بهزاد احدی

بهزاد احدی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

چشم انداز مولفه های جامعه پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی های رهبری خدمتگزار (مطالعه موردی؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
هدف از تحقیق حاضر بررسی چشم انداز مولفه های جامعه پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی های رهبری خدمتگزار در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه و نمونه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد(65 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های روا و پایای رهبری خدمتگزار (0/97 = α) و جامعه-پذیری سازمانی (0/91 = α) استفاده شد. داده های تحقیق با توجه به نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد که بین ویژگی های رهبری خدمتگزار و مولفه های جامعه پذیری سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد(0/05 ˂p). همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص کرد که زیر مقیاس های ارزش دادن به افراد و توسعه افراد می توانند دریافت آموزش را پیش بینی کنند؛ همچنین نشان دادن اعتماد می تواند تفاهم را پیش بینی کند؛ برقراری روابط دوستانه می تواند حمایت از کارکنان را پیش بینی کند؛ و به اشتراک گذاشتن رهبری می توانند چشم انداز از آینده سازمان را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کنند. بر اساس نتایج به دست آمده به مدیران و کارگزارن ادارات ورزش و جوانان و سازمان های ورزشی نوپا، با نیروهای انسانی جدید پیشنهاد می شود که جهت بهبود جامعه پذیری سازمانی به منظور درک نقش های خود و سازمان، از طریق ایجاد ویژگی های یک رهبر خدمتگزار در خود اقدام کنند.
۲.

عوامل موثر بر گرایش معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی به استفاده از رسانه های آموزشی در فرآیند تدریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معلم تربیت بدنی رسانه های آموزشی فرآیند تدریس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر پارس آباد به استفاده از رسانه-های آموزشی در فرآیند تدریس و یادگیری انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 65 نفر از معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر پارس آباد بود، نمونه آماری نیز با توجه به حجم جامعه به صورت کل شمار انتخاب شد. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته شامل 28 گویه و 6 مقیاس (نقش کتاب، نیروی انسانی متخصص، عوامل انگیزشی، روش تدریس، امکانات و آگاهی) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. پایایی درونی پرسشنامه نیز بر روی یک نمونه 20 نفری با استفاده از روش آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. در نهایت از آزمون t تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها گرایش به استفاده از رسانه های آموزشی در فرآیند تدریس و مؤلفه های آن، بین معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی مورد بررسی در سطح خطای 01/0 P
۳.

بررسی عوامل تنش زای شغلی و سازمانی کادر فنی تیم های شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل تنش زای شغلی عوامل تنش زای سازمانی کادر فنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۶۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تنش زای شغلی و سازمانی کادر فنی تیم های شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا در شهر ارومیه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق را کادر فنی کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقات تشکیل می دادند (44 نفر). ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه روا و پایای استرس سنج ایوانکویچ و ماتسون در دو بخش؛ پرسشنامه عوامل تنش زای شغلی شامل 16 سؤال (88/0 =α) و پرسشنامه عوامل تنش زای سازمانی شامل 30 سؤال (95/0=α) بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که نقش عوامل تنش زای سازمانی بیشتر از عوامل تنش زای شغلی است. از بین عوامل تنش زای شغلی مؤلفه فشار زمانی و از بین عوامل تنش زای سازمانی مؤلفه نظام توسعه منابع انسانی بیش ترین تأثیر را در ایجاد استرس بر مربیان مورد بررسی داشته است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که دو عامل استرس زای شغلی و سازمانی با یکدیگر دارای رابطه مثبت و معنی دار هستند (01/0 P<). با بررسی نتایج به دست آمده و سطح حرفه ای فعالیت مربیان مورد بررسی در این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که آزمودنی ها نسبت به عوامل مرتبط با شغل کنترل بیشتری دارند که باعث ایجاد تنیدگی کمتر می شود اما عوامل مرتبط با سازمان کمتر در حیطه کنترل آن ها است، لذا تأثیرگذاری بیشتری در تنیدگی شغلی آن ها دارد. همچنین کاهش عوامل استرس زای سازمانی توسط مسئولین، سرپرستان و رؤسای فدراسیون والیبال جهت کاهش عوامل استرس زای شغلی به دلیل ارتباط این دو عامل پیشنهاد می شود.
۴.

معیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی (مطالعه موردی؛ شهر ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه است. روش اجرای آن نیز ترکیبی (کمی و کیفی) و 3 مرحله ای (کتابخانه ای، دلفی و پیمایشی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش را در مرحله دلفی، اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، دانشگاه فرهنگیان ارومیه و معاونین و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش شهر ارومیه تشکیل دادند. در مرحله پیمایشی نیز جامعه آماری شامل 311 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد شاغل در مدارس شهر ارومیه بود که از این تعداد، 285 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده برازش مناسب انتخاب معیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی در 8 مؤلفه مدیریت، رهبری، محیط یادگیری و جو کلاس، نظارت، ارزشیابی و بازخورد، برنامه ریزی، مسئولیت های قانونی، اخلاقی و حرفه ای معلم، تدریس (آموزش) و توسعه حرفه ای معلم می باشد.
۵.

عوامل مرتبط با شاداب سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت بدنی زیباسازی اماکن ورزشی شاداب سازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۱۱
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مرتبط با شاداب سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه-های دولتی و استیجاری دانشگاه ارومیه تشکیل می دادند (5366 نفر). نمونه آماری نیز با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری سهمیه ای، 361 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه روا و پایای (89/0 = α) محقق ساخته شامل 38 سؤال بسته پاسخ در طیف پنج گزینه ای استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش هفت عامل شامل تحول در نگرش مسئولین و استفاده صحیح از امکانات، شاداب سازی محیط های ورزشی، استفاده از شیوه های تبلیغاتی برانگیزاننده، روی آوری به فعالیت ها و امکانات ورزشی جدید، شرکت دادن دانشجویان در فعالیت های گروهی، جذب مشارکت دانشجویان در محیط های ورزشی و ایجاد خلاقیت و هیجان در برنامه های ورزشی را به عنوان عوامل مؤثر نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش ایجاد فضایی صمیمی و بانشاط و براساس فرهنگ دانشجویی و نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعامل هرچه بیشتر بین دانشجویان به وسیله فعالیت بدنی، تشویق آنان به شرکت در تصمیم گیری ها، مسئولیت ها و تجهیز اماکن ورزشی، پیشنهاد می شود.
۶.

عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش حمایت تولید ملی المپیاد دانشجویی سرمایه ایرانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۸
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش، از دیدگاه شرکت کنندگان در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر بود. این پژوهش از نوع توصیفی است و به صورت میدانی انجام گرفته است؛ 331 نفر از 2400 شرکت کننده در المپیاد ورزشی، به طور تصادفی ساده انتخاب شدند (267 ورزشکار، 29 مربی و 35 سرپرست). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که براساس مبانی نظری موجود و پیشینه تحقیق تنظیم شده بود. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش، پنج عامل شامل توسعه منابع انسانی و سیاست گذاری دولت، نقش تولیدکنندگان و عوامل اقتصادی، نقش وزارت ورزش و جوانان، نقش فرهنگ جامعه و نقش تبلیغات را به عنوان عوامل مؤثر نشان داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان