بهمن عسگری

بهمن عسگری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

Sport JourQual: A Scale for Measuring the Service Quality in Sport Journals(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: service quality scientific journals response speed updating trustworthiness

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 890
The purpose of this study was to develop a scale for measuring the service quality in sport scientific journals. A mixed approach was conducted to fulfill the research objectives. In qualitative phase 15 sport paper writer were interviewed and in quantitative phase, 357 sport researchers were studied through systematic random sampling. The face and content validity of the scale was confirmed by 15 experts and the final questionnaire of the scientific journals service quality was provided to 29 subjects. 26 items were ranked in five factors (accountability speed, executive structure, trustworthiness, employees and updating) based on exploratory factor analysis with orthogonal rotation. Cronbach's alpha, KMO, Bartlett Test and confirmatory factor analysis were used by SPSS and LISREL for data analysis. It is worth noting that the results of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient (0.91) supported the five-factor structure of JourQual scale and confirmed its validity and reliability.
۲.

ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی و رضایتمندی پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات مجلات علمی - پژوهشی پژوهشگران علوم ورزشی رضایتمندی پژوهشگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 15
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی و رضایتمندی پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. همچنین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 345 پژوهشگر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه های پژوهشگرساخته کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی و رضایتمندی پژوهشگران به عنوان ابزار گردآوری داده ها به کار رفتند که روایی آن ها تأیید شد و پایایی آن ها به ترتیب برابر با 91/0 و 94/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب  همبستگی  پیرسون  و  مدل معادلات  ساختاری ) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران داشت. همچنین مؤلفه های سرعت پاسخ گویی، ساختار اجرایی، اعتمادپذیری و روزآمدی تأثیر معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران داشتند و تنها مؤلفه کارکنان تأثیر معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران نداشت. براساس نتایج این پژوهش، افزایش کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی به رضایتمندی پژوهشگران منتج می شود که می تواند پیامدهای مثبتی ازجمله دریافت مقالات باکیفیت را برای مجله به همراه داشته باشد.
۳.

پیش بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی های المپیک براساس عملکرد گذشته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی عملکرد ورزشی رویداد چندورزشی مدال های کسب شده بازی های المپیک ورزش آسیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 756
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی های المپیک بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی های المپیک موفق به کسب مدال شده اند. با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده اند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق سایت های فدراسیون های بین المللی رشته های ورزشی مختلف، کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا گردآوری شد. در این مطالعه، از شاخص های توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در رقابت های قهرمانی جهان، بازی های المپیک پیشین و بازی های آسیایی با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در بازی های المپیک آتی وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین (459/0 ) و رقابت های قهرمانی جهان (485/0) بر مجموع مدال های کسب شده توسط آ ن ها در بازی های المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ بااین حال، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آن ها در بازی های المپیک آتی نداشت. درنهایت، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین تأثیر مثبت و معناداری بر مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در رقابت های قهرمانی جهان (963/0) و بازی های آسیایی (577/0) داشت. درمجموع، به نظر می رسد که می توان از شاخص های عملکرد ورزشی در رویدادهای پیشین برای پیش بینی دقیق تر بازی های المپیک استفاده کرد.
۴.

نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی های آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های آسیایی عملکرد ورزشی قضاوت داوران میزبانی ورزشی مزیت میزبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 667
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی های آسیایی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 44 رشته ورزشی مدال آور کشورهای میزبان بازی های آسیایی در دوره میزبانی آن ها بود که به عنوان نمونهپژوهش، 28 رشته ورزشی دارای قضاوت عمدتاً عینی و عمدتاً ذهنی به صورت هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز ازطریق کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و سایت های مرتبط با بازی های آسیایی جمع آوری شد و درستی اطلاعات به تأیید چند منبع رسید. برای دست یابی به اهداف پژوهش، مجموع مدال های کسب شده (یا مدال طلای کسب شده) توسط میزبان، با مجموع مدال های کسب شده (یا مدال طلای کسب شده) توسط کشور مربوطه در دوره های قبل و بعد از دوره میزبانی مقایسه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی ازجمله کلوموگروف- اسمیرنوف و ویلکاکسون با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مجموع مدال ها و تعداد مدال طلای کسب شده در رشته های عمدتاً با قضاوت عینی و عمدتاً با قضاوت ذهنی در شرایط میزبانی در مقایسه با شرایط غیرمیزبانی تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین، اختلاف تعداد مدال کسب شده در دوره میزبانی نسبت به دوره غیرمیزبانی در رشته های عمدتاً با قضاوت ذهنی، بیشتر از رشته های عمدتاً با قضاوت عینی بود.
۵.

ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 612
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران به تعداد 203 نفر تشکیل دادند که از میان آن ها، با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان، 130 کارمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور انجام پژوهش، به ترتیب 34، 38، 29 و 29 پرسش نامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کرمانشاه، همدان، ایلام و کردستان توزیع گشت و سپس، جمع آوری گردید.یافته ها نشان می دهد که حمایت سازمانی ادراک شده، رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد. همچنین، ضریب هم بستگی بین متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر نیز مثبت و معنادار است. علاوه بر این، برمبنای نتایج مشخص می شود که حمایت سازمانی ادراک شده، تأثیر معناداری بر متغیر تعهد سازمانی و مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر دارد. به طورکلی، یافته ها حاکی از آن است که متغیر حمایت سازمانی ادراک شده، رابطه ای مثبت و قوی با تعهد سازمانی و مؤلفه های آن (به جز مؤلفه تعهد مستمر) دارد و حمایت سازمانی ادراک شده می تواند به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و مؤلفه های آن در نظر گرفته شود
۶.

تاخیر نشر در نشریات علمی- پژوهشی گرایش های تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاخیر در نشر نشریات تربیت بدنی نشریات مدیریت ورزشی روزآمدی نشر

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 532
هدف از این پژوهش ارزیابی تاخیر نشر در نشریات علمی- پژوهشی گرایش های تربیت بدنی چاپ شده در داخل ایران است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام نشریات تربیت بدنی داخل کشور (31 نشریه علمی- پژوهشی) است که از این تعداد، 16 نشریه تک گرایشی در 5 گرایش تربیت بدنی به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مجموع 1276 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن) در نرم افزار SPSS نسخه 19 در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. یافته ها نشان داد که نشریات گرایش مدیریت ورزشی دارای بیشترین تاخیر در هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ در بین گرایش های تربیت بدنی هستند. همچنین، در هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ تفاوت معناداری بین نشریات گرایش های تربیت بدنی است. علاوه براین، بین شماره چاپ و هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۷.

تحلیل حضور کشتی ایران در بازی های المپیک: از لندن تا لندن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشتی ایران بازی های المییک

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 396
هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت کشتی ایران در بازی های المپیک است. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به رابطه مثبت و معنادار بین مجموع مدال ها و تعداد کشتی گیران هر دوره (مجموع کشتی آزاد و فرنگی) اشاره کرد. همچنین، بین مجموع مدال های کسب شده در کشتی آزاد و فرنگی تفاوت معناداری وجود داشت. با این وجود، بین تعداد مدال های طلای کسب شده در این دو رشته تفاوت معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، بین مجموع مدال ها و مدال های طلای کسب شده در قبل و بعد از انقلاب در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی، تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت نیز تنها 9 استان کشور موفق به کسب مدال در بازی های المپیک شده اند که در این میان، استان تهران با کسب 13 مدال بالاتر از بقیه استان ها قرار دارد. در مجموع، به مسئولان کشتی پیشنهاد می شود که اقداماتی را در جهت توسعه امکانات کشتی و شناسایی و پرورش کشتی گیران مستعد استان های مختلف انجام دهند تا کشتی گیران نخبه به مسابقات بین المللی از جمله بازی های المپیک اعزام شوند.
۸.

مطالعه تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میزبانی بازی های آسیایی مدال طلا بازی های قاره ای

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 453
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان رویدادهای ورزشی قاره ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کشورهای میزبان رقابت های چند رشته ای ورزشی قاره ای بود. عملکرد تمام کشورهایی که میزبان بودند (42 کشور) به مثابه نمونه آماری در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین سهم نسبی مجموع مدال ها و تعداد مدال های طلا در شرایط میزبانی با شرایط غیر میزبانی (سهم نسبی مجموع مدال ها و تعداد مدال های طلای کشور میزبان در دوره های قبل و بعد) در هر سه رویداد چند رشته ای ورزشی قاره ای وجود داشت.
۹.

ارزیابی عملکرد ایران در بازی های المپیک در مقایسه با رقبا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های المپیک عملکرد ورزش ایران رقبای آسیایی ایران در ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 577
هدف این پژوهش، بررسی عملکرد کاروان های ورزشی ایران در بازی های المپیک در مقایسه با رقبای آسیایی می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از نوع گذشته نگر می باشد. پژوهشگران سعی کرده اند بدون پیش داوری به توصیف وضعیت عملکرد ایران در بازی های المپیک بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتیه بندی و مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در 15 دوره حضور در بازی های المپیک تابستانی (1948 تا 2012) را بررسی کرده و آن را با عملکرد 9 کشور آسیایی دیگر به عنوان رقبای ایران در بازی های المپیک مورد مقایسه قرار دهند. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به نوسانات عملکرد ایران در بازی های المپیک در مقایسه با دیگر رقبا اشاره کرد؛ به طوری که نمودار عملکرد ایران، سینوسی شکل بوده و فاقد ثبات است. همچنین، بهترین رشته ورزشی ایران در بازی های المپیک، رشته کشتی می باشد و رشته های وزنه برداری، تکواندو و دو و میدانی از دیگر رشته های مدال آور ایران در المپیک می باشند. ایران به عنوان پنجمین کشور قدرتمند آسیایی بعد از چین، ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان قرار گرفته است. به مسئولان ورزش کشور پیشنهاد می شود اقداماتی را در جهت توسعه زیرساخت های ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه و ثبات مدیریت ورزش انجام دهند تا ورزشکاران نخبه به بازی های المپیک اعزام شوند و با کسب نتایج مناسب، روند تعادل عملکرد ایران در بازی های المپیک را رقم بزنند.
۱۰.

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استان های ناموفق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های المپیک موانع توسعه کشتی مدیریت ورزش کشتی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 796
هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی موانع کسب مدال در رشته کشتی در استان های ناموفق ایران از دیدگاه صاحب نظران این رشته می باشد. 110 نفر ازجمله مدیران فدراسیون کشتی و هیأت های استان های ناموفق در کسب مدال (25 نفر)، دانشگاهیان صاحب نظر (15 نفر)، مربیان درجه یک کشور (30 نفر) و کشتی گیران نخبه در سطح ملی (40 نفر) به عنوان نمونه انتخابشدند. یافته ها نشان می دهد که موانع فرهنگی، جغرافیایی و رسانه ای، مسائل مالی، مدیریت و برنامه ریزی، زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات، برگزاری مسابقات و اردوها، مسائل آموزشی و تکنولوژی، نیروی انسانی و کشف و پرورش استعداد به ترتیب به عنوان مهم ترین موانع کسب مدال در رشته کشتی در استان های ناموفق ایران می باشند. با توجه به اهمیت این عوامل در توسعه رشته ورزشی کشتی به مسئولان ورزش کشور پیشنهاد می شود با تدارک برنامه های مناسب و حل مشکلات موجود، زمینه مدال آوری کشتی گیران این استان ها در بازی های مهم المپیک را فراهم آورند.
۱۱.

پیش بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی های المپیک بر مبنای عملکرد آن ها در بازی های آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های المپیک بازی های آسیایی رویدادهای چندرشته ای

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 31
هدف از این مطالعه پیش بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی های المپیک بر مبنای عملکرد آن ها در بازی های آسیایی است. برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طلا و مجموع مدال ها استفاده شد. جامعه آماری تمام کشورهای آسیایی شرکت کننده در بازی های المپیک وبازی هایآسیایی بود (43N=). تمام جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب و نتایج این کشورها در بازی های المپیک و آسیایی تجزیه و تحلیل قرار شد. برای گردآوری داده ها از منابع معتبر استفاده شد و برای اطمینان از صحت اطلاعات، داده ها از طریق چند منبع بررسی شدند. روش اجرایی تحقیق به این صورت بود که هر دوره از بازی های آسیایی به صورت متناظر به عنوان پیش بینِ بازی های المپیک بعدی (بازی های المپیکی که دو سال بعد برگزار می شود) در نظر گرفته شد. همچنین، به منظور بررسی و مقایسه توصیفی داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از روش های آماری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS و در سطح معنا داری 05/0≥P استفاده شد. یافته ها نشان داد بین رتبه کشورهای آسیایی در بازی های المپیک و آسیایی، تعداد مدال طلا در بازی های المپیک و آسیایی و مجموع مدال ها در بازی های المپیک و آسیایی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین، تعداد مدال های طلا و مجموع مدال های کسب شده در بازی های آسیایی می تواند پیش بین معنا داری برای تعداد مدال های طلا و مجموع مدال های کسب شده در بازی های آسیایی باشد. کشورهای آسیایی باید سرمایه گذاری بیشتری روی بازی های آسیایی داشته باشند تا بتوانند امید بیشتری برای کسب موفقیت در بازی های المپیک داشته باشند.
۱۲.

رابطه جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ک‍ارم‍ن‍دان خودانگاره جامعه پذیری سازمانی آرزوهای شغلی اداره کل تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 991
هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر متغیر مکنون جامعه پذیری سازمانی و مؤلفه های آن بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی در بین کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان فارس است. جامعه آماری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس (81=N) بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان برابر 66 نفر بود که 72 پرسشنامه بین کارمندان توزیع شد که 70 پرسشنامه آن قابل استفاده بود. به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه اطلاعات فردی و دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994) و آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (2005) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است. با مطالعه آزمایشی روی 30 نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس پایایی پرسشنامه های جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0 و 82/0 به دست آمد. به منظور بررسی و مقایسه توصیفی داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه وتحلیل استنباطی داده های تحقیق از روش های آماری آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون دوربین واتسون، معدلات ساختاری و وزن عاملی در نرم افزار SPSSو PLS (Partial Least Square) و در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیر مکنون جامعه پذیری سازمانی بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی تأثیر مثبت و معناداری (426/0) دارد. همچنین، میزان اثرگذاری عامل های آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز آینده بر آرزوهای شغلی به ترتیب برابر 326/0، 339/0، 223/0 و 33/0 است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که متغیر جامعه پذیری سازمانی تأثیر چشمگیری بر آرزوهای شغلی کارمندان دارد و می تواند به عنوان یک متغیر پیش بین برای آرزوهای شغلی در نظر گرفته شود.
۱۳.

ارزیابی و تحلیل عملکرد ایران در بازی های آسیایی در مقایسه با سایر رقبا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بازی های آسیایی عملکرد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 224
هدف: هدف پژوهش، ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان های ورزشی ایران در بازی های آسیایی در مقایسه با رقبای آسیایی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که پژوهشگران سعی ک رده اند بدون پیش داوری به توصیف وضعیت عملکرد ایران در بازی های آسیایی بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتبه بندی و مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در سیزده دوره حضور در بازی های آسیایی (1951 تا 2010) را بررسی و آن را با عملکرد نُه کشور آسیایی دیگر به عنوان رقبای ایران مورد مقایسه قرار دهند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق منابع معتبر مرتبط با بازی های آسیایی به دست آمد. مهم ترین یافته های پژوهش را می توان به نوسانات عملکرد ایران در بازی های آسیایی در مقایسه با دیگر رقبا  اشاره کرد؛ به طوری که نمودار عملکرد ایران سینوسی شکل (با جهش های نزولی و صعودی بلند) بوده، فاقد ثبات است. همچنین، بین مجموع مدال ها و مدال های طلای کسب شده ایران در بازی های آسیایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تفاوت معناداری وجود دارد. ایران با میانگین وزنی رتبه 5/23 به عنوان پنجمین کشور قدرتمند در بازی های آسیایی بعد از ژاپن (1/87)، کره جنوبی (2/73)، چین (3/14) و قزاقستان (4/4) می باشد. پیشنهاد می شود سیاست گذاران ورزشی کشور اقداماتی را در جهت توسعه زیرساخت های ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه و ثبات مدیریت ورزش انجام دهند تا از این منظر ورزشکاران نخبه به بازی های آسیایی اعزام و با کسب نتایج مناسب، روند ثبات عملکرد ایران در بازی های آسیایی و پیشرفت آن را به مثابه مبانی برای موفقیت در بازی های المپیک رقم بزنند. 
۱۴.

ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ب‍ازی‍ه‍ای ال‍م‍پ‍ی‍ک عملکرد ورزشی رویدادهای چند ورزشی مدال کسب شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 356
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک بود. جامعه اماری این تحقیق تمام کشور هایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر 1166 کشور (بدون احتساب تکرار) است. نمونه آماری با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان 321 در نظر گرفته شد. کل اطلاعات از طریق سایت های مختلف از جمله شوراهای قاره ای المپیک و کمیته بین المللی المپیک گرد آوری شد. در این مطالعه، از شاخص های توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن) با کمک نرم افزار SPSS در سطح معناداری 01/0p≤ استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک پیشین با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک آتی وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که در بازیهای آسیایی و بازی های قاره آمریکا بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این حال، در بازیهای قاره آفریقا بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده به ترتیب با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۵.

تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مقالات مدیریت ورزشی نشریه علمی پژوهشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه پژوهش در علوم ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 247
هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی است و ابعادی از جمله روش های تحقیق، میزان هم پژوهی نویسندگان، استنادات، حوزه های مطالعاتی، جوامع مطالعاتی و ... را بررسی کرده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمام مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریه پژوهش در علوم ورزشی از زمستان 1380 تا بهار 1390 بود. با توجه به حجم کم جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (155N=). ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل چک لیست کدگذاری بود که روایی آن توسط شش نفر از استادان مدیریت ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بیشتر از 90 درصد به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات) استفاده شد. نتایج نشان می دهد روش تحقیق پیمایشی (1/46 درصد) در مقایسه با سایر روش ها بیشتر استفاده شده است. 9/92 درصد از مقالات چند نویسنده (بیش از یک نویسنده) دارند که 1/38 درصد از آن ها با سه نویسنده ارائه شده اند. همچنین، 1/67 درصد از مقالات مدیریت ورزشی این نشریه توسط پژوهشگران دارای تحصیلات مدیریت ورزشی و بقیه آن ها توسط پژوهشگران سایر گرایش های تربیت بدنی و رشته های غیرتربیت بدنی نگاشته شده اند. همچنین، یافته ها نشان می دهد بیشتر نویسندگان مقالات (46 درصد) درجه علمی استادیار دارند و 4/39 درصد مقالات مربوط به حوزه مطالعاتی رفتار سازمانی و روا ن شناسی مدیریت است. علاوه بر این، تعداد مقالاتی که روی جامعه آماری دانشجویان انجام شده اند، از مقالاتی که روی جوامع دیگر انجام شده اند، بیشتر است و حوزه آموزشی که دو بخش آموزش و پرورش و دانشگاه ها را در بر می گیرد، بیشترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده است. نتایج این تحلیل محتوا می تواند راهنمای مناسبی برای برنامه ریزی در حوزه نشریات علمی تخصصی پژوهشکده تربیت بدنی و سایر نهادهای علمی - پژوهشی باشد.
۱۶.

تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون های ورزشی براساس رویکرد ارزش های رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد اثربخشی سازمانی فدراسیون های ورزشی رویکرد ارزش های رقابتی ذی نفعان فدراسیون

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 92
هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون های منتخب ورزشی بود. از رویکرد جدید ارزش های رقابتی برای بررسی و تعیین جایگاه الگوهای اثربخشی سازمانی استفاده شد. این پژوهش از نوع اکتشافی و پیمایشی است که به صورت همبستگی عوامل اثربخشی سازمانی فدراسیون های ورزشی منتخب ایران را بررسی کرده است. جامعه آماری تحقیق کلیه ذی نفعان (هیأت رئیسه، کارکنان متخصص، داوران تیم ملی، بازیکنان و مربیان بزرگسالان) فدراسیون های ورزشی و نمونه آماری شامل ذی نفعان شش فدراسیون منتخب تیمی و انفرادی بسکتبال، والیبال، هندبال، وزنه برداری، کشتی، تکواندو بودند که به صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند. کلیه ذی نفعان جزو جامعه آماری تحقیق قرار گرفتند (362N=)، ولی 258 نفر در تحقیق شرکت کردند (72 درصد آزمودنی ها). پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعه مبانی نظری، مصاحبه نیمه هدایت شده با دست اندرکاران فدراسیون های ورزشی (نایب رئیس، دبیر و رؤسای کمیته های تخصصی) و در یک فرایند اکتشافی، تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 62 سؤال در قالب چهار الگوی اهداف عقلانی، سیستم های باز، فرایندهای داخلی، روابط انسانی و هشت مؤلفه انعطاف پذیری، برنامه ریزی، بهره وری، منابع سازمانی، ثبات سازمانی، دسترسی به اطلاعات، انسجام نیروی کار و کارکنان متخصص شناسایی شد. نتایج نشان داد که فدراسیون های والیبال، تکواندو، بسکتبال، وزنه برداری، کشتی و هندبال به ترتیب بیشترین میانگین اثربخشی سازمانی را داشتند. همچنین، الگوی اهداف عقلانی، مدل برجسته شش فدراسیون ورزشی در رویکرد ارزش های رقابتی بود.
۱۷.

ارتباط بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارمند یادگیری سازمانی عملکرد سازمانی توانمندسازی روانشناختی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 53
هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی در بین کارمندان اداره کل ورزش و جوانان (اداره کل تربیت بدنی سابق) استان تهران بود. جامعه آماری این پژوهش، تمام کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران (182N=) بود که تعداد 105 نفر با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو پرسش نامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف (2001) و توانمندسازی اسپریتزر (1995) با مقیاس 7 ارزشی لیکرت (اصلاً موافق نیستم=1 تا کاملاً موافقم=7) بود. پایایی هر دو پرسش نامه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و اعداد مربوط به پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسش نامه یادگیری سازمانی 91/0 و برای پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی 87/0 بدست آمد. به منظور توصیف آماری داده ها از شاخص های توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS و در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنادار (407/0=r) وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین یادگیری سازمانی با احساس استقلال، احساس موثر بودن و احساس اعتماد مثبت و معنادار است که بیشترین مقدار همبستگی بین احساس استقلال با یادگیری سازمانی به میزان 477/0 مشاهده گردید. علاوه بر این، بین یادگیری سازمانی با خرده مقیاس های احساس شایستگی و احساس معناداری رابطه معناداری بدست نیامد. در پایان پیشنهاد می شود که سازمانهای ورزشی از جمله ادارات کل ورزش و جوانان استانها برای پرورش کارکنانی توانمند، خلاق، پویا و کارآمد به مسئله یادگیری سازمانی توجه زیادی نمایند.
۱۸.

تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل استنادی مقالات رشته تربیت بدنی نشریه علمی - پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 170
هدف از این پژوهش تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا سال 1389 بود. با توجه به حجم پایین جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (167N=). ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک برگه کدگذاری بود که روایی آن توسط 6 تن از اساتید مدیریت ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با توجه به کمی بودن داده­ها و عدم دخالت نظرات شخصی از تعیین ضریب توافق بین کدگذاران صرف­نظر شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آمار توصیفی (فروانی و درصد فراوانی در قالب جداول و نمودارها) و SPSS استفاده شد. یافته­ها نشان داد که در مجموع 4879 منبع (بدون احتساب تکرار منابع) در این 167 مقاله استفاده شده است که متوسط تعداد منابع استنادی برای هر مقاله 1/29 مورد است. همچنین، 86/29 درصد منابع مربوط به 5 سال قبل از دریافت مقاله از طرف نشریه، 08/30 درصد مربوط به بین 5 تا 10 سال قبل و 12/40 درصد مربوط به بیش از 10 سال قبل است. علاوه بر این، تعداد منابع لاتین استفاده شده (3847 مورد) بسیار بالاتر از تعداد منابع فارسی استفاده شده (1032 مورد) در مقالات این نشریه است. کتاب­ها (52/09درصد) و مقالات (15/37 درصد) در بین انواع منابع استفاده شده بیشترین تعداد استنادها را داشته­اند. در سال 1382 کمترین تعداد منابع (172 منبع) در مجموع مقالات استفاده شده است و در سال 1388 بیشترین تعداد منبع (821 منبع) در مجموع مقالات استفاده شده است. همچنین در تمام سال­ها درصد منابع لاتین استفاده شده بیشتر منابع فارسی بوده است. در نهایت، با توجه به افزایش منابع مقالات به نظر می­رسد که دسترسی پژوهشگران به منابع علمی بیشتر شده است و روز به روز شاهد افزایش تعداد منابع بخصوص منابع فارسی هستیم.
۱۹.

مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاهنامه تن و روان ورزش در ایران باستان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 997 تعداد دانلود : 788
هدف از این پژوهش بررسی اهمیت تن(جسم) و روان(خرد و اخلاق) در شاهنامه فردوسی در دوره های اسطوره ای، پهلوانی و تاریخی است. داده ها از طریق 9 جلد اشعار شاهنامه فردوسی که از انتشارات دانش و چاپ مسکو بود، بدست آمده است. ابزار اصلی تحقیق یک برگه کدگذاری بود که مشتمل بر دو سوال است. سوال اول مربوط به تعیین دوره و سوال دوم تعیین صفت مورد بررسی بود که از دو کد ""صفات مربوط به تن"" و ""صفات مربوط به روان"" تشکیل شده است. در این تحقیق پس از مرورنه جلد شاهنامه، برای هر کدام از این دو ویژگی تعدادی کلید واژه شناسایی شد (22 صفت مربوط به تن یا جسم و 11 صفت مربوط به روان یا خرد و اخلاق. در مجموع 9992 بیت در سه دوره اسطوره ای، پهلوانی و تاریخی یافت شد که این 33 صفت در آنها یافت می شود. پس از طبقه بندی صفات، داده ها از طریق آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و استنباطی (یو من وایتنی و کروسکال والیس) با کمک نرم افزار SPSS و در سطح 05/0P≤ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که بین تعداد فراوانی صفات مربوط به تن و روان در سه دوره شاهنامه فردوسی و در مجموع دوره ها تفاوت معناداری وجود دارد و صفات مربوط به تن استفاده بیشتری داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تعداد فراوانی صفات مربوط به تن در سه دوره شاهنامه تفاوت وجود دارد و در دوره پهلوانی این صفت فراوانی بیشتری نسبت به دوره اسطوره ای و تاریخی داشته است. علاوه براین، این فراوانی بالاتر در مورد صفات مربوط به روان نیز صادق است. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران باستان به تن و روان به عنوان وسیله ای حفظ سلامت، رشد و اعتدال و هماهنگی توجه بیشتری شده است و این توجه بیشتر دردوره پهلوانی بسیار مشهودتر است.
۲۰.

ارتباط بین سبک رهبری مربیان با رضایت مندی ورزشکاران لیگ برتر والیبال مردان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی ورزشکاران سبک مربیگری آمرانه سبک مربیگری آزادمنشانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 179
هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک مربیگری مربیان بر مبنای سبک آمرانه و آزادمنشانه با رضایت مندی ورزشکاران آن هاست. جامعه آماری این پژوهش بازیکنان لیگ برتر والیبال مردان به تعداد 192 نفر بود، که 93 نفر از آن ها از طریق جدول حجم و نمونه مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه رضایت-مندی ورزشکاران ریمر و چلادورای (1998) با 14 سؤال و همچنین پرسشنامه سبک مربیگری محقق ساخته با 12 سؤال استفاده شد. 9 نفر از افراد صاحب نظر روایی صوری و محتوایی پرسشنامه محقق ساخته سبک رهبری را بررسی کردند و در مطالعه راهنما، پایایی پرسشنامه های رضایت-مندی ورزشکاران و سبک مربیگری به ترتیب 89/0 و 75/0 به دست آمد. به منظور توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSSو در سطح معنی داری 05/0≥P استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین سبک مربیگری آمرانه و رضایت از نحوه آموزش و تمرین مربی (001/0=P، 41/0r=)، عملکرد تیمی (018/0=P، 25/0r=) و عملکرد فردی (008/0=P، 28/0r=) رابطه معنی-داری وجود دارد، اما بین سبک مربیگری آمرانه و رضایت از رفتار مربی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین سبک مربیگری آزادمنشانه و رضایت از نحوه آموزش و تمرین مربی، عملکرد تیمی و عملکرد فردی نیز رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین سبک مربیگری آزادمنشانه و رضایت از رفتار مربی (001/0=P، 46/0r=) رابطه معنی داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان