عبدالمهدی نصیرزاده

عبدالمهدی نصیرزاده

مدرک تحصیلی: استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

تبیین الگوی ارتباطی کیفی مهارت های عملکرد و مدیریتی داوران کشتی با شاخص های شخصیتی آنان

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
مقدمه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین الگوی ارتباطی کیفیت مهارت های عملکرد و مدیریتی داوران کشتی با ویژگی های شخصیتی آنان می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش از جامعه کمیته داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در فصل 97-96 تعداد 160 داور به طور تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها بصورت میدانی از پرسشنامه شخصیتی نئو، کاستا و مک کری (1992) در مقیاس پنج طیفی لیکرت استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک آزمون های t تک نمونه ای، رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و پی ال اس، انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ کل ویژگی های شخصیتی 83/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل عملکرد 86/0 گزارش شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی داوران کشتی می تواند پیش بین مناسبی برای عملکرد آنان باشد. و از بین مؤلفه های ویژگی های شخصیتی متغیرهای سازگاری و وظیفه شناسی دارای همبستگی بالا با عملکرد و پایین ترین رابطه بین روان نژندی و عملکرد وجود داشت. همچنین یک رابطه مثبت بین انعطاف پذیری و کیفیت قضاوت مشاهده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین مؤلفه های شخصیت و کیفیت و اثربخشی قضاوت داوران رابطه معناداری وجود دارد. دلیل این رابطه نیز می تواند بواسطه تفاوت محیط ورزش با سایر محیط های فعالیتی و عوامل تأثیرگذار بر آن باشد.
۲.

موانع و چالش های بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
این پژوهش با هدف موانع و چالش های بازاریابی ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل مدیران اداره کل تربیت بدنی، معاون، اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی فعال در زمینه تدوین استراتژی و رؤسای ادارات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان های سراسر کشور بودند؛ که جمعاً برابر 50 نفر بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 55 سؤال است که پس از تأیید روایی و پایایی (91/.) توزیع گردید. داده های پرسشنامه توسط نرم افزاز SPSS نسخه 16 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رتبه بندی فریدمن در سطح معناداری 5./. و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در وضعیت کنونی دارای 10 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید مواجه است. تشکیل واحد بازاریابی، عدم شناخت کافی از فرایند برنامه ریزی بازاریابی دانشگاه در میان کارکنان، توجه به نقش حامیان مالی در برنامه ریزی ورزش دانشجویی و عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشجویی بالاترین میزان اهمیت را دارند. نتایج نشان داد برخی از موانع و چالش ها همچون، نداشتن سایت ها و نشریات تخصصی، عدم پوشش رسانه ای، نداشتن برنامه راهبردی بازاریابی، ضعف در جذب حامیان مالی، کمبود جلسات دانشگاه با سازمان های فعال بازاریابی از اهم چالش هایی است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
۳.

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۴۸
موضوع اشتغال به ویژه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی مهم ترین چالش کشور در دهه پیش رو است؛ ازاین رو، شناسایی و پرورش ویژگی های مربوط به کارآفرینی به خصوص در دانش آموختگان رشته تربیت بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی بود. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و ازنوع اکتشافی بود که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموختگان تربیت بدنی 11 دانشکده تربیت بدنی کشور طی سال های 87-1382 بود که در زمان مطالعه تعداد دانش آموختگان 4235 نفر بود. با توجه به دستور برآوردحجم نمونه، شمار آماری 200 نفر به دست آمد. در این پژوهش، برای برآورد اعتبار پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ که برابر با 887/0 بود، استفاده شد. این پرسش نامه برپایه عوامل شناسایی شده مؤثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی در پیشینه پژوهش و دیدگاه صاحب نظران وکارشناسان فراهم شده است؛ بنابراین، روایی آن خودبه خود تأیید می شود. در این پژوهش، با بررسی مطالعات مشابه و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران با روش دلفی، عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی در شش بعد روان شناختی، جمعیت شناختی، تحصیلی، مدیریتی، محیطی و صلاحیت های حرفه ای شناسایی شد و با استفاده از روش های آماری تأثیرگذاری این عوامل تأیید شد و در پایان نیز پیشنهادهایی براساس تحلیل های انجام شده ارائه گردید.
۴.

تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی ایران

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۴۶
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی برای فدراسیون ورزش های همگانی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع کمی - کیفی که از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را، اعضای هیئت رئیسه و شورای راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی و روسای کمیته ها و انجمن های فدراسیون ورزش های همگانی و روسای هیئت های ورزش های همگانی کل استان های کشور و نخبگان و کارشناسان مدیریت و بازاریابی ورزشی به تعداد 65 نفر تشکیل دادند.با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار استفاده شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات فردی و تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت فدراسیون ورزش های همگانی به صورت باز و بسته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید تاییدو پایایی نیز از ضریب آلفا کرونباخ (0.95 )به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ز آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی و آزمون فریدمن استفاده شد.همچنین برای تدوین استراتژی فدراسیون ورزش همگانی از تحلیل SWOT استفاده گردید. بر اساس نتایج و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی مشخص گردید جایگاه راهبرد بازاریابی فدراسیون ورزش های همگانی در منطقه WO قرار دارد. با توجه به این نتایج بایستی اذعان کرد که این این شرایط حاکی از به کارگیری راهبردهای محافظه کارانه و نزدیک به ناحیه تهاجمی درعرصه عمل می باشد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل SWOT استراتژی های بازاریابی فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید.
۵.

ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه های فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه های استقلال و پرسپولیس)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۷
فوتبال بخش عمده ای از صنعت ورزش در جهان است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ورزش و جامعه در جهان اثرات زیادی برجای گذاشته است. فعالیت های یک صنعت معین، جلب سود و دفع زیان است. مناسبات پیچیده در مقوله های مدیریت، تجارت و اقتصاد بر تقویت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجری استوار است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی است. برای این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی به مصاحبه های عمیق با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پرداخته شد. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها منجر به ارایه قوت ها (7 مورد) ، ضعف ها (15 مورد)، فرصت ها (7 مورد)، تهدیدها (15 مورد) و راهبردهای (20 مورد) واگذاری باشگاه های فوتبال گردید. بررسی ها نشان دادند که واگذاری باشگاه های فوتبال به بخش خصوصی در شرایط موجود، تقریباً محکوم به شکست است. مهمترین تهدید برای واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی عدم برخورداری از مؤلفه های درآمدزایی می باشد.  
۶.

تدوین راهکارهای اجرایی استراتژی های اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان با رویکرد روش کارت امتیازی متوازن

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازنBSCاجرای استراتژیاداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۵۲۰
هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل اجرایی استراتژی اداره کل ورزش کرمان با رویکرد BSC بود. جامعه آماری این پژوهش 30نفر متشکل از استادان تربیت بدنی آموزش عالی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، مدیران عامل باشگاه های حاضر در لیگ برتر و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی بودند که از بین آنها برای بخش کمّی 22 نفر و در بخش کیفی 8 نفر به طور هدفمند برای نمونه تحقیق انتخاب شدند.برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 15نفر از متخصصان رشته مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب (82/0=α) به تأیید رسیدکه از نظر آماری در حد قابل قبول و بالایی پذیرفته شده است. در بخش کیفی نیز از مصاحبه کیفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد و در بخش کمّی از آزمون مجذورکای، کلموگروف اسمیرنف و آلفای کرونباخ به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که اداره کل ورزش کرمان دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، 14 استراتژی در منظرهای مختلف، 29 هدف استراتژیک، 84 سنجه و 112 اقدامات و ابتکارات می باشد. در نهایت می توان نتیجه گرفت به دلیل ارتباط بین چشم انداز و استراتژی ها با اهداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات اداره کل ورزش استان کرمان در منظرهای مختلف، علاوه بر اجرای استراتژی، قابلیت ایجاد زمینه تحقّق اهداف بلندمدّت این سازمان را دارد.
۷.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان

کلید واژه ها: راهبرداستان کرمانورزش همگانیتوسعة ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۵۴۷
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان است. نمونة آماری پژوهش، 30 تن (22 مرد و 8 زن) از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی، مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی، مدیرعامل­های باشگاه­های حاضر در لیگ­های برتر کشور و دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی استان بودند که در زمینة فعالیت­های ورزشی نقش داشتند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامة محقق­ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب­نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (91 درصد) تأیید شد. پرسشنامه مشتمل بر 47 سؤال رتبه­بندی­شده در زمینة بررسی قوت­ها، ضعف­ها و تهدیدهای ورزش همگانی استان کرمان بود. داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه­وتحلیل شد. همچنین پس از تجزیه­وتحلیل قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی استان کرمان، محرز شد که ادارة کل تربیت استان کرمان در زمینة ورزش همگانی در موقعیت WT قرار دارد که باید از راهبرد تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده کند. در نهایت، براساس تحلیل­های راهبردی به تدوین برنامة راهبردی ادارة کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات آن شامل بیانیة چشم­انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت، راهبرد و برنامه­های عملیاتی ورزش همگانی استان کرمان بود.
۸.

ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: کارآفرینیمدیران کارآفرینمدیران ادارات کل تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی می­باشند. از این روی شناسایی و پرورش ویژگی­های مربوط به کارآفرینی به خصوص در مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت بدنی ایران می­باشد.این پژوهش توصیفی- پیمایشی و بصورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 397 نفر مدیران ادارات کل تربیت­بدنی استان­ها و شهرستان­های کشور در سطوح مختلف سلسله مراتبی بوده که از این تعداد 169 نفر با استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام این پژوهش از یک پرسشنامه­ استاندارد که توسط سازمان کانادایی متنوع سازی اقتصاد غرب5(2007) منتشر شده بود و شامل 75 سوال 4 گزینه­ای در طیف لیکرت، استفاده شده است .یافته­ها نشان می­دهد؛ متغیرهای جاه­طلبی(اعتماد به نفس) و استقلال­طلبی مدیران تربیت بدنی بسیاربالا، متغیر مخاطره­پذیری بالا و متغیرهای رهبری، انگیزش و پایداری کمتر از حد متوسط است. شاخص کارآفرینی به مفهوم کلی در در بین مدیران ادارات کل تربیت بدنی به مقدار 58/2 کمی بیش ازحد متوسط (5/2) است، که حاکی از استقرار وضعیت متوسطی از کارآفرینی است. بنابراین برای اعتلای کارآفرینی، پرورش ویژگی­های شخصیتی مدیران ضرورت دارد.
۹.

طراحی و تبیین مدل اجرایی استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازناهداف استراتژیکاهداف کمیسنجهابتکارات منظرفدراسیون کشتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۵۶۶
هدف از انجام پژوهش طراحی و تدوین مدل اجرای استراتژی فدراسیون با رویکرد BSC بود. جامعه آماری پژوهش 90 نفر از اعضای مجمع عمومی فدراسیون ، متخصصین و خبرگان آشنا به امور فدراسیون بودند که از بین آنها برای بخش کمی 79 نفر و در بخش کیفی 11 نفر به طور هدفمند برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعت مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تایید متخصصین قرار گرفت ، پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و در نهایت پایایی آن با ضریب 83/0 به تایید رسید. در بخش کیفی نیز از مصاحبه کیفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کمی از آزمون مجذورکای، آزمون کلموگروف اسمیزنف و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی از روش استقراء منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که فدراسیون کشتی دارای چهار منظر مالی، مشترس، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و 16 هدف استراتژیک (4 هدف در منظر مالی، 5هدف در منظر مشتری، 3هدف در منظر فرآیندهای داخلی،4هدف در منظر یادگیری و رشد)،45 سنجه در منظرهای مختلف ( به ترتیب 10، 30، 7، 18 سنجه در منظرهای مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی ، یادگیری و رشد) ، 98 اقدامات و ابتکارات دارد. همچنین در مدل اجرای استراتژی فدراسیون کشتی نیز روابط علت و معلولی بین منظرها و برخی اهداف استراتژیک وجود دارد. در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف ، سنجه ها، اهداف کمی و ابتکارات و اقدامات به دست آمده، به دلیل ارتباط بین چشن انداز و استراتژی ها با اهداف استراتژیک، سنجه ها و ایتکارات فدراسیون در منظرهای مختلف، قابلیت ایجاد زمینه اجرای استراتژی های فدراسیون را دارند.
۱۰.

طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان

کلید واژه ها: استراتژیاستان کرمانورزش همگانیتحلیل SWOT

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر از (اساتید تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی، مدیران کل تربیت بدنی، مدیرعامل های باشگاه های حاضر در لیگ های برترکشور و دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی استان) که در زمینه فعالیت های ورزش همگانی و قهرمانی نقش داشته اند می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی و تحلیل swot استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقَق سا خته ای که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا=91/0) تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان داد اداره کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی در وضعیت کنونی دارای 8 قوت و 16 ضعف است و با 9 فرصت و 14 تهدید مواجه می باشد. ساخت و احداث ایستگاه های تندرستی در پارک ها، حضور جامعه جوان در ورزش همگانی، عدم توسعه فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه، نداشتن برنامه کوتاه مدت و بلندمدت، عدم استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در ورزش های همگانی، تأکید تعالیم دینی و پزشکان به امر پرداختن به ورزش، هزینه کمتر امکان دسترسی بیشتر به ورزش همگانی نسبت به سایر ورزش ها، بالابودن نرخ بیکاری و اعتیاد در استان،کمبود سرانه فضای سبز در استان، نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی و کاهش اوقات فراغت مردم استان به دلیل مشکلات معیشتی از جمله این عوامل بودند. نتایج تحقیق پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی استان محرز شد که اداره کل تربیت استان کرمان در زمینه ورزش همگانی در موقعیت WT قرار دارد که می بایستی از استراتژی تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده نماید. و در نهایت، براساس تحلیل های استراتژیک به تدوین برنامه استراتژیک اداره کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات استراتژیک آن شامل چشم انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت، استراتژی و برنامه های عملیاتی ورزش همگانی استان کرمان بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان