مطالب مرتبط با کلید واژه " شهرآورد "


۱.

عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس

کلید واژه ها: عواملکیفیت خدماتگردشگری ورزشیشهرآوردگردشگران ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۴۶۴
هدف این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. نمونه آماری 265 نفر از گردشگرانی بودند که به طور تصادفی ساده از میان تماشاگرانی که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در تاریخ 10/1/1390 در ورزشگاه آزادی حضور داشتند، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامه شانک است. روایی و پایایی پرسشنامه به دقت تأیید شد (Cronbach's Alpha=0.892). برای تجزیه وتحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS 16 به منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد اگرچه هر سه متغیر «کیفیت دسترسی»، «کیفیت مجموعه ورزشی» و «کیفیت مسابقه» تأثیر معناداری بر «کیفیت خدمات گردشگری ورزشی» دارند، تأثیر کیفیت مسابقه بیشتر است و برای بهبود وضعیت گردشگری ورزشی باید به آنها توجه کرد.
۲.

ارائه الگوی کیفیت خدمات ادراک شده در خلق رفتار شهروندی

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاریکیفیت خدماترفتار شهروندیشهرآورد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش کیفیت خدمات ادراک شده در بروز مؤلفه رفتار شهروندی تماشاگران شهر آورد فوتبال پایتخت می باشد. روش پژوهش از نوع هم بستگی بوده و در زمره مطالعات کاربردی (به لحاظ هدف) قرار دارد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری آن را کلیه تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای مسابقه فوتبال 2 تیم پرسپولیس و استقلال در شهریور 91 به ورزشگاه آزادی آمده بودند، تشکیل دادند. از آن جا که حجم جامعه آماری بیش از ۷5000 نفر بود، بر اساس جدول مورگان نمونه به تعداد 384 نفر انتخاب شد. بررسی روابط بین متغیرها نشان داد بین ابعاد کیفیت خدمات با رفتار شهروندی ارتباط وجود دارد. علاوه براین، نتایج نشان داد کیفیت برنامه، پیش بینی کننده قوی تری نسبت به کیفیت تعامل، کیفیت محیط و کیفیت نتایج برای رفتارشهروندی می باشد. از این رو پیشنهاد می شود مدیران باشگاه ها با ارتقای کیفیت خدمات و درک آن توسط تماشاگران از مزایای ایجاد رفتارشهروندی در تماشاگران استفاده کنند.
۳.

نقش رسانه های ورزشی در شکل گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد

کلید واژه ها: رفتار شهروندیفوتبالهوادارانشهرآوردرسانه ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه های ورزشی در شکل گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد فوتبال پایتخت می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی انجام شده است، از نوع مطالعات هم بستگی می باشد و با توجه به هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری آن را کلیه تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای شهرآورد فوتبال پایتخت در شهریور ماه 1391 به ورزشگاه آزادی آمده بودند تشکیل دادند. از آن جا که حجم جامعه آماری بیش از ۷5000 نفر بود، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 384 نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش همبستگی وجود دارد به طوری که داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل پژوهش هستند. همچنین، نتایج نشان داد زیز مؤلفه فرهنگ سازی پیش بینی کننده قوی تری نسبت به زیر مولفه های مشارکت اجتماعی ،آموزشی و اطلاع رسانی رفتار شهروندی می باشد. به عبارت دیگر رسانه های ورزشی نقش مهمی در شکل گیری رفتارشهروندی هواداران ایجاد می کند که در نهایت باشگاه ها می توانند از مزایای ایجاد رفتارشهروندی هواداران به نفع خود استفاده کنند.
۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل انتظامی و اجتماعی لیگ برتر فوتبال در شهرآورد پایتخت

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
در فوتبال، خشونت طلبی پدیده ای اجتماعی است که بیانگر آمادگی تماشاچی ها برای پرخاشگری در میدان های فوتبال است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل انتظامی و اجتماعی لیگ برتر فوتبال در شهرآورد پایتخت بود. این پژوهش از گروه پژوهش های توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی بود و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات و از روش میدانی با تنظیم پرسش نامه استفاده شد . برای تأیید دقت علمی و برای اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری، از روش های روایی محتوا و سازه و برای اطمینان از پایایی آن، از روش پایایی بین سؤال ها (آلفای کرونباخ) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، 40 نفر از خبرگان انتظامی به صورت تمام شمار بودند. با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، داده ها به صورت تحلیل یک متغیره و ارزیابی شاخص های مرکزی و پراکندگی، تجزیه وتحلیل شد. برای همبستگی و معناداری رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای ارزیابی میزان و شدت رابطه آن ها، از ضریب تا او-بی کندال استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با تقویت مدیریت حاکم بر ورزشگاه ها، استفاده از مأموران ویژه و باتجربه، شناسایی و جلوگیری از ورود افراد ناباب به ورزشگاه ها، افزایش تأثیر عوامل جامعه پذیری، افزایش توجه به تأثیر عوامل وضعیتی، استفاده از داوران باتجربه، انعکاس واقعی و غیر اغراق آمیز اخبار از سوی مطبوعات ورزشی، افزایش امکانات رفاهی در ورزشگاه ها و ارائه الگوهای رفتاری مناسب به تماشاگران، می توان خشونت تماشاگران فوتبال را بیشتر کنترل کرد.