ایران در اختیار محققین قرار گرفتند. ترویج سواد تندرستی، ایجاد امکان دسترسی، نهادینه سازی ورزش سالمندی، ارتقای فرهنگ عمومی برای ورزش سالمندی، حمایت ازاستراتژی های ترویج، حمایت و مشارکت اجتماعی، سالمند پذیرکردن جوامع، دوگانه ی محرومیت/ بهره مندی،مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی، تدوین برنامه های کلان مدیریتی، تلفیق دوگانه سنتی/ نوین در برنامه ها، طراحی و برنامه ریزی شهری با تاکید برسبک زندگی فعال و ارتقای کمی وکیفی فضاهای شهری از جمله این استراتژی ها بودند. با استفاده از روش تعمیم پذیری متعادل از برخی تاکتیک ها و اقدامات عملی استخراجی کشورها به عنوان راهبردهای ترویج ورزش سالمندی در ایران استفاده گردید. به نظر می رسد طراحی و اجرای برنامه و دستورالعمل ملی ورزش سالمندی و ترویج آن در کشور ما که در سال های آتی به کشوری با جمعیت بالای سالمند تبدیل می شود امری ضروری است.
۴.

تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 729
مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران بود. روش پژوهش: این تحقیق با تکیه بر نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد استراوس-کوربین انجام شد. جامعه  شرکت کنندگان در تحقیق را صاحب نظران در حوزه ورزش زنان شامل اساتید مدیریت ورزشی، پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، مدیران و مسئولین سازمان های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، مدیران شرکت های تجاری خصوصی که مطابق با تکنیک مثلث سازی انتخاب شدند، تشکیل می داد. انتخاب شرکت کنندگان ابتدا به روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه با صاحب نظران با 10نفر آغاز شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 22 نفر در مصاحبه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. ضمن مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران مجموعه ای از مفاهیم اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج گردید. یافته ها: در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها تحت عناوین شرایط علّی چالش های فرهنگی-اجتماعی، چالش های مدیریتی – قانونی، شرایط بستری چالش های رسانه ای و چالش های اقتصادی و شرایط مداخله گر محدودیت های ساختاری به دست آمد که در پی تعاملات اصلاحی در ساختاری-اجرایی و فرهنگ سازی می تواند به رفع این موانع کمک کند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ الگو، ترسیم و نظریه تدوین و ارائه شد. نتیجه گیری: براساس نتایج، تدوین الگوی طراحی مدل مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان جنبه های مختلفی دارد و توجه همزمان به تمامی ابعاد و رفع موانع باعث جذب حامیان مالی و توسعه همه جانبه و هر چه بیشتر ورزش قهرمانی بانوان کشور خواهد شد.
۵.

نقدی بر کتاب ورزش و رسانه، با رویکرد کاربردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 663
کتاب «ورزش و رسانه با رویکرد کاربردی» منبع درسی دانشجویان تربیت بدنی و کتابی مناسب برای علاقمندان حوزه ارتباطات ورزشی است. مؤلفین کتاب دکتر حمید قاسمی و دکتر لقمان کشاورز هستند. روش تحقیق، کاوشگری فلسفی انتقادی با تکیه بر روش نقادی آموزشی است. ویژگی مؤلفین کتابها بر نحوه ارزشگذاری مخاطبان نقش دارد. تجربه و تخصص نویسندگان این کتاب، ضامن اطمینان و اعتماد خوانندگان به محتوای آن است. این کتاب، اثر ارزشمندی برای خوانندگان و عمدتا دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی می باشد. قلم شیوا و ساختار ساده جملات برای تسهیل انتقال پیام از نکات ارزشمند این کتاب است. مطالب کتاب که با ارائه مفاهیم اولیه و تعاریف و مبانی آغاز شده و به تدریج به مطالب تخصصی و کاربردی و در نهایت به اثرات محیطی، شامل فرهنگ، قوانین و سیاستگذاران بر عملکرد رسانه منتهی شده است، حاکی از نظم مطلوب و ارتباط منطقی مطالب کتاب است که در بردارنده دامنه موضوعی، مفهومی و کاربردی رسانه ها در ورزش است. اما کتاب مذکور دارای اشکالات شکلی و ظاهری و همچنین مشکلات نگارش دستور زبان فارسی است که در صورت رفع این مشکلات، می تواند کتابی منحصر به فرد، نه تنها برای دانشجویان بلکه برای تمام علاقمندان حوزه ورزش و رسانه باشد.
۶.

نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و چهره های معروف ورزش جهان در دوران عالم گیری کرونا در اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار چهره معروف ورزش کووید-19 عالم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 305
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و چهره های معروف ورزش بر تغییر رفتار مردم در دوران عالم گیری کرونا بود. برای انجام این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد. انتخاب جامعه تحقیق که عبارت بودند از ورزشکاران نخبه جهان و چهره های معروف ورزش با استفاده از رتبه بندی مشاهیر ورزشی ایی اس پی ان، و همچنین وب سایت بازی های المپیک و پارالمپیک، و المپیک جوانان و همچنین وب سایت های کمیته های ملی المپیک 205 کشور استفاده گردید (8000 =N). حجم جامعه نمونه مطابق جدول تعیین حجم نمونه کرجسای- مورگان 367 نفر بود و برای پیشگیری از ریزش تعداد نمونه، 400 ورزشکار با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با جمعیت ورزشکاران هر کشور بطور تصادفی انتخاب شدند. تمام صفحات ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک بررسی شد. به این ترتیب 511 صفحه طی 21 ژانویه تا 19 آوریل 2020 بررسی شد و در کل، 2315 پیام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده نقش های پنجگانه ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام در قالب مربی ورزش، مربی سبک زندگی، مربی مهارت های اجتماعی، مربی بهداشت و ناظران ساکت و بی تفاوت بود. با شناخت نحوه اثرگذاری ورزشکاران در بحران کرونا می توان در برنامه ریزی آتی سازمان ها برای بهره برداری از پتانسیل ورزشکاران در تأثیرگذاری بر رفتار جامعه اقدام کرد.
۷.

موانع و راهکارهای به کارگیری بازاریابی شبکه ای در ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی مستقیم بازاریابی شبکه ای تجارت الکترونیک سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 715
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و بررسی موانع و راهکارهای به کارگیری بازاریابی شبکه ای در ورزش کشور بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر استراتژی یک تحقیق کیفی بود که داده های آن با استفاده از مصاحبه اسمی حاصل شد. از روش تحلیل تماتیک برای تحلیل داده های تحقیق در طی سه مرحله کدگذاری باز، مقوله اصلی و انتخابی استفاده شد. شرکت کنندگان در مصاحبه تحقیق شامل کارشناسان و بازاریابان فعال در بازاریابی شبکه ای ، فارغ التحصیلان دکتری و اعضای هیئت علمی در رشته مدیریت ورزشی که دارای آثار علمی و تحقیقات مرتبط با بازاریابی شبکه ای در ورزش بودند که انتخاب آن ها بر اساس تکنیک مثلث سازی انجام شد.  انتخاب این افراد با روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت و مصاحبه با آن ها ابتدا با 5 نفر شروع شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت (25=N). پایایی ضریب آلفای(α) کریپندورف برابر  84/0 حاصل شد که نشانگر قابلیت اعتماد مطلوب است یافته های تحقیق نشان داد که موانع به کارگیری بازاریابی شبکه ای در ورزش کشور شامل پنج مقوله اصلی موانع مدیریتی، اقتصادی، قانونی، روان شناختی و فرهنگی بود. راهکارهای استفاده از این بازاریابی مستلزم رفع موانع اطلاعاتی، قانونی، تکنولوژی و اجتماعی است و حاصل کاربرد بازاریابی شبکه ای در ورزش ایران  کسب مزایای اقتصادی،  بهبود کیفیت خدمات و توانمندسازی منابع انسانی در ورزش کشور خواهد بود.
۸.

نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش حرفه ای توسعه اجتماعی سرمایه اجتماعی رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 822
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی کشور ایران طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته میباشد که به صورت کیفی و کمی انجام گردید. جامعه اماری شامل نخبگان و صاحب نظران در حوزه اجتماعی و ورزش و آشنا به موضوع تحقیق بودند بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان شرکت کنندگان در بخش کیفی تحقیق مشخص گردیدند. همچنین بر اساس انتخاب کل شمار، تمامی این افراد به عنوان نمونه تحقیق در بخش کمی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و پی ال اس نسخه 2 انجام گردید. در مرحله کیفی 42 ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در 7 شاخص کلی توسعه اجتماعی شامل عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخلاق توسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی دسته بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص سرمایه اجتماعی (857/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری)، رفاه اجتماعی (748/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری) و سلامت اجتماعی (718/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری) بیشتر از سایر شاخص های توسعه اجتماعی تاثیرگذار می باشد.
۹.

پیامدهای اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی اقتصادی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 592
ارتباط بین دیپلماسی و ورزش متقابل است، هم دیپلماسی در مدیریت ورزشی، برگزاری مسابقات جهانی، کسب میزبانی، شرکت در مسابقات و ... تاثیر گذار است و هم ورزش در پیشبرد دیپلماسی کشورهای مختلف از طریق ورزش، با شرکت کردن یا نکردن در مسابقات ورزشی (مانند تحریم المپیک). هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی بر جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش از منظر هدف بنیادی است. از سوی دیگر، این پژوهش کاربردی می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی-کیفی)می باشد. حجم نمونه در بخش کمی 110نفر و در بخش کیفی 12 نفر از متخصصان حوزه دیپلماسی ورزشی، روابط بین الملل بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق یافته و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد در بعد ورزشی گویه (دیپلماسی ورزشی در شرایط ورزشکاران کشور در رویداد های بین المللی ورزشی نقش دارد ، با بار عاملی81/0) بیشترین بار عاملی را ب خود اختصاص داده است و در بعد اقتصادی گویه (برگزاری رویدادهای ورزشی موجب تقویت زیرساخت ها و ایجاد تسهیلات مناسب میشود.، با بار عاملی96/0) بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است در نتیجه با استفاده از ظرفیت های توریستی و زیر ساختی ورزشی کشور میتوان شرایط ورزش کشور را از طریق دیپلماسی ورزشی بهبود بخشید.
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری آموزشی تربیت بدنی معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 862
پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به صورت تحلیل مضامین انجام گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل معلمان تربیت بدنی شهر تهران بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی این پرسش نامه با استفاده ازنظر اساتید دانشگاهی و روایی سازه آن به وسیله روش تحلیل عاملی موردبررسی قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان 82/0 مشخص گردید. در بخش کیفی جهت بررسی روایی از قابلیت باور پذیری، انتقال پذیری و تایید-پذیری و همچنین جهت بررسی پایایی از کمیته های تخصصی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری و روش معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و مکس کیو دی ای انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی در هشت حوزه شامل عوامل اجتماعی، انگیزشی، جنبه های نظارتی، زیرساخت ها، دانش تخصصی، حمایت های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مدیریتی مشخص گردید. در این میان توجه به عوامل دانش تخصصی و حمایت های دولتی می تواند مسیر جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی را هموار نماید.
۱۱.

چالش ها و استراتژی های ترویج ورزش سالمندان با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چشم انداز استراتژی توسعه فعالیت بدنی بازدارنده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 995
سالمندان با افزایش امید به زندگی سریع ترین رشد را بین گروه های جمعیتی دارند. یکی از مهم ترین جنبه های سالمندی فعال، مشارکت و فعالیت حرکتی-جسمانی است. این مطالعه با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف، به دنبال شناخت چالش ها و راهبردهای ترویج ورزش در سالمندان بود. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر روش تحلیل تماتیک انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه، افراد متخصص در رشتههای (تربیت بدنی، برنامهریزی شهری، روانشناسی، علوم اجتماعی و پزشکی) بودند. انتخاب آزمودنی ها به روش گلوله برفی و هدفمند و با معیاراشباع مفهومی بوده که بعد از انجام 11 مصاحبه محقق شد. چهار مقوله نهایی شناسایی شده، چالشهای فردی، اجتماعی، مبتنی بر برنامه/حاکمیت و محیطی هستند. چالشهای فردی به انواع نارساییها و بیماریهای جسمانی، انواع مشکلات روانی، ترس و احساس تنهایی اشاره دارد. چالشهای اجتماعی بیانگر فقدان دانشِ ورزش گروهی و محرومیتهای اجتماعی اشاره دارد. چالشهای مبتنی بر برنامه/حاکمیت بر راهبردهای غیرکاربردی نهادها و چالش های محیطی بر غیر استاندارد بودن همه جانبه اماکن و کمبودها و نقصهای محیط شهری تأکید دارند. بر مبنای مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف، ضرورت اتخاذ چهار استراتژی عمده تأکید شده است: زمینهیابی، تحلیل مخاطب، تحلیل سیستم اجتماعی، هماهنگی سیاستی است. در نتیجه نیاز به استراتژی های کلان مدیریتی در خصوص ترویج ورزش سالمندان از چندین منظر اثرگذار خواهد بود که از جمله آن بهبود وضعیت اجتماعی و فردی آنان و کاهش هزینه های سنگین درمان برای دولت است.
۱۲.

شناسایی الزامات و اقدامات مدیریت سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استادیوم توسعه پایدار فوتبال مدیریت سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 279
هدف از پژوهش حاضر شناسایی الزامات و اقدامات مدیریتی سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب نظران در حوزه توسعه پایدار، مدیران و مهندسین فنی استادیوم های محل برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران در سال های 1398تا 1399 ایران بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند بود و سپس به شیوه گلوله برفی ادامه یافت. در نهایت پس از انجام مصاحبه با 12نفر اشباع نظری حاصل شد. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 42 کد باز بدست آمد که در 10 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های بدست آمده، سه مفهوم مدیریت زیست محیطی(مقوله های محوری مدیریت عمرانی سبز، توسعه فضای سبز، مدیریت منابع آلودگی) مدیریت منابع انرژی(مقوله های مدیرت منابع آب، مدیریت منابع برق، مدیریت منابع گاز) مدیریت اجتماعی و فرهنگی(مقوله های مدیریت تعارض اجتماعی، رعایت عدالت و حقوق شهروندی، فعایت های خیریه ، فرهنگ سازی) شناسایی شدند. از نتایج این پژوهش می توان در زمینه ساخت استادیوم های سبز و مبتنی بر توسعه پایدار سود برد. علاوه بر این از نتایج این پژوهش می توان برای سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی توسعه پایدار در ورزش کشور استفاده شود.
۱۳.

تدوین الگوی برنامه های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش برابری جنسیتی خشونت آموزش نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 53
این پژوهش کیفی با هدف تدوین الگوی برنامه های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان و با استفاده از نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد استراوس-کوربین انجام شد. صاحب نظران ورزش زنان شامل اساتید مدیریت ورزشی، پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، مدیران و مسئولان سازمان های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، جامعه شناسان و روانشناسان جامعه پژوهش را تشکیل دادند. به روش نمونه گیری هدفمند و نظری تا رسیدن به حد اشباع نظری 21 نفر در مصاحبه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. ضمن اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی شامل مهارت انگیزشی، پدیده اصلی شامل آگاهی جنسیتی، استراتژی ها شامل مهارت های کنترل خشم و آموزش محیطی، شرایط مداخله گر شامل جنسیت و فرهنگ، عوامل زمینه ای شامل یادگیری مشارکتی و پیامدها شامل مهارت شناختی و مهارت اجتماعی درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز همه اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند، مدل ترسیم شد و نظریه تدوین و ارائه شد. درنهایت، هشت مؤلفه اصلی و 21 زیرمؤلفه استخراج شدند و در قالب الگوی نظرى بر مبناى نظریه داده بنیاد ارائه شدند. براساس نتایج، تدوین الگوی برنامه های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان و استفاده از الگو در آموزش مربیان و ورزشکاران، به افزایش برابری جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان در جامعه کمک می کند.
۱۴.

نقش رسانه های جمعی در هویت سازی و ترویج رشته های ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانه ورزش ترویج هویت سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 663
رسانه ها در هویت بخشی به رشته های ورزشی و ترویج آنها در جامعه نقش غیرمهمی دارند. هدف تحقیق شناسایی عملکرد رسانه در انعکاس هویت رشته های ورزشی و ترغیب جامعه به شرکت در آن ها بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی شامل روش کیفی با استفاده از مصاحبه اسمی و روش پیمایش پرسشنامه ای بود. جامعه در بخش کیفی 27 نفر از متخصصان و ورزشکاران بودند که به شکل هدفمند انتخاب شدند و جامعه در بخش پیمایش شامل ورزشکاران عضو تیمهای ملی و دعوت شدگان به اردوهای تیمهای ملی، مربیان و پیشکسوتان 13 رشته ورزشی بودند که به طور کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند. ابزار تحقیق در بخش کیفی قلم و کاغذ، ضبط صوت و سوالات نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی در جامعه توزیع شد. نتایج نشان داد که نقش رسانه ها با دو مقوله هویت سازی شامل زیر مقوله های توسعه فرهنگی و شیوه های مدیریت ورزش و همچنین مقوله ترویج با زیر مقوله های بازاریابی و مشارکت عمومی مشخص گردید و در ادامه مشخص شد که بیشترین تمرکز رسانه ها در اکثریت رشته ها بر معرفی قهرمانان ورزشی به عنوان الگوی مطلوب جامعه بود و در ورزشهای رزمی بر مقوله های فرهنگی بیش از سایر موضوعات توجه شده است. پیشنهاد می شود رسانه ها در معرفی رشته های ورزشی بر ارزشهای فرهنگی توجه کنند تا ورزش به عنوان ابزار فرهنگی برای هدایت و جذب جوانان به ورزش مورد بهره برداری قرار گیرد.
۱۵.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت ها و سازمان های ورزشی جهان در بحران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاندمی دولت سازمان کرونا ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 177
این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمان های ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمان های ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمان های ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، جامعه مورد مطالعه پژوهش، سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی 20 کشور برتر جهان در حوزه صنعت ورزش و کشور ایران (21=N) بودند که عملکرد آنها در دوران پاندمی در رسانه های جهان منتشر شد، به این منظور کلیه اخبار و گزارش های مربوطه که در پایگاه های خبری مهم جهان انعکاس یافت بطور تمام شمار مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و با بهره گیری از مدل چهار مرحله ای جورج بردی داده های حاصله جمع آوری، طبقه بندی و تفسیر شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملکرد سازمان های ورزشی در کشور های مورد مطالعه، در دو بخش کلی فعالیت های مرتبط با حوزه ورزش و فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان ها قرار می گرفت. در بین کشورهای مورد مطالعه، سازمان های ورزشی ایران در مقایسه با سایر کشورها در اکثریت ابعاد فعالیت های حمایتی عملکرد مطلوبی نداشتند، لذا نیاز است تا در آینده، مدیران این سازمان ها از تجربیات جهانیان در مدیریت بحران بهره برداری نموده و برنامه ریزی منعطف و پاسخگویی جهت مقابله با بحران های آتی تدوین کنند. در این راستا نیاز است تا مدیران امکان آموزش پرسنل خود را برای مواجهه با بحران های آتی در دستور کار خود قرار دهند.
۱۶.

تدوین الگوی بازاریابی با استفاده از واقعیت مجازی در صنعت ورزش کشور

کلید واژه ها: بازاریابی ورزش صنعت ورزش واقعیت مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 732
هدف از این تحقیق تدوین الگوی بازاریابی با استفاده از واقعیت مجازی در صنعت ورزش کشور بود. روش تحقیق حاضر کیفی بود و بر اساس ماهیت تحقیق که نیاز به اکتشاف عوامل و متغیرهای متعددی دارد، از تکنیک گرندد تئوری استفاده شد. کلیه متخصصان و خبرگان حوزه فناوری و بازاریابی در ورزش به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با توجه به ماهیت تحقیق و ویژگی های جامعه تحقیق در این بخش، نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد. شرط حضور در مصاحبه داشتن حداقل سن 30 سال، حداقل 5 سال سابقه شغلی در حوزه فناوری و بازاریابی در ورزش و حداقل مدرک کارشناسی بود. مصاحبه ها بعد از 16 نمونه به اشباع اطلاعاتی رسید اما برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه 20 ام ادامه پیدا کرد. برای کدگزاری و تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار maxqda استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش تحقیقات مرتبط با واقعیت مجازی و ورزش، حمایت سازمان یافته از واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی، تدوین برنامه توسعه واقعیت مجازی و بومی سازی، آموزش مستمر و تبلیغات به عنوان راهبردهای آتی بازاریابی با استفاده از واقعیت مجازی در صنعت ورزش کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد.
۱۷.

بررسی نقش رسانه های جمعی ورزشی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه شناسی ورزش رسانه رفتار مدلسازی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 137
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه های جمعی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان، مدیران، روان شناسان و جامعه شناسان ورزشی و متخصصان رسانه های ورزشی بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کیفی داده ها، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل و یافته ها شامل 81 نشان در کدگذاری باز، در کدگذاری محوری در قالب 11 مفهوم طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی به مدلسازی مؤلفه های رسانه های جمعی که نقش مؤثری در شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای دارند، پرداخته شده است. در مرحله کمی نمونه پژوهش شامل 220 نفر بود که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزار20 Sass و AMOS به منظور ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد با توجه به شاخص های نیکویی برازش (GFI) 924/0 مدل تدوین شده در زمینه نقش رسانه های جمعی ورزشی، بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران از برازش لازم برخوردار است.
۱۸.

آسیب شناسی شرط بندی مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن

کلید واژه ها: شرط بندی شرط بندی مجازی ورزش آسیب شناسی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 819
روش تحقیق حاضر از نوع کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی می باشد. جامعه شرکت کنندگان، شامل افراد فعال در شرط بندی های مجازی فوتبال بودند که ابتدا به صورت هدفمند و سپس به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و نهایتا با 19 نفر انجام شد. برای تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بخش آثار شرکت در شرط بندی، مقوله های اصلی به دو بخش آثار مطلوب و آثار نامطلوب تقسیم بندی شد. آثار مطلوب شرط بندی در ورزش شامل پرکردن اوقات فراغت و بهبود وضعیت روحی-روانی و آثار نامطلوب دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. در مولفه علل گرایش به شرط بندی مقوله های آزمون شانس، محرک های محیطی و بهبود وضعیت روحی تعیین شد. مقوله آزمون شانس شامل دستیابی به منافع مادی و بهره برداری از شانس، محرک های محیطی شامل تبلیغات جذاب و توصیه اطرافیان، بهبود وضعیت روحی-روانی شامل تجارب متفاوت تفریحی و رفع ناراحتی های روحی است. در مقوله راه کارهای کاهش آسیب های شرط بندی مقوله های نظارت و کنترل، آموزش رسانه ای و توانمندسازی روانی تعریف شدند. نظارت و کنترل شامل نظارت خانواده و سازمان ها، آموزش رسانه ای شامل اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و نهایتا توانمندسازی روانی شامل فراهم کردن تفریحات و ارائه مشاوره های تخصصی است. برای کاهش آسیب های شرط بندی، سازمان های متولی باید به راه کارهای پیشگیرانه برای مقابله با عوارض منفی این پدیده توجه کنند.
۱۹.

نقش هدف گذاری اجتماعی، بخش بندی مشتریان و موقعیت یابی فعالیت بدنی در ترویج ورزش سالمندان ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: سالمندی ترویج بخش بندی هدف گذاری موقعیت یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 716
مقدمه: با پیرشدن جمعیت جهان و شیوع بیماریهای مزمن در این گروه سنی، اهمیت فعالیت جسمانی به عنوان یک عامل کاهنده خطر، بیش از پیش روشن می شود. در این مطالعه با در نظر گرفتن نقش هدف گذاری اجتماعی، به بخش بندی مشتریان و موقعیت یابی فعالیت بدنی در جهت توسعه ورزش در سالمندان ایرانی پرداخته شده است. روش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک تحلیل تماتیک انجام شده است. جامعه آماری افراد متخصص رشته های علوم ورزشی، علوم اجتماعی، روانشناسی، حقوق و پزشکی بودند. انتخاب نمونه با روش هدفمند و با معیار اشباع مفهومی بوده که بعد از انجام 11 مصاحبه محقق شده است. یافته ها: یافته ها با توجه به سه مؤلفه مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف، معیارهای بخش بندی شامل ویژگیهای فردی و اجتماعی، شرایط اقتصادی و معیار فعالیت دسته بندی شدند. در هدف گذاری بخشهای شناسایی شده عواملی ازجمله زمینه یابی، تحلیل مشتری، تحلیل سیستم اجتماعی و هماهنگی سیاستی شناسایی شد و در بخش موقعیت یابی تشویق سالمندان از غیرفعال بودن به حرکت به سمت فعالیتهای گروهی و شبکه محور از جمله یافته های پژوهش بود. بحث: برمبنای سه مؤلفه بخش بندی، هدف گذاری و موقعیت یابی بر ضرورت تأکید مردم، جامعه و مسئولان بر استفاده از فعالیت بدنی جهت ترویج ورزش سالمندی و سلامت فردی و اجتماعی سالمندان اشاره شده است. درنتیجه تلاش برای فعال کردن سالمندان به صورت محله محور و برنامه ریزیهایی در مقیاس کوچک از چندین منظر اثرگذار خواهد بود که بهبود سلامت فردی و اجتماعی آنان و کاهش هزینه های درمان را در پی دارد.
۲۰.

اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترویج رسانه ای تنگنا حمایت مالی مسئولیت اجتماعی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 829
هدف این تحقیق، شناسایی اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور بود. روش تحقیق کاربردی، کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه آماری این تحقیق را مسئولین بخش حمایت مالی ورزشی بانک های دولتی و خصوصی کشور تشکیل دادند که در پست های مختلف در بخش های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، که 19 بانک( 5 بانک دولتی و 14 بانک خصوصی) حمایت مالی ورزشی داشتند. جامعه بطور تمام شمار در تحقیق مورد توجه قرار گرفت که امکان جمع آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. یافته ها نشان دادند که اهداف بانک ها شامل سه دسته ی توسعه ی اجتماعی، بازاریابی و توسعه ی سازمانی بود. تنگناهای بانک ها در پنج گروه دسته بندی شدند که عبارتند از: قانونی، اقتصادی، ترویج رسانه ای، بازخوردی و مدیریتی. بانک ها به دستاوردهایی دست می یابند که در سه گروه دسته بندی شدند و عبارتند از: اجتماعی، بازاریابی و توسعه سازمانی. می توان با در نظر گرفتن اهداف و دستاوردهای بانک ها و تلاش در جهت تقویت شان و نیز شناسایی و تلاش در جهت رفع تنگناهای شناسایی شده، باعث حفظ حامیان حاضر و تشویق حامیان جدید به ورود به این عرصه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان