مجید اسماعیلیان

مجید اسماعیلیان

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

روش خوشه بندی رتبه ای مبتنی بر اصول پرامیتی برای توسعه استراتژی خرید در زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دسته بندی اقلام خرید تناسب استراتژیک خوشه بندی رتبه ای PROMETHEE استراتژی خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 834
هدف: در این پژوهش، به کمک روش های کمّی، الگوی طبقه بندی اقلام خرید برای دسته بندی اقلام خرید ارائه شده است. هدف از ارائه این الگو، ایجاد تناسب استراتژیک در زنجیره تأمین و ارائه استراتژی و روش های خرید مناسب برای هر طبقه از اقلام متناسب با اولویت های رقابتی سازمان است. روش: سه بُعد اولویت رقابتی، تحلیل بازار تأمین و ویژگی مؤلفه خرید برای دسته بندی اقلام خرید ارائه شده است تا ویژگی های لازم برای انتخاب استراتژی خرید پوشش داده شود؛ سپس معیارهای هر بُعد با روش دلفی تعیین و با روش بهترین بدترین وزن دهی شده است. در ادامه، اقلام خرید در هر بُعد با الگوریتم K-means و PSO خوشه بندی شده است. دلیل ترکیب این دو الگوریتم، رفع مشکل حساس بودن به مقادیر اولیه و رهایی از بهینه محلی بوده است. سپس با استفاده از روش خوشه بندی رتبه ای مبتنی بر اصول پرامیتی، اقلام خرید دسته بندی شده و برای هر طبقه، استراتژی های خرید با در نظر گرفتن پروفایل ترجیحات، شرایط شرکت در بازار رقابتی و بازار تأمین ارائه شده است. یافته ها: رویکرد پیشنهادی برای 100 کالای خریداری شده در یک شرکت فولادی پیاده سازی و مناسب ترین روش های خرید برای هر طبقه از اقلام خرید ارائه شد. در مطالعه موردی، هزینه و کیفیت، به عنوان اولویت های رقابتی در نظر گرفته شده و معیارها متناسب با این دو بُعد انتخاب شده است. نتیجه گیری: رویکرد این پژوهش به مدیران کمک می کند تا با در نظر گرفتن پروفایل ترجیحات در روش خوشه بندی رتبه ای و شرایط شرکت خود، بتوانند در بازار رقابتی و بازار تأمین، انتخاب های بیشتر و دقیق تری از روش های خرید را برای هر دسته از اقلام خرید داشته باشند.
۲.

شکاف های پژوهشی بارانداز عبوری و افق های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بارانداز عبوری لجستیک راهبرد توزیع شبکه حمل فرامرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 360 تعداد دانلود : 655
یک بارانداز عبوری، در راستای دستیابی به اهداف مدیریت زنجیره تأمین ناب، ایجاد و توسعه یافته است. بارانداز عبوری یکی از راهبردهای مشهور توزیع است که در آن اقلام و محموله ها از کامیون های ورودی به کامیون های خروجی، بدون نیاز به استقرار آ نها در انبار، انتقال می یابند. بارانداز عبوری با حذف فعالیت های انبارش و آماده سازی سفارش ها، می تواند در مقایسه با انبار سنتی کاراتر عمل کند. این مزیت ها سبب شده است که بارانداز عبوری به یک سیستم لجستیک جذاب تبدیل شود. معرفی مشخصه های بارانداز عبوری و نیز انواع مسائل موجود در این حوزه، ازجمله اهداف اولیه این مقاله است. هدف اصلی مقاله نیز شناسایی و دسته بندی شکاف های پژوهشی بارانداز عبوری، به منظور تبیین و معرفی مدل ها و افق های پژوهشی نزدیک به مفروضات دنیای واقع است. برای دستیابی به این اهداف با استفاده از روش «فرامرور»، مقالات مروری بارانداز عبوری انگلیسی زبان، بین سال های 2010 تا 2020 به طور نظام مند مطالعه و برای ارزیابی کیفیت مقالات از «برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی» (CASP) استفاده شد. براساس مقالات تأییدشده ازلحاظ کیفیت، شکاف های پژوهشی شناسایی و در دو بخش مجزا تفکیک و معرفی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد دو شکاف پژوهشی لحاظ کردن مهلت زمانی برای زمان بندی کامیون ها و بررسی مسائل بارانداز عبوری در شرایط عدم اطمینان، بیشترین تکرار را از دیدگاه نویسندگان مختلف مقالات مروری داشته اند.
۳.

ارائه رویکرد دومرحله ای پویا برای طراحی استراتژی توسعه تأمین کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 601
بخش بندی تأمین کنندگان، پایه و اساس تصمیمات مدیران زنجیره تأمین با هدف مدیریت و توسعه تأمین کنندگان است. هدف پژوهش حاضر ارائه رویکردی پویا برای طراحی استراتژی مدیریت و توسعه تأمین کنندگان است. در این پژوهش به دلیل اینکه علاوه بر ویژگی های تأمین کنندگان، ویژگی های اقلام خرید در طراحی این استراتژی ها نقش مهمی دارد، از رویکردی دومرحله ای استفاده شده است. در مرحله نخست، اقلام خرید بر اساس معیارهای مناسب و با رویکرد پرتفولیو طبقه بندی می شوند؛ سپس در مرحله دوم، تأمین کنندگان هر طبقه از اقلام خرید بر اساس دو بُعد توانمندی و تمایل و معیارهای متناسب با هر طبقه از اقلام خرید در این دو بعُد بخش بندی می شوند. درنهایت برای هر بخش از تأمین کنندگان در هر طبقه از اقلام خرید استراتژی های مناسب مدیریت و توسعه تأمین کنندگان طراحی خواهد شد. در طبقه بندی اقلام خرید و بخش بندی تأمین کنندگان ابتدا معیارهای مناسب بررسی شده از مبانی نظری پژوهش با روش دلفی تعیین می شوند؛ سپس وزن معیارها با روش بهترین بدترین (BWM) به دست می آید و در ادامه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره، اقلام خرید در طبقه ها و تأمین کنندگان در بخش های مرتبط با خود موقعیت یابی می شوند. درنهایت این روش برای اقلام خرید و تأمین کنندگان در یک شرکت تولیدی اجرا و نتایج شرح داده خواهد شد.
۴.

ارائه مدل انتشاری برای کالای جدید با درنظرگرفتن تأثیر هم زمان قیمت و تبلیغات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری تبلیغات کانال ارتباطی ارتباطات کلامی مدل انتشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 589
یکی از مهم ترین عوامل بقای هر شرکت ارائه نوآوری وکالای جدید در زمان مناسب است. شرکت های نوپا نیز درآغاز فعالیت خود به ارائه به موقع کالا و برنامه ریزی دقیق نیاز دارند؛ تا بدین وسیله هزینه های خود را کاهش دهند. هدف این پژوهش ارائه راهکارهای پیش بینی دقیق فروش کالای جدید با در نظر گرفتن تأثیر مشخصه های مختلف آمیخته بازاریابی است؛ به همین منظور از مدل های انتشار کالای جدید در این پژوهش استفاده شده است. برای این منظور ابتدا مدل های مختلف انتشار کالای جدید و نحوه اجرای آن ها تبیین شده و با توجه به ضعف های موجود در مدل های پیشین در زمینه بررسی همزمان قیمت و هزینه تبلیغات، مدل پژوهش ارائه شده است که قیمت و تبلیغات را به صورت هم زمان در انتشار کالای جدید در نظر می گیرد. سپس با استفاده از داده های موجود در پژوهش های پیشین، مدل های انتشار پیشنهادی در این پژوهش اجرا می شود. برای تخمین ضرایب مدل های انتشار از روش تخمین OLS و الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) استفاده شده است. در نهایت نقاط قوت و وجه تمایز استفاده از الگوهای انتشار برای پیش بینی کالای جدید با دیگر روش های پیش بینی تشریح شده و با بررسی ضریب تعیین الگوهای انتشار، برتری مدل ارائه شده در این پژوهش نشان داده می شود.
۵.

مدل چندهدفه مکان یابی مراکز بارانداز عبوری، زمان بندی و مسیریابی هم زمان وسایل نقلیه، تحت بخش بندی تقاضا برای اقلام فاسدشدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقلام فسادپذیر روش اپسیلون محدودیت توسعه یافته زمان بندی مکان یابی مراکز بارانداز عبوری مسیریابی تقسیم چندبخشی تقاضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 942
هدف: این مطالعه درصدد طراحی یک شبکه زنجیره تأمین است که در آن تصمیم های مسیریابی و زمان بندی وسایل حمل ونقل در سطح تاکتیکی با تصمیم های مکان یابی مراکز بارانداز عبوری، در سطح استراتژیک، با توجه به محدودیت های موجود در دنیای واقعی و ماهیت خاص اقلام فاسدشدنی، ادغام شده اند.روش: در پژوهش حاضر، یک مدل برنامه ریزی چندهدفه عدد صحیح برای مسئله مکان یابی، زمان بندی مسیریابی با امکان تقسیم چندبخشی تقاضا برای اقلام فاسد شدنی ارائه شده است؛ به گونه ای که تأثیر فسادپذیری اقلام در تابع هدف دوم در کنار هدف کاهش هزینه ها لحاظ شده است. به منظور به دست آوردن مرز پارتوی اهداف متضاد، از روش اپسیلون محدودیت توسعه یافته در نرم افزار سیپلکس نسخه 20.1 استفاده شد.یافته ها: در هیچ یک از مطالعات پیشین، ویژگی فسادپذیری اقلام در قالب مدل یکپارچه مکان یابی مراکز بارانداز عبوری، زمان بندی و مسیریابی با امکان تقسیم چندبخشی تقاضا در نظر گرفته نشده است. مهم ترین جنبه از نوآوری  پژوهش این است که از ویژگی تقسیم چندبخشی تقاضا در  بهبود زمان بندی وسایل نقلیه بهره برداری شده و علاوه بر بهبود در تابع هدف هزینه، مقدار تابع هدف دوم (پاسخ گویی شبکه) نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. در همین راستا، نتایج تحلیل حساسیت پارامترهایی همچون مدت دوام محصول (sl)، نقطه کاهش کیفیت (QRP) و ظرفیت وسایل حمل (Q)، مؤید کارایی مدل پیشنهادی پژوهش است.نتیجه گیری: در نهایت مدل پیشنهادی روی یک مثال در ابعاد کوچک  اجرا و نتایج محاسباتی و نقطه نظرهای مدیریتی ارائه شد. مقایسه نتایج مدل پیشنهادی پژوهش با یک مدل بنچ مارک در شرایط تجربی برابر، کارایی مدل پیشنهادی را نشان می دهد. مدل پیشنهادی پژوهش را می توان برای تمام صنایعی به کار برد که از بارانداز عبوری به عنوان استراتژی توزیع خود استفاده می کنند، به ویژه برای توزیع آن دسته از محصول هایی که به زمان وابسته اند.  
۶.

بهینه سازی تصمیمات کنترل موجودی تحت محدودیت های متعدد برای محصولات فاسد شدنی: بکارگیری الگوریتم های فراابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل موجودی سفارش مجدد جزئی فواصل احتمالی بازپرسازی اقلام فاسد شدنی الگوریتم ژنتیک (GA) بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 150
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شناخته شده بر مدل موجودی دارای توزیع یکنواخت و نمایی برای فاصله بازپرسازی انجام شده است. این مقاله بهینه سازی تصمیمات کنترل موجودی را برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن افزایش قیمت شناخته شده، فاصله احتمالی بازپرسازی، محدودیت ظرفیت انبار و سفارش مجدد بررسی می کند. برای به دست آوردن مقدار سفارش موجودی ، مسئله به گونه ای مدل می شود که تابع صرفه جویی در هزینه کل از تفاوت بین خط مشی سفارش بهینه برای سفارش های خاص و معمولی به دست می آید. دو وضعیت مورد بحث در این مطالعه به شرح زیر است: (1) مدل سازی مسئله بدون محدودیت. و (2) در نظر گرفتن محدودیت برای ظرفیت انبار. برخی آزمایش های محاسباتی برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد صرفه جویی در هزینه انجام می شوند. در این مطالعه برای مسئله محدودیت، از الگوریتم ژنتیک (GA) و بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) استفاده شده است. عملکرد GA و PSO از نظر مقادیر صرفه جویی در هزینه و زمان محاسبه مقایسه شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، الگوریتم GA عملکرد بهتری نسبت به PSO دارد. بر این اساس، برای یک مساله نامحدود، با استفاده از مشتق تابع سود و انجام تحلیل حساسیت، تأثیر برخی از پارامترها مانند تقاضا، قیمت فروش، هزینه نگهداری پس از افزایش قیمت، λ در توزیع نمایی، طول دوره ها در توزیع یکنواخت، نرخ فاسد شدن بر روی متغیر تصمیم، مقدار سفارش و سود به دست آمده است.
۷.

ارائه روشی برای تعیین استراتژی مناسب خرید براساس رویکرد پرتفولیوی خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی خرید موقعیت یابی کالا روش بهترین - بدترین (BWM) روش TOPSIS مدل پرتفولیوی خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 798
هدف از پرتفولیوی خرید، طبقه بندی اقلام خرید برای تعیین مناسب استراتژی خرید است. در این پژوهش با توسعه رویکرد پرتفولیوی خرید، روشی جدید برای طبقه بندی اقلام خرید ارائه شده است. هدف این پژوهش تعیین استراتژی مناسب خرید باتوجه به شرایط درحال تغییر کسب وکار برای اقلام مختلف با درنظرگرفتن مدیریت پرتفولیوی خرید است. به همین دلیل، ابتدا با بررسی مبانی نظری و نظرسنجی از خبرگان و پایگاه داده های موجود شرکت موردمطالعه، ابعاد اثر سود، پیچیدگی بازار و تعادل قدرت تأمین کننده و خریدار در نظر گرفته و معیارهای مناسب برای دسته بندی کالاها و خدمات تعیین می شود. پس از تعیین تعداد ابعاد، وزن معیارها با استفاده از روش وزن دهی بهترین بدترین (BWM) محاسبه و سپس با استفاده از روش TOPSIS امتیاز کالاها در هر بُعد به دست می آید و موقعیت کالا روی یک نمودار چهاربخشی تعیین می شود. مناسب ترین استراتژی با درنظرگرفتن جایگاه کالاها بر اساس سه بُعد تعریف شده و بر اساس استراتژی های شطرنج جدید برای هر دسته از کالاها در نظر گرفته می شود. در روش ارائه شده روش های کار متناسب با هر طبقه از اقلام خرید براساس سه بُعد ارائه شده که در پژوهش های گذشته به آن توجه نشده است. درنهایت روش ارائه شده برای اقلام مواد اولیه یک شرکت اجرا و نتایج ارائه شده است.
۸.

انتخاب سبد بهینه سهام با بکارگیری اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی برارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبد بهینه سهام اطلاعات حسابداری اطلاعات مبتنی بر ارزش کارت ارزیابی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 530
هدف پژوهش حاضر تدوین مدل جامع سبد بهینه سهام با استفاده از تحلیل اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی بر ارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 می باشد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش برای تشکیل سبد بهینه سهام از رویکرد کاهش ابعاد و روش های تحلیل پوششی داده ها و ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم های خوشه بندی استفاده گردید. مدل فوق در چهار مرحله باز اجرا گردید و در هر مرحله علاوه بر مولفه ریسک و بازده، معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای مالی و سپس غیرمالی کارت ارزیابی متوازن به عنوان ورودی مدل تهیه پرتفوی به صورت مرحله به مرحله مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که معیارهای مورد استفاده در پژوهش در تهیه سبد بهینه سهام دارای محتوای اطلاعاتی بوده و اضافه شدن هر دسته معیار منجر به افزایش مطلوبیت سبد سهام می گردد. این محتوای اطلاعاتی در مورد کارت ارزیابی متوازن چشمگیرتر نیز می باشد. به طور کلی به کارگیری همزمان روش های ترکیبی بهینه سازی و معیارهای جامع استخراج شده از گزارش های مالی سبد سهام بهینه تر و مطلوبیت بیشتر نسبت به ریسک و بازده ادبیات مارکویتز را به همراه داشت.
۹.

بهینه سازی فرایند آزمون عملی تربیت بدنی با استفاده از شبیه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزمون عملی تربیت بدنی طراحی سناریو شبیه سازی روش های تصمیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 513
ازجمله رویدادهایی که در رشته علوم ورزشی اهمیت فراوانی دارد، آزمون عملی تربیت بدنی است. اهمیت این آزمون به علت حساسیت در انتخاب افراد شایسته برای ورود به این رشته و درنهایت، خروج افرادی متخصص و شایسته است؛ بنابراین، اجرای آزمونی بهینه که حداکثر کارایی و اثربخشی دراین راستا را داشته باشد، بسیار مهم و ضروری است؛ براین اساس، هدف از انجام این پژوهش، بهینه سازی فرایند آزمون عملی تربیت بدنی با استفاده از شبیه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره بود. آزمون با استفاده از مدل شبیه سازی اَرنا طراحی شد تا علاوه بر انتخاب روش مناسب برگزاری آزمون، تعداد بهینه منابع لازم نیز تعیین شود. بدین منظور، ابتدا هشت سناریوی مختلف طراحی شدند و در نرم افزار اَرنا مدل سازی شدند. در طراحی سناریوها، نحوه ورود داوطلبان، نحوه چیدمان ایستگاه بررسی وضعیت بدنی و پزشکی و تعداد ایستگاه ها در بخش آمادگی جسمانی درنظر گرفته شدند. برای انتخاب سناریوی برتر، با درنظرگرفتن معیارهای مناسب (زمان انتظار داوطلب، زمان اجرای فرایند، میانگین بهره برداری از منابع و هزینه کل منابع)، از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد. در این روش، ابتدا وزن معیارها با روش کراتییس تعیین شد و سپس، با استفاده از روش پرامیتی دو، بهترین سناریو انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که سناریوی شش بهترین سناریو و سناریوی سه بدترین سناریو بودند. بهینه سازی فرایند آزمون تربیت بدنی به برگزارکنندگان کمک می کند تا بخشی از مشکلات اجرایی دراین زمینه را برطرف کنند و درنتیجه، نتایج حاصل از آزمون به خصوص در بخش اجرایی بهتر شود.
۱۰.

رتبه بندی و مقایسه عوامل اثرگذار بر ایجاد رفتار کارآفرینانه با استفاده از روش مقیاس گذاری چندبعدی (موردمطالعه: شرکت پالایش گاز پارسیان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار کارآفرینانه کارآفرینی سازمانی جو کارآفرینانه رفتار شبکه سازی ساختار سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 940
توجه به ابعاد مختلف رفتار کارآفرینی در سازمان ها، می تواند به رشد و بهره وری که از مهم ترین اهداف هر سازمانی می باشد، کمک کند و با ایجاد تفکری خلاق و نوآورانه به ارزش آفرینی در سازمان منجر شود. در همین راستا، این پژوهش با هدف رتبه بندی و مقایسه عوامل اثرگذار بر ایجاد رفتار کارآفرینانه سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان انجام شده و از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران، سرپرستان و کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان به تعداد 385 نفر بوده و حجم نمونه 169 نفر در نظر گرفته شد که به روش طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی قابل قبول بوده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها با استفاده از روش مقیاس گذاری چندبعدی، نشان داد که واحدهای مستقل و معاونت مهندسی از نظر عوامل اثرگذار بر ایجاد رفتار کارآفرینانه شبیه به هم عمل می کنند. معاونت عملیات نسبت به واحدهای مستقل و معاونت مهندسی متفاوت است. همچنین معاونت اداری و پشتیبانی با معاونت عملیات، مهندسی و واحدهای مستقل متفاوت است. درنهایت، نتایج رتبه بندی معاونت ها و واحدها بر اساس عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه ارائه شده است.
۱۱.

تلفیق برنامه ریزی فرایند و زمان بندی با در نظر گرفتن اهداف چندگانه با استفاده از برنامه ریزی محدودیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلفیق برنامه ریزی فرایند و زمان بندی برنامه ریزی محدودیت برنامه ریزی فرایند زمان بندی سیستم استنتاج فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 247 تعداد دانلود : 288
هدف: هدف این پژوهش، اعمال انعطاف های مختلف شامل انعطاف ماشین و ابزار، برای جهت دسترسی به ابزار (TAD) و در نظر گرفتن پارامترهای کیفی بر اساس سیستم استنتاج فازی به منظور بهینه سازی یکپارچه برنامه ریزی فرایند و زمان بندی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی محدویت است. روش: رویکردهای بسیاری برای حل مسائل IPPS وجود دارد. در این پژوهش، به دلیل تعدد متغیر های موجود و پیچیدگی فضای جواب، از برنامه ریزی محدودیت برای حل مسئله استفاده شده است. ابتدا امتیاز پارامترهای کیفی مدل بر اساس سیستم استنتاج فازی محاسبه شد و پس از تأمین سایر ورودی ها و حل با استفاده از برنامه ریزی محدودیت، جواب بهینه به دست آمد. یافته ها: برای ارزیابی کارایی مدل تلفیقی، مثالی از پژوهش های پیشین، با سه حالت زمان تحویل پایین، متوسط و بالا با نرم افزار IBM ILOG Cplex حل شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب روش برنامه ریزی محدودیتی برای به دست آوردن جواب های بهینه در زمان محدود است. در واقع، نتایجی که از آزمایش های عددی به دست آمد، نشان می دهد مدل پیشنهاد شده عملکرد قابل قبولی دارد و الگوریتم پیشنهاد شده می تواند IPPS را به شکل مؤثری حل کند و روش بسیار مناسب برای بهینه سازی ترکیبی چند هدفه است.
۱۲.

طراحی و اجرای فرایند ارزیابی تأمین کنندگان در سامانه مدیریت روابط تأمین کنندگان(SRM) (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی تأمین کننده گان ارزیابی صلاحیت اولیه ارزیابی عملکرد مدیریت روابط تأمین کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 429
امروزه اهمیت استراتژیک فعالیت با تأمین کنندگان، سازمان ها را وادار می کند تا فرایندی شفاف برای ارزیابی آنها از شروع تا انتهای دوره همکاری طراحی کند. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای فرایند ارزیابی صلاحیت اولیه و ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان و پیاده سازی آن به عنوان بخشی از سامانه مدیریت روابط تأمین کنندکان در سیستم ERP شرکت فولاد مبارکه است. در این پژوهش ابتدا فرایند فعلی شرکت فولاد مبارکه بررسی شده است و در ادامه با استفاده از بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان فرایند ارزیابی صلاحیت اولیه و عملکرد تأمین کنندگان مجددا طراحی شده است و در غالب سامانه نرم افزاری مدیریت روابط تأمین کنندگان پیاده سازی شده است. برای این منظور پس از جمع آوری معیارها و روش های مناسب برای ارزیابی در این زمینه، با استفاده از روش دلفی، مناسب ترین معیارها برای ارزیابی تأمین کنندگان تعیین شده است. در فرایند طراحی شده جدید، بررسی صلاحیت اولیه تأمین کنندگان، پس از انتخاب معیارهای بایدی و عملکردی تعیین و در مرحله دوم عملکرد تأمین کنندگان در دو بخش استعلام و سفارش ارزیابی می شود. شفافیت در هر مرحله از این فرایند به شرکت کمک می کند تا تأمین کنندگان مناسب را انتخاب و عملکرد آنها را در زمان همکاری به صورت شفاف بررسی کند. همچنین شفافیت در این فرایند باعث می شود متقاضیان همکاری با شرکت، دید خوبی نسبت به انتخاب یا عدم انتخاب خود در ابتدای فرایند و ارزیابی عملکرد خود در طول دوره همکاری داشته باشند. کلید واژه : ارزیابی تأمین کننده گان، ارزیابی صلاحیت اولیه، ارزیابی عملکرد ، مدیریت روابط تأمین کنندگان
۱۳.

امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از داده های فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی ارزش فعلی خالص فازی شبیه سازی مونت کارلو نرخ بازده داخلی فازی نظریه فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 483
در محیط نامطمئن اقتصادی، دانش افراد خبره درباره تنزیل جریان های نقدی با ابهام بسیار زیادی مواجه است. مقادیر جریان های نقدی و نرخ بهره به طور معمول، براساس روش های آماری یا مقادیر مدّنظر حدس زده می شود. نظریه فازی در تخمین پارامترهای نادقیق می تواند به کار گرفته شود. در این پژوهش با ترکیب نظریه مجموعه های فازی و شبیه سازی مونت کارلو، روشی برای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از روش های ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی با داده های فازی ارائه شده است. روش های پیشین، چندین نقص دارد: اولاً، برخی از این روش ها بر اعداد فازی خاص (مثلثی و ذوزنقه ای) مبتنی است؛ دوماً، دوره عمر طرح و مدت زمان سرمایه گذاری را به صورت مقادیر قطعی یا اعداد فازی گسسته در نظر می گیرد؛ در حالی که در بسیاری از مسائل واقعی، علاوه بر اینکه جریان های نقدی به صورت اعداد فازی با اشکال مختلف است، دوره عمر طرح به صورت عدد فازی پیوسته در نظر گرفته می شود. برای رفع این نقص، در این مقاله روش مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلوی فازی ارائه می شود که آن را بدون هیچگونه محدودیتی برای جریان های نقدی و نرخ های بهره و دوره عمر طرح با انواع اعداد فازی و به صورت مقادیر فازی گسسته و پیوسته می توان استفاده کرد. با حل چندین مثال، کارایی محاسباتی روش پیشنهادی در قیاس با روش های پیشین نشان داده می شود و نتایج بدست آمده مشخص می کند دقت و کارایی این روش زیاد است.
۱۴.

بررسی کارایی و پیش بینی پذیری کالاهای صنعتی با رویکردهای بنیادین و تکنیکال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی بازار روش سازماندهی گروهی داده ها (GMDH) شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) الگوریتم ژنتیک تحلیل بنیادین تحلیل تکنیکال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 789
این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی پذیری قیمت سرب و به دنبال آن معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت سرب در بازار جهانی و نیز بررسی کارایی این بازار در سطح ضعیف صورت گرفته است. به این منظور مجموعه ای از روشهای خطی و غیرخطی در دو رویکرد کلی تکنیکال و بنیادین استفاده شده است. در رویکرد بنیادین ابتدا متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت سرب شناسایی شده و از روش رگرسیون گام به گام و روش های غیرخطی از جمله شبکه های عصبی GMDH و MLP برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده شده است. در رویکرد تکنیکال از روش خطی ARIMA و روش های غیرخطی از جمله روش ترکیبی GMDH و الگوریتم ژنتیک، روش ترکیبی MLP و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت هفتگی و شامل بازه ی زمانی هفته اول 2005 الی هفته آخر 2015 بوده و از سایت های مختلف از جمله سایت LME، USGS و ILZSG جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در رویکرد تکنیکال، مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک بر اساس معیارهای میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل های دیگر بوده و در رویکرد بنیادین براساس معیارهای خطای پیش بینی، شبکه عصبی مصنوعی GMDH بهترین عملکرد را داشته است. پیش بینی پذیری تغییرات قیمت سرب در بازار با الگوهای تکنیکال، موید عدم کارایی بازار در سطح ضعیف می باشد.
۱۵.

زمان بندی دروس دانشگاه با استفاده از برنامه ریزی محدودیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جدول زمان بندی برنامه ریزی محدودیت محدودیت سخت محدودیت نرم مسئله ارضای محدودیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 762 تعداد دانلود : 239
مسئله جدول زمان بندی دروس دانشگاه، یکی از مسائل زمان بردر هر محیط آموزشیاست. اینمسئله با عوامل زیادی نظیر تعداد دروس، کلاس، استاد، دانشجو و زمان های کاری سروکار داردو محدودیت های سخت و نرم زیادی بر این عواملتأثیر می گذارند. هدف از حل این مسئله انتساب دروس و کلاس به استاد و دانشجو است؛ به گونه ای که در محدودیت های مسئله صدق کنند.این پژوهش از رویکرد برنامه ریزی محدودیت برای حل اینمسئله استفاده می کند. هدف این پژوهش، ارضای حداکثری انتظارات و محدودیت هابه منظور ایجادیک جدولزمان بندیاست.مدل پیشنهادی، از تابع هزینه ای برای حداقل سازی تخطی از محدودیت های نرم استفاده می کند که ضرایب این تابع از روش AHP محاسبه می شوند. این مدل برایگروه مدیریت دانشگاه اصفهان، با زبان برنامه نویسی OPL و بر روی پلتفرم IBM ILOG CPLEX اجرا شد. جدول زمان بندی حاصل شده، با ارضای کامل محدودیت های سخت و ارضای کاملاً رضایت بخش محدودیت های نرم همراه بود. این جدول زمان در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه بهدست آمد که در مقایسه با زمان صرف شده در مدل های فراابتکاری و سایر مدل های ریاضی پیشنهادشده برای اینمسئله، بسیار قابلِ ملاحظه است.
۱۶.

ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح دومرحله ای برای مسئله زمان بندی دروس دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی خطی عدد صحیح زمان بندی درس های دانشگاهی مدل سازی ریاضی محدودیت سخت مد ل دومرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 123
در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله زمان بندی دروس دانشگاهی ارائه شده است. برای کاهش تعداد متغیرهای تصمیم، ترکیب درس و استاد و گروه دانشجو به عنوان فعالیت معرفی شد و دو مدل برنامه ریزی عدد صحیح با عنوان مدل مبتنی بر فعالیت و مدل دومرحله ای مبتنی بر فعالیت به دست آمد. در مرحله اول برمبنای تعداد جلسات لازم در هفته در بازه های زمانی روزهای مختلف هفته، تمام فعالیت ها زمان بندی شد و در مرحله دوم با درنظرگرفتن محدودیت های خاص، کلاس ها و فضاهای آموزشی به جلسات برنامه ریزی شده تخصیص یافت. این مدل ها برای یک نیمسال تحصیلی برمبنای فرایند تخصیص دروس به بازه های زمانی خاص در روزهای هفته با محدودیت های سخت در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان فرموله شده است. در این مطالعه، ضمن فرموله کردن تمام قواعد تعریف جدول زمان بندی دروس یک نیمسال در نرم افزار، با استفاده از مدل دومرحله ای مبتنی بر فعالیت، تعداد 239 درس در زمان 556 ثانیه (9 دقیقه و 16 ثانیه) زمان بندی شده است.
۱۷.

زمان بندی کلاس های درس با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مساله زمان بندی درس های دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 296
زمان بندی کلاس های درس یکی از شاخه های مهم مسااله هاای عماممی زماان بنادی اساتم مسااله زماان بنادی درس ها، به عنمان یک گام از فرایند برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها، از جمله چالش هایی است که برنامه ریزان حمزه آممزش با آن مماجه هستندم مساله عبارت است از تخصاص درس هاای دانشاگاهی باه دوره هاای زماانی خاص در طمل هفته برای یک نصم سال تحصاصلی باه طامری کاه محادودیت هاای معصنای ار اا گردنادم در ایا پژوهش، دو مدل برنامه ریزی خطی 1 4 عدد صحصح برای مساله زمان بندی کلاس های درسی ارائه شده اساتم - چند مساله نممنه با استفاده از هر دو مدل، مدلسازی و با نارم افازار GAMS حا و نتصهاه هاای بدسات آماده )تعداد متغصرها و زمان ح ( مقایسه و تحلص شده اندم مقایسه نتصههها نشان می دهد که مادل دوم، تماناایی مادل - سازی مسالههای با اندازه هاای بازرر را داشاته و از پصگصادگی انادازه و محاساباتی کمتاری برخامردار اساتم بنابر ای ، ای مدل برای زمان بندی بهصنه درس های یاک ناصم ساال تحصاصلی در دانشاکده ااتصااد و علامم اداری دانشگاه اصفهان استفاده شده و نتصهههای آن شام جداول زمانبندی دروس اسااتصد، گاروه هاای دانشاهمیان، کلاسهای درس و روزهای هفته ارائه گردیده استم
۱۸.

مکان یابی چند معیاره پیوسته با استفاده از IV-PROMETHEE و LINMAP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چندمعیاره گزینه پیوسته مکان یابی پیوسته مکان یابی چندمعیاره PROMETHEE-IV LINMAP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 744
تکنیکهای تصمیم گیری معمولا برای انتخاب بهترین راه حل استفاده می شوند. به منظور ساده سازی فرآیند تصمیم گیری، روشهای ریاضی بسیاری پیشنهاد شده اند که روش های رتبه بندی ترجیحی برای غنی سازی ارزیابی ها (PROMETHEE) و تکنیک برنامه ریزی خطی برای تحلیل چند بعدی ترجیحات (LINMAP) از پرکاربردترین روشهای تصمیم گیری چندمعیاره می باشند. در تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره، همچون مطالعات مکان یابی گزینه های تصمیم گیری گسسته بوده و هدف انتخاب و یا رتبه بندی گزینه ها با توجه به معیارهای چند گانه است. اما در برخی از مسائل مکان یابی مانند، احداث جایگاه سوخت در طول یک جاده، لازم است، با در نظر گرفتن معیارهای چندگانه و متضاد، مکان بهینه در طول یک پاره خط از اعداد حقیقی تعیین گردد. در پژوهش حاضر به بررسی مسائل تصمیم گیری چند معیاره در حالت گزینه پیوسته(گزینه های تصمیم در طول یک پاره خط) پرداخته شده و علاوه بر استفاده از تکنیک PROMETHEE-IV ، تکنیک LINMAP نیز برای مسائل پیوسته توسعه داده شده و نتایج حاصل از دو تکنیک مقایسه گردیده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده های مربوط به یک مثال عددی با استفاده از تکنیک IV-PROMETHEE و LINMAP، به کمک نرم افزارهای اکسل و لینگو نشان دهنده کارایی این دو تکنیک در حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره با گزینه های پیوسته است.
۱۹.

رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامهریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه دانش فازی و روشهای فراابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم های فراابتکاری زمانبندی برنامه ریزی فرایند پایگاه دانش فازی رویکرد یکپارچه سیستم تولید انعطاف پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 892
طرح ریزی فرآیند شامل تعیین مناسبترین و کارآمدترین فرآیندهای ساخت )مونتاژ( و نیز تعیین توالی آنها به منظور تولید یک محصول )قطعه(، مطابق با مشخصه های مورد نیازی است که در مستتندات طرا حی محصول، ذکر شده است. در مقاله حاضر در رویکردی یکپارچه به بهینه سازی برنامه ریزی فراینتد و زمانننتدی با در نظر داشتن پارامترهای کیفی موثر در سیستم ساخت و تولید کارگاهی و انعطاف پذیر پرداخته شده است. برای حل مسئله، از تلفیق الگوریتم های فراابتکاری و سیستم استنتاج فازی در قالب توابع هدف چندگانه و آرمانی شامل کمینه سازی هزینه و زمان پردارش قطعات و بیشینه سازی مطلوبیت طرح فرایند )از نظر پارامترهای کیفی جریان مواد، پایداری، سهولت جابه جایی و ارتباط نظارتی( با استفاده از پایگاه دانش فازی و با توجه به محدودیتهای سیستمی و آرمانی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبریدعسل کارایی بهتری در حل مدل پیشنهادی دارد
۲۰.

ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش فعلی خالص جایابی جعبه مدل چندگانه سیاست پرداخت هزینه اضافه کاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت پروژه(کنترل پروژه)
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 11
در این پژوهش مدل ریاضی جهت زمانبندی پروژه هایی با محدودیت منابع در حالت چند مد و با هدف بیشینه سازیNPV ارائه شده است. مدل ارائه شده برگرفته از مسئله MRCPSP- GPRمی باشد. در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی که قادر به ارائه جواب دقیق باشد جهت حل نمودن مسائل MRCPSP- GPRارائه خواهد شد، سپس مدل برای محاسبه هزینه اضافه کاری، در نظر گرفتن جریمه دیرکرد، پاداش زودکرد و تاثیر آن برروی NPVپروژه تعمیم می یابد. در نظر گرفتن هزینه های اضافه کاری و پاداش و جریمه زمان تحویل به طور همزمان در تصمیم گیری، زمانبندی و مقدار واقعی NPV پروژه تاثیر بسیاری خواهد داشت. برای نزدیکتر شدن نتیجه مدل به شرایط واقعی، دو سیاست پرداخت کلاسیک در قالب تابع هدف مدل ارائه شده است. جهت اثبات عملکرد مدل یک مسئله استاندارد با دو سیاست پرداخت مدل سازی و حل شده است. در نهایت، 36 نمونه پروژه ی استاندارد با سایزها و پارامترهای مختلف توسط مدل زمانبندی شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان