بهزاد ایزدی

بهزاد ایزدی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

تأثیر بازاریابی خیرخواهانه و تبلیغ بر تصمیم به خرید محصولات ورزشی: رویکرد نیمه تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی نیمه تجربی تأثیر بازاریابی خیرخواهانه و تبلیغ بر تصمیم به خرید محصولات ورزشی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و به صورت نیمه تجربی انجام گرفت. جامعه آماری دانشجویان رشته تربیت بدنی در محدوده سنی 25 تا 35 سال بودند که  40 نفر داوطلب از آن ها (20 زن و 20 مرد) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تهیه ابزار پژوهش تصاویر متناسب با دو استراتژی خیرخواهانه و تبلیغ تهیه و روایی تصاویر به تأیید 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی رسید. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی Enobio، 20 کاناله برای ثبت امواج، پرسشنامه برای سنجش تصمیم به خرید و شکل های خودارزیابی برای سنجش انگیختگی و لذت استفاده شد. با نگرش به نقش لوب فرونتال در توجه، موج آلفا و بتا در این ناحیه از مغز توسط کانال های F3، F4 و FZ بررسی شد. به منظور استخراج امواج از داده های الکتروانسفالوگرافی کمّی از نرم افزار متلب b 2013 و  برای تجزیه و تحلیل دادها با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و رگرسیون لجستیک دووجهی، از نرم افزاراس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد میزان تغییرات امواج آلفا و بتا در راهبرد خیرخواهانه بیشتر از راهبرد تبلیغ بود و این راهبرد درگیری بیشتری در ناحیه فرونتال ایجاد کرد. همچنین نتایج نشان داد پاسخ های عصبی-روان شناختی درصد درخور توجهی از تصمیم به خرید مصرف کننده را تبیین کردند؛ بنابراین بازاریابان و پژوهشگران می توانند با رعایت این نتایج در راهبردهای ترویجی خود زمینه اثربخشی هرچه بیشتر فعالیت های ترویجی شان را فراهم آورند .
۲.

سنجش امواج مغزی، انگیختگی، لذت و تصمیم به خرید در صنعت خدمات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش امواج مغزی، انگیختگی و لذت بر تصمیم به خرید خدمات ورزشی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به صورت نیمه تجربی انجام گرفته است. نمونه آماری تحقیق 40 نفر (20 زن و 20 مرد) از دانشجویان رشته تربیت بدنی در محدوده سنی 25 تا 35 سال بودند که داوطلب شرکت در پژوهش شدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق، تصاویر متناسب با راهبردهای تحقیق تهیه و روایی محتوایی آنها توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی برای ثبت امواج، پرسشنامه دومقوله ای برای سنجش تصمیم به خرید و شکل های خودارزیابی، برای سنجش انگیختگی و لذت استفاده شد. به منظور استخراج داده ها از نرم افزار Matlab 2013 b و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و رگرسیون لجستیک، با استفاده از نرم افزار spss 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین توان موج الفا در ناحیه فرونتال مغزی در راهبردهای خیرخواهانه، صحه گذاری، تبلیغ و تخفیف تفاوت معنا داری (05/0 > P)، وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که پاسخ های عصبی روان شناختی درصد زیادی از تصمیم به خرید مصرف کننده را تبیین می کنند. لذا بازاریابان و محققان می توانند با توجه به پاسخ های عصبی روان شناختی مصرف کنندگان اثربخشی بیشتر فعالیت های ترویجی خود را فراهم آورند.
۳.

مدل سازی تاب آوری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۴۴
مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی تاب آوری در ورزش انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی انجام گردید. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از متخصصان آگاه به موضوع پژوهش و در بخش کمی، جامعه آماری شامل ورزشکاران فعال در حوزه ورزش بودند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر شامل پرسش نامه و مصاحبه بود. نتایج کیفی پژوهش حاضر نشان داد مقوله "تاب آوری در ورزش" توانسته به طرز صحیحی در جایگاه مقوله مرکزی قرار گیرد و تعداد 30 مقوله بنیادی در تبیین الگوی این مدل مؤثر واقع شوند. این مدل می تواند تبیین و سبب شناسی تاب آوری در ورزش را تسهیل کند. همچنین این مدل می تواند پس از سنجش وضعیت تاب آوری در ورزش و ارزیابی نقاط مثبت و منفی بالقوه آنها جهت برنامه ریزی در ورزش به کار برود که بدین طریق تاب آوری ورزشکاران بهبود یابد. نتایج کمی نشان داد مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار است.
۴.

طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تاکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی (رویکرد آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف از این تحقیق، تدوین و طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تأکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی است.این تحقیق به روش آمیخته و با ماهیت اکتشافی- توسعه ای انجام گرفت. در بخش کیفی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و نظری و براساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق جمع آوری شد. در فاز کمی از طریق روش نمونه گیری در دسترس نمونه ها انتخاب شدند و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مدل برخاسته از بخش کیفی آزمون شد. در این تحقیق، دو جامعه آماری وجود دارد:  اولی استادانی در حوزه های مدیریت ورزشی، مدیریت آموزشی و رسانه (نمونه آماری 11 نفر)، دومی معلمان تربیت بدنی زن و مرد استان کردستان (شامل 204 نفر).نتایج نشان داد که بهبود مستمر کیفیت درس تربیت بدنی از طریق به کارگیری سواد رسانه ای به عنوان یک چرخه در نظر گرفته می شود که ورودی آن الزامات و پیش نیازهای کاربرد درس تربیت بدنی است. فرایند این مدل شامل قواعد به کارگیری سواد رسانه ای در درس تربیت بدنی و خروجی این فرایند بهبود کیفیت درس تربیت بدنی است. براساس نتایج پیشنهاد می شود برای کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی می توان سواد رسانه ای را همچون یک سیستم تعالی سازمانی در نظر گرفت که با تقویت ورودی های آن و جهت دهی به فرایندهایش، خروجی های مطلوبی را در آن شاهد بود.
۵.

امکان سنجی دلائل اثبات نظریه ابوالبشر بودن حضرت آدم علیه السلام با تأکید بر آیه 1 نساء(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
از دیرباز پیرامون منشأ انسان های پس از آفرینش حضرت آدم× میان پژوهشگران قرآنی، دیدگاه های مختلفی مطرح بوده است. هدف پژوهش، امکان سنجی و اثبات قابلیت دلایل انتساب انسان ها به حضرت آدم× با تکیه بر آیات قرآن است. سؤال تحقیق درباره منشأ اولیه نسل بشر و ضرورت آن، تفسیر آیات آفرینش انسان با خطاب بنی آدم و پاسخ ابهام های آن است. پژوهش با رویکرد تحلیلی تطبیقی و دلایل عمدتاً درون دینی، مسئله را مورد کاوش قرار داده است. بر پایه شواهد قرآنی، قواعد اصولی، لغوی، کلامی و دلایلی نظیر: حمل الفاظ آیه اول نساء بر معنای حقیقی، عدم امکان حمل الفاظ آیه بر معنای مجاز بدون قرینه، دلالت آیه بر کثرت نفسی، شمول خطابات شفاهیه در علوم، دلالت نفس واحده بر آدم×، معنا و مصداق «الناس» و خطاب بنی آدم به همه انسان ها، می توان نظریه انتساب آحاد بشر به حضرت آدم× را تقویت و استحکام بخشید.
۶.

تدوین چارچوب بومی برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۲۸
 هدف این پژوهش تدوین چارچوب بومی برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدل ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی هستند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی (شامل 41 نفرازخبرگان حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی ) برای شناسایی چارچوب مدل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال انتخاب شده اند وبا آنها مصاحبه نیمه ساختمند(باگروههای کانونی )به عمل آمد و مؤلفه ها و عوامل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به عنوان یکی از روش های اجماعی مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش همانطورکه قابل مشاهده است، هیچ یک از عوامل در گروه متغیر خودمختاری قرار نگرفتند که این به معنای آن است که  ارتباط برونسپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در حد مطلوب و قوی است. اما مشخص شد مؤلفه هایی همچون نیروی انسانی کارآمد، رسیدن به مهارت های زیاد در تبلیغات، افزایش انعطاف پذیری باشگاه، بعد وفاداری هواداران، فرصتهای کسب وکارجدید، مقرون به صرفه بودن، بعد مالی و مالیات ها، کنترل هزینه، آزادسازی منابع؛ در گروه متغیرهای وابسته قرار می گیرند و این به معنای آن است که علل برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران از قدرت نفوذ ضعیف اما تا حدی از وابستگی بالا برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید، شاخص هایی همچون بعد اقتصادی و جذب حامیان، بعد فرهنگی، بعد کیفیت، اثربخشی باشگاه، انتقال فناوریهای نوین، دانش کافی، حمایت های شبکه های اجتماعی در تبلیغات، بازخورد تبلیغات، در گروه متغیرهای مستقل قرارمیگیرند این به معنای آن است که این شاخص ها از نفوذ بالایی در ایجاد برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران برخوردار است. در نهایت مشخص گردید مزیت در قیمت، برنامه ریزی، کاهش هزینه های ثبات و متغیر، وجود سیستم کنترل اعتبار (شهرت باشگاه)، مالکیت معنوی، در گروه متغیرهای پیوندی قرارمی گیردکه این به معنای آن است که شاخصهای مؤثر بربرون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردار هستند که هرگونه تغییر در برون سپاری تبلیغات تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران می بایست از طریق به کارگیری استراتژی های لازم در رابطه با این متغیرها صورت گیرد.
۷.

تأثیر درگیری در رسانه اجتماعی اینستاگرام بر کیفیت رابطه و رفتار طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر درگیری در اینستاگرام بر کیفیت رابطه و رفتار طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس است. که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با انتخاب تعداد 365 نفر از طرفداران تیم پرسپولیس که درصفحه اینستاگرامی این باشگاه عضویت داشتند، با روش توصیفی – همبستگی صورت پذیرفت. با بررسی پیشینه، پرسشنامه 29 سؤالی متناسب با اهداف تحقیق تدوین گردید که روایی صوری و محتوایی به تأیید کارشناسان و متخصصان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، بررسی گردید. از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل تحقیق استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری22 spss و Amos 22 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که به جز نوع محتوا، متغیرهای نوع رسانه ارسال شده و زمان پست گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر درگیری در اینستاگرام دارند، همچنین بیانگر این بود که درگیری در صفحات اینستاگرام می تواند تأثیر مثبتی بر کیفیت رابطه و در نهایت رفتار هوادار باشگاه داشته باشد. بنابراین توجه به عواملی مانند نوع رسانه ارسال شده و زمان پست گذاری می تواند در درگیر شدن هواداران به صفحه باشگاه و در نهایت بهبود رابطه باشگاه با هواداران کمک کند.
۸.

نقش دانش و نگرانی اخلاقی مصرف کنندگان در نیات رفتاری آنان نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
یکی از روندهای جهانی که به صورت هشدار دهنده ای در حال افزایش است، تولید، توزیع و مصرف کالاهای تقلبی است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر نیز تأثیر دانش و نگرانی اخلاقی مصرف کنندگان در نیات رفتاری آنان نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی بود. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه کردستان بودند که با توجه به حجم جامعه آماری (10000)، حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 373 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغییرهای پژوهش از پرسشنامه های نگرانی اخلاقی، دانش، نگرش و نیات رفتاری از مارکتی و شیلی (2009) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، بین مصرف کنندگان، متغیر نگرانی اخلاقی بر نگرش (41/0)، دانش بر نگرش (74/0) و نگرش بر نیات رفتاری (62/0-) اثر دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. می توان با طراحی بروشور، برنامه، فیلم و مستند به منظور افزایش نگرانی اخلاقی و آگاهی و دانش مصرف کنندگان، از طریق بیان پیامدها و آسیب-های اقدام به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تقلبی، سطح نگرش منفی مصرف کنندگان نسبت به اینگونه محصولات را بالا برده تا کمتر به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تفلبی اقدام کنند.
۹.

نقش رویکردهای شناختی در مقابله با استرس در داوران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رویکردهای شناختی در مقابله با استرس در داوران فوتبال بود و با روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه 2900 داور فعال در کانال تلگرامی رسمی آکادمی داوران فوتبال ایران بودند که به صورت تصادفی تعداد 251 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسش نامه منابع استرس داوران و رویکردهای شناختی، و در تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد رویکرد شناختی بر استرس داوران تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین ابعاد رویکرد شناختی (رویکرد مثبت، رویکرد رفتاری و رویکرد منفی) به ترتیب بیشترین تأثرگذاری منفی را بر استرس در داوران فوتبال داشتند. بر این اساس مسئولین می بایست در ارائه راهکارها و برنامه های خود برای مهار، کاهش و مدیریت استرس داوران رشته فوتبال روی مباحث و محتوای رویکردهای شناختی و ابعاد آن در قالب، کارگاه ها، کلاس های توجیهی، دوره های آموزشی متمرکز نمایند تا موجب افزایش سطح آمادگی داوران رشته فوتبال برای مقابله با استرس شوند.
۱۰.

طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف از انجام پژوهش، طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به شکل میدانی صورت گرفته است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با افراد متخصص در زمینه ارتباط با هواداران، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری شده تعداد 527 نفر بنا به تعریف عملیاتی هوادار که میانگین حضورشان بالاتر از 8 بازی در یک فصل برای تیم مورد علاقه آنها بود به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از مدل سازی معادلات ساختاری جهت طراحی مدل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت ارتباط با هواداران بر روی ارتقای کیفیت ارتباط اثر معناداری دارد. همچنین برآیند شاخصهای برازش داده ها و ضرایب رگرسیونی نشان داد که تأثیر مؤلفه مدیریت ارتباط با هواداران بر روی ارزش عمر هوادار منوط به حضور متغیر کیفیت ارتباط با هواداران می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پیامدهای بکارگیری بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران شامل بهبود رفتارهای مصرفی از جانب هواداران مانند کمیت مصرف، تبلیغ شفاهی، پی گیری رسانه و حضور مجدد در بازیهای آینده تیم های فوتبال می باشد.
۱۱.

بررسی عصبی - روان شناختی صحه گذاری ورزشکاران مشهور در تصمیم به خرید محصولات ورزشی و غیرورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۸۳
هدف از تحقیق حاضر بررسی صحه گذاری ورزشکاران مشهور در تصمیم به خرید محصولات ورزشی و غیرورزشی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک پژوهش نیمه تجربی است. جامعه آماری تحقیق افراد محدوده سنی 30 تا 40 سال بودند که تعداد 30 نفر داوطلب (15 مرد و 15 زن) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق تصاویر متناسب با دو استراتژی تناسب بین محصول و صحه گذار و عدم تناسب بین محصول و صحه گذار تهیه و روایی تصاویر توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی Enobio، 20 کاناله ساخت کشور اسپانیا برای ثبت امواج، پرسش نامه برای سنجش تصمیم به خرید و شکل های خودارزیابی SAM برای سنجش انگیختگی استفاده شد. با نگرش به نقش لوب فرونتال در توجه، موج آلفا و بتا در این ناحیه از مغز توسط کانال های F3، F4 و FZ بررسی شد. به منظور استخراج امواج از داده های الکتروآنسفالوگرافی کمی از نرم افزار Matlab 2013 b، با نوشتن کدهای مورد نیاز و جهت تجزیه وتحلیل دادها با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و رگرسیون لجستیک، از نرم افزار اس پی اس اس22  استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تغییرات توان امواج آلفا و بتا در استراتژی تناسب بین محصول و صحه گذار بیشتر از استراتژی عدم تناسب بین محصول و صحه گذار است و استراتژی تناسب بین محصول و صحه گذار این ناحیه از مغز را بیشتر از استراتژی عدم تناسب بین محصول و صحه گذار درگیر می نماید. لذا بازاریابان و محققین می توانند با رعایت این نکته در استراتژی های ترویجی خود زمینه اثربخشی بیشتر فعالیت های ترویجی خود را فراهم آورند.
۱۲.

اثر هویت یابی هواداران فوتبال بر عزت نفس جمعی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۷
هدف این پژوهش بررسی اثر هویت یابی هواداران فوتبال بر عزت نفس جمعی آن ها بود. جامعه آماری شامل هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بود که تعداد 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که برایند شاخص های برازش بر تأیید مدل ساختاری دلالت دارند. یافته ها نشان داد که هویت یابی هواداران فوتبال بر عزت نفس جمعی آن ها تأثیرگذار است. همچنین، هویت یابی هواداران به ترتیب بر ابعاد عزت نفس جمعی عمومی، عزت نفس جمعی خصوصی، عزت نفس جمعی عضویت و عزت نفس جمعی هویت تأثیر می گذارد. می توان نتیجه گرفت که هویت یابی هواداران با تیم موردعلاقه می تواند نقشی اساسی در ارتقای عزت نفس جمعی هواداران تیم های فوتبال داشته باشد و ابعاد عزت نفس جمعی را تحت تأثیر قرار دهد.
۱۳.

تأثیر شاخص های فروش شخصی بر رفتار خرید مصرف کنندگان جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر شاخص های فروش شخصی بر رفتار خرید جوانان نسبت به کالای ورزشی بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار داشت. جامعه آماری همه مصرف کنندگان جوان در سطح کشور بودند. تعداد 232 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه به صورت آنلاین پخش و جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه اقتباس شده از یوسف (2016) بود که پژوهشگران اصلاحاتی را در آن انجام دادند. برای ارائه مدل، برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. دو استفاده شد. یافته ها نشان داد که ویژگی های شخصی، ویژگی های فروشگاهی، ارائه کالا و ترویج ارائه شده توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان تأثیر معناداری دارند. به طورکلی، برای میزان افزایش فروش، صداقت فروشنده، مهارت و توانایی، کیفیت مناسب کالای ارائه شده درکنار فضای مطبوع و مناسب فروشگاه درحین فروش باید رکن اصلی فروشندگان باشند.
۱۴.

اثر آگاهی، احساسات و شدت اخلاقی بر قصد خرید پوشاک ورزشی تقلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
امروزه، پدیده تقلب به عنوان مشکل بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درسراسر جهان مطرح می شود؛ براین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی اثر آگاهی، احساسات و شدت اخلاقی بر قصد خرید برندهای تقلبی پوشاک ورزشی بود. مطالعه حاضر با روش پژوهش توصیفی - همبستگی انجام شد دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه کردستان به روش سرشماری (تعداد = 200) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که متغیر آگاهی اخلاقی، بر قضاوت اخلاقی (59/0)، احساسات اخلاقی (58/0) و شدت اخلاقی (90/0) اثر معناداری دارد. همچنین، متغیر احساسات اخلاقی با قضاوت اخلاقی و شدت اخلاقی و قضاوت اخلاقی با قصد خرید نیز رابطه معناداری دارند و مدل ارائه شده برازش مناسبی دارد. با طراحی کمپین و برنامه هایی برای افزایش آگاهی اخلاقی مصرف کنندگان، می توان ازطریق بیان پیامدها و آسیب های خرید و مصرف برندهای پوشاک ورزشی تقلبی، سطح احساسات اخلاقی و شدت اخلاقی مصرف کنندگان را بالا برد تا آن ها قضاوت اخلاقی بهتری داشته باشند و درنهایت، قصد خرید و مصرف برندهای تقلبی پوشاک ورزشی را کاهش داد
۱۵.

شناسایی و اولویت بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست دوم خارجی با رویکرد AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست دوم خارجی بود. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با نظرخواهی از 11 خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی، بازاریابی ورزشی، اقتصاد و فروشندگان مرتبط انجام شد. در این مرحله، پنج شاخص و 17 زیرشاخص شناسایی گردید. برای اطمینان از روایی شاخص های شناسایی شده، از روش چک کردن توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد. همچنین، برای اعتبار مقایسه ها، نرخ ناسازگاری 09/0؛03/0؛08/0؛ 05/0 و09/0 محاسبه گردید. در مرحله دوم، با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس به وزن دهی شاخص های شناسایی شده پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص ها به ترتیب عبارت اند از: بعد اقتصادی با وزن نسبی 39/0، برندبودن با وزن نسبی 256/0، اجتماعی با وزن نسبی 153/0، تفریحی- گردشگری با وزن نسبی 115/0 و بعد مکان فروش با وزن نسبی 086/0. همچنین، در وزن دهی زیرشاخص ها در معیار اقتصادی، به صرفه بودن با وزن نسبی 492/0؛ در معیار برندبودن، اطمینان به کیفیت اجناس با وزن نسبی 462/0؛ در بعد اجتماعی، مشکلات عمومی جامعه با وزن نسبی 515/0؛ در بعد تفریحی- گردشگری، تنوع طلبی با وزن نسبی 627/0 و در بعد مکان فروش، ارائه خدمات گسترده با وزن نسبی 56/0 در جایگاه اول قرار داشتند. با توجه به نتایج پژوهش می توان چنین بیان کرد که بعد اقتصادی و بعد ارزش ویژه برند یا برندبودن از بااهمیت ترین عوامل ترجیح خرید هستند که از به صرفه بودن و کیفیت این اجناس نزد مصرف کنندگان ناشی می شود. این عوامل نشان دهنده اطمینان مصرف کنندگان داخلی به صنعت خارجی است که ناشی از ضعف و ناکارآمدی صنعت پوشاک داخلی می شود.
۱۶.

نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی با میانجی گری اعتماد و عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۰
رهبری خدمتگزار به جهت ویژگی های منحصر به فرد مؤثرترین رویکرد رهبری برای ایجاد و توسعه جو اخلاقی در سازمان های ورزشی است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی با میانجی گری اعتماد به رهبر و عدالت سازمانی بود. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی – از نوع مدل معادلات ساختاری انجام شد. نمونه آماری برابر با جامعه (138=N=n)که شامل کلیه کارمندان ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کردستان بود. از پرسشنامه های استاندارد، رهبری خدمتگزار ون دریندونک و نایتجن(2011)، عدالت سازمانی گولکویت(2001)، اعتماد رابینسون(2012) و جو اخلاقی وانگ و هسی(2012) استفاده شد، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ(به ترتیب برابر با 84/0، 80/0، 92/0 و 85/0) و از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه های آن و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، رهبری خدمتگزار بر درک جو اخلاقی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین دو متغیر اعتماد و عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری در نقش تعدیل کننده رابطه رهبری خدمتگزار و جو اخلاقی دارند. مدیران سازمان های ورزشی می توانند با به کارگیری سبک رهبری خدمتگزار و انجام رفتارهای این سبک و توجه و تمرکز بر عدالت سازمانی و توسعه اعتماد کارکنان، از ایجاد و توسعه جو اخلاقی جهت کاهش رسوایی-ها، رفتارها و معضلات غیر اخلاقی در زمینه ورزش حمایت کنند.
۱۷.

نقش فعالیت های خیرخواهانه باشگاه های فوتبال بر هم هویتی تیمی، هم هویتی سازمانی و قصد خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت خیرخواهانه باشگاه های فوتبال هم هویتی تیمی هم هویتی سازمانی قصد خرید

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
همواره یکی از برنامه های باشگاه های ورزشی، پرداختن به فعالیت های خیرخواهانه بوده است؛ به طوری که کارکردهای اجتماعی خاصی در میان جامعه به همراه داشته اند. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، نقش فعالیت های خیرخواهانه بر هم هویتی تیمی و سازمانی و قصد خرید هواداران باشگاه های فوتبال بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی بود. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه های کردستان و علوم پزشکی شهر سنندج بودند. تعداد 250 نفر که نسبت به طرفداری از تیم مورد علاقة خود پاسخ مثبت داده بودند، به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی برای تحلیل آماری در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای برگرفته از پژوهش لی (2009) با ابعاد هم هویتی تیمی، سازمانی و قصد خرید، و همچنین پرسش نامه محقق ساخته فعالیت های خیرخواهانه با استفاده از فعالیت های خیرخواهانة مندرج در سایت های رسمی باشگاه ها بود. برای بررسی پایایی و روایی ابزار پژوهش، از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های خیرخواهانه بر هم هویتی تیمی (20/0)، هم هویتی سازمانی (25/0) و قصد خرید (11/0) تأثیر دارند. مطابق با نتایج می توان گفت باشگاه هایی که به رفع مشکلات جامعه کمک می کنند، نوعی از هویت تیمی و سازمانی را در بین هواداران ترویج می دهند که منجر به مشارکت گروهی و خرید محصولات ورزشی باشگاه می شود. این اقدامات موجب افزایش حس انسان دوستانه در جامعه و تأثیرگذاری در آیندة باشگاه ها می گردد.
۱۸.

چیستی تفسیر تربیتی، (مبتنی بر روش شناسی پژوهش در تفاسیر و علوم تربیتی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: روش شناسی علوم تربیتی پژوهش تربیتی گرایش تفسیری تفسیر تربیتی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
 2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات
 3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
 4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
 5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
 6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۶۸۷
تفسیر تربیتی گرایشی جدید در تفسیرنگاری معاصر است که با رویکرد به جنبه های هدایتی، تربیتی و اجتماعی قرآن کریم آغاز شد، اما در خصوص چیستی، مفهوم و مصادیق آن، دو دیدگاه سنتی با نگاه عام به موضوع تربیت و دیدگاه جدید با توجه خاص به مسائل علوم تربیتی و بسترهای علمی و پژوهشی آن در منابع تفسیرشناسی طرح شده است. در تعاریف موجود از تفسیر تربیتی، گستره علم تربیت، مسائل و موضوعات قابل تحقیق در آن و روش شناسی پژوهشی آن مبهم و نامشخص است. راه شناخت منطقی و جامع از چیستی آن، استفاده از روش تحلیل مفهوم تربیت و تفسیر، نسبت بین آنها و تبیین قلمرو آن می باشد. مفهوم و مصادیق تربیت در این ترکیب به طور مطلق به کار رفته و همه پژوهش های گذشته و جدید آن را شامل می شود. در نتیجه در این روی آورد، امکان بهره مندی از گستره وسیع دو حوزه تفسیر و تربیت فراهم است، به ویژه در روش شناسی این گرایش، امکان استفاده از روش های متنوع وجود دارد. هدف این پژوهش، بازنگری در تعاریف، مفهوم، مصادیق و تبیین جایگاه، روش شناسی و قلمرو وسیع پژوهش های تفسیری تربیتی با استفاده از روش ها و یافته های تازه در این دو دانش می باشد که کمتر به آنها توجه شده است.
۱۹.

موقعیت فروش کالاهای ورزشی دست دوم برندهای معتبر خارجی از دیدگاه مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند کالای ورزشی دست دوم

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۴۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی موقعیت فروش کالای ورزشی دست دوم معتبر خارجی صورت گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع مطالعات توسعه ای بوده و از نظر ماهیت در زمره پژوهش های آمیخته اکتشافی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی است که شامل دو بخش کیفی و کمی می باشد. برای گردآوری داده های پژوهش در ابتدا با انجام مصاحبه های نیمه ساختاری، مشاهده، بررسی مبانی و تطبیق مدل های نظری، ابعاد پژوهش در قالب پرسش نامه محقق ساخته شناسایی شد. با هدف حصول اطمینان از روایی صوری و محتوای پرسش نامه، محقق اقدام به انجام تعیین روایی پرسش نامه با هفت نفر از اساتید مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند نمود. از تحلیل عاملی تأییدی به منظور تأیید ساختار عاملی بدست آمده و آزمون قدرت و معناداری سهم هر یک از متغیرها در اندازه گیری سازه ترجیع کالای دست دوم ورزشی خارجی با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس استفاده گردید. همچنین پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 806/. محاسبه گردید. جامعة آماری پژوهش را مصرف کنندگان کالاهای دست دوم ورزشی استان کردستان تشکیل دادند که از میان آن ها تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که از میان پنج مؤلفه برند بودن، اقتصادی بودن، گردشگری یا تفریحی بودن، مکان فروش و اجتماعی بودن، بعد اجتماعی بودن پس از انجام سازه مدل (با توجه به این که دارای ضریب تأثیر بسیار پاینی بود) از مدل نهایی حذف گردید و تجزیه و تحلیل بر روی چهار مؤلفه باقی مانده انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که بعد برند بودن یا اصالت کالا با ضریب تأثیر تقریبأ (50/0)، بالاترین تأثیر را در فروش این کالای ورزشی دارد.
۲۰.

ارتباط بین دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش دانش لیگ برتر فوتبال ایران بازاریابی پنهان حامی مالی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
پژوهش حاضر به صورت میدانی و به روش توصیفی هم بستگی، با هدف تعیین میزان دانش و نگرش تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران و ارتباط بین آن ها نسبت به بازاریابی پنهان، با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را تماشاچیان حاضر در ورزشگاه فوتبال غدیر شهر اهواز تشکیل دادند. نمونه آماری نیز از میان آن ها و به صورت تصادفی، به تعداد 236 نفر انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان، کمتر از حد بهینه است و تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان بی تفاوت می باشند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که تنها در مؤلفه دانش مرتبط با بازاریابی پنهان و آن هم تنها در متغیرهای جمعیت شناختی، سابقه تماشاچی بودن و سطح تحصیلات، ارتباط مثبت و معناداری نسبت به بازاریابی پنهان وجود دارد. بر مبنای نتایج مشخص می شود که دانش مرتبط با بازاریابی پنهان، دارای توان پیش بینی معنادار نگرش نسبت به بازاریابی پنهان می باشد. با عنایت به یافته های پژوهش حاضر می توان راه کارهایی را جهت افزایش دانش تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان از طریق علامت تجاری خاص رویداد لیگ برتر فوتبال ایران و نیز باشگاه های ورزشی، در ورزش کشور فراهم کرد و از این طریق، حامیان مالی بیشتری را جهت سرمایه گذاری در ورزش فوتبال کشور جذب نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان