محمدباقر فرقانی اوزرودی

محمدباقر فرقانی اوزرودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

بررسی رابطه ابعاد زیباشناختی و کیفیت خدمات با وفاداری در مشتریان استخرها

کلید واژه ها: کیفیت خدماتوفاداری مشتریاناستخرزیبایی شناختی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد زیباشناختی و کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان استخرهای دولتی و خصوصی استان مازندران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پژوهش های همبستگی که به صورت میدانی انجام شده است. 380 نفر از مشتریان استخرهای دولتی و خصوصی به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه زیباشناسی سلیمانی با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود، پرسشنامه کیفیت خدمات لیو و پرسش نامه وفاداری لیم مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آنتروپی به وسیله نرم افزار آماریاس. پی اس. اس نسخه 20 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین زیبا شناختی و زیر مجموعه های آن، کیفیت خدمات و زیرمجموعه های آن با وفاداری در جامعه تحت بررسی رابطه معنادار وجود دارد. بین سن آزمودنی ها با وفاداری در جامعه تحت بررسی رابطه معنادار وجود ندارد. بین میزان وفاداری مشتریان زن و مرد در جامعه تحت بررسی اختلاف معناداری وجود دارد. بین میزان وفاداری مشتریان بر حسب میزان تحصیلات در جامعه تحت بررسی اختلاف معنا داری وجود ندارد. بین ابعاد مختلف زیباشناختی در استخرهای سرپوشیده تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین ابعاد مختلف کیفیت خدمات در استخرهای سرپوشیده تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین با توجه به وزن ابعاد مورد بررسی،کیفیت خدمات در وفاداری مشتریان به استخرهای ورزشی در مقایسه با ابعاد زیباشناختی در اولویت قرار ندارد.
۲.

بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در اداره های تربیت بدنی

کلید واژه ها: امکان سنجیمدیریت کیفیت جامعتربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
این پژوهش به بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت بدنی استان مازندران پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی بود و تعداد 125 نفر از بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران انتخاب شدند. یافته ها با بکارگیری نرم افزار آماری اس پی اس اس و آزمون تی تک متغیره و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در هر شش متغیر تعهد مدیریت ارشد سازمان، مسئولیت پذیری و خدمت رسانی، آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی و محسوس سازمان، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات وجود دارد. همچنین مسئولیت پذیری، بالاترین و آموزش کارکنان، پایین ترین رتبه را در استقرار مدیریت کیفیت دارا بودند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیستم مدیریت کیفیت جامع در همه متغیرهای شش گانه در اداره های تربیت بدنی استان مازندران قابل اجرا و استقرار است.
۳.

رابطه بین خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی

کلید واژه ها: مدیرانبهره وریخصوصی سازیرؤسای هیات ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۴۷۷
هدف این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی استان مازندران بود. به این منظور، تعداد 242 نفر از مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی استان مازندران، پرسشنامه های موانع خصوصی سازی در ورزش و بهره وری از اماکن ورزشی را بطور داوطلبانه تکمیل کردند. پرسشنامه موانع خصوصی سازی 4 محور (بهبود مدیریت و ارتقاء خدمت رسانی، رضایت مشتری، رضایت سرمایه گذاران (سود آوری) و تسهیلات مالی دولت به بخش خصوصی) (89/0=α) و پرسشنامه بهره وری از اماکن ورزشی 4 محور (کارایی، اثربخشی، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان سالن های ورزشی) (88/0=α) را مورد ارزیابی قرار می دهند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون پیرسون در سطح 05/0≥α با بکارگیری نرم افزار آماری 19SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمامی خرده مقیاس های بهره وری با خصوصی سازی رابطه معنی دار داشته (05/0≥p) و تنهابین خصوصی سازی و تسهیلات مالی دولت به بخش خصوصی در ورزش رابطه معنی داری وجود ندارد (124/0=p). یافته های کلی تحقیق نشان داد که بین خصوصی سازی و بهره وری از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی مازندران در استفاده از سالن های ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.
۴.

رابطه بین سبک رهبری و شرایط احراز مسئولیت در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

کلید واژه ها: شهر تهرانآموزش و پرورشسبک رهبریتربیتبدنیشرایط احراز مسئولیت

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
شرایط احراز مسئولیت تدوین شده در آموزش و پرورش می تواند به بهبود مهارت رهبری مدیران تربیت بدنی کمک کند. هدف این پژوهش، بررسی سبک های رهبری مدیران گروه های تربیت بدنی و تعیین رابطة آن با شرایط احراز مسئولیت بود. از بین 76 مدیر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 53 نفر انتخاب شدند. از پرسش نامه سبک رهبری و پرسش نامه ارزیابی معیارهای کلی مدیریت که روایی محتوایی آن توسط 7 متخصص مدیریت ورزشی تأیید گردید استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون تی برای گروه های وابسته و مستقل و همچنین، ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیران به طور معنا داری توجه بیشتری به سبک رهبری وظیفه گرایی دارند. هیچ رابطة معناداری بین شرایط احراز مسئولیت فعلی و سبک های رهبری مدیران مشاهده نشد. همچنین، سوابق علمی مدیران با سبک رهبری وظیفه گرایی و میزان شرکت در دوره های آموزشی و سوابق مربیگری با سبک رهبری انسان گرایی رابطة معنا داری داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که امتیاز وظایف، نقش ها و مهارت ها و در مجموع، معیارهای کلی مدیریت با سبک های رهبری مدیران رابطة قوی و مثبتی دارد. در این پژوهش بین گزارش معیارهای کلی مدیریت مدیران و کارکنان تفاوت معنا داری مشاهده شد.
۵.

تعیین عوامل اساسی وفاداری ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی

کلید واژه ها: وفاداریپوشاک و برند ورزشیتعیین عوامل

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۳۷۰
هدف تحقیق حاضر بررسی میزان وفاداری ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی و تعیین عوامل اساسی آن بود. تحقیق از نوع همبستگی بوده و بصورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل تعداد 428 نفر (261 مرد، 167 زن) بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی طبق ه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه تجدید نظرشده ارزیابی وفاداری مارک پوشاک ورزشی لائو و همکاران، استفاده شد که یازده عامل نام مارک، کیفیت محصول، قیمت، سبک محصول، محیط فروشگاه، تبلیغات، کیفیت ارائه خدمات، تأثیرپذیری از دیگران، طبقات اجتماعی، سبک زندگی و حجم تبلیغات را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته ها با بکارگیری نرم افزار آماری اس پی اس اس و تحلیل واریانس چند متغیره، آنتروپی و آزمون t برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس تعداد مارک های گزارش شده، اولویت اول شرکت کنندگان سه مارک آدیداس با 4/54%، نایک با 1/39% و مجید با 5/6% بود که آدیداس با سهم 4/54 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج بدست آمده، تمامی عوامل مورد بررسی بر میزان وفاداری ورزشکاران تیم های ملی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی تأثیر دارد. در بین عوامل مختلف تبلیغات، سبک زندگی و حجم تبلیغات بیشترین اهمیت برای شرکت کنندگان داشتند. تحلیل یافته ها نشان داد که به ترتیب تبلیغات، محیط فروشگاه، تأثیرپذیری از دیگران دارای بیشترین امتیاز در میزان وفاداری ورزشکاران تیم های ملی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی هستند. نتایج نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری متغیرهای تبلیغات، سبک زندگی و حجم تبلیغات بر وفاداری مردها نسبت به زن ها بیشتر بوده و با یکدیگر تفاوت معنا داری داشتند.
۶.

مهارت و میزان استفاده ی معلم های تربیت بدنی از فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: فناوری اطلاعاتاستان سمنانمعلم های تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۲۴
هدف از این پژوهش، بررسی مهارت و میزان استفاده معلم ها تربیت بدنی استان سمنان در استفاده از فناوری اطلاعات بود. تحقیق از نوع توصیفی - کاربردی و حال نگر بوده که به طریق میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری شامل تمامی معلم های تربیت بدنی زن و مرد رسمی و پیمانی و حق التدریس استان سمنان بود. نمونه ی آماری شامل 212 نفر از معلم های تربیت بدنی بودند که به پرسش نامه پاسخ داده اند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه ی کلاته آهنی سال 1388 (α= 0.079). روش آماری مورد استفاده شامل تی دو گروه مستقل، آزمون کالموگراف - اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون بود. یافته های تحقیق نشان داد که بین مهارت، میزان استفاده از ابزار فناری اطلاعات و میزان نیاز به آموزش آنها پیرامون استفاده از فناوری اطلاعات رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین بین مهارت و میزان استفاده از فناوری اطلاعات در امور آموزشی و پژوهشی به تفکیک مقطع تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۷.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران

کلید واژه ها: خلاقیتفرهنگ سازمانیتربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از تحولات اساسی مدیریت امروزی، تحول در نحوه نگرش به سازمان است و فرهنگ سازمانی به عنوان بستر می تواند مانع یا ترغیب کننده خلاقیت و نوآوری در سازمان ها باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران است. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و به صورت میدانی اجرا شده است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 364 نفر بود که به صورت تصادفی طبقه ای از میان مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه ویژگی های فردی، فرهنگ سازمانی ساشکین (2001) (84/0α=) و خلاقیت رندیسپ (1986) (83/0α=) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری کولموگروف-اسمیرنف ((KS و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به آزمون گذاشتن فرضیه های تحقیق در سطح معنا داری 05/0=α- با استفاده از نرم افزار 19SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد میزان خلاقیت معلمان 22/181، مدیران 65/181 و میزان خلاقیت کل آزمودنی ها 49/181 از نمره کل 250 بوده است. همچنین در میان مؤلفه های فرهنگ سازمانی، قدرت فرهنگ سازمانی با 82/3 بیشترین میانگین و هماهنگی در گروه کاری با 15/3 کمترین میانگین را دارد. همچنین میانگین فرهنگ سازمانی 37/3 از نمره کل 5 برای کل آزمودنی ها به دست آمد که نشان دهنده در حد متوسط بودن فرهنگ سازمانی است. همچنین بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معنا داری وجود دارد (002/0α=) و تنها بین مؤلفه قدرت فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی رابطه معنا داری وجود ندارد (301/0α=). با توجه به یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که سازمان ها می توانند با توافق بر سر ارزش ها و باورهای موجود در سازمان، تطابق با تغییر، توجه به افراد، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت افراد کمک کنند.
۸.

جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار

کلید واژه ها: ورزشنظم فارسیاشعار ملک الشعرای بهارجایگاه ورزش در شعر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۶ تعداد دانلود : ۷۸۱۲
هدف از این تحقیق، بررسی جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار است. به همین منظور، ابیات و اشعار منتخب در 8 حوزه ی مفهوم شناسی ورزش از نگاه ملک الشعرای بهار، ضرورت و اهمیت ورزش از نگاه بهار، ورزش و کودکی، ورزش درگذارِ دیروز و امروز، ورزش و خِردگرایی، ورزش و معنویت، ورزش و مشاغل و ورزش و سلامت مورد بررسی قرار گرفت. منبع اصلی تحقیق، دیوان کامل اشعار ملک الشعرای بهار، بر اساس نسخه ی 1344 که توسط انتشارات نگاه در سال 1387 چاپ شده و سایر منابع مرتبط با موضوع است. این تحقیق، به روش توصیفی بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار در جایگاه های مختلفی ازجمله مشق و تمرین، کار و حرفه، تلاش و کوشش، کسب کردن، ریاضت بردن و زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. این یافته ها نشان می دهد که ورزش در نگاه ملک الشعرای بهار، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده که نه تنها مورد وثوق استاد بهار است، بلکه ایشان در نصایح خود انسان ها را بسیار به ورزش توصیه نموده است که می توان بسیاری از دیدگاه های وی را برای توسعه ی فرهنگ تربیت بدنی و ورزش کشور به کار بست.
۹.

بررسی ویژگی های روان شناختی دوچرخه سواران نخبه موفق ایران

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتیهوشسرسختی روانیدوچرخه سواران نخبه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی روانشناسی تمرینات و مسابقات
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
در این تحقیق به ویژگی های روان شناختی دوچرخه سواران تیم ملی پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق این است که ویژگی های روان شناختی متضمن موفقیت ورزشی دوچرخه سواران نخبه چیست؟ جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دوچرخه سواران تیم ملی تشکیل می دهند. با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه آماری 22 نفر است و طرح تحقیق حاضر نیز توصیفی بوده، ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت اند از: مقیاس هوشی تهران - استانفورد - بینه، پرسشنامه استحکام ذهنی مدی و کوباسا و پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا در نهایت، با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس دوطرفه و رگرسیون چندمتغیری به آزمون سؤالات تحقیق پرداخته و مشخص شد تفاوت چندانی بین نیم رخ هوشی دوچرخه سواران با استانداردهای هوشی وجود ندارد و تنها حافظه فعال این افراد بیشتر از حد نرمال است. همچنین، میزان تعهد، کنترل و سرسختی روانی (در کل) در دوچرخه سواران بیشتر از حد متوسط یا مورد انتظار است در حالی که میزان چالش از حد مورد انتظار جامعه کمتر است. میزان بروز ویژگی های افسردگی، هیستری، جامعه ستیزی، اسکیزوئید و مانیا در دوچرخه سواران در حد مورد انتظار جامعه است، ولی ویژگی های پارانویید و اضطراب و تنش در آن ها بیشتر از حد مورد انتظار و ویژگی هیپوکندریا کمتر از حد مورد انتظار یا نورم جامعه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان