معصومه حسینی

معصومه حسینی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

Port State Control (PSC) and the Environmental impacts of International Shipping(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Port State Control (PSC) Marine environment non-standard vessel MoU’s

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 828
Seas are the most important and unexplored and unknown ecosystems and the largest source of biodiversity on earth, which make up 90% of the biosphere. Therefore, it is necessary to preserve the marine environment as a precious asset and heritage against the damages caused by human activities, including international shipping. One of the international means to achieve this aim is the port state control (PSC) mechanism, PSC which is rooted in the traditional principle of free access of ships to the ports, also international conventions and regional memorandum of understandings )MoU’s( is considered complementary to the competencies of the flag state for environmental protection and maritime safety, allows the port states to assess the compliance of ships with relevant international and regional regulations, and to carry out a non-discriminatory inspection of foreign ships entering their ports. this paper review and criticize the role of current PSC mechanisms in the protection of the marine environment. To that end, use of the descriptive-analytical method to explaining the concept and legal foundations of PSC and the most important environmental challenges caused by the Increasing growth of international shipping and analyze the role of PSC. This study's findings provide that, the international PSC regime suffers some defects, accordingly to be more effective needs to mutation, in a way that includes new environmental damages, as well as, increase international convergence and integration in its Implementation This goal is achieved through the conclusion of a global MoU.
۲.

الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی پارادایمی توسعه تولیدات علمی ورزش دانش آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 221
هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران می باشد. روش پژوهش از نظر راهبرد، کیفی متوالی و اکتشافی با هدف کاربردی- توسعه ای است که از روش نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (2008) با کدگذاری های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با جامعه ی آماری: خبرگان دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور با نمونه گیری به روش نظری (قضاوتی) بود که طی مصاحبه با صاحب نظر بیست وچهارم اشباع نظری حاصل گشت و تجزیه و تحلیل داده ها در طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری در مورد شناسایی مقوله های پدیده ی مرکزی، شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفت. ابزار پژوهش برگه های کدگذاری طبق دستورالعمل محقق ساخته بودند که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات (ضریب توافق بین کدگذاران) 96/0 محاسبه شد. نتایج کیفی در قالب 84 مقوله و 299 کد مفهومی در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (17 مقوله، 102 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی توسعه تولیدات علمی (10 مقوله، 55 گویه)، راهبردها (21 مقوله، 49 گویه) در سطوح فردی، میانی و کلان، شرایط زمینه ای (11 مقوله، 47 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (16 مقوله، 60 گویه) و پیامدها (10 مقوله، 87 گویه) جای گرفتند. در نتیجه پیشایندها و برآیندهایی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران می تواند مفید و کاربردی باشند. توسعه ی تولیدات علمی در کشور مستلزم اصلاحات ساختاری، راهبردی، مدیریتی و حرفه ای است.
۳.

نقش ابعاد زیباشناختی معماری ورزشی با تاکید بر رویکردهای ارتباطی در جذب دانش آموزان دختر به اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکردهای ارتباطی اماکن ورزشی معماری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 288
  هدف از این تحقیق نقش ابعاد زیباشناختی معماری با تاکید بر رویکردهای ارتباطی در جذب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه به اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر اردبیل بود. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه ی دانش آموزان دختر متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 1398-1397 می باشد که بر اساس مرکز آمار و اطلاعات آن اداره در این سال تحصیلی 16524 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده برای انتخاب نمونه گیری خوشه -تصادفی است. سپس از میان خوشه های مناطق، تعداد 375 نفر بر اساس جدول کرجسی-مورگان به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه زیبایی شناختی بود که شامل 23 سوال در طیف پنج ارزشی لیکرت می باشد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه به وسیله اساتید مدیریت ورزشی تایید و سپس پایایی پرسشنامه 0.80 گزارش گردید. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آزمون دو جمله ای و رتبه بندی فریدمن استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که ابعاد زیبایی شناختی در گرایش دانش آموزان به اماکن ورزشی تاثیر مثبت و معناداری دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اماکن ورزشی موجود در مدارس آموزش و پرورش باید از معماری مناسب و استاندارد لازم برخوردار باشد تا موجب سلامتی و امنیت جسمی و روحی دانش آموزان شود.
۴.

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکیدبر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت ورزش آموزش وپرورش رشته های ورزشی مقطع تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 619
با ظهور اینترنت وشبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد وارتباط میان کاربران با سازمان وخدمات است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی در سال 1393بود. روش تحقیق ازنوع استراتژی توصیفی، که به صورت تحلیل محتوا وبا هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور به تعداد 31 وب سایت، که برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی صوری آن 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزش وارتباطات تأیید کردند وضریب پایایی آن براساس فرمول اسکات8/0به دست آمد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر رشته های ورزشی(فوتسال 4/7 %، والیبال 2/7 %، دو ومیدانی 3/5 %) مقطع تحصیلی خاص (ابتدایی6/16 %، متوسطه اول 4/7 %، متوسطه دوم 5/10 %) سطح رویداد(منطقه ای7/44، استانی 3/31 و......) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا با توجه به یافته های تحقیق به متولیان ورزش در آموزش وپرورش پیشنهاد می شود علاوه بر رشته های پرطرفدار(فوتبال، فوتسال، والیبال) به دیگر رشته ها نیز همانند رشته های پرطرفدار پرداخته شود. واژه های کلیدی: وب سایت، ورزش، آموزش وپرورش، استان ها
۵.

ارزیابی بازاریابی کالاهای ورزشی شهر تهران بر اساس مدل AHA و SWOT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی بازاریابی ورزشی کالای ورزشی مدل AHA مدل SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 897
ارزیابی بازاریابی کالاهای ورزشی شهر تهران بر اساس مدل AHA و SWOTچکیدههدف پژوهش حاضر ارزیابی بازاریابی کالاهای ورزشی در شهر تهران بر اساس مدل SWOT وارائه و تدوین راهبردهای مناسب بازاریابی کالاهای ورزشی برای بخش بازاریابی وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، از بین کلیه فروشندگان، بازاریابان و مدیران باشگاه های ورزشی تعداد 384 پرسشنامه کامل به عنوان نمونه به روش در دسترس انتخاب شد ، پرسشنامه مورد استفاده براساس مدل SWOT توسط محقق به روش دلفی در 35 سوال و 4 بعد مدل قوت، ضعف، فرصت و تهدید تنظیم شد، برای تحلیل نیز از مدل AHA و SWOT در هفت گام استفاده شد. یافته های حاصل از بررسی و تحلیل ماتریس ارزیابی نقاط قوت و ضعف مدل SWOT نشان داد که نمره نهایی در نقاط قوت برابر با (78/3) در نقاط ضعف(3/1 )فرصت های بیرونی (11/3) و تهدیدهای بیرونی(5/1) می باشد. درنتیجه استراتژی SO دارای بیشترین وزن بوده و به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد. پیاده سازی این استراتژی و راهبردهای مرتبط با آن به بخش بازاریابی وزارت ورزش و جوانان توصیه می شود.کلید واژه ها: ارزیابی ، بازاریابی ورزشی، کالای ورزشی، مدل AHA، مدل SWOT
۶.

مقایسه ی سواد رسانه ای در متخصصان گرایش های تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد رسانه ای رسانه متخصصان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 910 تعداد دانلود : 15
این پژوهش به منظور بررسی مقایسه سواد رسانه ای در  متخصصان گرایش های تربیت بدنی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 75 نفر از متخصصان تربیت بدنی شهرستان بیرجند بود که نمونه آماری به صورت کل شمار و تعداد 15 نفر از هر گرایش تربیت بدنی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه اطلاعات فردی، پرسش نامه محقق ساخته سواد رسانه ای استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون تعقیبی شفه و آزمونT مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متخصصان تربیت بدنی در گرایش های مختلف در سواد رسانه ای تفاوت معناداری وجود ندارد. لزوم بهره بردن از سواد رسانه با توجه به مقتضیات زمان حال برای کلیه متخصصین ضروری بوده و نوعی مزیت رقابتی و برند شخصی برای فرد محسوب می گردد.
۷.

رابطه هویت ورزشی و نقش جنسیتی در بازیکنان حرفه ای فوتسال استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ورزشی نقش جنسیتی بازیکنان حرفه ای فوتسال استان هرمزگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 151
هدف تحقیق بررسی رابطه بین هویت ورزشی و نقش جنسیتی در بازیکنان حرفه ای فوتسال استان هرمزگان می باشد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان حرفه ای فوتسال حاضر در لیگ دسته برتر، دسته یک و حضور مداوم به مدت یکسال در تمرینات تیم استان هرمزگان تشکیل دادند. جامعه آماری 87 نفرمی باشد، نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه هویت ورزشی کیسلاک، 2004 و پرسشنامه نقش جنسیتی بم، 1974 بود و دو پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی کندال، رگرسیون همزمان در سطح معناداری P≤ 0/05 تحلیل شد. یافته ها نشان داد از بین ابعاد هویت جنسیتی مولفه هویت اجتماعی و انحصار گرایی با نقش جنسیتی رابطه معناداری دارد اما بین ابعاد هویت شخصی و هیجان پذیری منفی با نقش جنسیتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون همزمان، هویت اجتماعی و هویت شخصی به صورت مثبت تغییر در واریانس نقش جنسیتی را پیش بینی می کند (01/0>p). اما انحصارگرایی و هیجان پذیری منفی تغییر در نقش جنسیتی را پیش بینی نمی کند و تغییری در واریانس تبیین شده آن ندارد(05/0
۸.

بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک های شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: پارک های شهری مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پارک شاخصهای امنیت عدالت فضایی شهر مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 32
پارک ها و فضای سبز شهری از مهم ترین عوامل مؤثر در شکل دهی پایداری اجتماعی هستند و یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شوند. زمانی می توان از این فضاها استفاده مطلوب کرد که فرد در آن احساس امنیت و آرامش کند. نابرابری در کیفیت طراحی، خدمات رسانی و امکانات این مکان ها، سبب مطلوب نبودن آن می شود؛ بنابراین، در پژوهش حاضر بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک های شهری با رویکرد عدالت فضایی صورت گرفت. محدوده مورد مطالعه پارک های ملت و کوه سنگی شهر مشهد در مناطق توسعه یافته شهر، و پارک های وحدت و رجا در مناطق کمتر توسعه یافته هستند. در پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر، اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. برای سنجش سطح امنیت، 22 معیار با نظر متخصصان تعیین شد. وزن دهی معیارها نیز با مدل تحلیل سلسله مراتبی و به کارگیری دیدگاه های متخصصان صورت گرفت. به منظور رتبه دهی پارک ها از روش تحلیل رابطه خاکستری استفاده، و اطلاعات اولیه با پرسشنامه هاستخراج شد. با استفاده از فرمول کوکران، 384 پرسشنامه به دست آمد، اما برای اطمینان بیشتر 400 پرسشنامه تکمیل شد. براساس یافته های پژوهش، وضعیت امنیت در پارک های واقع در مناطق توسعه یافته شهر مشهد از مناطق کمتر توسعه یافته مناسب تر است؛ به طوری که پارک ملت در توسعه یافته ترین سطح، و پارک وحدت در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند.
۹.

مقایسه دیدگاه مسوولان ورزش با مسوولان رسانه های جمعی در خصوص پوشش رسانه ای ورزش بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش بانوان مسوول رسانه خبر پوشش خبری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 74
فعالیت های ورزشی برای عموم (به ویژه بانوان) لازم، مفید و ارزشمند است. همچنین رسانه ها از جایگاه ویژه ای در توسعه فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه دیدگاه مسوولان ورزش با مسوولان رسانه های جمعی در خصوص پوشش رسانه ای ورزش بانوان است. جامعه آماری شامل مسوولان ورزش بانوان به تعداد 61 نفر و مسوولان رسانه های جمعی شامل 61 مسوول خبرگزاری، روزنامه ورزشی، شبکه های رادیویی و تلویزیونی است. در تحقیق حاضر از روش کل شمار استفاده شد و جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه است. در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه شامل چهار مولفه قهرمانی، همگانی، حرفه ای و تربیتی و در مجموع شامل 24 سوال است. روایی صوری و محتوایی به این صورت تایید شد که 20 نفر از گروه مسوولان رسانه و 20 نفر از مسوولان ورزش پرسشنامه را مشاهده و هر سوال را به تفکیک تایید کردند. روایی سازه نیز از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. در بخش کیفی، راهکارهای افزایش پوشش رسانه ای ورزش بانوان از دیدگاه پاسخ دهندگان شناسایی و اولویت بندی شد. نتایج نشان داد از نظر هر دو گروه سهم ورزش بانوان در پوشش اخبار تربیتی و حرفه ای در رسانه هاکم است اما مسوولان رسانه و ورزش در خصوص پوشش اخبار ورزش قهرمانی و همگانی در رسانه ها تفاوت دیدگاه دارند. مسوولان ورزش نسبت به مسوولان رسانه پوشش اخبار در این دو بخش را کمتر می دانند.
۱۰.

رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنولوژی حامیان مالی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 127
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تکنولوژی بر روی تأمین مالی ورزش بانوان شهر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی انجام شد. همچنین پژوهش، از لحاظ هدف جزء پژوهش های توسعه ای-کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و مالکان باشگاه های ورزشی شهر تهران هستند. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت از اعضای جامعه آماری به نسبت بخش ها و تخصص های مختلف از روش هدفمند و در دسترس نمونه انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی پرسش نامه توسط صاحب نظران (12 نفر)، تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/94) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی وجهت مشخص کردن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنف با استفاده از نرم افزار SPSS24 انجام شد. یافته ها نشان داد که بین شبکه های مجازی، شبکه های تلویزیونی ، شبکه های ماهواره ای، رسانه های دیجیتال، تبلیغات الکترونیکی و در نهایت بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران ارتباط معنادار وجود دارد.  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که پوشش رسانه ای گوناگون در جذب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی بانوان دارای اهمیت زیادی است و توجه رسانه ها به علائم تبلیغاتی حامیان مالی و تحت پوشش قرار دادن رویدادها و ورزش های مختلف در برگزاری رویداد نیز در جذب حامیان مالی مؤثر است.
۱۱.

مقایسه دیدگاه مسوولان ورزش با مسوولان رسانه های جمعی در خصوص پوشش رسانه ای ورزش بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش بانوان مسوول رسانه خبر پوشش خبری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 663
فعالیت های ورزشی برای عموم (به ویژه بانوان) لازم، مفید و ارزشمند است. همچنین رسانه ها از جایگاه ویژه ای در توسعه فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه دیدگاه مسوولان ورزش با مسوولان رسانه های جمعی در خصوص پوشش رسانه ای ورزش بانوان است. جامعه آماری شامل مسوولان ورزش بانوان به تعداد 61 نفر و مسوولان رسانه های جمعی شامل 61 مسوول خبرگزاری، روزنامه ورزشی، شبکه های رادیویی و تلویزیونی است. در تحقیق حاضر از روش کل شمار استفاده شد و جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه است. در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه شامل چهار مولفه قهرمانی، همگانی، حرفه ای و تربیتی و در مجموع شامل 24 سوال است. روایی صوری و محتوایی به این صورت تایید شد که 20 نفر از گروه مسوولان رسانه و 20 نفر از مسوولان ورزش پرسشنامه را مشاهده و هر سوال را به تفکیک تایید کردند. روایی سازه نیز از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. در بخش کیفی، راهکارهای افزایش پوشش رسانه ای ورزش بانوان از دیدگاه پاسخ دهندگان شناسایی و اولویت بندی شد. نتایج نشان داد از نظر هر دو گروه سهم ورزش بانوان در پوشش اخبار تربیتی و حرفه ای در رسانه هاکم است اما مسوولان رسانه و ورزش در خصوص پوشش اخبار ورزش قهرمانی و همگانی در رسانه ها تفاوت دیدگاه دارند. مسوولان ورزش نسبت به مسوولان رسانه پوشش اخبار در این دو بخش را کمتر می دانند.
۱۲.

ارزیابی سطوح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی با مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : شهرستان های استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 342
خدمات بهداشتی-درمانی در سطح شهرستان ها با سلامت بهداشت و روان شهروندان ارتباط مستقیم دارد. بهبود وضعیت خدمات بهداشتی-درمانی شهروندان یکی از نشانه های ارتقاء و توسعه انسانی است. ارزیابی سطوح توسعه یافتگی با استفاده از روش های کمی از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری بین مناطق می گردد و از سوی دیگر تلاشی در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود می باشد. پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از شاخص های مدنظر، به دنبال سنجش وضع توزیع و توسعه خدمات بهداشتی -درمانی در شهرستان های این استان و مشخص کردن میزان اختلاف توسعه در بین آنها و نیز متوجه ساختن مسئولان به توجه بیشتر به شهرستان های محروم و توسعه نیافته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است داده های تحقیق شامل 15شاخص خدمات بهداشتی-درمانی از آخرین سرشماری(1390) اخذ گردید. در این پژوهش با استفاده از مدل Topsis و Vikor به الویت بندی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه خدمات-بهداشتی در چهار سطح (فرابرخوردار، برخوردار، نیمه برخوردار، فروبرخوردا) پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که شهرستان مشهد به عنوان مرکز اداری سیاسی و اقتصادی استان، برخوردارترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی بوده و اختلاف چشمگیری با سایر شهرستانهای استان دارد. در سطح دوم توسعه یافتگی شهرستانهای نیشابور و سبزوار قرار دارند و بقیه شهرستانها در سطح نیمه برخوردار و فروبرخوردار جای دارند. یافته های پژوهش حاکی از این است که محرومیت کلی در سطح کل استان از نظر برخورداری از شاخص های خدمات بهداشتی-درمانی حاکم است و توزیع خدمات بهداشتی-درمانی موجود نیز چندان متناسب با نیازهای جمعیتی شهرستان ها انجام نشده است.
۱۳.

موانع خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت موانع اداره کل تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 929
تحقیق حاضر به دنبال بررسی موانع خلاقیت در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان(N=41) اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود که همه آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند(سرشماری). گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد فیفر(1999) انجام شد. روایی آن به تائید پنل متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ(89/0)محاسبه شد. از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و پس از تائید نرمال بودن داده ها ، از آزمون تی مستقل و آنوای یکطرفه در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد اختلاف معنی داری بین موانع خلاقیت مردان و زنان وجود نداشت اما بین مجردات و امور انتزاعی آنها اختلاف معنی داری بود. همچنین اختلاف معنی داری بین موانع خلاقیت افراد با توجه به مدرک تحصیلی آنان مشاهده شد به طوری که مجردات و امور انتزاعی ، موفقیت کاری و محیط کار برای افراد دیپلم بیشتر مطرح بود. همچنین در بررسی ارتباط بین موانع شش گانه خلاقیت و سن و سابقه کارکنان فقط بین اعتماد به نفس و مجردات و امور انتزاعی با سن و سابقه ارتباط معنی داری و منفی وجود داشت.پیشنهاد می شود کارکنان ادره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بیشتر از میان زنان و جوانان با تحصیلات بالا باشند.
۱۴.

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر مؤلفه های ورزش وجنسیت خبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش وب سایت آموزش وپرورش استان ها

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 597
با ظهور اینترنت وشبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد وارتباط میان کاربران با سازمان وخدمات است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر مؤلفه های ورزش وجنسیت خبردر سال 1393بود. روش تحقیق ازنوع استراتژی توصیفی، که به صورت تحلیل محتوا وبا هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور به تعداد 31 وب سایت، که برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی صوری آن 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزش وارتباطات تأیید کردند. وضریب پایایی آن براساس فرمول اسکات8/0به دست آمد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر مؤلفه های ورزش(تربیتی7/62%، قهرمانی7/12%، همگانی4%، حرفه ای6/1%)جنسیت (پسران9/42%، دختران 7/23%) سطح رویداد، موضوع مطلب وسوگیری خبر تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا با توجه به یافته های تحقیق به وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد می شود به ورزش همگانی وورزش بانوان اهتمام لازم را به عمل آورند.
۱۵.

بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت گردشگری پلیس شهر شاندیز

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری گردشگری شهری
 2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری امنیت شهری
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 621
صنعت گردشگری بالأخص در کشورهای جهان سوم چون ایران اهمیت بسزایی دارد. از پیش نیازهای توسعه این صنعت نیز احساس امنیت گردشگران می باشد. به طوری که نبود امنیت می تواند این صنعت را با مشکلات عدیده ای روبه رو سازد. شهر شاندیز با داشتن جاذبه های متعدد طبیعی و فرهنگی سالانه پذیرای گردشگران بی شماری است و گردشگری در این شهر یکی از مهم ترین منابع اقتصادی به شمار می رود. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پلیس (به عنوان نهاد تأمین کنندة امنیت) بر امنیت گردشگران شهر شاندیز تعیین شد. برای سنجش این عوامل، نظرات ۳۸۴ نفر از گردشگران داخلی وارد شده به این شهر در سال ۱۳۹۴ با استفاده از نمونه گیری در دسترس اخذ گردید. ماهیت پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی- توصیفی بوده و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده است. روایی محتوا و صوری پرسش نامه تحقیق از طریق مشخص شدن سؤالات با توجه به مؤلفه های استخراج شده از پژوهش های معتبر گذشته و از طریق قضاوت تعدادی از اساتید و کارشناسان حوزة گردشگری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از ۷/۰ برای سازه های مختلف پرسش نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمونتی تک نمونه ای به کمک نرم افزارspss استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر اینست که میان تمامی مؤلفه های نقش پلیس(توانایی، عملکرد، جدیت) و مؤلفه های احساس امنیت گردشگران (مالی، جانی و فضاهای شهری) رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نقش عملکرد پلیس بیشترین تأثیرگذاری را بر احساس امنیت گردشگران شهر شاندیز دارد.
۱۶.

سنجش نابرابری فضایی شاخص های فرهنگی بین شهرستانی با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: شهرستان های کرمانشاه)

کلید واژه ها: کرمانشاه نابرابری فضایی مدل ویکور توسعه فرهنگی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی روش های کمی در جغرافیا
 2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری توسعه پایدار شهری
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 12
از مهم ترین مسائل مؤثر بر رفتارها در جوامع انسانی مقوله فرهنگ است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، توسعه فرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب می شود. بنابراین برای برنامه ریزی، تخصیص منابع و اعتبارات میان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه منطقه در بخش مربوطه و سطح بندی برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. هدف از این پژوهش، تعیین و تحلیل سطح توسعه فرهنگی و نابرابری ناحیه ای شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل آنتروپی- ویکور است. جامعه آماری پژوهش، ۱۴ شهرستان استان کرمانشاه است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- کمی و تحلیلی است. در این پژوهش از ۲۰ شاخص فرهنگی برای سطح بندی و جایگاه هر یک از شهرستان های استان کرمانشاه در چهار سطح توسعه یافته (فرا برخوردار)، در حال توسعه (برخوردار)، توسعه نیافته (نیمه برخوردار) و محروم (نابرخوردار) بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش مبین آن است تنها شهرستان کرمانشاه در سطح توسعه یافته و رتبه اول قرار دارد و شهرستان های اسلام آباد غرب و صحنه در سطح در حال توسعه (برخوردار) و رتبه دوم قرار دارند. شهرستان های کنگاور، سنقر، هرسین، پاوه، سرپل ذهاب، گیلانغرب، قصر شیرین در سطح توسعه نیافته (نیمه برخوردار) و در رتبه سوم و شهرستان های روانسر، دالاهو، ثلاث باباجانی و جوانرود در سطح محروم (فروبرخوردار) و رتبه چهارم قرار دارند. یافته های حاصل نشان می دهد که نابرابری های فضایی فرهنگی، در سطح استان بسیار بالا است و تناسب چندانی با عدالت اجتماعی نداشته و لازم است به توزیع عادلانه منابع وخدمات فرهنگی در سطح توسعه فرهنگی توجه جدّی شود.
۱۷.

بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری شهری امنیت امنیت اجتماعی شهر طرقبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 622
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پویا در کنار سایر فعالیت ها و خدمات شناخته شده است. در این بین شهرها توانایی و پتانسیل لازم برای جذب گردشگران به سمت خود را دارا می باشند. از آنجای که فضاهای شهری گردشگرپذیر بستر رشد و توسعه هستند. شناسایی و توجه به احساس امنیت اجتماعی گردشگران در این شهرها امری لازم و ضروری می باشد. در این بین نبود امنیت و احساس امنیت اجتماعی در فضاهای شهری گردشگرپذیر می تواند گردشگری را با مشکل مواجه سازد. شهر طرقبه با داشتن اقلیم مناسب و جاذبه های گردشگری فراوان هر ساله تعداد بی شماری گردشگر را به سمت خود جذب می کند. هدف این پژوهش شناخت میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران در شهر طرقبه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. داده ها و آمار و اطلاعات بصورت کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگران داخلی وارد شده به شهر طرقبه در سال 1394 تشکیل می دهد. حجم نمونه 300 نفر و روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای چند مرحله ای می باشد. نتیج پژوهش نشان می دهد که بین عواملی مانند سن، جنسیت، فضاهای عموی شهر و عملکرد پلیس با احساس امنیت گردشگران رابطه معنی داری وجود دارد. در این میان با افزایش امنیت در فضاهای عمومی شهری احساس امنیت اجتماعی گردشگران نیز بیشتر می شود. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین متغیر نقش پلیس و احساس امنیت اجتماعی گردشگران وجود دارد که نشان دهنده این موضوع است که با افزایش عملکرد توسط پلیس، احساس امنیت اجتماعی گردشگران نیز بیشتر می شود. همچنین 75 درصد گردشگران از امنیت شهر طرقبه رضایت داشته و تنها 3 درصد ناراضی بوده اند در کل بیش از 3/42 درصد از گردشگران موافق اند که در فرصت مناسب دوباره از این شهر دیدن می کنند.
۱۸.

تحلیل عوامل موثر بر ایجاد پراکنده رویی در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل پراکنده رویی مناطق شهری ایران فرم شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 763
هدف تحقیق، شناخت مهمترین عواملی است که در ایجاد پراکنده رویی در مناطق شهری ایران تاثیر گذار هستند. روش شناسی تحقیق، توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و گسترش پراکنده رویی در مناطق شهری ایران به ترتیب عبارتند از فقدان مدیریت یکپارچه شهری، سکونتگاه های غیررسمی، سیاستهای دولت در بخش زمین و مسکن، طرحهای شهری، رشد جمعیت، سوداگر و بورس بازی زمین شهری، قوانین و مقررات شهری، رشد اقتصادی شهرها، تفرق سیاسی (به ویژه در مناطق کلانشهری)، تغییر سبک زندگی و تقاضا برای حومه نشینی، الگوی نظام کاربری اراضی شهری، ادغام روستاهای پیرامونی در بافت پیوسته شهرها، فرسودگی و زوال بافت مرکزی شهرها و در نهایت توپوگرافی محیط طبیعی شهر. نتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل عاملی نشان داد که عامل 14 گانه فوق را می توان در پنج عامل اصلی تر شامل عوامل اقتصادی، سیاستهای شهری دولت، نظام مدیریت شهری، جمعیت و سبک زندگی مورد بررسی قرار داد. این پنج عامل در مجموع بیش از 90 درصد تغییرات متغیر وابسته تحقیق یعنی ایجاد و گسترش پراکنده رویی در شهرهای ایران را تبیین می نمایند.
۱۹.

ارزیابی کیفی آموزش تربیت بدنی دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت ارزیابی درونی دانشگاه پیام نور گروه تربیت بدنی دانش آموخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 928
دانشگاه پیام نور به دلیل وسعت و پراکندگی جغرافیایی و جذب دانشجو در هر گروه سنی، جزء پرطرفدارترین مراکز آموزش عالی موجود در ایران است از اینرو به دنبال کسب رضایت ذی نفعان و دستیابی به بالاترین درجه کیفیت در ارائه خدمات آموزشی و تخصصی می باشد. به همین دلیل این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از نظر استانداردها، کیفیت آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی به دنبال شناسائی نقاط قوت و ضعف و مواردی است که نیاز به اصلاح، بازنگری و روزآمدسازی دارد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان ترم چهار به بالا در مقطع کارشناسی (5000 نفر)، دانش آموختگان چهار سال گذشته (972 نفر)و اعضاء هیات علمی گروه تربیت بدنی (66 نفر) در دانشگاه ها و مراکز مجری رشته تربیت بدنی در سراسر کشور می باشد که براساس فرمول کرج سی و مورگان 357 دانشجوی ترم چهار به بالا و 275 دانش آموخته به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر به صورت تصادفی انتخاب شدند اما در شاخه اعضای هیات علمی به دلیل حجم کم جامعه، حجم نمونه و جامعه یکسان فرض شده است (66 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پاسخ- بسته مصوب سازمان سنجش آموزش کشور استفاده شد. پایائی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در زیر گروه اعضا هیأت علمی 90/0 دانشجویان 85/0 و دانش آموختگان 82/0 به دست آمد. اعتبار صوری پرسش نامه ها نیز به تأیید اساتید و متخصصان تربیت بدنی رسید. داده های موردنیاز در خصوص هشت عامل در قالب سه پرسشنامه از دانشجویان- دانش آموختگان و اعضاء هیات علمی گردآوری شدو پس از تجزیه و تحلیل داده ها براساس نرم افزار SPSS و سنجش دیدگاه پاسخ دهندگان با استفاده از مقیاس 5 درجه ای لیکرت نتایج و یافته های تحقیق به شرح زیر حاصل شد. گروه تربیت بدنی در عامل های دانشجویان- دانش آموختگان- برنامه های درسی و دوره های آموزشی مورد اجرا - دروس و کلاس های عملی-فرآیند یاددهی و یادگیری- و اعضاء هیات علمی در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد در عامل اهداف، سازماندهی و مدیریت گروه در وضعیت مطلوب و در عامل امکانات و تسهیلات آموزشی و پژوهشی در وضعیت نامطلوب می باشد از جمع بندی عوامل بالا نتیجه می شود که کل گروه تربیت بدنی در ارزیابی درونی انجام شده از نظر کیفیت در وضعیت نسبتا مطلوب می باشد.
۲۰.

دغدغه های انسانی یا تلاش در جهت بسط نفوذ سیاسی: نگرشی بر تلاش های انگلستان در جهت مبارزه با برده داری در خلیج فارس

کلید واژه ها: انگلستان برده فروشی خلیج فارس حکومت قاجاریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907
   برای دولت انگلستان، از آغازین دهه های قرن نوزدهم میلادی ( دوازدهم ه.ش) تا پایان جنگ جهانی دوم، گسترش نفوذ و سلطه بر ایران و در رأس آن خلیج فارس، از مهم ترین اهداف به شمار می آمد. محافظت از هندوستان، به عنوان مهم ترین سرزمین مستعمره انگلستان در شرق، مستلزم تسلط بر آبراه تجاری و بازرگانی خلیج فارس بود. تلاش های انگلستان برای تسلط بر این منطقه استراتژیک در دوران صفویه تقریباً ناموفق بود؛ اما تسلط بر هند به عنوان نبض اقتصادی انگلستان تلاش های این دولت را در جهت حفظ آن در برابر قدرت های دیگر اروپا بیشتر و بیشتر کرد؛ که نمود بارز آن، در سال های پایانی حکومتنآن فتحعلی شاه و آغازین سال های حکومت محمدشاه دیده می شود. مبارزه با تجارت برده در خلیج فارس در آن زمان، دستاویز  دولت انگلستان برای تسلط بیشتر بر آن منطقه بود. سوال بنیادی این پژوهش این است که مهمترین دغدغه های دولت انگلستان در راستای مبارزه با برده داری چه بود و اینکه آیا در پس این اقدامات، گرایشات انسان دوستانه این دولت اولویت داشت یا تلاش در جهت تسلط سیاسی بر این منطقه استراتژیک؟  فرضیه اساسی در این پژوهش، اقدام انگلستان را صرفاً اقدامی سیاسی در جهت نفوذ بیشتر بر خلیج فارس و در نتیجه محافظت از هندوستان قلمداد می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان