سارا کشکر

سارا کشکر

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

تدوین الگوی برنامه های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۴
این پژوهش کیفی با هدف تدوین الگوی برنامه های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان و با استفاده از نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد استراوس-کوربین انجام شد. صاحب نظران ورزش زنان شامل اساتید مدیریت ورزشی، پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، مدیران و مسئولان سازمان های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، جامعه شناسان و روانشناسان جامعه پژوهش را تشکیل دادند. به روش نمونه گیری هدفمند و نظری تا رسیدن به حد اشباع نظری 21 نفر در مصاحبه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. ضمن اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی شامل مهارت انگیزشی، پدیده اصلی شامل آگاهی جنسیتی، استراتژی ها شامل مهارت های کنترل خشم و آموزش محیطی، شرایط مداخله گر شامل جنسیت و فرهنگ، عوامل زمینه ای شامل یادگیری مشارکتی و پیامدها شامل مهارت شناختی و مهارت اجتماعی درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز همه اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند، مدل ترسیم شد و نظریه تدوین و ارائه شد. درنهایت، هشت مؤلفه اصلی و 21 زیرمؤلفه استخراج شدند و در قالب الگوی نظرى بر مبناى نظریه داده بنیاد ارائه شدند. براساس نتایج، تدوین الگوی برنامه های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان و استفاده از الگو در آموزش مربیان و ورزشکاران، به افزایش برابری جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان در جامعه کمک می کند.
۲.

تدوین الگوی بازاریابی با استفاده از واقعیت مجازی در صنعت ورزش کشور

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۴
هدف از این تحقیق تدوین الگوی بازاریابی با استفاده از واقعیت مجازی در صنعت ورزش کشور بود. روش تحقیق حاضر کیفی بود و بر اساس ماهیت تحقیق که نیاز به اکتشاف عوامل و متغیرهای متعددی دارد، از تکنیک گرندد تئوری استفاده شد. کلیه متخصصان و خبرگان حوزه فناوری و بازاریابی در ورزش به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با توجه به ماهیت تحقیق و ویژگی های جامعه تحقیق در این بخش، نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد. شرط حضور در مصاحبه داشتن حداقل سن 30 سال، حداقل 5 سال سابقه شغلی در حوزه فناوری و بازاریابی در ورزش و حداقل مدرک کارشناسی بود. مصاحبه ها بعد از 16 نمونه به اشباع اطلاعاتی رسید اما برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه 20 ام ادامه پیدا کرد. برای کدگزاری و تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار maxqda استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش تحقیقات مرتبط با واقعیت مجازی و ورزش، حمایت سازمان یافته از واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی، تدوین برنامه توسعه واقعیت مجازی و بومی سازی، آموزش مستمر و تبلیغات به عنوان راهبردهای آتی بازاریابی با استفاده از واقعیت مجازی در صنعت ورزش کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد.
۳.

بررسی نقش رسانه های جمعی ورزشی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه های جمعی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان، مدیران، روان شناسان و جامعه شناسان ورزشی و متخصصان رسانه های ورزشی بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کیفی داده ها، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل و یافته ها شامل 81 نشان در کدگذاری باز، در کدگذاری محوری در قالب 11 مفهوم طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی به مدلسازی مؤلفه های رسانه های جمعی که نقش مؤثری در شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای دارند، پرداخته شده است. در مرحله کمی نمونه پژوهش شامل 220 نفر بود که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزار20 Sass و AMOS به منظور ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد با توجه به شاخص های نیکویی برازش (GFI) 924/0 مدل تدوین شده در زمینه نقش رسانه های جمعی ورزشی، بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران از برازش لازم برخوردار است.
۴.

آسیب شناسی شرط بندی مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
روش تحقیق حاضر از نوع کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی می باشد. جامعه شرکت کنندگان، شامل افراد فعال در شرط بندی های مجازی فوتبال بودند که ابتدا به صورت هدفمند و سپس به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و نهایتا با 19 نفر انجام شد. برای تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بخش آثار شرکت در شرط بندی، مقوله های اصلی به دو بخش آثار مطلوب و آثار نامطلوب تقسیم بندی شد. آثار مطلوب شرط بندی در ورزش شامل پرکردن اوقات فراغت و بهبود وضعیت روحی-روانی و آثار نامطلوب دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. در مولفه علل گرایش به شرط بندی مقوله های آزمون شانس، محرک های محیطی و بهبود وضعیت روحی تعیین شد. مقوله آزمون شانس شامل دستیابی به منافع مادی و بهره برداری از شانس، محرک های محیطی شامل تبلیغات جذاب و توصیه اطرافیان، بهبود وضعیت روحی-روانی شامل تجارب متفاوت تفریحی و رفع ناراحتی های روحی است. در مقوله راه کارهای کاهش آسیب های شرط بندی مقوله های نظارت و کنترل، آموزش رسانه ای و توانمندسازی روانی تعریف شدند. نظارت و کنترل شامل نظارت خانواده و سازمان ها، آموزش رسانه ای شامل اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و نهایتا توانمندسازی روانی شامل فراهم کردن تفریحات و ارائه مشاوره های تخصصی است. برای کاهش آسیب های شرط بندی، سازمان های متولی باید به راه کارهای پیشگیرانه برای مقابله با عوارض منفی این پدیده توجه کنند.
۵.

اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۶۸
هدف این تحقیق، شناسایی اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور بود. روش تحقیق کاربردی، کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه آماری این تحقیق را مسئولین بخش حمایت مالی ورزشی بانک های دولتی و خصوصی کشور تشکیل دادند که در پست های مختلف در بخش های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، که 19 بانک( 5 بانک دولتی و 14 بانک خصوصی) حمایت مالی ورزشی داشتند. جامعه بطور تمام شمار در تحقیق مورد توجه قرار گرفت که امکان جمع آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. یافته ها نشان دادند که اهداف بانک ها شامل سه دسته ی توسعه ی اجتماعی، بازاریابی و توسعه ی سازمانی بود. تنگناهای بانک ها در پنج گروه دسته بندی شدند که عبارتند از: قانونی، اقتصادی، ترویج رسانه ای، بازخوردی و مدیریتی. بانک ها به دستاوردهایی دست می یابند که در سه گروه دسته بندی شدند و عبارتند از: اجتماعی، بازاریابی و توسعه سازمانی. می توان با در نظر گرفتن اهداف و دستاوردهای بانک ها و تلاش در جهت تقویت شان و نیز شناسایی و تلاش در جهت رفع تنگناهای شناسایی شده، باعث حفظ حامیان حاضر و تشویق حامیان جدید به ورود به این عرصه گردید.
۶.

معیارهای حقوقی، زمینه ای و حاکمیتی سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی ایران

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
یکی از نقش های اصلی حاکمیتی سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ها، سیاست گذاری برای سازمان های زیرمجموعه است. تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور فاقد قانون ویژه خود بوده و خلاء شناختی و قانونی موجود موجب عدم دستیابی به اهداف می گردد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای حاکمیتی، زمینه ای و حقوقی تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور بود. پژوهش ازنظر هدف توسعه ای و ازنظر روش کیفی بود که در آن از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش متخصصان حقوق ورزشی، تبلیغات، سیاست گذاری و مدیریت ورزشی با حجم نامعلوم و همچنین اسناد حقوقی مرتبط با تبلیغات صحه گذاری در ایران و سایر کشورهای منتخب بود. با روش نمونه گیری هدفمند 15 خبره مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و در بخش اسناد نیز 12 سند مورد تحلیل واقع شد و با معیار اشباع نظری فرآیند تحلیل به اتمام رسید .کیفیت یافته ها، با بازکدینگ بخشی از داده ها مورد تائید واقع شد. مجموعه کدگذاری های انجام گرفته به همراه انبوهی از یادنوشتهای پژوهشگر نشان داد معیارهای حقوقی شامل دو دسته وضع قوانین جدید و اصلاح و تقویت قوانین موجود است. سیاست گذاری در بسترهایی صورت می گیرد که معیارهای زمینه ای برای آن شامل شش دسته ارزش های دینی، ارزش های ملی، ارزش های فرهنگی، ارزش های اخلاقی، ارزش های ورزشی و ارزش های جامعه شناختی است. همچنین معیارهای حاکمیتی به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی تقسیم شدند. می توان با در نظر گرفتن معیارهای سیاست گذاری حقوقی چهره های ورزشی به تدوین قوانین تبلیغات صحه گذاری برای چهره های ورزشی پرداخته و زمینه ساز ارتقاء شاخصه ای تبلیغاتی را فراهم کرد
۷.

شناسایی و مدلسازی عوامل شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف از پژوهش تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در فاز کیفی، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و باز با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه شناسان ورزشی بود که به صورت گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها در فاز کیفی، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل 93 نشان در کدگذاری باز بود و در مرحله کدگذاری محوری عوامل موثر بر شکل دهی الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران در قالب؛ مولفه سازمانی، مولفه اقتصادی، مولفه سیاسی، مولفه فرهنگی و اخلاقی، مولفه فنی، مولفه اجتماعی، مولفه قوانین و مولفه عوامل درونی طبقه بندی شده اند. در مرحله کدگذاری انتخابی به تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران پرداخته شده است. ابزار پژوهش در فاز کمی تحقیق، پرسشنامه محقق-ساخته که برگرفته از نتایج کیفی پژوهش. نمونه گیری در فاز کمی؛ تصادفی، طبقه بندی شده و در فاز کمی تحقیق از معادلات ساختاری تحت نرم افزار Smart PLS 3.00به منظور ارزیابی الگوی رفتاری ورزشکاران حرفه ای ایران استفاده شده است. ب
۸.

کاربرد علائم بصری ورزش و فعالیت بدنی، به منزله ابزار ترویج ورزش در سریالهای تلویزیون ایران و ترکیه

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۸
روش تحقیق مطالعه حاضر کاربردی و از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش تمامی سریال های ایرانی و ترکیه ای بودند که در بازه زمانی سال 1391 تا بهار سال 1398 در حال پخش بودند و موردتوجه تحقیق قرار گرفتند. در این راستا، به منظور انتخاب جامعه نمونه، روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده گردید. به این ترتیب مجموعا 6 سریال ترک و 5 سریال ایرانی انتخاب شدند و در مجموع 91 قسمت با 1369 سکانس موردمشاهده و بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازندگان سریال ها و فیلم های خانوادگی در ترکیه، ورزش را در شکل های مختلف در تولیدات رسانه ای موردتوجه قرار می دهند. نمایش علائم بصری ورزش در فیلم های ترکیه بیش از فیلم های ایران موردتوجه است و این امر نشان دهنده توجه سیاست گذاران جامعه و رسانه های جمعی این کشور به مقوله ورزش و انتقال آن به جامعه می باشد و این درحالی ست که در ایران به مقوله علائم بصری ورزش در تولیدات تلویزیونی کمتر توجه می شود و حتی بسیاری از ورزشکاران در فیلم ها و سریال ها نقش های منفی و مخرب را برعهده می گیرند. لذا توجه به نمایش علائم بصری در سریال های محبوب تلویزیون ایران نقش مهمی در تغییر نگرش و احتمالا رفتار بینندگان و علاقمندی آنها به ورزش خواهد داشت.
۹.

میزان همخوانی اسناد بالادستی ملی با وظایف و اهداف سازمان های ورزشی و رسانه های جمعی در زمینه توسعه ورزش بانوان ایران

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور که مسئولان نظام آن ها را تهیه کرده اند، به منظور برنامه ریزی و تعیین خطوط اصلی و اتخاذ تصمیم ها در سازمان ها مبنای استناددهی است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همخوانی و تطابق محتوای اسناد بالادستی کشور با اهداف، وظایف و برنامه های مسئولان و سازمان های ورزشی در زمینه توسعه ورزش بانوان کشور، انجام شد. روش پژوهش، کیفی با استفاده  از روش اسنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر روش تحلیل تماتیک بود. در بخش پژوهش اسنادی، تمام اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز بیست ساله و مجموعه برنامه های پنج ساله توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند جامع علمی سلامت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح وظایف مدیران و سازمان های متولی ورزش بانوان و همچنین مصاحبه های رسانه ای با مسئولان درباره توسعه ورزش بانوان، به صورت تمام شمار بررسی شدند. یافته ها نشان داد بین سیاست های کلان مندرج در اسناد بالادستی با وظایف، اهداف و برنامه های سازمان های ورزشی همخوانی مطلوب وجود ندارد. اسناد بالادستی به ورزش بانوان در قالب ابزار سلامت و غنی سازی اوقات فراغت توجه دارند، اما در اهداف، وظایف و برنامه های سازمان های ورزشی، ورزش قهرمانی و حرفه ای بانوان بیش از سایر مؤلفه های ورزش در محور توجه است. از نظر مسئولان ، رسانه ها در توسعه ورزش بانوان نقش توسعه فرهنگی، بازاریابی و نمایش رویدادهای ورزشی  دارند که باید به آن بیشتر بپردازند. مسئولان سازمان های ورزشی، ورزش قهرمانی را ضرورتی در توسعه ورزش بانوان کشور می دانند؛ بنابراین، بازنگری اسناد بالادستی برای ایجاد نگرش جامع به توسعه ورزش بانوان ضرورت دارد.
۱۰.

تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان های ورزشی کشور براساس نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
این پژوهش کیفی با هدف غایی تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان های ورزشی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبه باز با 17 نفر از متخصصان و مسئولین مدیریت ورزشی، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی شامل بهره وری و عوامل اداری، پدیده محوری یا همان شایستگی مدیران ورزشی شامل شایستگی سخت، شایستگی نرم، شایتسگی رقابتی، عامل استراتژی ها شامل آموزشی و کنترل و نظارت، عوامل زمینه ای شامل بسترهای رفتاری و بسترهای رسمی، شرایط مداخله گر شامل انگیزشی، محیطی و سازمانی و پیامدها شامل رشد و توسعه و رکود سازمانی مدیران درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یک یک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ سیر داستان ترسیم شد و نظریه تدوین و ارائه شد. مقوله شایستگی در مدیریت سازمان های ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است و جنبه های مختلفی دارد. همچنین، شایستگی امری بی پایان است که مداوم باید در مدیریت سازمان ها به روز شود.
۱۱.

Correlation between News Components with Women’s Presentation in Leading Iranian Sport Newspapers

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
Background: Evaluatingof the correlation between news management components and gender orientation in sport newspapers in Iran was the main purpose of the present research. Method: The research method was content analysis. Statistical population of the research was five Iranian highly published sport newspapers in 2017. The sample (4290 news) was selected using cluster sampling method. Results: The results showed that news about women covered small parts of the newspapers’ pages compared with news regarding men. Conclusions: According to the results of the research, most parts of sport news in the journals focused on athletes, and this focus was in favor of men. In addition, the focus of sport print media was mainly on authorities, coaches and trainers of men’s sports.
۱۲.

اولویت بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۹۰
ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و درعین حال کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمّی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسائل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می توان گفت شاخص های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.
۱۳.

طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری فدراسیون های ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل رؤسای فدراسیون های ورزشی، دبیران فدراسیون های ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی می باشد که تعداد آنان شامل 178 نفر بود که بر اساس روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 160 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار گردآوری تحقیق حاضر شامل پرسشنامه های بهره وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت(1981)، پرسشنامه محیط قانونی نیک نژاد (1394) و همچنین پرسشنامه نظام های اطلاعاتی مدیران مقیمی (1388) بود. روایی و پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش های رایج مورد بررسی قرار گرفته بود. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار (Smart PLS) استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر نظام های اطلاعاتی مدیریتی، برابر با 0.547 می باشد. نتایج همچنین مشخص نمود که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر بهره وری منابع انسانی، برابر با 0.197 می باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که ضریب مسیر برای نظام های اطلاعاتی مدیریتی بر بهره وری منابع انسانی، برابر با 0.758 می باشد. محیط قانونی به عنوان مسائلی مهم در فدراسیون های ورزشی می تواند به خوبی بر شکل گیری نظام های اطلاعاتی مدیریتی و همچنین بهبود بهره وری منابع انسانی به خوبی تاثیرگذار باشد.
۱۴.

الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
هدف این پژوهش، بررسی منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. در مطالعه کیفی و کمی، همه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال جامعه آماری  بودند. در بخش کیفی، از اشباع اطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع رسید. در این بخش، نمونه ها به صورت هدفمند طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کمی، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که 100 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. در بخش کمی،  ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن به تأیید هشت تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی رسید. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و مشخص شد که داده ها از پایایی مناسبی برخودار بودند. برای بررسی مصاحبه های متخصصان، از روش تحلیل محتوا و برای بررسی مدل پژوهش، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس مدل پژوهش، منابع سازمانی و مزیت رقابتی، بر میزان سودآوری در باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران تأثیر معناداری داشتند؛ بنابراین، می توان چنین استنباط کرد که منابع سازمانی و مزیت رقابتی به خوبی می توانند میزان سودآوری را در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بهبود بخشند؛ ازاین رو، پیشنهاد می شود که باشگاه های فوتبال ایران با بهبود وضعیت منابع سازمانی و توسعه مزیت رقابتی، برای دست یابی به سودآوری اقدام کنند.
۱۵.

شناسایی حوزه ها و عوامل موثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۴
هدف اصلی این تحقیق شناسایی حوزه ها و عوامل موثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. نمونه آماری شامل 23 نفر از جامعه آماری تحقیق که شامل؛ ورزشکاران حرفه ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه شناسان ورزشی بود که حضور فعال در ورزش حرفه ای داشتند . روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی بود. و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته، استفاده گردید .داده ها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل 121 نشان در کدگذاری باز بود که در22 مفهوم طبقه بندی شدند. در ادامه هشت مقوله اقتصادی، سازمانی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، فنی، اجتماعی، قوانین و مقرران ورزشی و عوامل درونی شکل دهی رفتار شناسایی شدند. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می گردد؛ زمینه ها و بسترهای مناسب به منظور شکل دهی رفتارهای ورزشکاران حرفه ای در سازمان ها ورزشی و محیط اجتماعی که ورزشکاران حضور دارند، فراهم گردد.
۱۶.

نقش مد در گرایش دختران جوان به تناسب اندام و ورزش

کلید واژه ها: مد دختران ورزش تلویزیون تناسب اندام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۵۱
توجه رسانه ها به ورزش، زیبایی، مد و نمایش رسانه ای جنبه های فرهنگی بدن و زیبایی باعث گرایش به زیبایی بدنی شده است. پس، هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مد در گرایش دختران به تناسب اندام و ورزش بود. روش تحقیق توصیفی –پیمایشی بود. جامعه آماری، دختران دانشجوی ساکن خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی ( 1430=N ( بودند و حجم نمونه طبق جدول مورگان 320 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و جامعه شناس تأیید گردید. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ 88/0 به دست آمد. گرایش به مد توانایی پیش بینی اهمیت به تناسب اندام و ورزش را در بین دختران دانشجو دارد و نمایش تلویزیونی مدل ها توانایی پیش بینی گرایش به مد و تناسب اندام را در دختران دارد. نمایش تلویریونی مد می تواند باعث گرایش دختران به شرکت در ورزش شود. اما نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر با میزان فعالیت های ورزشی مختلف و شاخص های توده بدنی مختلف وجود ندارد. مد می تواند عامل مهمی در گرایش به ورزش و تناسب اندام در بین دختران باشد و به عنوان عاملی مثبت مورد استفاده مسئولین ورزش کشور قرار گیرد تا برای جذب جامعه به ورزش و تناسب اندام بهره برداری گردد. پس طراحان لباس و رسانه های جمعی می توانند به اشاعه مدلهایی در جامعه بپردازند که جنبه های جذب جامعه به سلامت و تندرستی در آن مورد توجه قرار گیرد.
۱۷.

نقش ترویج رسانه ای درحمایت مالی بانک ها از ورزش

تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف از این تحقیق بررسی نقش ترویج رسانه ای در گرایش بانک های کشور به حمایت مالی از ورزش بود. روش تحقیق کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه ی این تحقیق را مسئولین حوزه حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی کشور که دارای حمایت مالی ورزشی بوده اند (19 بانک) و در پست های مختلف در بخش های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، تشکیل می دادند. جامعه به طور تمام شمار در تحقیق موردتوجه قرار گرفت که امکان جمع آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. نتایج نشان داد که ترویج رسانه ای جزی اهداف و دستاوردهای بانک ها در حمایت مالی از ورزش است که شامل کدهای اطلاع رسانی و تبلیغ است. از طرفی بانک ها در مسیر حمایت مالی از ورزش نیز با تنگناهای ترویج رسانه ای مواجه اند که مشمول کدهای محدودیت قانونی تبلیغات و اطلاع رسانی و عدم صحه گذاری و همکاری مسئولین و ورزشکاران است. می توان با در نظر گرفتن ترویج رسانه ای به عنوان یکی از اهداف و دستاوردهای حامیان در حمایت مالی از ورزش و تلاش در جهت تقویت آن و نیز درصدد رفع تنگناهای مرتبط با ترویج رسانه ای برآمدن، رابطه ی حمایت مالی را بیش ازپیش تقویت کرد و نیز موجبات ورود دیگر حامیان را به این عرصه فراهم آورد.
۱۸.

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش ایران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۷
ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی بودند که در چهار مرحله دلفی تعداد آنها کاهش یافت.. در این تحقیق از نمونه گیری استفاده نشد و تمام افراد جامعه به طور کل شمار در نحقیق مورد توجه قرار گرفتند. یافته های تحقیق منجر به ارائه تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بر اساس مدل شاین به این قرار گردید: فرهنگ ورزش یعنی مجموعه باورها و مفروضات انسانی مورد انتظار جامعه در ورزش و رفتار بر اساس ارزش ها و هنجارهای مطلوب جامعه شامل رفتار محترمانه با رعایت اخلاق و تکریم فرهنگ سایر ملل و اقوام و ایجاد عادت به ورزش از طریق مدیریت منابع برای خلق شرایط و امکانات ورزش کردن و نمایش نمودهای ملموس زیبایی شناختی و هنرمندانه به عنوان مصنوعات ورزش در جامعه. یافته فوق با چارچوب مدلها و نظریات فرهنگی معروف جهان از ابعاد مختلف همخوانی دارد و علاوه بر آن بر ارزشهای اسلامی-ایرانی نیز توجه داشته و همچنین عامل مدیریت نیز به عنوان رکن مهمی در تعریف لحاظ شده است.
۱۹.

ارزیابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی (1) در دانشگاه های دولتی تهران

کلید واژه ها: ارزیابی دانشجو زمان تربیت بدنی اثربخشی آموزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
زمان یکی از مؤلفه های اثربخشی آموزش در برگزاری درس تربیت بدنی است. هدف تحقیق حاضر بررسی تناسب زمان درس تربیت بدنی عمومی (1) با میزان اثربخشی آموزش این درس و رابطه آن با اثربخشی مؤلفه های آموزش بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود و داده ها به شکل میدانی جمع آوری شد. جامعه تحقیق شامل مربیان و استادان دانشگاه های تهران به تعداد 82 نفر بود که به آموزش درس تربیت بدنی عمومی اشتغال داشتند و به شکل کل شمار در تحقیق حضور یافتند. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأیید روایی و پایایی (77/0=α) استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان زمان اختصاص یافته به درس تربیت بدنی در هر جلسه و در طول ترم تناسبی با محتوا، روش تدریس، اهداف درس و نوع ارزشیابی درس ندارد و تنها با مؤثر بودن بازخور ارائه شده و ارزشیابی پس از هر مبحث درسی تناسب داشت. تدوین محتوا و سرفصل درس تربیت بدنی عمومی باید با توجه به زمان اجرای این درس تناسب یابد و نیز تعداد شرکت کنندگان در هر کلاس محدود شود تا امکان بهره برداری بهتر از کلاس در زمان معین شده و سرفصل های مشخص فراهم شود.
۲۰.

تحلیل محتوای عکسهای روزنامه ایران ورزشی با تاکید بر متغیرهای اجتماعی در سال 1394

کلید واژه ها: تحلیل محتوا روزنامه متغیر اجتماعی عکس ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۴۵
این پژوهش به بررسی تصاویر روزنامه ایران ورزشی با هدف تحلیل محتوای عکس های اجتماعی این نشریه پرداخت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی عکس های نشریه مورد نظر بود. نشریه ایران ورزشی در شش ماهه اول سال 94 مورد بررسی قرار گرفت، 72 نشریه بر اساس نمونه گیری تصادفی منظم به صورت دو هفته آماری انتخاب شدند و در مجموع تعداد 5459 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که عکسهای سوژه های داخلی بیشتر از سوژه های خارجی بود، عکس های خندان بیش از عکس های غمگین و ناراحت بود. عکس های ورزشکاران بیشتر از مسئولین بود. عکس های مردان بیشتر از زنان بود. ورزشکاران با پوشش ورزشی بیشتر از پوشش غیرورزشی در عکسها دیده می شدند و این امر در مورد زنان شدت بیشتری داشت. عکسهای زنان با سوژه غیرورزشی بیشتر از عکسهای دارای سوژه ورزشی بود. در کل، نتایج نشان دهنده انتخاب عکسهای ورزشی در روزنامه ایران ورزشی با محتوای پیامهای اجتماعی و البته سوگیری جنسیتی به نفع مردان بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان