مینا ملایی

مینا ملایی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش زنان ورزشکار محیط بیرونی ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 192
هدف از این پژوهش بررسی عوامل محیطی بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان فعال در حوزه ورزش قهرمانی (ورزشکاران، مربیان، داوران و کارشناسان) بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (351 نفر). روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی، همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی آن تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار های اس پی اس اس25 و پی ال اس3 انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل محیط بیرونی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و بوم شناختی به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان داشت و حدود 81 درصد متغیر توسعه ورزش قهرمانی زنان را تبیین می کردند. ضمنا عوامل اجتماعی- فرهنگی، بیش ترین تاثیر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان داشتند و فضا و امکانات، کسب موفقیت و در نهایت توان رقابتی ورزشکاران دارای بیش ترین اهمیت و اولویت در توسعه بودند. براساس این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که مسئولین و دست اندکاران حوزه ورزش، برای رشد و توسعه ورزش قهرمانی زنان می بایست توجه ویژه ای به عوامل اجتماعی- فرهنگی ورزش قهرمانی زنان داشته باشند.
۲.

رابطه جایگاه اجتماعی بر تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با میانجی هویت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد حرفه ای جایگاه اجتماعی معلمان تربیت بدنی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 739
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) و نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسش نامه ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. از مدل سازی معادلات ساختار ی و با نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای و هویت سازمانی دارد. همچنین هویت سازمانی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای داشت . اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه ای نیز به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی تبیین شد. بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد، در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنا داری بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می شود برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی، زمینه ارتقای هویت سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.
۳.

ارزیابی کیفیت آموزش مجازی درس تربیت بدنی در دوران شیوع ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مجازی آموزش الکترونیکی یادگیری تربیت بدنی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 164
این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت آموزش مجازی درس تربیت بدنی در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی با هدف کاربردی بود. جامعه آماری همه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر رشت با حجم نمونه آماری 534 دانش آموزان بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته از نوع مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. برای تعیین پایایی، ضریب همبستگی آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه شد و برای تأیید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه در اختیار جمعی از صاحب نظران قرارگرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 10 بعد بازخورد، محتوای آموزشی، تعامل، زیرساخت و فناوری، پشتیانی، سنجش و ارزشیابی، ویژگی های فردی یادگیرنده، مدیریت، خدمات آموزشی و رضایتمندی شناسایی شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، دو جمله ای، یومن ویتنی و فریدمن انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مجازی درس تربیت بدنی از کیفیتی بالاتر از سطح معیار برخوردار بوده است و در اولویت ابعاد کیفیت آموزش الکترونیکی این درس تفاوتی معنا دار مشاهده شد؛ به طوری که بعد سنجش و ارزشیابی بالاترین رتبه و تعامل از کمترین رتبه برخوردار بودند. همچنین در دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر در ابعاد سنجش و ارزشیابی، بازخورد، مدیریت و تعامل تفاوت معنا داری وجود داشت. با توجه به یافته های پژوهش و ادامه همه گیری کرونا پیشنهاد می شود، شرایط و امکانات لازم برای بهره مندی بیشتر دانش آموزان از این شیوه آموزش فراهم شود؛ بنابراین باید با طراحی برنامه درسی هماهنگ با ویژگی ها، نیازها و متناسب با سرعت یادگیری دانش آموزان و نیز طراحی آزمون ها متناسب با شرایط و امکانات آن ها، از یادگیری مطلوب درس تربیت بدنی اطمینان یافت. 
۴.

تحلیل محتوای برترین کتب با ژانر ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ژانر ورزشی کتب ورزشی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 808
هدف از این پژوهش بررسی برترین کتب با ژانر ورزشی در دنیا و تحلیل محتوای آن بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ استراتژی توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها اسنادی می باشد که برای اجرای آن از روش تحلیل محتوا استفاده شد. بر این اساس سایت کتاب فروشی آمازون به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. جامعه آماری شامل کلیه کتاب های با ژانر ورزشی موجود در سایت آمازون و گودریدز بود. نمونه آماری شامل 100 کتاب برتر داستانی با ژانر ورزشی از نظر میزان فروش، امتیاز و مخاطبان بود که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها 100 کتاب برتر از نظر میزان فروش در ماه آوریل میلادی انتخاب و براساس 16 مقوله (از جمله نظر تخصصی، رای و امتیازدهی مخاطبان، تاریخ چاپ، نام کتب، تصویر روی جلد، رشته های ورزشی مورد پوشش و غیره) تحلیل و مورد بررسی قرار گرفتند. 94% کتب بین سال های 2016-2020 به چاپ رسیده اند، 43% از کتب دارای نام ورزشی و تصویر روی جلد 77% از کتب مرتبط با ورزش است. بیشترین رشته های ورزشی مورد پوشش، هاکی، فوتبال آمریکایی، فوتبال و بیسبال می باشد. 81% از شخصیت های اول کتب مرد و 19% زن هستند. همچنین 81% از کتب جزوی از یک سریال چند قسمتی می باشند. نویسندگان و ناشران داخلی می توانند با الگوبرداری از راه و روش نویسندگان خلاق و پرکار جوامع توسعه یافته در جهت خلق آثار و کتب با ژانر ورزشی بکوشند و در جهت بهبود عملکرد گام بردارند.
۵.

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یکپارچگی و انسجام سازمان؛ مورد مطالعه وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یکپارچگی و انسجام ساختار سازمانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 597
با توجه به این که یکپارچگی و انسجام سازمانی فواید گوناگونی اعم از، نهادینه شدن هنجارهای اخلاقی، مزیت رقابتی پایدار، تعهد، ایجاد اتحاد و وفاداری، صداقت و غیره را برای سازمان و اعضای آن فراهم می آورد، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یکپارچگی و انسجام در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران سطوح عالی و تصمیم گیرندگان اصلی وزارت ورزش و جوانان بود که نمونه گیری به صورت کل شمار می باشد. از پرسشنامه ساختارسازمانی رابینز (1991) و پرسشنامه محقق ساخته یکپارچگی و انسجام استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسنامه به وسیله آلفای کرونباخ، به ترتیب 70/0 و 80/0 به دست آمد. مدل سازی ارتباط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart-pls انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ساختار سازمانی و یکپارچگی و انسجام با مقدار (t=5/44) در سطح (p <0/05)، مستقیم و معنی دار می باشد. به طورکلی نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف و همدلی موجود در ساختار ارگانیک سبب تقویت یکپارچگی و انسجام در وزارت ورزش و جوانان می شود.
۶.

بررسی وضعیت توسعه یافتگی بدمینتون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش شاخص های توسعه وضع موجود رشته بدمینتون هیئت های استانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 253
 ازآنجایی که برنامه ریزی برای توسعه رشته های ورزشی نیازمند آگاهی و تحلیل درست از وضعیت موجود آن ها است، این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه بدمینتون در استان های کشور پرداخته است. این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی، ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری هیئت های بدمینتون استان های کشور بودند. نمونه آماری به صورت نمونه گیری تمام شمار انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه ای پژوهشگرساخته شامل چهار منظر منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، رویداد و باشگاه داری و زیرساخت و امکانات بود. روایی محتوایی پرسش نامه به تأیید 13 متخصص رسید. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی، رتبه بندی و سطح بندی در محیط نرم افزارهای اکسل، اس.پی.اس.اس و جی.آی.اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل زیرساخت و امکانات، رویداد و باشگاه داری، منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه بدمینتون استان ها داشتند. ازلحاظ توسعه یافتگی، کمتر از هفت درصد از استان ها در سطح یک یا توسعه یافته، حدود 15 درصد در سطح دو یا کمتر توسعه یافته و حدود 78 درصد در سطح سه یا توسعه نیافته ارزیابی شدند . براساس یافته ها ضرورت دارد که راهبردهای آینده فدراسیون مبتنی بر توسعه متوازن و کاهش نابرابری باشند. برای دستیابی به توازن توصیه می شود که ابعاد توسعه این رشته با توجه به اهمیتشان، برای برنامه ریزی منطقه ای به ترتیب موردتوجه قرار گیرند.
۷.

تحلیل محتوای پوشش رسانه ای فساد در فوتبال ایران: مطالعه موردی برنامه تلویزیونی 90(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد در ورزش پوشش رسانه ای برنامه تلویزیونی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 929
  هدف از این پژوهش بررسی پوشش رسانه ای فساد در فوتبال و تحلیل محتوای آن بود. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی کیفی بود که به صورت تحلیل محتوا انجام شد. بر این اساس برنامه تلویزیونی 90 در فصل 98-1397 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. محتوای آیتم های این برنامه، طی 10 ماه شامل612 آیتم در طول 36 برنامه بود. برای استخراج داده های پژوهش، ابتدا آیتم های مرتبط با فساد و موارد غیراخلاقی در ورزش شناسایی شدند و محتوای آنها برای مرتبط بودن با موضوع پژوهش مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. سپس محتوای 40 آیتم تأیید شده، مورد بررسی قرار گرفتند و کدهای اولیه استخراج و در قالب هفت مقوله رفتار غیراخلاقی هواداران، ترویج خرافات، فساد در مدیریت، دلالی، شرط بندی، تبانی و فساد مالی ناشی از حضور  افراد غیرورزشی دسته بندی شدند. به طور کلی، رسانه ها و اصحاب رسانه یکی از ابزارهای کنترلی قوی در بحث کنترل فساد در حوزه های مختلف اجتماعی و به ویژه ورزش محسوب می شود. با توجه به پرمخاطب بودن رادیو و تلویزیون نسبت به رسانه های چاپی و گاهاً برخط، صدا و سیما با ساخت و تهیه برنامه های انتقادی و تحلیلی بیشتر می تواند گام های مؤثری در پیشگیری از فساد و تخلف در ورزش و به ویژه رشته پرطرفدار و درآمدزای فوتبال داشته باشد.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اجتماعی توسعه اقتصادی توسعه فرهنگی متغیرهای جغرافیایی ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 651
ابعاد کلان توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملی اند که می توانند روند توسعه یافتگی استان ها و در نتیجه توسعه یافتگی ورزش قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شاخص های توسعه ملی و متغیرهای اقلیمی-جغرافیایی جهت ارائه مدل توسعه ورزش قهرمانی استان های کشور بود. جامعه و نمونه آماری براساس تقسیمات کشوری سال 1390، شامل 30 استان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و تکنیک جمع آوری داده های آن کتابخانه ای است که با استفاده از 39 شاخص توسعه ملی، 5 متغیر جغرافیایی و 48 شاخص ورزشی سطح توسعه یافتگی استان های ایران و اثرگذاری ابعاد کلان توسعه و برخی از متغیرهای جغرافیایی بر توسعه ورزش قهرمانی از سال 1385 تا 1390بررسی شده است. در این پژوهش، از روش های آماری استاندارد کردن، تحلیل عاملی و رگرسیون پنل برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل مدل های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کلان توسعه به ترتیب به توسعه فرهنگی (192/0=β) و توسعه اجتماعی (155/0=β) و در مدل متغیرهای جغرافیایی به مساحت استان (160/1-=β) و متوسط سالانه بارش (067/0-=β) تعلق داشت. از میزان اثرگذاری هر یک از عوامل و شاخص های توسعه، می توان برای تدوین برنامه های توسعه بلندمدت، میان مدت و تعیین اولویت تخصیص منابع استفاده کرد.
۹.

مقایسه و تحلیل سطح توسعه یافتگی استان های ایران در حوزه ورزش قهرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش قهرمانی منابع انسانی زیرساخت ها و امکانات موفقیت های ورزشی توسعه استان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 338
هدف پژوهش حاضر مقایسه و تحلیل سطح توسعه یافتگی استان های ایران در ابعاد مختلف ورزش قهرمانی بود. این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از 48 شاخص، سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان های ایران در سال 1390، در هفت بعد منابع انسانی، منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات، موفقیت های ورزشی، توان رقابتی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش بررسی شده است. از روش تحلیل عاملی برای محاسبه شاخص های ترکیبی و از تحلیل خوشه ای برای تعیین سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان ها استفاده شد. بررسی سطح توسعه یافتگی استان ها در ابعاد ورزش قهرمانی نشان داد که در اغلب استان ها ابعاد منابع انسانی و زیرساخت ها و امکانات در سطح نسبتاً توسعه یافته، بعد توان رقابتی در سطح نسبتاً توسعه یافته و محروم، ابعاد منابع مالی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش در سطح محروم و بعد موفقیت های ورزشی در سطح بسیار محروم قرار داشتند. بخش دیگر یافته ها نشان داد تمام ابعاد توسعه ورزش قهرمانی از الگوی توسعه مرکز پیرامون پیروی می کند. به کارگیری این الگو در توزیع نابرابر امکانات و منابع مالی سبب تفاوت سطوح توسعه ورزش قهرمانی و شکاف زیاد در سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان های کشور شده است. این نابرابری ها برآیند و بازتابی از عوامل سیاسی-اجتماعی، نارسایی های نظام برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری های نادرست، بی توجهی به مدیریت یکپارچه کشور، نبود توجه به ظرفیت های استان ها و فقدان هماهنگی سازمان های متولی ابعاد مختلف توسعه است.
۱۰.

تأثیر کیفیت خدمات بر خوشنامی دانشکده ها و تعیین رتبة دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی (مطالعة موردی: دانشگاه گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خوشنامی دانشگاه کیفیت خدمات محیط کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 830
هدف از این پژوهش بررسی کیفیت خدمات دانشکدة تربیت بدنی و مقایسة آن با دیگر دانشکده های دانشگاه گیلان و تأثیر آن بر خوشنامی آنها بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی     تحلیلی بود و جامعة آماری پژوهش را تمام دانشجویان دانشگاه گیلان در سال های تحصیلی 93-94 و 94-95 (3834 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیریِ نسبتی     تصادفی ساده، تعداد 460 نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسش نامة سنجش خوشنامی (فوم بران، 1996) و ادراکات و انتظارات مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده بر اساس مدل سروکوال (1985) بودند. روایی پرسش نامه ها را 15 نفر از استادان دانشگاه تأیید کردند و اعتبار آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0/86 و 0/85 محاسبه شد. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد اختلاف معن ا داری بین دانشکده های دانشگاه گیلان در کیفیت خدمات وجود نداشت، اما دانشکدة تربیت بدنی در بُعد اعتبار، نسبت به دیگر دانشکده ها جایگاه بالاتر و در دو بُعد پاسخ گویی و تضمین، جایگاهی پائین تر داشت. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات، اثر مثبت و مؤثری بر خوشنامی دانشکده ها دارد. به نظر می رسد برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده و در نتیجه افزایش خوشنامی دانشکده های دانشگاه گیلان، به ویژه دانشکدة تربیت بدنی، لازم است تا مسئولان به کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در دانشکده ، تسهیل و بهبود روابط کارکنان و استادان با دانشجویان، توجه به تجهیزات، امکانات و فضاهای دانشکده و ایجاد حس اعتماد و اطمینان در دانشجویان توجه ویژه ای داشته باشند.
۱۱.

مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار بر اساس مدل TPSR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری مدل TPSR رشد اجتماعی - عاطفی تربیت بدنی مدارس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 568
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار براساس مدلTPSRبود. از میان کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر رشت(6882 نفر)، بر اساس جدول مورگان، 357 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی خوشه ای در پژوهش شرکت کردند که مسئولیت پذیری آنان به وسیله 357 نفر از والدین، 44 معلم تربیت بدنی و 69 معلم سایر دروس در سه محیط خانه، کلاس تربیت بدنی و سایر کلاس های درسی بررسی شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری PSRQ رایت و همکاران(2008) بود. روایی صوری پرسشنامه با اعمال نظرات 20 نفر صاحب نظر مدیریت ورزشی، روان شناسی و آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه های مسئولیت پذیری دانش آموزان در خانه( 72/ 0=α)،کلاس تربیت بدنی (86/ 0=α) و سایر کلاس ها(90/ 0=α ) بر اساس روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی و از طریق نرم افزار SPSS در سطح معنی داری50/ 0≥ P نشان داد از دیدگاه والدین، معلمان تربیت بدنی و معلمان سایر دروس، دانش آموزان ورزشکار در تمام سطوح مسئولیت پذیری یعنی خویشتن داری، مشارکت، خودگردانی، کمک به دیگران و همچنین مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در خانه، کلاس تربیت بدنی و سایر کلاس ها نسبت به دانش آموزان غیرورزشکار نمرات بالاتری کسب کردند. در صورتی که از دیدگاه هر سه گروه میزان بی مسئولیتی دانش آموزان ورزشکار در خانه، کلاس تربیت بدنی و سایر کلاس ها کمتر از دانش آموزان غیر ورزشکار بود(50/ 0≥ P ).
۱۲.

بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر مدیریت کیفیت جامع اطلاعات چابکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 75
بررسی ابعاد چابکی سازمانی در ادرات تربیت بدنی استان های کشور هدف اصلی تحقیق حاضر بود. جامعه تحقیق، شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور و نمونه آماری آن کارکنان این سازمان ها در استان های گیلان، زنجان، فارس و چهارمحال و بختیاری (326 نفر) بود که از میان آنها 273 نفر (74/83%) در این پژوهش شرکت کردند. ابزار تحقیق، یک پرسشنامه 62 سؤالی بود که روایی صوری و محتوایی آن را 10 نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند و ثبات درونی آن نیز با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، 98/0 =r محاسبه شد. برای تعیین ابعاد اصلی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی همراه با چرخش متعامد استفاده شد و 4 عامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت تغییر و مدیریت اطلاعات و ارتباطات سازمانی، با 91/55% واریانس شناسایی گردید. ضمناً از دیدگاه کارکنان، مدیریت کیفیت جامع (64/0±18/3) قوی ترین و مدیریت منابع انسانی (84/0±83/2) ضعیف ترین ابعاد چابکی ادارات تربیت بدنی بودند. مدیران سازمان های ورزشی با آگاهی از ابعاد و شاخص های چابکی سازمانی می توانند به انطباق بیشتر سازمان های ورزشی با تغییرات محیطی و بهره مندی از فرصت های موجود در محیط های پویای امروزی کمک کنند و در جهت ارتقاء و توسعه همه جانبه ورزش گام بردارند.
۱۳.

تحلیل محتوای اخبار ورزشی مطالعه موردی: شبکه سوم سیما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا ورزش قهرمانی رسانه های ورزشی اخبار ورزشی تلویزیون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 837
رسانه های گروهی در شکل دهی باورها و نگرش جامعه و ساخت بستری مناسب در عرصه ورزش نقش انکارناپذیری دارند. از میان برنا مه های ورزشی صدا و سیما، بخش اخبار ورزشی به علت پخش بی واسطه و مستقیم رویدادها و خبرهای مربوط به حوزه های مختلف ورزش، ضریب تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان این رسانه و به ویژه علاقه مندان ورزش و جوانان دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما (شبکه جوان) است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهای خروجی اخبار ورزشی در ساعت 13:15 شبکه سوم سیما در شش ماهه پایانی سال 1391 مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگان 117 اخبار ورزشی از 168 مورد با روش نمونه گیری تصادفی برای این بررسی آماری تهیه شد. ابزار اندازه گیری با استفاده از اطلاعات جدول کدگذاری و تبدیل صفات کیفی به کمّی بود. هم چنین، ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مؤلفه های ورزش، جنسیت، محل رویداد، رشته ی ورزشی، محتوای فوتبال و غیرفوتبال، ورزش معلولین، نوع ورزش، رده های سنی و موضوع مطلب بودند. تجزیه و تحلیل آماری یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام گرفت. برخی از یافته های این مطالعه حاکی از توجّه بیشتر اخبار ورزشی شبکه سوم سیما به مسائل فنی ورزشهای تیمی آقایان در سطح قهرمانی کشور بود. با توجه به نقش چهارگانة رسانه های ورزشی، انتظار می رود با مدیریت چینش متناسب، کامل و جدی تر اخبار و برنامه های ورزشی، زمینه گسترش و پیشرفت ورزش در حیطه های ضعیف تر بیشتر گردد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان