محمدعلی صاحبکاران

محمدعلی صاحبکاران

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

الگوی رفتارهای تعاملی هواداران لیگ برتر هندبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعامل لیگ برتر هندبال هوادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 286
لیگ برتر هندبال ایران برای حفظ هواداران، توسعه محصولات لیگ و توسعه استراتژی های مرتبط با لیگ نیازمند درک الگوی تعاملی هواداران لیگ می باشد. لذا این پژوهش با هدف توسعه الگوی رفتارهای تعاملی هواداران لیگ برتر هندبال ایران انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی بود که به روش مدل سازی انجام شد. مدل مفهومی اولیه پژوهش بر مبنای ادبیات معتبر موجود توسعه یافت و سپس با داده های حاصل از زمینه لیگ برتر هندبال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. مقدار شاخص روایی محتوایی پرسشنامه 872/0 محاسبه شد و مقادیر پایایی مرکب برای تمامی سازه ها بالاتر از نقطه برش پیشنهادی 60/0 بود. 306 پرسشنامه وارد تجزیه و تحلیل نهایی شد. برای ارزیابی مدل مفهومی پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل مفهومی پژوهش برازش مناسبی با داده های حاصل از زمینه لیگ برتر هندبال دارد. هواداران لیگ برتر هندبال ایران بیشترین تمایل را به رفتارهای غیرتبادلی برون نقشی نشان دادند. بنابراین مدیران لیگ برتر هندبال ایران می توانند از طریق فراهم کردن فرصت های تعاملی برای هواداران، پایگاه هواداران خود و همچنین تبادلات اجتماعی بین هواداران را گسترش دهند.
۲.

مقایسه و رابطه هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در کارکنان نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار: توسعه یک مدل معادلات ساختاری

کلید واژه ها: هوش هیجانی بهزیستی روانشناختی ورزشکاران و غیر ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 535
هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسه و رابطه هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در کارکنان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار شیراز بود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد که به صورت میدانی اقدام به جمع آوری داده های تحقیق شد. نمونه آماری آن شامل 200 کارمند مرد بود که از بین کارکنان نظامی شهر شیراز از طریق جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شات (1998) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط ریف (1994) بود. آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه ورزشکاران و غیر ورزشکاران و همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت بررسی ارتباط و پیش بینی متغیر های تحقیق بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین ورزشکاران و غیرورزشکاران در هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن ها تفاوت معناداری وجود دارد، که کارکنان ورزشکار در هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن ها از کارکنان غیر ورزشکار بهتر بودند. همچنین نتایج نشان دهنده ارتباط معنادار بین برخی از ابعاد بهزیستی با هوش هیجانی در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران بود و همچنین بهزیستی روانشناختی پیش بینی کننده خوبی برای هوش هیجانی و مولفه های آن در ورزشکاران و غیرورزشکاران بود. بنابراین، با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که کارکنان غیرورزشکار جهت بهبود ویژگی های روانشناختی خود به فعالیت بدنی تشویق شوند.
۳.

Identifying Effective Drivers in the Future of Sports Businesses in Khorasan Razavi Province(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Business Futurology Khorasan Razavi Propulsion Sports

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 172
The purpose of this study was to identify effective drivers in the future of sports businesses in Khorasan Razavi province. The participants included experts in management, marketing and sports businesses. The interviews were conducted by snowball method and continued until the theoretical consensus, and finally after 18 interviews we reached the theoretical consensus. For statistical analysis SPSS software and Mick Mac software were used. The results of cross-impact analysis based on MDI and MII matrices showed that supportive drivers, marketing drivers, as well as drivers of creativity and innovation play an important role in improving system relationships. In addition, the three groups of propellants having the highest and the least impact included economic divers, (educational divers) and customer-oriented divers respectively. On the other hand, propellants such as; Cultural drivers, communication drivers, and managerial drivers are more influenced than being influential. Finally, it was the propulsion of manpower that lacks a key and important role in the formation of sports businesses in Khorasan Razavi province, but they should not be forgotten completely. It is suggested that in order to develop more sports businesses in Khorasan Razavi province, these items should be on the agenda to achieve a bright future in sports in the province.
۴.

Comparing Brand Communication Model in Sports Shoes and Sports Clothing Industries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Brand Trust brand awareness Brand Experience Brand Satisfaction Brand Loyalty

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 214
The purpose of this study was to compare the brand communication dimensions in the clothing and footwear industry. This research was descriptive-correlational and its statistical population consisted of consumers of footwear and sports clothing in Iran. The statistical sample was estimated according to the Cochran formula. Finally, 379 questionnaires were used to analyse the data. The findings of this study showed that all the paths except for the effect of brand experience on satisfaction in both industries and the effect of experience on loyalty in the shoe industry was significant. The role of mediator of brand loyalty and satisfaction in all directions, except the path of brand experience to loyalty, has been confirmed in the sports shoes industry. Comparing the two proposed models, only trust path on brand satisfaction, had a significant difference between the sports shoes industry and the sports clothing industry.
۵.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی تعهد سازمانی عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 870
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی می باشد. به دلیل محدودبودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری (کل شمار) در نظر گرفته شد (186N=). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و روابط بین متغیرها نیز نرم افزار اسمارت پی ال اس سه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی )882/0= (rو عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی تاثیر معناداری دارد)316/0= (r. علاوه برای این تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد)591/0= (r. همچنین نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد)522/0= .(r از این رو به تمام مدیران ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی پیشنهاد می شود برای داشتن سازمانی پویاتر از طریق افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و نیز تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان های خود، عملکرد کلی سازمان خود را افزایش دهند.
۶.

شناسایی و مدل سازی راهکارهای توسعه ورزش های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه بیرجند دانشجویان دختر توسعه ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 88
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دانشگاه بیرجند بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 8246 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در سال 1395 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری برابر با 370 نفر برآورد شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به روش پیمایشی اجرا شد. پس از تأیید روایی محتوایی پرسش نامه توسط هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. راهکارهای توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند به روش کیفی شناسایی شدند و سپس، با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و به وسیله آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس. نسخه 22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که راهکارهای توسعه ورزش همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند، به ترتیب راهکارهای اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، زیرساخت ها و امکانات، پژوهشی و آموزشی هستند؛ بنابراین، لازم است که با نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی، طراحی برنامه های تفریحی و ورزشی لازم و حمایت مالی از ورزش همگانی دانشجویان، درجهت توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند تلاش شود.
۷.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراتحلیل رفتارشهروندی سازمانی صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 435
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی صنعت ورزش ایران در پژوهش های انجام شده پیشین بود. روش پژوهش حاضر فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تمام مقالات علمی-پژوهشی با موضوع رفتار شهروندی سازمانی در حوزه ورزش ایران بود که درنهایت، 41 مقاله با این معیار انتخاب شدند. این مقالات با نرم افزار سی ام ای نسخه دو تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مرور نظام مند نشان داد که پژوهش های این حوزه، عمدتاً توصیفی- تحلیلی هستند و تنوع روش ها نیز کم است. ازبین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی، سبک رهبری، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده، اثرگذارترین عوامل هستند. همچنین، نتایج نشان داد که سبک رهبری (با اندازه اثر 60/0)، تعهد سازمانی (با اندازه اثر 51/0) و حمایت سازمانی ادراک شده (با اندازه اثر 50/0)، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی در ورزش دارند. افزون براین، ازبین متغیرهای موردبررسی در پژوهش های پیشین، سه متغیر اصلی که می توانند موجب بروز رفتارهای ارزشمند شهروندی شوند، عبارت اند از: سبک رهبری مدیران، میزان تعهدی که کارکنان نسبت به محل کار خود و سازمانشان دارند و میزان ادراکی که نیروهای انسانی از حمایت سازمانی خود دارند؛ براین اساس، به مدیران و مسئولان سازمان ها و باشگاه های ورزشی پیشنهاد می گردد که برای توسعه مهارت های رهبری به ویژه سبک تحولی، در ایجاد حس تعهد به سازمان در کارکنان با حمایت های مادی و معنوی از کارکنان، برنامه های مدون داشته باشند.
۸.

رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت ورزشکار رفتار شهروندی سازمانی رضایت از آموزش مربی رضایت از عملکرد ورزشکاران بسکتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 748
هدف این تحقیق، بررسی رابطه میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه و نمونه تحقیق، شامل تمامی بازیکنان مرد 12 تیم لیگ برتر بسکتبال ایران بودند که پرسشنامه های مقیاس رضایتمندی ورزشکاران و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند. پس از اعمال نظرات 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی کشور، ثبات درونی پرسشنامه رضایت و رفتار شهروندی سازمانی ورزشکاران روی30 آزمودنی ورزشکار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0= rو 89/0= rبرآورد شد. تحلیل داده ها با آزمون های کالموگراف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره در سطح معنی داری 05/0≥ p نشان داد که رابطه بالا و معنی داری میان رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد (60/ 0=r). همچنین توان پیش بینی رفتار جوانمردی و رفتار یاری گرایانه از طریق دو مؤلفه رضایت از آموزش و رضایت از عملکرد تیمی بیشتر از مؤلفه های دیگر رضایتمندی ورزشکار بود (05/0≥ p)، در حالی که تنها مؤلفه رضایت از رفتار و تعامل مربی اثر معنی داری در پیش بینی مؤلفه رفتار مدنی داشت (05/0≥ p). به طور کلی، رضایت ورزشکاران از مربی و تیم می تواند رفتار شهروندی سازمانی را ارتقاء دهد.
۹.

طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه ای مرد ورزش های گروهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایتمندی رضایت ورزشکار فرایندهای تیمی نتایج تیمی مدیریت تیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 182
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه آماری آن را ورزشکاران مرد لیگ برتری ایران در چهار ورزش گروهی تشکیل دادند (776 نفر) که 360 نفر به پرسش نامه محقق ساخته پاسخ دادند . پس از مرور پیشینه و مصاحبه اکتشافی با 23 ورزشکار در 66 شاخص پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. روایی صوری ابزار با استفاده از نظرهای کارشناسان مدیریت ورزشی و دیگر خبرگان، تأیید شد و پایایی کلی پرسش نامه نیز 98/0 برآورد شد. افزون براین، برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و معادلات ساختاری آموس22 در سطح 05/0 p≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس میانگین رتبه، پیامدهای رضایت شغلی (48/3)، فرایندها (47/3) و پیشایندها (40/3)، به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند. ضمنا، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی گویه ها در سطح 05/0 معنادار بودند و براساس مدل معادلات ساختاری، در عامل فرایندهای رضایت شغلی، ابعاد سازمانی و تیمی به ترتیب با ضرایب تأثیر 89/0 و 87/0 و در عامل پیامدها، ابعاد تیمی و محیطی با ضرایب تأثیر 92/0 و 91/0 اثرگذار بودند. در سطح دوم مدل ساختاری، عامل فرایندی با ضریب تاثیر 55/0، تأثیر بیشتری بر رضایت شغلی ورزشکاران داشت. نتایج اثرات غیرمستقیم مدل نشان داد که عامل پیشایندی با ضریب تأثیر 91/0 بر رضایت شغلی ورزشکاران، پیشایندها با ضریب تأثیر 99/0 بر فرایندها و فرایندها با ضریب تأثیر 93/0 بر پیامدها اثرگذار بودند؛ بنابراین، فرایندهای باشگاهی در تأمین رضایت ورزشکاران بسیار مهم هستند.
۱۰.

بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهادینه سازی دانشجویان ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 896
هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شده است. به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، همة دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شدند که تعداد آنها 24078 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای 05/0=α، 380 نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامة جامی الاحمدی (1393) بود که از پنج عامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی، زیرساخت ها و اماکن ورزشی و انگیزاننده ها تشکیل شده است. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه را صاحبنظران تأیید کردند و همچنین متوسط پایایی درونی برای پنج عامل پرسشنامه 812/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (شامل درصد، میانگین، انحراف استاندارد و منحنی احتمال نرمال) و آمار استنباطی (شامل آزمون استودنت تک نمونه ای، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان هر پنج عامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی، زیرساخت ها و اماکن ورزشی و انگیزاننده ها می توانند بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان مؤثر باشند. از این روی، لازم است مسئولان به این موضوعات توجه کافی داشته باشند.
۱۱.

مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش و پرورش مدیران مدارس طرح شنای سباح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 154
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مشکلات طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدراس(120 نفر) شهرستان نیشابور در سال تحصیلی(1393-1392) بود.نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد پرسشنامه محقق ساخته حاوی20شاخص از مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان نیشابور مورد استفاده قرار گرفت بود.جهت بررسی روایی پرسشنامه، دریک مصاحبه نیمه هدایت شده از نظرات 15نفرازاساتید صاحب نظر و مربیان و کارشناسان با سابقه شنا، استفاده شد. همچنین پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (74/0 =α) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم)، و نیز برای اولویت-بندی عوامل با توجه به غیر نرمال بودن داده ها از آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی علامت در سطح معنی داری 05/0 p≤ استفاده شد.پس از تحلیلی عاملی اکتشافی داده ها،20 شاخص در نظر گرفته شده، 269/66 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کرد و به ترتیب اولویت در هفت عامل، مشکلات مربوط به خانواده ها، مشکلات مربوط به دانش آموزان، مشکلات بهداشتی، مشکلات آموزشی، مشکلات مربوط به مربیان و مدیران، مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی و مشکلات مربوط به امکانات و فضاها طیقه بندی شد که به ترتیب مهم ترین مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان نیشابور شناخته شدند. بنابراین با توجه به اولویت بالای عامل-های مشکلات مربوط به خانواده ها و مشکلات مربوط به دانش آموزان، کارشناسان و مدیران ورزشی باید بیشتر به مشکلات مربوط به خانواده ها و دانش آموزان و زیر شاخ های مربوط به این دو عامل توجه کنند
۱۲.

شاخص های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای لیگ برتر والیبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مهارت های اجتماعی - ارتباطی سرمربی والیبال مدیریت تیم مهارت های روان شناختی و فنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 557
هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال ایران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرمربیان و مربیان (24نفر) و ورزشکاران (144نفر) شاغل در لیگ برتر والیبال ایران سال (1391) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که در نهایت، 138 نفر (82 درصد) در پژوهش حاضر شرکت کردند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد سرمربیان والیبال بود که در یک مصاحبه نیمه هدایت شده با مقیاس پنج ارزشی لیکرتی تنظیم گردید. ضمناً 18 نفر از اساتید صاحب نظر و مربیان و کارشناسان با سابقه والیبال، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (93/0 =α). از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم) برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یازده شاخص حذف شدند و 31شاخص باقیمانده در شش عامل مدیریت تیم، روابط حرفه ای، مهارت های اجتماعی-ارتباطی، مهارت های روان شناختی، عامل سابقه و تجربه و مهارت های فنی، با ارزش ویژه بزرگ تر از 1 طبقه بندی گردید. از دیدگاه پاسخ دهندگان به ترتیب عامل های مهارت های اجتماعی- ارتباطی، مدیریت تیم، مهارت های روان شناختی، مهارت های فنی، روابط حرفه ای و سابقه و تجربه ورزشی، مهم ترین ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان شناخته شد و همچنین شاخص ایجاد نظم و انضباط تیمی در تمرین و مسابقه در اولویت اول و شاخص ارتباط با اصحاب رسانه در آخرین اولویت قرار داشتند. بنابراین، با توجه به اولویت بالای عامل مهارت های اجتماعی- ارتباطی و عامل مدیریت تیم، ارزیابی این مهارت ها برای سرمربیان بسیار ضروری است.
۱۳.

تحلیل عاملی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مربی والیبال لیگ برتر مهارت های فنی مهارت های تاکتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 795
هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران از دیدگاه ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران (83 نفر) شاغل در لیگ برتر والیبال ایران (1391) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که در نهایت، همه پاسخ دهندگان در پژوهش شرکت کردند. از پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان در یک مصاحبه نیمه هدایت شده و در مقیاس پنج ارزشی لیکرتی استفاده شد. ضمناً 18 نفر از اساتید صاحب نظر، مربیان و کارشناسان با سابقه والیبال، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید شد (0/94=α). از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم) برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یک شاخص حذف شد و 41شاخص باقیمانده در هفت عامل مهارت های فنی، مهارت های تاکتیکی، روابط حرفه ای، مدیریت تیم، مهارت های روان شناختی، مهارت های اجتماعی-ارتباطی، عامل سابقه و تجربه با ارزش ویژه بزرگ تر از 1 طبقه بندی گردیدند. همچنین شاخص حفظ، انسجام و یکپارچگی در اولویت اول و شاخص سابقه عضویت در تیم های ملّی و باشگاهی در آخرین اولویت قرار داشتند. با توجه به اولویت بالای عامل مهارت های فنی و  تاکتیکی، کارشناسان و مدیران ورزشی باید بیشتر به شایستگی های فنی و تاکتیکی مربیان زن برای رشد و توسعه سریع ورزش والیبال بانوان تمرکز کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان