طاهره ازمشا

طاهره ازمشا

مدرک تحصیلی: مربی گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

مقایسه شاخص ها و طراحی الگوی انتخاب سرمربیان حرفه ای فوتبال

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
هدف پژوهش، مقایسه شاخص ها و طراحی الگویی به منظور انتخاب سرمربیان حرفه ای در فوتبال است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 1141 نفر شامل 379 مربی، 210 بازیکن، 38 مدیر، 130 خبرنگار ورزشی و 384 تماشاگر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به صورت تخصیصی تناوبی برآورد شده اند. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی از طریق اظهارنظر استادان دانشگاه و سرمربیان فوتبال، روایی سازه آن با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفته است که مقدار KMO در سطح 73/0 و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در سطح 87/0 برآورد شده است. در تحلیل داده ها از آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی معیارهای انتخاب، از آزمون تحلیل مانوا برای مقایسه دیدگاه های نمونه های آماری و برای مشخص شدن جایگاه تفاوت های آشکارشده در تحلیل مانوا، از تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین دیدگاه نمونه آماری در اولویت بندی شاخص های انتخاب تفاوت وجود دارد و مهم ترین و کم اهمیت ترین شاخص در انتخاب سرمربیان حرفه ای فوتبال به ترتیب مهارت های فنی و سابقه ورزشی به عنوان بازیکن فوتبال است.
۲.

تدوین نظام نامه اخلاقی ورزشکاران کشتی جهموری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۴۳۱
هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین نظامنامه اخلاقی ورزشکاران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری تحقیق را اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، کشتی گیران استان های صاحب سبک، اعضای فدراسیون و پیشکسوتان کشتی تشکیل داده اند که نمونه آماری از روش هدفمند و در دسترس برابر با 117 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 51 سوالی محقق ساخته با 9 عامل بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 947/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیع های فراوانی و درصدی استفاده شد. برای بررسی وضعیت سؤالات، عامل ها و مفهوم از آزمون t تک نمونه ای و همچنین برای الویت بندی سؤالات و عامل ها از آزمون فریدمن و برای مقایسه سوالات، عامل ها و مفهوم نظامنامه اخلاقی از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. از نرم افزار SPSS24 و نیز PLS جهت تحلیل عاملی به شیوه معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده گویه های همه ابعاد مفهوم نظامنامه اخلاقی در سطح اطمینان 95 % معنادار شده اند و در اندازه گیری سازه های خود سهم معناداری را ایفا کرده اند و از میان ابعاد عوامل مؤثر بر تدوین نظام اخلاقی به ترتیب ابعاد عدالت، کرامت انسانی و احترام بالاترین الویت را داشتند.
۳.

ارائه مدل کارآفرینی استراتژیک برای دست یابی به مزیت رقابتی درهیئت های ورزشی استان خوزستان

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی هیئت های ورزشی استان خوزستان بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، پژوهش کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل رئیس هیئت های ورزشی، نائب رئیس هیئت های ورزشی، کمیته اجرایی و ورزشکاران نخبه (80 نفر) در سال های 1395-1394 بود. نمونه آماری به صورت تمام شمار بود. برای بررسی روایی و پایایی سازه ای و همچنین، ارائه مدل از نرم افزار پی .آل. اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مزیت رقابتی تحت تأثیر اثرهای غیرمستقیم فرهنگ کارآفرینانه به میزان 06/0 و رهبری کارآفرینانه به میزان 01/0، ازطریق متغیر میانجی اداره استراتژیک بود. این درحالی بود که متغیر میانجی اداره استراتژیک، ذهنیت کارآفرینانه را به مزیت رقابت، به صورت مثبت میانجی گری نمی کند؛ درنتیجه، با توجه به عدم تأثیر مستقیم کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی و تأثیر مستقیم آن ازطریق اداره استراتژیک منابع، می توان گفت که ابعاد کارآفرینی به خودی خود ایجاد مزیت رقابتی نمی کنند؛ بلکه، زمانی موجب مزیت می شوند که هیئت های ورزشی ازطریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه، منابع استراتژیک را با خلاقیت و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی برای خود کنند.
۴.

بررسی وجود تفاوت در تعارض سازمانی و ابعاد آن بر اساس جنسیت در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران

کلید واژه ها: جنسیت وزارت ورزش و جوانان ابهام و تضاد نقش سیستم ارزیابی و پاداش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
 2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۶۲۴
پژوهش حاضر به بررسی وجود تفاوت در تعارض سازمانی بر اساس جنسیت در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع آمیخته که به شکل کیفی- کمی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در مرحله دلفی، 25 نفر از افراد متخصص در حوزه مدیریت ورزشی کشور و در معادلات ساختاری، جامعه شامل 75 نفر از مدیران و معاونین و 732 نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان را تشکیل می داد که نمونه 75 نفر به روش سرشماری و مطابق جدول کرجسی مورگان 232 نفر انتخاب شد. گام اول پژوهش، کیفی به روش دلفی که شامل مطالعات مقالات، اسناد و مصاحبه های همراه با پرسشنامه و گام دوم شامل معادلات ساختاری بوده است. نتایج تحقیق دلفی نشان داد که 10 منبع تعارض سازمانی شناسایی شدند که عبارت اند از: اهداف ناسازگار، تمایز، ابهام و تضاد نقش، مسائل ارتباطات، قوانین مبهم، تعارض اختیارات، سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ، فشارهای روانی محیط، تضادهای وظیفه ای، نقص در سیستم اطلاعاتی سازمان. نتایج تحقیق نشان داد، به جز (ابهام و تضاد نقش، مسائل ارتباطات و سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ) برای ارزیابی تعارض سازمانی و ابعاد آن تفاوت معناداری بین میانگین آن بر اساس جنسیت وجود نداشته است، به عبارت دیگر دیدگاه زنان و مردان در ارتباط با میزان مناسب بودن تعارض سازمانی و ابعاد آن یکسان بوده است.
۵.

بررسی رابطه بین پایبندی به اخلاق ورزشی و انسجام گروهی تیم های ورزشی بانوان

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
این پژوهش با هدف تاثیر پایبندی به اخلاق ورزشی بر انسجام گروهی تیم های بسکتبال و فوتسال بانوان شهرستان اهواز صورت پذیرفت. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی تیم های بانوان ورزشکار بسکتبال و فوتسال شهرستان اهواز می باشد. که از این بین تعداد 118نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه، اطلاعات فردی و برای سنجش اخلاق ورزشی از پرسشنامه (ITCSQ) دیودسون و همکاران (2006) و همچنین برای اندازه گیری میزان انسجام گروهی تیم های ورزشی از پرسش نامه وید مایر و براولی (1985) بر اساس مدل ادراکی کارون (1982) استفاده شد. برای تجریه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS به بررسی و آزمودن فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد پایبندی به ارزش های اخلاقی با ضریب همبستگی 25/0 با انسجام گروهی تیم های ورزشی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که ارزش های اخلاقی ورزشکاران با مقدار ضریب مسیر89/0 و نسبت بحرانی(CR)69/3 بر انسجام گروهی تاثیر دارد. واژه های کلیدی
۶.

تعیین عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برندهای ورزشی داخلی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری

کلید واژه ها: آگاهی از برند وفاداری کیفیت ادراکی آمیخته بازاریابی ارزش ویژه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برندهای ورزشی داخلی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بود. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. 210 نفر از ورزشکاران نخبه شهر اهواز با استفاده از نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند (N=450). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی آن توسط تعدادی از استادان صاحب نظر در این حوزه مورد سنجش قرار گرفت و پایایی آن 89/0 محاسبه شد. برای تحلیل توصیفی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل استنباطی داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS بهره گرفته شد. تأثیرگذارترین مسیر مدل تحقیق تأثیر کیفیت ادراک شده بر وفاداری به برند با ضریب مسیر 91/0 بود. نتایج نشان داد که آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترویج) بر سه بعد ارزش ویژه برند (آگاهی/تداعی از برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) تأثیرگذارند و این سه بعد بر همدیگر و بر ارزش ویژه برند نیز تأثیر می گذارند. بنابراین محصول باکیفیت، قیمت مورد انتظار، تبلیغات وسیع تر و مکان های توزیع مناسب هر کدام سهم فزاینده ای در بالا بردن ارزش ویژه برندهای ورزشی داخلی دارند.
۷.

رتبه بندی عوامل تسهیل کننده مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعالیت بدنی به روشTOPSIS

کلید واژه ها: سالمند ورزش فعالیت بدنی تاپسیس عوامل تسهیل کننده

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۵۰۳
هدف از این تحقیق، رتبه بندی عوامل تسهیل کننده مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بود. تحقیق توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده ها، به روش پیمایشی-میدانی انجام گرفت. جامعه آماری کلیه سالمندان شهر اهواز در سال 1393 بودند که 383 نفر به عنوان نمونه برآورد شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش روایی آن از روایی تشخیصی با استفاده از شاخص AVE استفاده شد که حداقل آن برای سازه های پرسشنامه، 67/0 محاسبه شد. برای تعیین پایایی از شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد که حداقل مقدار آن 86/0 به دست آمد. آلفای کرونباخ 91/0 حاکی از پایایی ابزار تحقیق بود. در نهایت برای رتبه بندی عوامل تسهیل کننده مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعالیت های بدنی از مدل تاپسیس استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه سالمندان در بین مؤلفه های تسهیل کننده مشارکت در فعالیت های بدنی، مؤلفه محیطی و امکاناتی با وزن (8548/0Ci =) بیشترین اهمیت و مؤلفه مالی و اقتصادی با وزن (4479/0Ci = ) کمترین اهمیت را دارند. با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندان و نتایج این تحقیق، به نظر می رسد از طریق توجه بیشتر و درک عمیق آموزش دهندگان و دیگر متخصصان سلامت در طراحی برنامه های مداخلاتی مناسب، می توان مشکلات فعالیت بدنی سالمندان را کاهش داد.
۸.

تأثیر سطوح خرد و کلان بر مشارکت ورزشی با استفاده از مدل های چندسطحی

کلید واژه ها: مشارکت ورزشی مدل های چندسطحی زیرساخت های ورزشی سطوح خرد و کلان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۶۳۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های سطوح خرد و کلان بر مشارکت ورزشی می باشد. این ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع مطالعات کﺎرﺑﺮدی بوده و ﺑﻪ روش ﻣیﺪاﻧی انجام شده است. جامعه آماری اول آن را کلیه سالن های ورزشی چند منظوره، استخرها و زمین های چمن متعلق به اداره ورزش و جوانان شهر اهواز و سایر ادارات دولتی به ﺗﻌﺪاد 99 ﻣﻮرد تشکیل داد و جامعه آماری دوم نیز شامل تمامی افرادی که از این اماکن ورزشی استفاده می کردند به تعداد 66135 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری دو جامعه با بهره گیری از جدول مورگان به ترتیب برابر با 86 مکان ورزشی و 384 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی و مدل تحلیل واریانس یک طرفه با اثرات تصادفی در نرم افزار اچ ال ام شش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که در سطح خرد مربوط به زیرساخت های ورزشی، مؤلفه های اطلاع رسانی و سرویس دهی، بهداشت و نگه داری، طراحی پارکینگ، زیبایی شناختی، ایمنی، نظارت و کنترل، هم جواری و مکان یابی و دسترسی به مجموعه های ورزشی بر مشارکت ورزشی افراد اثرگذار می باشد. در شاخص های فردی نیز در سطح خرد به ترتیب درآمد افراد و سطح تحصیلات، و در سطح کلان، استخرها و سالن های چند منظوره ورزشی مهم ترین متغیرها برای مشارکت ورزشی می باشند. به طور کلی و با توجه به یافته های پژوهش مشخص می شود که در سطح کلان با افزایش زیرساخت های ورزشی و در سطح خرد با بهبود سطح تحصیلات و درآمد افراد، مشارکت ورزشی آن ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
۹.

تأثیر زیرساخت های ورزشی و ویژگی های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از مدل چندسطحی (HLM)

کلید واژه ها: مدل چند سطحی مشارکت ورزشی زیرساخت های ورزشی ویژگی های دموگرافی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۵۵۵
هدف این تحقیق، بررسی تأثیر زیرساخت های ورزشی و ویژگی های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از مدل HLM بود. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع کﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ روش ﻣیﺪاﻧی اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. جامعه ی آماری اول کﻠیه ی سالن های ورزشی چند منظوره، استخرها و زمین های چمن که متعلق به اداره ی ورزش و جوانان شهر اهواز و سایر ادارات دولتی است کﻪ ﺗﻌﺪاد آن 99 ﻣﻮرد ﺑﻮده و جامعه آماری دوم؛ تمامی افرادی که از این اماکن ورزشی استفاده می نمایند، که 66135 نفر برآورد شد. نمونه ی آماری دو جامعه با بهره گیری از جدول مورگان به ترتیب 86 اماکن و 384 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و در سه بخش ویژگی های دموگرافی افراد، معیارها و استاندارد های اماکن ورزشی و مشارکت ورزشی(87/0= α) تنظیم گردید. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آمار توصیفی و آمار استنباطی مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی و مدل تحلیل واریانس یک طرفه با اثرات تصادفی در نرم افزار HLM6 استفاده شد. نتایج نشان داد بین معیارهای همجواری و مکان یابی، دسترسی، بهداشت و نگهداری و زیبایی شناختی مجموعه های ورزشی با مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با افزایش زیرساخت های ورزشی و افزایش سطح تحصیلات و درآمد افراد مشارکت آنان نیز بیش تر خواهد شد. مشخص گردید که جزء خطاهای سطح خرد و سطح کلان به ترتیب برابر 1.181 و 0.951 می باشد، به عبارتی یعنی تغییرات مشارکت ورزشی افراد در سطح یک بیش تر از سطح دو است.
۱۰.

ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بوده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان در سال94-1393 (145نفر) بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان ( 120نفر)، به صورت تصادفی ساده تعیین شده است. ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسش نامه استاندارد رهبری اصیل اولیو(2007)، و اعتماد سازمانی کامینگز (1996)بود، روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه مورد تایید قرارگرفت و پایایی آنها از طریق مطالعه مقدماتی به تعداد (30 نفر از آزمودنیها) مورد بررسی قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0و 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و گام به گام)، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری اصیل و اعتماد سازمانی ارتباط 59/0 وجود دارد، همچنین نتیجه رگرسیون گام به گام نشان داد رهبری اصیل 37/0 از تغییرات اعتماد سازمانی را پیش بینی و تبیین می کند. رهبران اصیل از طریق تبادلات اجتماعی مثبت با پیروانشان ممکن است باعث شوند کارکنان با علاقه و شور بیشتری کار کنند و احساسات مثبت بیشتری را نیز تجربه کنند. رﻫﺒﺮان اﺻیﻞ ﺑﻪ وﺳیﻠﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻮدن، رو راﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎ کﺎرکﻨﺎن، ﺗﺼﻤیﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی اﺧﻼﻗی دروﻧی ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺤﻠیﻞ واﻗع گرایﺎﻧﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام کﺎرکﻨﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣی ﺑﺮﻧﺪ.
۱۱.

شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعالیت های بدنی با استفاده از مدل TOPSIS و تدوین راهبردهای آموزشی و مداخلاتی مناسب

کلید واژه ها: لیزرل سالمند فعالیت بدنی تاپسیس بازدارنده

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۶۰۸
هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بود.این تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده ها، پیمایشی-میدانی است. ابزار جمع آمری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که با بررسی چهارچوب نظری تحقیق 39 معرفه شناسایی و در شش دسته ی کلی طبقه بندی شدند. .جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر اهواز در سال1393بودند. حجم نمونه به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کو کران 383نفر تعیین شد. (383n=).مدل ضرایب معنادار t برای بررسی معناداری رابطه بین معرفه ها و مؤلفه های مربوطه با استفاده از نرم افزار لیزرل ارائه شده است.با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری در مدل بالاتر از 96/1 و نتایج تمامی معرفه ها در نظر گرفته شده برای مؤلفه های مربوطه دارای همبستگی بالای4/0بود ، در نهایت روایی مؤلفه های اندازه گیری پرسشنامه در سطح 05/0 و پایایی 91%تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تاپسیس استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ،از دیدگاه سالمندان در بین مؤلفه های بازدارنده ،مؤلفه فرهنگی و اجتماعی با وزن(0.0146) بالاترین رتبه و مؤلفه فردی و شخصیتی با وزن(0.0209) پایین ترین رتبه از مؤلفه های بازدارنده مشارکت در فعالیت بدنی را به خود اختصاص داده است.با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندان و با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که توجه بیشتر و درک عمیق آموزش دهندگان و سایر متخصصین سلامت در طراحی برنامه های مداخلاتی مناسب می توان مشکلات ورزش و فعالیت بدنی سالمندان را کاهش داد.
۱۲.

ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن های چندمنظوره ورزشی و رابطه آن با وقوع آسیب های ورزشی

کلید واژه ها: چک لیست تجهیزات ورزشی تأسیسات ورزشی مجموعه ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
هدف تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن های چندمنظوره ورزشی شهر اهواز و رابطه آن با وقوع آسیب های ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود که جامعه آماری آن کلیه سالن های چندمنظوره ورزشی(43N=) و همچنین استفاده کنندگان از آنها(4300N=) بود. به دلیل تعداد کم سالن ها ، از طریق روش سرشماری اندازه نمونه با اندازه جامعه برابر در نظر گرفته شد ولی اندازه نمونه استفاده کنندگان از طریق جدول مورگان354 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد شد. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست و پرسشنامه محقق ساخته آسیب های ورزشی بود. روایی ابزار تحقیق توسط تعدادی از اساتید تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای چک لیست و پرسش نامه به ترتیب81/0 و 87/0برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده گردید. نتایج نشان داد سالن های ورزشی چندمنظوره در مولفه مربوط به ایمنی سازه ها و تأسیسات ورزشی9/47 درصد ایمنی، در مولفه مربوط به ایمنی جایگاه تماشاچیان و سکوها و پوششها 4/47 درصد ایمنی و در مولفه مربوط به ایمنی تجهیزات و لوازم ورزشی 9/63 درصد ایمنی را دارا هستند. همچنین6/47 درصد از بعد بهداشتی از مطلوبیت برخوردارند. بین وقوع آسیب های ورزشی با ایمنی تأسیسات، ساخت و ساز اماکن ورزشی (002/0=p)، ایمنی جایگاه تماشاچیان، سکوها و پوشش ها(001/0=p)، ایمنی تجهیزات و لوازم ورزشی(001/0=p) و مولفه بهداشتی اماکن ورزشی(001/0=p) رابطه معنادار معکوس وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مسئولین با در نظر گرفتن تمهیداتی مانند استفاده از نظرات متخصصین تربیت بدنی در ساخت مجموعه های ورزشی و نظارت در تهیه تجهیزات ورزشی درصدد ارتقاء سطح ایمنی اماکن ورزشی باشند.
۱۳.

تأثیر شاخص های همجواری و دسترسی به مکان های ورزشی بر میزان مشارکت ورزشی (مطالعه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۶
هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های همجواری و دسترسی به مکان های ورزشی بر میزان مشارکت ورزشی به تفکیک مناطق هشت گانه شهر اهواز بود. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع کﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ روش ﻣیﺪاﻧی اﺟﺮا ﺷﺪ. جامعه ی آماری اول کلیه ی سالن های ورزشی چند منظوره، استخرها و زمین های چمن مناطق هشت گانه شهر اهواز که متعلق به اداره ی ورزش و جوانان شهر اهواز و سایر ادارات دولتی بود کﻪ ﺗﻌﺪاد آن 99 ﻣﻮرد ﺑﻮده و جامعه آماری دوم، تمامی افرادی که از این اماکن ورزشی استفاده می نمایند، که 66135 نفر بود. نمونه ی آماری دو جامعه با بهره گیری از جدول مورگان به ترتیب 86 مکان ورزشی و 384 به تناسب تعداد اماکن ورزشی و جمعیت هر منطقه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و در سه بخش ویژگی های فردی، شاخص های همجواری، دسترسی و مشارکت ورزشی (87/0= α) تنظیم گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی در نرم افزار HLM6 استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های همجواری و دسترسی به مجموعه های ورزشی و همچنین تعداد اماکن ورزشی بر میزان مشارکت ورزشی افراد اثرگذار هستند و ضریب اثرگذاری در مناطق چهار و دو بیشتر از سایر مناطق و در مناطق شش و پنج کمتر از دیگر مناطق است. به طور کلی و با توجه به یافته های این پژوهش، هرچه امکانات و زیرساخت های ورزشی بیشتر، مناسب تر و با استانداردهای بهتری در زمینه دسترسی و همجواری در اختیار شهروندان قرار گیرد، میزان مشارکت ورزشی آنان، افزایش پیدا خواهد کرد.  
۱۴.

طراحی و تدوین شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

کلید واژه ها: تیم ملی فوتبال ایران شاخص های مربیگری مربیان فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و تعیین درجه اهمیت این شاخص ها می باشد که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش را 627 نفر شامل: 379 مربی، 210 بازیکن و 38 مدیر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به صورت تخصیصی تناوبی برآورد شده اند. ابزار گرد آوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی، صوری و سازه آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در سطح (87/0) برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دیدگاه مدیران، مربیان و بازیکنان در مورد شاخص های انتخاب تفاوت وجود دارد و شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از دیدگاه کل نمونه آماری به ترتیب شامل: مهارت های فنی، ویژگی های شخصیتی، مهارت های ارتباطی و اجتماعی، مهارت های مدیریتی، ویژگی های فردی، مهارت های روان شناختی، دیدگاه های مربیگری، سوابق مربیگری و سوابق ورزشی به عنوان بازیکن فوتبال می باشد.
۱۵.

تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه ها: تربیت بدنی داوطلبان عوامل انگیزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۷۹۰
راه یابی به دانشگاه به عنوان مکانی برای آموختن دانش، برای پیشرفت جامعه، جوانان و خانواده امری ضروری به نظر می رسد که در این راستا توجه به انگیزه داوطلبان برای ورود به دانشگاه از اهمیت ویژه ا ی برخوردار می باشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد.جامعه آماری پژوهش، کلیه داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1390 از سه استان خوزستان، ایلام و لرستان بودند که برای انجام آزمون عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، در دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت کرده بودند (1310=N). حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان، 302 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 24 سوال بود استفاده گردید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل شغلی، مهم ترین عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. همچنین بین دیدگاه داوطلبان دختر و پسر در مورد عوامل فردی، تفاوت معناداری مشاهده شد؛ اما در عوامل اجتماعی و شغلی، تفاوت معناداری مشاهده نگردید. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت توجه به انگیزه های داوطلبان برای ورود به دانشگاه امری ضروری می باشد؛ زیرا با مورد توجه قرار دادن آن ها می توان میزان کارآیی و اثربخشی دانشجویان را در آینده افزایش داد.
۱۶.

بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت بدنی

کلید واژه ها: توانمندسازی آموزش ضمن خدمت دبیران تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۶۴۴
توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک­های مؤثر برای استفاده بهینه از ظرفیت­ها و توانایی های آنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره­های آموزش ضمن­خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت بدنی شهر اهواز بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی زن و مرد در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهر اهواز در سال تحصیلی 1390 بودند (n=398). نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی خوشه­ای تعیین شد(n=200). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ویژگی های فردی و پرسشنامه تعدیل یافته توانمندسازی نادری(1386) بود. روایی سازه از طریق تحلیل عاملی (0/88) و پایایی از طریق آلفا کرونباخ (0/98 ) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون یومن ویتنی، تحلیل رگرسیون چندگانه) انجام شد (0/05=α). نتایج تحقیق نشان داد به طورکلی بین دوره های آموزش­ضمن­خدمت با توانمندسازی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در مورد میزان افزایش توانمندسازی بر اثر دوره های آموزش ضمن خدمت تفاوت معناداری مشاهده شد که این میزان در میان دبیران زن بیشتر از دبیران مرد بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد از میان دوره­های مختلف آموزش ضمن خدمت، دوره های تخصصی پیش­بینی کننده قویتر برای توانمندسازی دبیران تربیت بدنی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان