همایون عباسی

همایون عباسی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
۱.

تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش سازمان ورزشی عملکرد سازمانی فناوری مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 317
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی رؤسا و کارشناسان فدراسیون های ورزشی ایران در سال 1398 تشکیل دادند (750 = N)، که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده 256 نفر، مطابق جدول مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه های استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات هرناندز و همکاران (2011)، مدیریت دانش لاوسون (2003)، یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک (2006)، فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون (2011) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری، رویکرد واریانس محور با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها نشان داد، بیش ترین میزان اثر مربوط به تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش بود. فرهنگ سازمانی تأثیر نسبتا بالایی بر یادگیری سازمانی داشت. فناوری اطلاعات و ارتباطات با شدت متوسطی بر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش مؤثر بود. نقش میانجی مدیریت دانش در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی تأیید شد ولی، نقش میانجی مدیریت دانش در ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی تأیید نشد. پیشنهاد می شود، در فدراسیون های ورزشی ایران، با ارتقای فناوری های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب و مدیریت صحیح دانش به افزایش و بهبود یادگیری سازمانی در سازمان کمک کرده و به این ترتیب فدراسیون ها در جهت رشد یادگیری و مبدل شدن به سازمانی یادگیرنده و به روز و همگام با دانش جهانی قدم بردارند.
۲.

تبیین اثر جهت گیری راهبردی و ظرفیت جذب دانش بر قابلیت های نوآوری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظه نقش میانجی انعطاف پذیری راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انعطاف پذیری راهبردی جهت گیری راهبردی ظرفیت جذب دانش قابلیت نوآوری وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 101
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر جهت گیری راهبردی و ظرفیت جذب دانش بر قابلیت های نوآوری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظه نقش میانجی انعطاف پذیری راهبردی انجام گرفت. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعهآماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که از طریق نمونه گیری تصادفی، 273 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد جهت گیری راهبردی مایلز و اسنو (1978)، پرسشنامه ظرفیت جذب دانش زاهارا و جورج (2002)، پرسشنامه قابلیت نوآوری تسای(2001)، و پرسشنامه انعطاف پذیری راهبردی شیمیزو و هیت (2004) استفاده شد. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها، برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار  LISREL 8/70استفاده شد. نتایج تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها تأیید شدند. نتایج نشان داد که سازمان های ورزشی به منظور استفاده صحیح از منابع، جلوگیری از حالت انفعال و توان رقابت در محیط، با استفاده از جذب اطلاعات ارزشمند از منابع بیرونی و نیز بهره گیری از توانایی واکنش گرایانه در محیط، باید بر قابلیت های نوآوری خود بیفزایند.
۳.

اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتمادسازمانی حکمرانی سازمانی رفتارنوآورانه وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 273
هدف از انجام این تحقیق، اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس، 1994) ، حکمرانی سازمانی (حاتمله، 2017) و اعتماد سازمانی (پالیسز کیوسز، 2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار ایموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین حکمرانی سازمانی با رفتار نوآورانه رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نقش متغیر تعدیل گر اعتماد سازمانی در رابطه بین ابعاد حکمرانی سازمانی و رفتار نوآورانه مورد تائید است. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی در کنار اقدامات لازم برای بهبود شاخص های حکمرانی سازمانی، باید تلاش کنند با ایجاد تغییر در ساختارها، فرآیندها، فرهنگ، تکنولوژی و استراتژی های خود، اعتماد را در فضای سازمانی تقویت و زمینه اعتماد ذی نفعان به سازمان را فراهم سازند، تا باعث بروز رفتار نوآورانه کارکنان شوند.
۴.

اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سایش همکار اعتماد وزارت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 117
هدف از این تحقیق، بررسی اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان) 400 نفر( بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس ، 1994) ، سایش اجتماعی (دافی و همکاران، 2002) و اعتماد سازمانی (پالیسز کیوسز، 2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار ایموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین سایش اجتماعی با رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نقش متغیر تعدیل گر اعتماد سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار نوآورانه مورد تائید است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر اندازه در وزارت ورزش و جوانان اعتماد سازمانی افزایش یابد رفتار های سایش اجتماعی کاهش می یابد و باعث بروز رفتار نوآورانه کارکنان می شود. کلید واژه ها وزارت ورزش و جوانان ، سایش همکار و سرپرست ، اعتماد سازمانی، رفتار نوآورانه.
۵.

تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی حکمرانی خوب عملکرد نوآورانه ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 664
هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه باتوجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران بود. : روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان غرب ایران (286n=) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده ، تعداد182 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از سه پرسشنامه استاندارد؛ رهبری اخلاقی کالشون و همکاران(2011)، حکمرانی خوب احمدی و همکاران(1396) و عملکرد نوآورانه هوانگ ولی(2002) استفاده شد. از تحلیل عاملی برای بررسی روایی سازه پرسش نامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارائه مدل پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای مکنون و شاخص های متناظر با آن ها همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین رهبری اخلاقی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی حکمرانی خوب بر عملکرد نوآورانه به میزان 69/0 اثر داشت. به بیانی دیگر متغیر حکمرانی خوب میانجی گر مثبت بین متغیر رهبری اخلاقی و عملکرد نوآورانه بود. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که رهبری اخلاقی می تواند با کمک حکمرانی خوب منجر به تقویت عملکرد نوآورانه در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور شود.
۶.

طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 847
این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش انجام شد. این مطالعه به روش کیفی انجام شد و از نوع داده بنیاد بود. داده ها از طریق مصاحبه و بررسی پیش نگاشته ها گ ردآوری شدند. جامعه آماری پژوهش مدیران و معاونان حوزه تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش بودن د. بر پایه روش داده بنیاد، نمونه گیری به صورت نظری انجام شد و پس از 20 اجرای مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در کدگذاری باز 58 مقوله فرعی مشخص شدند و در مراحل کدگذاری محوری و انتخابی به 18 مقوله اصلی و درنهایت شش مقوله مرکزی شامل شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها تقلیل یافتند و دسته بندی شدند . در بخش شرایط علّی، شاخص های ویژگی های درون فردی، توانمندی حرفه ای، ویژگی های اخلاقی درون سازمانی، در بخش شرایط زمینه ای، شاخص های نظام قانونی و حقوقی و آینده نگری، در بخش راهبردها، شاخص های عدالت سازمانی، سیستم نظارت و ارزشیابی، نیروهای پیش برنده و مدیریت تغییر، در بخش شرایط مداخله گر، شاخص های رفتارهای ضداخلاق فردی و سازمانی و موانع شغلی و رفتاری و در بخش پیامدها، شاخص های عوامل دولتی و غیردولتی به عنوان نتایج استخراج شدند؛ درنتیجه، مدیران سازمانی باید در تدوین منشور اخلاقی همه ذی نفعان مرتبط با سازمان در این مقوله مهم را درگیر کنند .
۷.

برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1394-1375)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ورزش تولید ناخالص داخلی ورزش حجم اقتصاد ورزش هزینه های ورزشی دولت و خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 971
هدف از انجام پژوهش حاضر، برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و بررسی تحولات اجزای آن طی سال های 1375 تا 1394 بود. ابتدا مدل های موجود معرفی شدند و درنهایت، مدل مناسب برای برآورد حجم اقتصاد ورزش ایران معرفی شد و سپس آزمون شد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر به لحاظ هدف ازنوع پژوهش های بنیادی بود و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، ازنوع پژوهش های اسنادی بود. داده های مربوط به هزینه های ورزشی خانوار از پرسش نامه های خام مرکز آمار ایران، داده های مربوط به هزینه های جاری و عمرانی ورزشی دولت از اطلاعات موجود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ورزش وجوانان، داده های مربوط به صادرات و واردات کالاهای ورزشی از سالنامه های آماری گمرگ ایران و داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) و نرخ تورم نیز از سایت بانک مرکزی ایران استخراج شدند. بازه زمانی همه داده ها طی سال 1375 تا 1394 بود و تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق نرم افزار اکسل نسخه 2013 انجام شد. نتایج نشان داد که حجم اقتصاد ورزش در ایران سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و روندی کاهشی داشته است که این میزان با برآوردهای انجام شده در سایر کشورهای جهان فاصله بسیار دارد.
۸.

بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انعطاف استراتژیک کارآفرینی سازمانی یادگیری ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 379
هدف این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)  بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداراتورزش و جوانان غرب کشور بودند. حجم نمونه 341 نفر می باشد؛ که به نسبت بین افراد جامعه توزیع گردید. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک فرشادمهر (1394)، قابلیت یادگیری سازمانی چانگ و همکاران (2015) و کارآفرینی سازمانی مقیمی (1390) بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ که انعطاف-پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی به طور مستقیم بر کارآفرینی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین انعطاف پذیری استراتژیک اثر مثبت و معناداری بر یادگیری-سازمانی دارد.. انعطاف پذیری استراتژیک بر کارآفرینی از طریق یادگیری سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.. امید است ادارات ورزش و جوانان با به کارگیری یادگیری اکتشافی و استخراجی در سازمان خود که با روح کارآفرینی و ریسک پذیری ارتباط دارد، زمینه ساز هرچه بیشتر کارآفرینی در سازمان خود باشند. همچنین باید توجه داشت به کارگیری این نوع از یادگیری در سازمان مستلزم انعطاف پذیری استراتژیک می باشد که اجازه چنین عملکردی را به کارکنان در سازمان بدهد.
۹.

اثر سیستم های کاری عملکرد بالا (HPWS) بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی گری تناسب فرد- سازمان (P-O Fit)در اداره های کل ورزش و جوانان استان های غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های کاری عملکرد بالا تناسب فرد سازمان رضایت شغلی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 709
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سیستم های کاری عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی گری تناسب فرد- سازمان در اداره های کل ورزش و جوانان استان های غرب ایران می باشد. تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی در حیطه مطالعات راهبردی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را همه مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران در سال 1397 تشکیل داده اند (314 نفر)، که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد سیستم های کاری عملکرد بالا چین جوتسای (2006)، پرسش نامه تناسب فرد سازمان چتمن (2011)، پرسش نامه رضایت شغلی مینه سوتا (1977)، پرسش نامه تعهد سازمانی مایر و آلن (1997) بود.تجزیه و تحلیل داده های گرداوری شده با نرم افزارهای spss و مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد، سیستم های کاری عملکرد بالا اثری قوی بر تناسب فرد سازمان دارد، تناسبات فردی و سازمانی تأثیرات مثبت و معناداری بر نگرش های سازمانی دارد، سیستم های کاری عملکرد بالا می تواند تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش های سازمانی داشته باشد و همچنین در نهایت تأثیر میانجی تناسب فرد - سازمان در رابطه بین متغیرهای HPWS و رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأیید شد. در مجموع می توان گفت اجرای فاکتورهای مهم سیستم های کاری عملکرد بالا و رعایت تناسبات مهم کارکنان و سازمان در اداره های ورزش و جوانان به خوبی می تواند آنان را به اهداف سازمانی نزدیک تر کند و تعهد کاری و رضایت شغلی آنان را افزایش دهد.
۱۰.

تبیین جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش براساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتماعی پیامد داده بنیاد مشارکت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 91
این پژوهش با هدف مطالعه پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش؛ مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است و داده های مورد نیاز با به کارگیری مصاحبه های نیمه ساختار یافته، جمع آوری شد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ کﻠیﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺧﺒﺮه در زﻣیﻨﺔ مشارکت اجتماعی در ورزش، شامل: اساتید مدیریت ورزشی (6 نفر)، جامعه شناسی (6 نفر) و افراد خبره در ادارات ورزش و جوانان (5 نفر) بودند. روش انتخاب نمونه به شیوه گلوله برفی بود. روش ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش های پیشین و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤیﻖ و ﺑﺎز بود. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تایید پذیری، یافته های ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکﺖکﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. روش مورد استفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 75/0 گزارش شد. نرم افزار مورد استفاده مکس کیودا نسخه 10 بود. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، مهم ترین پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش شامل مواردی نظیر انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بعد سلامت، بعد پرورشی و اخلاقی، شور و نشاط، روابط اجتماعی، هویت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی است. راهبردهای پیشنهادی برخاسته از پژوهش شامل تهیه زیرساخت ها، جایابی ورزش در فرهنگ عمومی و وضع قوانین مربوط به مشارکت ورزشی است.
۱۱.

بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظرفیت جذب بالقوه مدل یابی معادلات ساختاری وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 641
هدف از این تحقیق، بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان) 400 نفر( بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه (اسکات و بروس، 1994)، ظرفیت جذب (زاهارا و جورج (2002)؛ جانسن، ون دن بوش و والبردا (2005) و خلاقیت (رند سیپ، 1998) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار LISREL8/7 استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ظرفیت جذب و خلاقیت با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان های ورزشی باید به اشتراک گذاری دانش، خلاقیت و فراهم کردن فرصت های دسترسی به دانش خارجی، ارتباطات داخلی در میان کارکنان و توانایی کارکنان برای کشف و بهره گیری از دانش را بسنجند و پرورش دهند که موجب بروز رفتارهای نوآورانه و بهبود عملکرد سازمان های ورزشی می شود
۱۲.

بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین رضایت از مکان و مقاصد رفتاری (مطالعه موردی: تماشاگران ورزشی لیگ ملت های والیبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلبستگی به مکان مقاصد رفتاری والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 19
این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی دلبستگی به مکان در ارتباط بین رضایت از مکان و مقاصد رفتاری (مطالعه موردی: تماشاگران ورزشی لیگ ملت های والیبال) انجام شده است. نمونه در این مطالعه 367 نفر از تماشاگران ورزشی لیگ ملت های والیبال در سال 1397 می باشد. ابزار پرسش نامه های استاندارد دلبستگی به مکان، رضایت مندی از مکان و مقاصد رفتاری می باشند. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزارSPSS و  Smart PLS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که (1) رضایت از مکان اثر مستقیم و مثبتی بر روی مقاصد رفتاری تماشاگران دارد؛ (2) رضایت از مکان اثر مستقیم و مثبتی بر روی دلبستگی به مکان  دارد؛ (3) دلبستگی به مکان  اثر مستقیم و مثبتی بر روی مقاصد رفتاری تماشاگران دارد و در نهایت (4) اثر غیر مستقیم رضایت از مکان بر مقاصد رفتاری از طریق دلبستگی به مکان مثبت و معنادار  است. لذا به مسئولان و مدیران ورزشی در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن دلبستگی به مکان جهت هدایت و تشویق جوانان به تفریحات سالم و از طرفی درآمدزایی برای مکان ورزشی  با فراهم کردن محیطی مطبوع همراه امکانات و نیز جوی آرام ضمن جلب رضایت تماشاگران، زمینه ساز حضور هرچه بیشتر جوانان در مکان های ورزشی و برقراری ارتباط با این مکان ها شوند.
۱۳.

پیش بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش وجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و مؤلفه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراموشی هدفمند چابکی سازمانی یادگیری سازمانی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 924
هدف این پژوهش بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از همه کارکنان وزارت ورزش وجوانان (نمونه 180 نفر) بود. از پرسش نامه فراموشی سازمانی جلالی و خسروانی (1389) و پرسش نامه چابکی سازمانی اسپیتزر (2007) استفاده شد . روایی پرسش نامه ها به تأیید 10 نفر از خبرگان رسید و ازطریق آلفای کرونباخ، پایایی به ترتیب 85/0 و 93/0 گزارش شد. از آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی ارتباط معناداری وجود داشت. ازبین عامل های فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی بیشترین ارتباط را داشت. نتایج رگرسیون نشان داد که فراموشی سازمانی و مؤلفه های آن (فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی) 45 درصد از چابکی سازمانی را پیش بینی کردند و ازبین مؤلفه های فراموشی سازمانی، عامل یادگیری سازمانی پیش بینی کننده مهم چابکی سازمانی بود.
۱۴.

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تناسب سازمانی توانمندسازی روانشناختی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 296
هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران بودند که از طریق نمونه گیری کل شمار، 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تناسب سازمانی(اسکروگینس،۲۰۰۳)، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر و میشرا، 1995) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (پادساکف و همکاران،1990)، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان اثر می گذارد و توانمندسازی روانشناختی، اثر تناسب سازمانی را بر رفتار شهروندی سازمانی، میانجی-گری می کند. لذا نتیجه می گیریم زمانی که مدیران سازمان ها اگر به دنبال رفتار شهروندی مناسب هستند می توانند بین فرد و سازمان تناسب ایجاد کنند و در جهت توانمندسازی روانشناختی کارکنان گام بردارند.
۱۵.

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی مدیریت دانش تفکر استراتژیک وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 593
هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد یادگیری سازمانی گومز وهمکاران(2005)، مدیریت دانش لاوسون(2003) و تفکر استراتژیک منوریان وهمکاران(1391) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزارLISREL استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد. لذا نتیجه می گیریم زمانی که شرایط برای قابلیت های یادگیری سازمانی مهیا گردد و مدیریت دانش بر سازمان، حاکم باشد، تفکر استراتژیک تقویت می گردد. از این رو سازمان های ورزشی به خصوص وزارت ورزش و جوانان می توانند با ایجاد این قابلیت ها، تفکر استراتژیک کارشناسان و مدیران خود را پرورش دهند.
۱۶.

اثر سواد رسانه ای بر قابلیت های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی سواد رسانه ای قابلیت کارآفرینی دانشجو علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 747
هدف از پژوهش حاضر اثر سواد رسانه ای بر قابلیت های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان رشته علوم ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته علوم ورزشی کرمانشاه (دانشگاه رازی، دانشگاه آزاد و پیام نور) بود (1000 نفر). از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب استفاده شد و 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار، پرسشنامه های محقق ساخته سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی و پرسش نامه استاندارد قابلیت های کارآفرینی زندی (1392) است. پایایی و روایی پرسشنامه های مذکور از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم با نرم افزار لیزرل و مقدار CR و AVE موردبررسی قرار گرفت و آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) در دو حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداری انجام شد. نتایج نشان داد که سواد رسانه ای بر سواد اطلاعاتی اثر مستقیم، مثبت و معنی داری دارد. همچنین سواد رسانه بر توفیق طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری و تحمل ابهام اثر مستقیم مثبت و معنی داری دارد و سواد اطلاعاتی بر تمامی قابلیت های کارآفرینی اثر مستقیم مثبت و معنی داری دارد. درنهایت سواد رسانه ای از طریق متغیر میانجی سواد اطلاعاتی بر توفیق طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری و تحمل ابهام اثر غیرمستقیم مثبت و معنی داری دارد. دانشجویان علوم روزشی باید سواد اطلاعاتی خود را با به کارگیری سواد رسانه ای ارتقا دهند و بدین شکل باعث بالا رفتن قابلیت های کارآفرینی خود شوند.
۱۷.

ارتباط بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترس از شکست ورزشکاران نوجوان اعتمادبه نفس سبک حمایتی - استقلالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : 264 تعداد دانلود : 697
هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان بود. شرکت کنندگان در این تحقیق، شامل 300 ورزشکار پسر در همه رشته های تیمی و انفرادی که به صورت حرفه ای و در سطح قهرمانی مشغول فعالیت بودند، 6 بطور تصادفی- طبقه ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه های ادراک رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان در زمینه ورزش (PASSES) هاگر و همکاران (2007) ، ترس از شکست دیوید کونروی (2002) و پرسشنامه اعتمادبه نفس از زیر مقیاس تست اضطراب مسابقه ورزشی شماره 2 (CSAL-2) که توسط مارتنز، ولری و بورتن (1990) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارspss نسخه 20 استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون یک ارتباط مثبت معنی دار بین سبک حمایتی استقلالی با اعتمادبه نفس و یک ارتباط منفی معنی دار با ترس از شکست نشان داد. تحلیل رگرسیونی قابلیت پیش بینی ترس از شکست و اعتمادبه نفس را از روی سبک حمایتی استقلالی آشکار ساخت. در نتیجه کلی می توان عنوان کرد که مربیانی که از رفتارهای استقلالی- حمایتی استفاده می کنند، در ایجاد اعتماد به نفس و کاهش ترس از شکست در ورزشکاران نوجوان موفق هستند.
۱۸.

آسیب شناسی راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزه ورزش براساس مدل SWOT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کرمانشاه موقعیت راهبردی ماتریس ارزیابی تحلیل سوات اداره کل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 259
هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزه ورزش براساس مدل SWOT بود. در پژوهشی توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری؛ مدیران، معاونان و کارکنان ادارات مذکور، رؤسا و نواب رئیس هیأت های ورزشی (186 نفر)، بودند. نمونه برابر جامعه و به شیوه تمام شمار بود و 150 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از پرسشنامه محقق ساخته SWOT، که روایی آن توسط 10 نفر از خبرگان ورزشی و پایایی آن با آلفای کرونباخ (93/0=α) تأیید شد، استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، مقایسه میانگین ها، آزمون فریدمن و برای تعیین موقعیت راهبردی از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFE)، ارزیابی عوامل خارجی (EFE)، و داخلی و خارجی (IE) استفاده شد. یافته ها، شامل 15 نقطه قوت، 16 نقطه ضعف، 14 فرصت و 14 تهدید؛ با موقعیت راهبردی (WO) استراتژی محافظه کارانه بود. در نتیجه، سیاستگذاران این سازمان باید از فرصت های موجود محیطی برای از بین بردن ضعف های داخلی آن استفاده کنند.
۱۹.

بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی درفدراسیون های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی فرهنگ بازار فرهنگ سلسله مراتبی فرهنگ طایفه ای فرهنگ موقتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 23
هدف از پژوهش حاضر، بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و 253 نفر از کارشناسان فدراسیون ورزشی به پرسش نامه پاسخ دادند. روایی پرسشنامه به وسیله خبرگان بررسی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد بر مبنای میانگین نیم رخ های فرهنگی می توان استنتاج کرد که فرهنگ موجود در فدراسیون های ورزشی، عمدتاً به سمت فرهنگ های سلسله مراتبی و طایفه ای تمایل بیشتری دارد و این جهت گیری در سایر نیم رخ های فرهنگی کم رنگ تر بود. به طورکلی، نتیجه گیری می شود که به منظور ایجاد یک فرهنگ قوی در فدراسیون های ورزشی می توان با حفظ فرهنگ های سلسله مراتبی و طایفه ای، سایر فرهنگ های موجود از قبیل موقتی و بازار را به موازات آن ها تقویت کرد.
۲۰.

تحلیل ارتباط خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خودکارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت هیجانی هوش هیجانی خود کارآمدی ورزشکاران نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 395
هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط بین خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خود کارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه بود که در تیم های ملی حضور دارند و یا سابقه عضویت داشته اند، که 127 نفر از آن ها به پرسش نامه های استاندارد هوش هیجانی عیدی و همکاران (1392)؛ و خود کارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982)؛ و خلاقیت هیجانی آوریل و همکاران(1999) پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از آزمون های کالموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد. یافته ها نشان داد بین مؤلفه های خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خود کارآمدی ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، مؤلفه های خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی مقدار قابل توجهی از تغییرات خود کارآمدی ورزشکاران را تبیین نمودند. بنابراین؛ به مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود که از طریق توجه زیاد به این دو متغیر؛ شرایط را برای افزایش عملکرد ورزشکاران و بهبود خود کارآمدی آنان، فراهم نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان