احمد نظری ترشیزی

احمد نظری ترشیزی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند شهری رویداد ورزشی گردشگران جوامع محلی بجنورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 757
هدف پژوهش حاضر تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین المللی بر برند شهری بود. روش پژوهش شبه تجربی و از نوع کاربردی و شامل یک مرحله پیش آزمون و یک مرحله پس آزمون بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برند شهری مریلس و همکاران (2009) بود. روش اجرا به این صورت بود که ابتدا بین یک گروه از افراد که به محل برگزاری مسابقات نرفته بودند، پرسشنامه برند شهری توزیع شد (گروه کنترل) سپس با رفتن به محل برگزاری مسابقات کشتی جام باشگاه های جهان در بجنورد، ابتدا پرسشنامه بین تماشاچیان پخش شد و از آن ها خواسته شد به پرسشنامه برند شهری پاسخ دهند و یک هفته بعد از اتمام مسابقات، دوباره به همان پرسشنامه پاسخ دادند. تعداد 90 نفر از افراد به صورت در دسترس در سه گروه که 30 نفر به عنوان گروه به پرسشنامه پاسخ دادند. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آنوای یک راهه و تی زوجی برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین نمرات برند شهری گروه کنترل و گروه گردشگران تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در گروه افراد بومی بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. در نتیجه میتوان بیان کرد که رویدادهای کوچک در بین گروه علاقه مند به آن رویداد ورزشی حس تعلق بیشتر به شهر و احساس رضایت درونی منجر خواهد شد پس مهم است که شهرهای کوچکتر از این فرصت استفاده کنند و با دریافت حق میزبانی مسابقات ورزشی مختلف در ارتقا برند شهر خود گام بردارند و از مزایای آن بهره مند شوند.
۲.

فراتحلیل مطالعات توسعه گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جاذبه های گردشگری عوامل تبلیغاتی فراتحلیل توسعه گردشگری ورزشی نشریات علمی پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 258
هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی ایران بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی مقالات علمی پژوهشی با محوریت گردشگری ورزشی در نشریات مدیریت ورزشی بود که در مجموع 59 مقاله در زمینه گردشگری ورزشی تا نیمه ابتدایی سال 1398 به چاپ رسیده بود که پس از بررسی مقاله ها، مطابق فرایندهای مقدماتی فراتحلیل در نهایت 27 مقاله به عنوان مقاله هایی که شرایط ورود برای فراتحلیل را داشتند، انتخاب شدند. این مقالات با استفاده از نرم افزار سی.ام.ای نسخه دو تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مرور نظام مند مقالات نشان داد که پژوهش های این حوزه، اغلب توصیفی تحلیلی بودند. یافته های فراتحلیل نشان داد که 6 متغیر در توسعه گردشگری ورزشی نقش دارند که به ترتیب شامل جاذبه های گردشگری و طبیعی، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی، عوامل زیرساختی و امکاناتی، عوامل مربوط به رویدادها، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل مدیریتی بود. علاوه بر این متغیرها، متغیر کیفیت حمل ونقل و خدمات نیز شرط لازم برای ورود به محاسبات فراتحلیل را داشت، اما نتایج نشان داد تأثیر معناداری بر توسعه گردشگری ورزشی ندارد. در نتیجه گیری کلی برداشت شد که همه موارد بالا مانند عوامل به هم پیوسته اند که هر کدام از عوامل می تواند زمینه عامل دیگر یا مکمل آن باشد. این امر نشان می دهد که یک عامل به تنهایی نمی تواند موجب توسعه گردشگری ورزشی شود و باید به همه موارد توجه ویژه ای شود.
۳.

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی ناشی از همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوهای ذهنی خبرگان معلمان تربیت بدنی سواد رسانه ای آموزش مجازی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 492
هدف تحقیق حاضر شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی و در زمان شیوع همه گیری کووید 19 بود. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نوع آمیخته و با چارچوب پارادایم تفسیری اثبات گرایی بود. در اولین مرحله، از منابع کتابخانه ای، نوشتاری، مقالات و مصاحبه با 21 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، معلمان تربیت بدنی، کارشناسان، معاونان و مدیران آموزش و پرورش شهرستان مشهد جهت مشخص نمودن عبارات کیو استفاده شد. بعد از این مرحله نوبت به شناسایی ذهنیت ها با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو رسید. در پژوهش حاضر تعداد مشارکت کنندگان 26 نفر بود که عبارات کیو را مرتب نمودند. یافته ها پنج الگوی ذهنی مهارت گرایان، امکانات گرایان، آموزش گرایان، تخصص گرایان و عوامل فردی را شناسایی کرد که در افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی مؤثر هستند. به طور کلی در الگوهای ذهنی شناسایی شده می توان یک اولویت بندی یا پیوستار قائل شد. ابتدا برای توسعه سواد رسانه ای باید الگوی ذهنی آموزش گرایان مد نظر قرار گیرد، در ادامه باید به الگوی ذهنی مهارت گرایان اشاره کرد و سعی کرد مهارت هایی که منجر به بهترین استفاده از امکانات موجود می شود را تقویت کرد. به همین دلیل این الگوی ذهنی را نیز می توان به الگوی ذهنی امکانات گرایان اولویت داد و هر دو الگوی ذهنی تخصص گرایان و عوامل فردی را در یک سطح قرار داد، زیرا تخصص زمانی اتفاق خواهد افتاد که عوامل قبلی رعایت شده باشند. در یک نتیجه گیری کلی باید بیان کرد که معلمان را بایستی به استفاده از روش های نوین تدریس تربیت بدنی در راستای افزایش سواد رسانه ای سوق داد
۴.

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوهای ذهنی خبرگان برند مقلد و جعلی محصولات ورزشی روش شناسی کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 260
امروزه تولید، توزیع و مصرف کالاهای مقلد و جعلی در ورزش یکی از روندهای جهانی است که به صورت هشداردهنده ای درحال افزایش است و به صنعتی درآمدزا تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نظر پارادایم، تفسیری و از حیث روش شناسی، کیو بود و همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. متخصصان بازاریابی ورزشی، اساتید دانشگاهی رشته مدیریت و بازاریابی ورزشی و فروشندگان کالاهای ورزشی به تعداد 25 نفر، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که به روش هدفمند انتخاب شدند. از بین مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش، مجموعه عبارات کیو در 29 عبارت شناسایی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به تأیید خبرگان رسید. با تحلیل عوامل کیو شش الگوی ذهنی خبرگان شامل قیمت گرایان، خدمات گرایان، ظاهرگرایان، ارزش گرایان، تجربه گرایان و چالش گرایان، شناسایی، اولویت بندی و تفسیر شد. درنهایت، درباره الگوهای شناسایی شده بحث شد و تولید محصولات اصلی با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین طراحی حرفه ای در سایه حمایت دستگاه های اجرایی، به عنوان پیشنهادهای کاربردی برای برون رفت از آسیب هایی که برندهای مقلد و جعلی بر بازار داخلی وارد می کنند، ارائه شدند.
۵.

طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازیهای رایانه ای ورزشی جوانان نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 378
انسان از زمانی که به دنیا می آید با بازی آشنا می شود و به وسیله بازی است که خیلی از مهارت ها را یاد می گیرند و بازی ها در دنیای امروزه به شیوه های متعددی انجام می شود. یکی از شیوه های پرطرفدار، بازی های ویدئویی است که در این بین سهم بازی های ورزشی نیز بسیار پررنگ است. از این رو هدف مقاله این است که مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی را مشخص کند. ابتدا به وسیله نظریه داده بنیاد و شیوه کدگذاری گلیزر از طریق مصاحبه با 23 نفر از متخصصانی که در این حوزه فعالیت علمی داشته اند، دانشجویان تربیت بدنی که سابقه بازی های آنلاین داشته اند و مدیران کلوپ های ورزشی کد گذاری انجام شد و 6 مقوله "اعتیاد به بازی"، "تصویرسازی ذهنی"، "حس رقابت"، "هیجان"، "گروه کانون" و "حس برتری" بعنوان دلایل اصلی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی به دست آمد. سپس مدل مفهومی رسم شد. برای تائید مدل مفهومی برخواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامه ای طبق نتایج تحقیق ساخته شد و بین افرادی که حداقل یک بار تجریه بازی های رایانه ای ورزشی را داشته اند، به شیوه نمونه گیری در دسترس به صورت الکترونیکی و حضوری توزیع گردید که در مجموع 120 پرسشنامه جمع آوری و تکمیل گردید. با استفاده از نرم افزار پی ال اس نسخه 3 مدل مفهومی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی، مدل مفهومی را تائید کرد. در نهایت پیرامون مقوله های شناسایی شده بحث گردید و یشنهاداتی برای تحقیقات آتی در جهت راهکارهایی برای استفاده مفید و مناسب برای جوانان ارائه شد.
۶.

تدوین راهبردهای رقابت پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی راهبردی گردشگری صنعت ورزش گردشگری ورزشی متاسوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 253
هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای رقابت پذیری و توسعه گردشگری ورزشی شهر در شهرها با استفاده از تکنیک متاسوات (Meta SWOT) بود که به صورت مطالعه موردی بر روی کلان شهر مشهد صورت گرفت. پژوهش حاضر به صورت کیفی و کمی انجام شد. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد و روش گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز به صورت مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه های عمیق و پرسشنامه می باشد. جهت تدوین استراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta SWOT استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش را 10 نفر و در بخش کمی 35 نفر از مدیران، مسئولان و خبرگان در حوزه گردشگری ورزشی، تشکیل دادند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تکنولوژی و فناوری، تورم و فرسودگی و عدم پاسخگویی زیرساخت ها به عنوان بزرگ ترین موانع کلان محیطی جهت توسعه گردشگری ورزشی شهر مشهد محسوب می شود. همچنین در بین سایر عوامل، امنیت، حمایت دولت، سهولت در تهیه اقامتگاه مناسب، بهداشت، راه های ارتباطی مناسب و در صدر همه اقتصاد پویا از بالاترین تناسب راهبردی برخوردارند؛ اما ایجاد تنوع در جاذبه های گردشگری ورزشی شهر مشهد، موقعیت جغرافیایی شهر و همچنین تنوع دادن در امکانات دسترسی، باید در صدر اقدامات اجرایی قرار گیرد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که اقتصاد پویا مهم ترین عامل برای توسعه گردشگری ورزشی مشهد می باشد؛ اما زمانی به اقتصاد پویا می توان دست پیدا کرد که به موانع محیطی مانند تورم، تحریم ها کنترل شوند و به مسائل تکنولوژی و فناوری نیز توجه شود؛ زیرا این عوامل مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر مرتبط و متصل هستند. با توجه به جایگاه شهر مشهد در بین کلان شهرهای دیگر، جای پیشرفت بسیاری دارد و باید با ارتقای زیرساخت ها و امکانات در سایه حمایت های دولتی، رویدادهای ورزشی مختلفی برگزار نماید که زمینه توسعه گردشگری ورزشی فراهم شود.
۷.

تحلیل گرایشات اخلاقی دانشجویان ورزشکار: نقش دینداری، جنسیت و نوع رشته ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت دانشجو دین داری گرایش اخلاقی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 877
اخلاقگرایی ورزشکاران در میادین ورزشی یکی از موضوعات مهم در هر جامعه ای است. هدف این پژوهش، تحلیل گرایشات اخلاقی دانشجویان ورزشکار و تعیین نقش دینداری، جنسیت ونوع رشته ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری ورزشکاران پسر و دختر چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در سال 1397 بود که درشیراز برگزار شد. حجم جامعه آماری حدود 4100 نفر بود. طبق فرمول تعیین حجم نمونه در تحقیقات تحلیلی، حجم نمونه 194 نفر تخمین زده شد و پس از جمع آوری اطلاعات تعداد 196 پرسشنامه کامل برگردانده شد وهمین تعدادبه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استانداردلارنس (2013) بود روایی صوری و محتوایی آن به تایید ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه گرایش اخلاقی 73/0 و پرسشنامه دینداری 74/0 بود. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی مستقل ومدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد گرایش اخلاقی ورزشکاران بر اساس جنسیت و نوع رشته ورزشی تفاوت ندارد، اما در مولفه صداقت تفاوت بر اساس جنسیت ونوع رشته ورزشی وجود داشت. همچنین در مولفه عدالت تفاوت بر اساس نوع رشته ورزشی وجود داشت. نتایج مدل تحقیق نشان داد دین داری بر تمام مولفههای گرایش اخلاقی دانشجویان ورزشکار تاثیر دارد. بر اساس نتایج مدل تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که دینداری یک عامل اثرگذار و تربیتی تکمیلی برای ایجاد گرایشات اخلاقی درورزشکاران است.
۸.

بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی سبک خرید فروشگاه اینترنتی محصول ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 946
امروزه، اینترنت به بستری گسترده برای معاملات تجاری و رسانه ای قوی برای بازاریابی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی بود. روش پژوهش، توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای کانال های تلگرامی و صفحه اینستاگرام سه فروشگاه فوتبال شاپ، ایران اسپورتر و ماریال اسپرت بودند که تعداد 385 نفر از اعضای کانال ها و صفحات ذکرشده به پرسش نامه با دقت پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه لی (2012) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و همچنین، پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسش نامه است. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی، از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، از مدل تاپسیس برای رتبه بندی انواع سبک خرید و از آزمون مانوا برای مقایسه بین انواع سبک خرید براساس ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه کیفیت، بیشترین اهمیت و قیمت، کمترین اهمیت را از دیدگاه مصرف کنندگان محصولات ورزشی داشتند. به ترتیب، هیجان، وفاداری، برند، سرگرمی، تردید، مد و تأیید اولویت داشتند. همچنین، نتایج نشان داد که بین مؤلفه های سبک خرید پاسخ دهندگان ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنسیت، تأهل، تحصیلات و درآمد تفاوت معناداری وجود داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان