احمدعلی آصفی

احمدعلی آصفی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

اثر مداخله آموزشی مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس شغلی تعارضات شغلی تعاملات بین فردی مدیریت فردی هیجانات فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۷
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثر آموزش مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی انجام گرفت. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و همچنین آزمون پیگیری بود که با گروه کنترل انجام گرفت. 33 نفر از مربیان کشتی استان اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده شده در این پژوهش با اقتباس از پروتکل آموزش مهارت های تعاملی ارائه شده در پژوهش میرصفیان و همکاران (1399) طراحی شد. از پرسشنامه های رفتارهای خودمدیریتی مانز (1986) و مدیریت تعارض رابینز (2003) برای آزمون اثربخشی پروتکل آموزشی این پژوهش استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی به صورت معناداری بر ارتقای رفتارهای خودمدیریتی، مدیریت تعارض و مؤلفه های آنها در مربیان کشتی اثرگذار بوده که این تأثیرات پس از گذشت 12 هفته از پایان مداخلات آمورشی ماندگار بوده است. نتیجه گیری: به مسئولان فدراسیون کشتی و زیرمجموعه های آن در استان اصفهان پیشنهاد می شود تا از پروتکل آموزشی ارائه شده در این پژوهش به منظور ارتقای متغیرهای اثرگذار شغلی گزارش شده برای این گروه از مربیان استفاده کنند.
۲.

آزمون نقش میانجی شخصیت در رابطه فعالیت بدنی اوقات فراغت و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: فعالیت بدنی اوقات فراغت رفتارهای پرخطر شخصیت اوقات فراغت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۰
مقدمه: هدف تحقیق بررسی رابطه فعالیت بدنی اوقات فراغت و رفتارهای پرخطر با نقش میانجی شخصیت در دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. چک لیست محقق ساخته فعالیت بدنی اوقات فراغت، پرسشنامه رفتارهای پرخطر و شخصیت برای گردآوری داده ها استفاده شد. یافته ها: رفتارهای پرخطر در دانشجویان فعال در اوقات فراغت کمتر است. همچنین با افزایش فعالیت بدنی اوقات فراغت، رفتارهای پرخطر در دانشجویان کاهش می یابد. از طرفی، هرچه روان رنجوری در دانشجویان بیشتر گردد، رفتارهای پرخطر نیز بیشتر خواهد شد. همچنین، روابط جداگانه بین فعالیت بدنی اوقات فراغت و شخصیت با رفتارهای پرخطر معنادار بود. با این حال، نتایج نشان داد زمانی که متغیر شخصیت در رابطه بین فعالیت بدنی اوقات فراغت و رفتارهای پرخطر وارد شد، رابطه بین دو متغیر غیرمعنادار شد. بحث: جهت کاهش رفتارهای پرخطر در دانشجویان، بهتر است مسئولان دانشگاه، با برگزاری کلاسهای فوق برنامه ورزشی و دسترسی راحت به مکان های ورزشی، امکان شرکت دانشجویان در فعالیت های بدنی اوقات فراغت را افزایش دهند.
۳.

شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت: ارائه الگو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت فعالیت بدنی فعالیت بدنی اوقات فراغت نهادینه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
بهره مندی از فواید فعالیت بدنی مستلزم داشتن سبک زندگی فعال و مشارکت مستمر در انواع فعالیت بدنی به خصوص فعالیت بدنی اوقات فراغت و نهایتاً نهادینه شدن آن در افراد است. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت و ارائه الگو بود. روش انجام تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی و به روش میدانی اجرا گردید . جامعه آماری در بخش کیفی و کمی کلیه افرادی بودند که به مدت 5 سال در اوقات فراغت خود فعالیت بدنی مداوم داشتند که با 16 نفر به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری در بخش کیفی مصاحبه شد و طبق جدول مورگان 384 نفر برای اجرای بخش کمی به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسش نامه حاصل از مصاحبه بود که روایی و پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در مجموع 27 عامل بر نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت تأثیر دارند که با شناخت، برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی سازی این عوامل می توان روند نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت را در افراد جامعه تسهیل کرد و شاهد جامعه ای سالم و پویا بود.
۴.

نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسوب گذاری عادت سازی عینی سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت نهادینه شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۱
مقدمه: بهره مندی از فواید فعالیت بدنی مستلزم داشتن سبک زندگی فعال و مشارکت مستمر در انواع فعالیت بدنی است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت مبتنی بر نظریه نهادینه سازی بود. روش پژوهش: روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر (16 نفر)، افرادی بودند که حداقل پنج سال فعالیت بدنی مستمر (سه جلسه در هفته) داشتند و این رفتار در وجود آنها نهادینه شده بود و از طریق روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای تحلیل داده های از روش کدگذاری استفاده شد. روایی و پایایی مصاحبه ها از طریق روش های معتبر بررسی شد. یافته ها: نتایج تحقیق منجر به کشف 21 عامل از جمله کسب پاداش های درونی و بیرونی و ارضای حس رقابت طلبی در مرحله عادت سازی، ترویج فعالیت بدنی و نتایج آن برای دیگران و تشکیل و رهبری گروه های ورزشی در مرحله عینی سازی و کسب محبوبیت اجتماعی و الگو شدن برای دیگران در مرحله رسوب گذاری فرایند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان با شناخت، برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی سازی عوامل کشف شده و همچنین اتخاذ راهکارهایی برای تجربه این موقعیت ها توسط افراد جامعه روند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت را در افراد و در نهایت کل جامعه تسهیل کرد و شاهد جامعه ای سالم و پویا بود.
۵.

ارزیابی رفتار حفاظت زیست محیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوب آهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار دی اکسید کربن (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی ملت)

کلید واژه ها: انرژی مصرفی دی اکسید کربن رفتار حفاظت زیست محیطی گازهای گلخانه ای مجموعه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۶۹
به کارگیری اماکن ورزشی برای انجام فعالیت بدنی و ورزش به واسطه مصرف انرژی موجب انتشار گازهای گلخانه ای می شود. بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی رفتار حفاظت زیست محیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوب آهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار دی اکسید کربن بود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بود. مجموعه ورزشی ملت باشگاه ذوب آهن اصفهان به عنوان نمونه مطالعاتی مدنظر قرار گرفته بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان حوزه محیط زیست و مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق پایایی درون ارزیاب بررسی شد که ضریب توافق بین دو ارزیابی 81/0 محاسبه شد. در تحلیل داده ها از راهنمای مصرف انرژی(ECG78)  در سازه های تفریحی ورزشی انگلستان استفاده شد. نتایج نشان داد میزان دی اکسید کربن انتشاریافته در مجموعه ورزشی ملت بالاتر از سطح استانداردهای زیست محیطی است. میزان انتشار دی اکسید کربن در هر متر مربع از سالن ورزشی، رختکن، محوطه پارکینگ و زمین چمن به ترتیب 28/102، 36/239، 46/13 و 30/12 کیلوگرم به ازای یک روز بود. نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی در مجموعه ورزشی ملت به ویژه در بخش روشنایی، موجب انتشار دی اکسید کربن به میزان بالاتری از سطح استاندارد شده است. بنابراین، مدیریت بهینه مصرف انرژی در اماکن ورزشی باشگاه ذوب آهن و تلاش در جهت کاهش انتشار دی اکسید کربن و رساندن آن به سطح استاندارد برای کاهش خطرهای زیست محیطی می تواند در دستور کار مدیران باشگاه قرار گیرد.
۶.

اثرتصمیم گیری مشارکتی بر رفتار جستجوی بازخورد با نقش میانجی مالکیت روانشناختی (مطالعه موردی: کارشناسان وزارت ورزش و جوانان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری مشارکتی بازخورد مالکیت روانشناختی وزارت ورزش و جوانان. کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۹۰
این پژوهش با هدف بررسی اثر تصمیم گیری مشارکتی که از مورد توجه ترین موضوعات معاصر مدیریت بویژه مدیریت رفتار سازمانی است؛ بر رفتار جستجوی بازخورد کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مالکیت روانشناختی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. 168 نفر از کارشناسان مذکور به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسش نامه 19 سوالی تحقیق، در بین آنها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها نرم افزار اس.پی.ای.ای نسخه 22 و برای الگوسازی روابط میان متغیرها، معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه ی 3 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اثر تصمیم گیری مشارکتی بر رفتار جستجوی بازخورد و مالکیت روانشناختی اثری مثبت و معنادار است. همچنین مالکیت روانشناختی اثری مثبت و معنادار بر رفتار جستجوی بازخورد داشت. با توجه به مقدار آماره بدست آمده از آزمون سوبل نقش میانجی متغیر مالکیت روانشناختی و اثر غیر مستقیم تصمیم گیری مشارکتی بر رفتارجستجوی بازخورد تأیید شد.
۷.

بررسی و تحلیل نحوه توزیع استخرهای شنا از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استخر شنا اصفهان توزیع عادلانه خدمات شهری عدالت فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری عامل مهمی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار محیط شهری محسوب می شود. از این رو، هدف این تحقیق بررسی و تحلیل نحوه توزیع استخرهای شنا از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) بود. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی بود که از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بود. قلمروه تحقیق را کلیه استخرهای شنای مناطق 15گانه شهر اصفهان (37) تشکیل داده بودند. برای تحلیل فضایی استخرهای شنای شهر اصفهان از شاخص های جمعیت، مساحت، تعداد استخر در هر منطقه و نحوه پراکنش استخرها استفاده شد. همچنین محیط Arc GIS و الگوریتم های مختلف آن برای انجام محاسبات مختلف و تهیه نقشه ها لازم بکار برده شد. تحلیل کلی وضعیت استخرهای شنای شهر اصفهان از منظر عدالت فضایی بر اساس شاخص های جمعیت، مساحت، تعداد استخر در هر منطقه و نحوه پراکنش نشان داد، استخرهای شنای شهر اصفهان از توزیع مناسبی در مناطق مختلف برخوردار نیستند و دسترسی عادلانه و مناسب به استخرهای شنا در مناطق مختلف با مشکل مواجه است.
۸.

رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی چابکی نیروی انسانی خودتعیینی شایستگی معنای داری مؤثر بودن هیأت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیأت های ورزشی شهر اصفهان بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان هیأت های ورزشی شهرستان اصفهان (416 نفر) بودند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) به روش نمونه گیری تصادفی ساده 201 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپرتیزر (1995) و پرسشنامه چابکی نیروی انسانی دایر و شافر (1998) بود. روایی محتوایی و صوری ابزار تحقیق براساس مبانی نظری و با استفاده از نظر استادان و متخصصان در این زمینه لحاظ شد. پایایی پرسشنامه های توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 93/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی وجود دارد. همچنین تمام مؤلفه های توانمندی (معنا داری، خودتعیینی، شایستگی و مؤثر بودن) پیش بین معنادار چابکی نیروی انسانی بودند. بنابراین می توان گفت با افزایش سطوح توانمندی کارکنان هیأت های ورزشی شهرستان اصفهان می توان سطح چابکی آنان را افزایش داد.
۹.

شناسایی کارکردهای باشگاه های ورزشی در نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکردهای تنظیمی کارکردهای هنجاری کارکردهای شناختی نهادینه کردن اخلاق باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
یکی از ابعاد و زوایای ورزش، اخلاق است که توجه به آن امری ضروری به نظر می رسد. باشگاه ها به عنوان یک نهاد ورزشی می توانند به سمت نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران گام بزرگی بردارند؛ بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی کارکردهای تنظیمی، هنجاری و شناختی باشگاه های ورزشی در نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران بود. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه افراد صاحب نظر و آگاه در زمینه اخلاق و اخلاق در ورزش تشکیل می دادند. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری هدفمند در دسترس و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند (11 نفر). ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق بود که روایی آن از طریق انتخاب موضوع، دقت در طراحی، تهیه و تایپ مصاحبه ها و نسخه برداری دقیق از مصاحبه ها، گنجاندن سؤالات در مصاحبه با یک نظم منطقی و دقت در تدوین گزارش ها مدنظر قرار گرفت و پایایی از طریق روش باز آزمون محاسبه شد که ضریب پایایی مصاحبه ها 77 درصد به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کدگذاری بود که با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 انجام شد. نتایج تحقیق در مجموع 26 کارکرد (12 کارکرد تنظیمی، 8 کارکرد هنجاری و 6 کارکرد شناختی) باشگاه ها برای نهادینه کردن اخلاق در ورزشکاران را نشان می دهد، که با شناخت، برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی سازی این کارکردها در باشگاه های ورزشی می توان روند نهادینه شدن اخلاق در ورزشکاران را تسهیل کرد و شاهد اخلاقیات در باشگاه های ورزشی بود.
۱۰.

تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل اهمیت عملکرد سیستم اشتراک دوچرخه دوچرخه مسیر دوچرخه مدل IPA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۸
هدف تحقیق حاضر تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کاربران سیستم اشتراک دوچرخه شهر اصفهان تشکیل داده بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ویژگی های مسیر دوچرخه با بررسی دقیق ادبیات و پیشینه تحقیق شناسایی و جهت طراحی پرسشنامه تحقیق استفاده شدند. روایی پرسشنامه توسط نظر 10 نفر از متخصصین و صاحبنظران بررسی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی که ضریب آلفا برای پرسشنامه مذکور در بعد اهمیت (93/0) و در بعد عملکرد (94/0) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمام 34 ویژگی مسیرهای دوچرخه در ناحیه "تمرکز بر آن" قرار گرفتند که این ویژگی ها نیازمند اقدام اصلاحی فوری بوده و از این لحاظ در اولویت بالایی قرار دارند.
۱۱.

بهینه سازی فرایند آزمون عملی تربیت بدنی با استفاده از شبیه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزمون عملی تربیت بدنی طراحی سناریو شبیه سازی روش های تصمیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
ازجمله رویدادهایی که در رشته علوم ورزشی اهمیت فراوانی دارد، آزمون عملی تربیت بدنی است. اهمیت این آزمون به علت حساسیت در انتخاب افراد شایسته برای ورود به این رشته و درنهایت، خروج افرادی متخصص و شایسته است؛ بنابراین، اجرای آزمونی بهینه که حداکثر کارایی و اثربخشی دراین راستا را داشته باشد، بسیار مهم و ضروری است؛ براین اساس، هدف از انجام این پژوهش، بهینه سازی فرایند آزمون عملی تربیت بدنی با استفاده از شبیه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره بود. آزمون با استفاده از مدل شبیه سازی اَرنا طراحی شد تا علاوه بر انتخاب روش مناسب برگزاری آزمون، تعداد بهینه منابع لازم نیز تعیین شود. بدین منظور، ابتدا هشت سناریوی مختلف طراحی شدند و در نرم افزار اَرنا مدل سازی شدند. در طراحی سناریوها، نحوه ورود داوطلبان، نحوه چیدمان ایستگاه بررسی وضعیت بدنی و پزشکی و تعداد ایستگاه ها در بخش آمادگی جسمانی درنظر گرفته شدند. برای انتخاب سناریوی برتر، با درنظرگرفتن معیارهای مناسب (زمان انتظار داوطلب، زمان اجرای فرایند، میانگین بهره برداری از منابع و هزینه کل منابع)، از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد. در این روش، ابتدا وزن معیارها با روش کراتییس تعیین شد و سپس، با استفاده از روش پرامیتی دو، بهترین سناریو انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که سناریوی شش بهترین سناریو و سناریوی سه بدترین سناریو بودند. بهینه سازی فرایند آزمون تربیت بدنی به برگزارکنندگان کمک می کند تا بخشی از مشکلات اجرایی دراین زمینه را برطرف کنند و درنتیجه، نتایج حاصل از آزمون به خصوص در بخش اجرایی بهتر شود.
۱۲.

شناسایی و اولویت بندی گروه های موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خانواده مدرسه رسانه های جمعی نهادینه کردن ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی گروه های مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی کلیه افراد صاحب نظر در ارتباط با موضوع ورزش همگانی و نهادینه کردن بود که تا رسیدن به نقطه اشباع نظری افراد برای انجام مصاحبه به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند (15 نفر). در بخش کمی جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان مسئول ورزش همگانی بودند که به روش نمونه گیری تمام شمار افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند (306 نفر). در مرحله کیفی ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختارمند و در مرحله کمی پرسشنامه بود. روایی مصاحبه و پرسشنامه با استفاده ازنظر اساتید و متخصصین (10 نفر) بررسی شد و پایایی مصاحبه ها از طریق باز آزمون 83/0 و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. در مرحله کیفی تحقیق از کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای تحلیل و دسته بندی داده ها استفاده گردید. در مرحله کمی تحقیق نیز از آزمون کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول برای اولویت بندی گروه های مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران استفاده گردید. نتایج تحقیق مرحله اول و دوم نشان داد هفت گروه به ترتیب اولویت شامل مدرسه، رسانه های جمعی، گروه های مرجع، خانواده، دولت، نهادهای مذهبی و دوستان و همسالان، در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثر بودند.
۱۳.

عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی انتخاب تعهد پذیرش نهادینه کردن ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۴۸۴
هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش انجام تحقیق کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد متخصص در زمینه ورزش همگانی و نهادینه سازی تشکیل می دادند. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد نمونه های که با آنها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد 15 نفر بود. روایی مصاحبه ها از طریق بررسی شکل و محتوای سوالات توسط اساتید سنجیده شد و پایایی ابزار تحقیق از طریق روش باز آزمون محاسبه گردید و ضریب پایایی مصاحبه ها 83 درصد بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد چهار دسته عوامل فردی، گروهی، سازمانی و محیطی در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران موثر هستند. با توجه به حجم گسترده عوامل هر دسته، در این مقاله صرفاً عوامل فردی شامل، پذیرش، باور و نگرش، انگیزش، آزادی انتخاب، تعهد، بازخورد و ویژگی های زمینه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۴.

تحلیل اهمیت عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقه فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال تماشاگر مدل IPA تحلیل اهمیت عملکرد تصمیم برای تماشا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۶۴۹
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اهمیت عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقه فوتبال بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری آن را تماشاگران مسابقه فوتبال تیم های سپاهان و سایپا تشکیل دادند که از میان آن ها 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت انجام پژوهش، عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها با بررسی دقیق ادبیات و پیشینه پژوهش شناسایی شده و جهت طراحی پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفتند. روایی پرسش نامه توسط 10 نفر از متخصصان و صاحب نظران بررسی گردید و ضریب پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ معادل (94/0) محاسبه گشت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که از میان 32 عامل اثرگذار بر تصمیم گیری درمورد تماشای یک مسابقه فوتبال، سه عامل در ناحیه اولویت کم، 22 عامل در ناحیه تمرکز بر آن و هفت عامل در ناحیه حفظ عملکرد قرار گرفته اند. شایان ذکر است عواملی که در ناحیه اولویت کم قرار گرفته اند برای عملکرد سیستم، تهدید کننده نبوده و نیازمند به اصلاح فوری نمی باشند؛ عوامل موجود در ناحیه تمرکز بر آن نیازمند به اقدام اصلاحی فوری بوده و از این منظر در اولویت بالایی قرار دارند؛ عوامل جای گرفته در ناحیه حفظ عملکرد نیز نه تنها از نظر تماشاگران مهم می باشند، بلکه از عملکرد آن ها رضایت حاصل شده است.
۱۵.

تدوین مدل نقش دیگران مهم و مشارکت نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیگرانِ مهم نوجوانان فعالیت بدنی ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۱
هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین نقش دیگرانِ مهم و مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش نوجوانان و ارائة مدل بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 12 تا 18ﺳﺎﻟﺔ ﺷﻬﺮستان زرین شهر تشکیل داده اند. طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 381 نفر به عنوان نمونة پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامة بین المللی فعالیت بدنی و پرسش نامة محقق ساختة نقش دیگرانِ مهم بود. روایی پرسش نامة بین المللی فعالیت بدنی در پژوهش های مختلف داخلی و خارجی تأیید گردیده است. روایی صوری و محتوایی پرسش نامة دیگرانِ مهم نیز با بررسی دقیق متون و مبانی نظری پژوهش و نظر استادان و متخصصان در این زمینه تأیید گردید (10 نفر). همچنین روایی سازة پرسش نامه با کاربرد روش های مناسب آماری تأیید شد. پایایی پرسش نامه ها در یک مطالعة مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد و ضریب پایایی پرسش نامة فعالیت بدنی 92/0 و پایایی پرسش نامة نقش دیگرانِ مهم 94/0 محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین نقش دیگرانِ مهم و سطح فعالیت بدنی و مشارکت در ورزش نوجوانان، رابطه وجود دارد. همچنین، نقش حامی والدین، نقش الگوی دوستان و نقش هم کنش معلمان، بیشترین همبستگی را با سطح فعالیت بدنی نوجوانان و نقش مشوق والدین، الگوی دوستان و هم کنش معلمان، بیشترین همبستگی را با مشارکت در ورزش نوجوانان داشت. درنهایت، نتایج آزمون مدل پژوهش نشان داد معلمان بیشترین تأثیر را در مشارکت نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزش دارند و بعد از آن، به ترتیب دوستان و هم سالان و والدین قرار داشتند.
۱۶.

بررسی موانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاه های دولتی شهر تهران و ارائه راهکارهای کاربردی توسعه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه راهکار ورزش همگانی موانع توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۱۴۴۳ تعداد دانلود : ۶۳۴
هدف این تحقیق بررسی موانع توسعه ورزش همگانی دانشگاه های دولتی منتخب شهر تهران و ارائه راهکارهای کاربردی توسعه آن بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع تحلیلی بود که از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای هیأت علمی مرد و زن دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی منتخب شهر تهران بودند که به دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه از روش تمام شماری برای نمونه گیری استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را استادان تأیید کردند و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد (91/0 = a). نتایج تحقیق نشان داد که 9 دسته مانع در توسعه ورزش همگانی دانشگاه مؤثرند که به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع سیاست گذاری و برنامه ریزی، موانع شناختی، موانع مالی، موانع آموزشی، موانع قانونی، موانع اطلاعاتی، موانع انسانی، موانع فردی و موانع زیرساختی. در پایان هم راهکارهایی برای توسعه ورزش همگانی دانشگاه ارائه شد.
۱۷.

مدل یابی اثر فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی اثربخشی عدالت سازمانی فدراسیون معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۵۳۶
هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر فرهنگ و عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فدراسیون های ورزشی بود. به این منظور از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین (1999)، عدالت سازمانی کیم و لونگ (2007) و اثربخشی سازمانی هسو (2002) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کارشناسان فدراسیون های ورزشی بود که 227 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها و شناسایی تأثیرات متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد اثر فرهنگ سازمانی (52/0=β، 50/ 12=t) و عدالت سازمانی (42/0=β، 72/9=t) بر اثربخشی سازمانی، مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان داد که این دو متغیر در مجموع 76/0 درصد از تغییرات اثربخشی سازمانی را تبیین می کنند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که فدراسیون های ورزشی با تحلیل وضع موجود و شناسایی سطح و فرهنگ سازمانی حاکم بر فدراسیون به طراحی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب و اثرگذار بپردازند و با رعایت انصاف و برابری در رویه ها و فرایندهای سازمانی چون تخصیص دستمزد، پاداش، ارتقای شغل و همچنین داشتن رفتاری عادلانه با کارکنان زمینه دستیابی به اهداف سازمانی و داشتن سازمانی اثربخش را فراهم کنند.
۱۸.

ارتباط بین سبک رهبری با رفتارهای مدیریت ریسک در مدیران گروه و رؤسای تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی مراکز استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی سبک رهبری رفتارهای مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین سبک های رهبری با رفتارهای مدیریت ریسک در مدیران گروه و رؤسای تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی مراکز استان های کشور بود. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعة آماری تحقیق 72 مدیرگروه و رییس تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی مراکز استان های کشور بود که کل جامعه به روش تمام شماری به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامة استاندارد مدیریت ریسک و سبک های رهبری بود که روایی و پایایی آن در تحقیقات مختلف سنجیده شده است. در تحقیق حاضر نیز روایی محتوایی و صوری ابزار تحقیق با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد و پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (پرسشنامة مدیریت ریسک 84 /0 = α، پرسشنامة سبک های رهبری 78 /0 = α) . یافته ها نشان داد بین رفتارهای مدیریت ریسک با سابقة کار مدیریتی و سابقة مربیگری رابطة معناداری وجود دارد (05 /0P>). از طرفی بین رفتارهای مدیریت ریسک با سطح تحصیلات مدیران و وضعیت مربیگری رابطة معناداری مشاهده نشد (05 /0P>). از نتایج دیگر تحقیق این بود که بین رفتارهای مدیریت ریسک در سطوح مختلف سبک های رهبری تفاوت معناداری مشاهده شد (05 /0P>). باوجود این رفتارهای مدیریت ریسک در سطوح مختلف وضعیت استخدامی تفاوت معناداری مشاهده نشد (05 /0P>). در نهایت اینکه بین سبک های رهبری و رفتارهای مدیریت ریسک مدیران ارتباط معناداری مشاهده شد (05 /0P>). یافته ها نشان داد که سطوح اجرای رفتارهای مدیریت ریسک اعضای گروه های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی مراکز استان های کشور، وضعیت نسبتاً مطلوبی ندارد. بنابراین نیاز به آموزش بیشتر و ایجاد فرصت های مناسب تر برای مدیران گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی جهت آشنایی با روش های مدیریت ریسک و به کارگیری آن در برگزاری و اجرای مسابقات و رویدادهای ورزشی ضروری و مهم است.
۱۹.

بررسی جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جو سازمانی اعضای هیات علمی مشاکرت در تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه اعضای هیات علمی دانشکده اعم از مردان و زنان تشکیل می دادند. در تحقیق حاضر نمونه به صورت تمام شمار برابر با جامعه بود. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره مندی از دیدگاه های استادان و صاحب نظران حاصل شد و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه جو سازمانی 92/0 = ? و برای پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری 96/0 = ? محاسبه و تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد، جو سازمانی دانشکده بسته است، همچنین میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های دانشکده شامل تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی، مسائل پژوهشی ، دانشجویی، مسائل مربوط به اعضای هیات علمی و مدیریتی کم است. بین جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری ارتباط معنی داری مشاهد شد (01/0= P). به علاوه بین کلیه مؤلفه های جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری اعضای هیات علمی ارتباط معنی داری مشاهده شد (01/0 = P). از نتایج دیگر تحقیق این بود که بین جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری از دیدگاه اعضای هیات علمی مرد و زن دانشکده تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0 = P).
۲۰.

بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت مشارکتی مقاومت در برابر تغییر سازمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۳۴
هدف از این تحقیق، بررسی و شناخت ابعاد مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر و مقایسه و تبین رابطه بین این دو متغیر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که به روش میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بودند که 126 نفر از کارشناسان سازمان تربیت بدنی و 38 کارشناس اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر بود. روایی محتوایی و صوری ابزارهای تحقیق با مطالعه مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد. پایایی ابزارهای تحقیق از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه مدیریت مشارکتی 82/0= α و برای پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر 70/0= α به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با به کارگیری روش های آمار استنباطی و آمار توصیفی صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در هر دو سازمان مورد بررسی، رابطه معنی دار منفی و معکوسی وجود دارد (01/0=P). همچنین بین مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری (05/0 = P)، مشارکت در تصمیم گیری و حل مسئله، مشارکت در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا با مقاومت در برابر تغییر رابطه معنی دار منفی و معکوسی مشاهده شد (01/0 = P). علاوه بر این، نتایج نشان داد بین مدیریت مشارکتی در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تفاوت معنی داری وجود دارد ولی بین مقاومت در برابر تغییر در این دو سازمان تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0=P).

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان