مریم مختاری دینانی

مریم مختاری دینانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

تحلیل هوشمندی رقابتی مدیران باشگاه های ورزشی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندی رقابتی هوشمندی بازار هوشمندی اجتماعی و استراتژیک هوشمندی تکنولوژیک مدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۰
هدف پژوهش حاضر تحلیل هوشمندی رقابتی مدیران باشگاه های ورزشی شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان باشگاه های ورزشی شهر تهران بوده که با استناد به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق تعیین شد که به صورت دردسترس و احتمالی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بازنگری شده هوشمندی رقابتی بوده که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای و جهت بررسی معناداری ارتباط بین مؤلفه های پژوهش (هوشمندی بازار، هوشمندی اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی رقبا، هوشمندی تکنولوژیک) و همچنین شدت رابطه ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و یومن ویتنی و برای طراحی مدل از مدل حداقل مربعات جزئی (پی ال اس) استفاده شد. بررسی شدت همبستگی نشان داد که رابطه بین هوشمندی اجتماعی و استراتژیک و هوشمندی بازار و همچنین هوشمندی اجتماعی و استراتژیک و هوشمندی رقبا از شدت قوی برخوردار است و رابطه بین سایر مؤلفه ها در محدوده رابطه با شدت متوسط قرار دارد. با توجه به ضرایب مدل نهایی، هوشمندی رقبا بیشترین تأثیر و بعد از آن هوشمندی اجتماعی و استراتژیک، هوشمندی بازار و هوشمندی تکنولوژیک به ترتیب تأثیر داشتند. درنهایت با توجه به بالاتر بودن ضریب مسیر هوشمندی بازار در تحقیق حاضر، لازم است مدیران باشگاه های ورزشی برای حفظ و ارتقاء هرچه بیشتر هوشمندی رقابتی، با توزیع برگه های نظرسنجی دوره ای نسبت به کسب آگاهی هرچه بیشتر در مورد بازار هدف خود اقدام نمایند.
۲.

ارتباط اعتماد به نفس با انگیزه آموزش فعالیت بدنی: نقش واسطه ای سواد بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتمادبه نفس فعالیت بدنی انگیزه آموزش سواد بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
سواد بدنی موضوعی مهم در مسیر حفظ سلامت فردی و اجتماعی است. فردی دارای سواد بدنی است که روحیه و انگیزه لازم برای فعالیت های بدنی را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط اعتماد به نفس با انگیزه آموزش فعالیت بدنی: نقش واسطه ای سواد بدنی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی (معلمان عمومی و تخصصی تربیت بدنی) استان خوزستان بود. نمونه آماری به دلیل گسترده بودن در ابتدا به روش تصادفی خوشه ای چهار شهر اهواز، بهبهان، مسجدسلیمان و دزفول (790=N) انتخاب شدند. سپس با استناد به جدول کرجسی و مورگان (258=n) نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه اعتماد به نفس آموزش تربت بدنی اسپیتل (2015)، پرسش نامه سواد بدنی چوی و همکاران (2020) و پرسش نامه انگیزه آموزش فعالیت بدنی اسپیتل (2015) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد اعتماد به نفس معلمان با انگیزه آنان برای آموزش تربیت بدنی رابطه معنا داری داشت (434/0) و اعتماد به نفس معلمان با سواد بدنی آنان رابطه معنا داری داشت (591/0). همچنین سواد بدنی معلمان با انگیزه آنان برای آموزش تربیت بدنی رابطه معناداری داشت (383/0)، و درنهایت اعتماد به نفس با انگیزه معلمان ورزش مقطع ابتدایی برای آموزش تربیت بدنی با نقش واسطه ای سواد بدنی رابطه معناداری داشت که 69 درصد اثر کل اعتمادبه نفس معلمان بر انگیزه آموزش تربیت بدنی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی سواد بدنی تبیین می شود. با توجه به اهمیت ارائه آموزش تربیت بدنی باکیفیت در سطح دبستان و اینکه سواد بدنی پایه و اساس آشنایی با مهارت های رفتاری و حرکتی، آمادگی جسمانی، آگاهی، دانش و درک سالم زیستن و تقویت فرصت تفریحات بدنی به شمار می رود، پیشنهاد می شود از معلمان متخصص و با سطح سواد بدنی بالا برای تدریس درس تربیت بدنی در مقطع ابتدایی استفاده شود
۳.

مدل سازی عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری در میان هواداران باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری هواداران ؛ فوتبال استقلال پرسپولیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف از این پژوهش، مدل سازی عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری در هواداران باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری هواداران باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 387 نفر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها و طراحی مدل از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای بیشترین و عوامل مدیریتی و عملکردی کمترین اثر را بر بروز پرخاشگری داشته اند. بیشترین آمار رفتارهای خشونت آمیز در رده سنی 20-29 سال است. بنابراین "ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠ ﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس" باید در عناوین آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها، وزرات ورزش، فدراسیون و باشگاه ها قرار گیرد به طوری که آموزش اصول و قوانین رفتن به ورزشگاه را به نوجوانان و جوانان بیاموزیم.
۴.

اندازه گیری کارآیی نسبی هیات های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد البرز تحلیل پوششی داده ها کارآیی هیات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
ﺍﺭﺯیﺎﺑی ﻋﻤﻠکﺮﺩ ﺯﻣیﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍیﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕیﺰﻩ ﻭ ﺗﺴﻬیﻞ اﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣیﺳﺎﺯﺩ. هدف تحقیق حاضر اندازه گیری کارآیی نسبی عملکرد هیات های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی بوده که به روش میدانی انجام شد. این پژوهش بر اساس اطلاعات 25 هیات ورزشی فعال در استان البرز که برای متغیرهای ورودی و خروجی داده داشته اند اجرا شد و کارآیی نسبی آنها با روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ورزشکاران تحت پوشش هیات و میزان بودجه دردسترس هیات به عنوان شاخص های ورودی و تعداد مسابقات برگزارشده توسط هیات، تعداد مسابقات اعزامی (داخلی، خارجی)، تعداد مقام های بدست آمده، تعداد دوره های مربیگری برگزارشده و تعداد دعوت شدگان به تیم ملی به عنوان شاخص های خروجی درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزارDEA Solver مورد استفاده قرار گرفت و داده ها با استفاده از مدل های CCR و BCC ورودی محور و خروجی محور توسط تحلیل پوششی داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از میان 25 هیات مورد بررسی، 13 هیات کارا و 12 هیات ناکارا بودند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون- پیترسون رتبه بندی نهایی هیات ها انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده می تواند دلیل عدم کارآیی هیات های ناکارا را شناسایی و نحوه کارا شدن آنها با الگوبرداری از هیات های کارآمد را مشخص کرد.
۵.

نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصفهان رسانه های جمعی گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۶
تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارمندان شاغل در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و آژانس های مسافرتی (N=2000) استان اصفهان بوده که از بین آن ها 350 نفر با استناد به فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای با 45 گویه در قالب سه مؤلفه بود. پس از تعیین روایی صوری و محتوایی، روایی سازه پرسش نامه از طریق تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی 812/0 محاسبه شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن حاکی از آن بود که بین نقش انواع رسانه ها در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان تفاوت معنادار وجود دارد (05/0P
۶.

ارتباط شخصیت برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در تیم های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند فوتبال مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۴۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۱۹
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شخصیت برند و ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در تیم های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور بود. بدین منظور 405 نفر از تماشاگران تیم های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند )مصرف کننده مستقیم: 190 نفر، غیرمستقیم: 215 نفر). به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه شخصیت برند شفایی و همکاران (1392) و نیز پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر مدل آکر استفاده شد. پرسشنامه های تحقیق پس از تأیید روایی توسط 5 نفر از اساتید متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی و نیز تایید پایایی با روش آلفای کرونباخ، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های پژوهش، علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب همبستگی کندال، آزمون فریدمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تمام ابعاد شخصیت برند و ارزش ویژه برند، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p
۷.

ارتباط بین سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی در دانشگاه های شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت کارآفرینی سواد اطلاعاتی دانشجو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۳۸۱
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی در دانشگاه های تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه های تهران (1100N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 270 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی انجمن کتابخانه های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی آمریکا (2003) و پرسشنامه استاندارد قابلیت کارآفرینی دانشگاه دورهام انگلستان (1991) بود. براساس نتایج بدست آمده، بین ابعاد سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، سواد اطلاعاتی توانایی پیش بینی قابلیت کارآفرینی را دارد. به علاوه از بین مولفه های سواد اطلاعاتی، "توانایی دسترسی موثر به اطلاعات" و "توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات" به ترتیب بیشترین توانایی پیش بینی معنادار را برای قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه های تهران داشتند. با توجه به نقش اثرگذار "توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات" در پیش بینی قابلیت کارآفرینی دانشجویان، لازم است دانشگاه ها در جهت ارائه اطلاعات ویژه و تخصصی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال به دانشجویان علاقمند به کارآفرینی در حوزه ورزش اقدام نمایند.
۸.

طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی رهبری هوش مدیر ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۲۴
مطالعات نشان داده موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمانها از جمله سازمانهای ورزشی صادق است. از این رو، شناخت عواملی که می تواند با اثربخشی رهبری ارتباط داشته باشد، بسیار ارزشمند می باشد. بنابراین، هدف این تحقیق طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران (331N1=) و کارکنان (1621N2=) وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی بوده که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر مدیر و 367 نفر کارمند با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1998)، پرسشنامه هوش فرهنگی وان داین و آنگ (2004)، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2002) و پرسشنامه اثربخشی رهبری استفاده شد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای استنباطی کلوموگرف- اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها، رگرسیون چندگانه برای تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق، و به منظور طراحی مدل از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است و کارآیی بالایی در توصیف روابط بین متغیرها دارد. به علاوه، با توجه به ضرایب مسیر بدست آمده، هوش هیجانی، هوش سازمانی و هوش فرهنگی دارای بیشترین تاثیر بر اثربخشی رهبری بودند. در نهایت، با توجه به ضرایب مسیر بدست آمده در تحقیق حاضر پیشنهاد می شود در امر گزینش مدیران سازمانهای ورزشی به ترتیب به میزان هوش هیجانی، هوش سازمانی و هوش فرهنگی آنها توجه شود.
۹.

پیش بینی عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد سازمانی کسب دانش توسعه دانش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۲۹۸۱ تعداد دانلود : ۷۱۱
دردودههاخیر،عملکردسازمانیبهیکیازموضوعاتمورد توجهوجذابتبدیل شدهاست واینتمایل، همدرزمینه های پژوهشیوهمدرزمینه هایکاربردی، منجربهبروز نوآوری هایبسیاریشدهاست؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران وزارت خانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و رؤسای فدراسیون های ورزشی به تعداد 331 نفر تشکیل دادند که از این میان و با استناد به جدول مورگان، 180 نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که ارتباط معناداری بین عملکرد سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد. همچنین، مشخص شد که در بین ابعاد مدیریت دانش، چهار خرده مقیاس تعیین اهداف دانشی، کسب دانش، توسعه دانش، اشتراک و توزیع دانش و به کارگیری دانش، ارتباط معناداری با عملکرد سازمانی دارند، اما میان خرده مقیاس های ارزیابی دانش، شناسایی دانش و نگه داری دانش با عملکرد سازمانی ارتباط معنا داری مشاهده نشد. به طور کلی، یافته های پژوهش بیانگر این هستند که مدیریت دانش، پیش بین مهمی برای عملکرد سازمانی می باشد؛ بنابراین، لازم است مدیران سازمان های ورزشی نسبت به برگزاری دوره های دانش افزایی تخصصی مرتبط با زمینه های مختلف کاری ورزش در سازمان اقدام نمایند.
۱۰.

تأثیر آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش اثربخشی تربیت بدنی معلم دانش آموز ابتدائی آموزش ضمن خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش بر اثربخشی درس تربیت بدنی بود. روش تحقیق نیمه تجربی و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان کلاس های اول، دوم و سوم ابتدائی آموزش و پرورش تهران بودند که با شیوه نمونه گیری در دسترس در انتخاب مناطق آموزش و پرورش و مدارس ابتدائی و نیز با شیوه نمونه گیری غیرتصادفی داوطلبانه، 36 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به سه گروه تقسیم شدند و در یک برنامه آموزشی از قبل طراحی شده شرکت کردند. جمع آوری داده ها از طریق ثبت مدت زمان صرف شده برای فعالیت های مختلف یک کلاس درس تربیت بدنی جهت تعیین میزان اثربخشی اجرای برنامه آموزش معلم و نیز مصاحبه به منظور درک باورهای معلمان از برنامه آموزش معلم و درک وضعیت آموزش خود و همچنین درک باورهای دانش آموزان از درس تربیت بدنی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد بعد از اجرای این برنامه، میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های کلاسی افزایش، و زمان غیرفعال آن ها کاهش یافته است.
۱۱.

ارتباط عدالت سازمانی، پایبندی به قراردادهای روان شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی قراردادهای روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۴۵۶
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده، پایبندی به قراردادهای روان شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 92 91 (بالغ بر 1528 نفر) و نمونه آماری آن نیز 314 نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی ادراک شده در هر 3 بعد توزیعی، رویه ای و تعاملی و نیز بین پایبندی به قراردادهای روان شناختی در هر 2 بعد تبادلی و رابطه ای با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به همکاران و سازمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت توزیعی و تعاملی به طور معناداری قابلیت پیش بینی برای پایبندی به قراردادهای روان شناختی داشتند. علاوه براین، پایبندی به قراردادهای روان شناختی تبادلی، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی 86/49% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند. پیشنهاد می شود عدالت سازمانی و پایبندی به قراردادهای روان شناختی به عنوان پیش بین های مهم رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران مدنظر مسئولان این سازمان قرار گیرد.
۱۲.

ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیر ورزش رفتار هوش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۶۵۴
مطالعات نشان داده است که حل و فصل چالش های پیش روی سازمان ها، مستلزم برخورداری از رهبری و مدیریت کارآمد و اثربخش است؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی بوده که از بین آنها 180 نفر جهت انجام این پژوهش انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری می باشد. به علاوه، در بین خرده مقیاس های هوش فرهنگی، خرده مقیاس رفتار هوش فرهنگی ارتباط معناداری با اثربخشی رهبری دارد. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که هوش فرهنگی، عاملی مهم و پیش بینی کننده در اثر بخشی رهبری مدیران ورزشی می باشد.
۱۳.

رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: والیبال لیگ برتر رفتارهای مربیگری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۷۷۰
هدف پژوهش حاضر بررسی رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال شاغل در تیم های حاضر در لیگ های مختلف والیبال ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه بازیکنان والیبال شاغل در تیم های رده های سنی ایران بود که طبق آمار فدراسیون والیبال تقریبا 1200 نفر بودند. نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان با درنظر گرفتن 10 درصد ریزش، شامل 320 بازیکن والیبال از 26 تیم (13 تیم مردان و 13 تیم زنان) حاضر در لیگ برتر و دسته یک بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اطلاعات فردی محقق ساخته و پرسشنامه رفتار مربیگری (نسخه رفتارهای ترجیحی مربیگری) مارتین و بارنز (1999) بود. نتایج پژوهش نشان داد اکثر ورزشکاران ترجیح می دهند مربیانشان در زمان تمرین و مسابقه در قبال عملکردهای آنها رفتارهای مربیگری تشویقی، آموزشی و خودکنترلی از خود بروز دهند و از رفتارهای تنبیهی و عدم تقویت خودداری نمایند. ضمنا بین اولویت های رفتارهای مربیگری زنان و مردان در خرده مقیاس های تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه، حفظ کنترل و عدم تقویت تفاوت وجود داشت. زنان رفتارهای تقویت، آموزش فنی اقتضائی اشتباه و حفظ کنترلو مردان رفتارهای عدم تقویت و آموزش فنی تنبیهی را ترجیح می دادند. به نظر می رسد موفقیت در مربیگری سطوح حرفه ای ورزش، با تطبیق الگوهای رفتاری مربیان، متناسب با انتظارات ورزشکاران و با تاکید بر رویکرد تقویتی و آموزشی، محقق می گردد.
۱۴.

رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی همدلی خودانگیختگی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۲۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۶
اثربخشی رهبری، یکی از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب می شود. بنابراین شناخت عواملی که می تواند با این عامل ارتباط داشته باشد، بسیار ارزشمند است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه ی بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری از دیدگاه مدیران ورزشی بود. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل کلیه ی مدیران وزارتخانه ی ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی (331 N=) بود که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر جهت انجام این تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق، از پرسش نامه ی 33 سؤالی هوش هیجانی سایبریا شرینگ (1998) و پرسش نامه ی محقق ساخته ی 36 سؤالی اثربخشی رهبری بر اساس مدل تالکوت پارسونز جهت جمع آوری داده ها و از روش آماری رگرسیون چندمتغیره، جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که اثربخشی رهبری با هوش هیجانی رابطه ی معنی داری دارد (05/0p<) و در بین خرده مقیاس های هوش هیجانی، دو خرده مقیاس خودانگیختگی و همدلی با اثربخشی رهبری رابطه ی معناداری داشتند (05/0p<). به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که هوش هیجانی عاملی مهم و پیش بینی کننده در اثربخشی رهبری مدیران ورزشی است. به نظر می رسد کنترل تمایلات عاطفی خود و درک احساسات و عواطف سایر افراد حاضر در محیط کاری از جانب مدیران بتواند به عنوان مؤلفه ای تاثیرگذار بر اثربخشی رهبری مدنظر قرار گیرد.
۱۵.

مقایسه اثربخشی رهبری مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی رهبری مدیر ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۷۶۲
مطالعات نشان داده است موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمانها از جمله سازمان های ورزشی صادق است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق مقایسه اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی (331=N) بوده که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات، با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 36 سؤالی اثربخشی رهبری و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD انجام شد. نتایج نشان داد بین اثربخشی رهبری نهادهای مختلف ورزشی کشور تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p<)، بطوریکه اثربخشی رهبری مدیران فدراسیون ها از مدیران سایر نهادهای ورزشی بیشتر است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش لازم است برنامه هایی در جهت تقویت اثربخشی رهبری در نهادهایی که میانگین اثربخشی رهبری مدیران آنها پایین تر بود، اجرا گردد.
۱۶.

ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی تعهد سازمانی هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۹۱۸
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری، شامل تمامی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی(81 نفر) و آزاد(16نفر) شهر تهران بود که در سال تحصیلی92- 1391 در این دانشگاه ها، مشغول به فعالیت بودند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام گرفته است. به منظورجمع آوری داده ها، از پرسشنامه هوش هیجانی سایبریا شرینگ(1998)، تعهد سازمانی پورتر و همکاران(1974) و رضایت شغلی اسمیت و همکاران (1969) استفاده شد. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی)ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه ی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی (3/0 r=، 01/0 p≤ )، هوش هیجانی و تعهد سازمانی (35/0r= ،01/0 p≤) ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی(69/0 r=، 01/0 p≤) ، معنادار می باشد. همچنین میان هوش هیجانی با رضایت شغلی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی نیز رابطه ای چندگانه وجود دارد که هوش هیجانی 19 درصد از واریانس رضایت شغلی،(23/9 F = ، 19/0R2= ، 001/0 p≤) و 17 درصد از واریانس تعهد سازمانی (05/8 F= ، 17/0R2= ، 001/0 p≤) را تبیین می کند. به نظر می-رسد تفویض اختیار بیشتر به کارکنان شایسته، تقویت روحیة همکاری تیمی در افراد، و برگزاری کارگاه آموزش و شناساندن هوش هیجانی و راهکارهای استفاده صحیح و مناسب از آن در محیط کار، بتواند در تقویت تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی مؤثر واقع شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان