فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۸ مورد.
۱.

اولویت بندی پیامدهای تداعی قدیمی بودن برندهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت تداعی برند تجربه محصول ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 671
روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی خریداران برندهای ورزشی ایرانی هستند. از آنجا که تعداد جامعه مشخص نمی باشد از فرمول کوهن برای براورد حجم نمونه اسفاده شد. برای اطمینان 400 پرسشنامه توزیع شد و از این تعداد پرسشنامه 391 پرسشنامه به طور صحیح بازگشت خورد و در تجزیه و تحلیل ها از آن ها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظر 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت و پایایی متغیرها توسط آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL جهت ارایه مدل استفاده شد. بر اساس یافته ها ضریب معناداری نشان می دهد که شاخص ها بیشتر از مقدار 96/1 است و می توان نتیجه گرفت که تداعی برند تاثیر مثبت و معناداری بر عوامل ذکر شده دارد. همچنین بر اساس یافته ها به ترتیب خاطره گویی، بی زمانی، نگهداری، تجربه و تخصص و سنت از مهم ترین پیامدهای تداعی برند هستند. لذا در جهت تداعی برند باید شاخص های مورد نظر مورد تاکید بازاریابان قرار گیرد.
۲.

رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقاومت اجتماعی قدرت اجتماعی برند وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 905
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی) بود.روش تحقیق از منظر هدف،کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های تصمیم گیری مصرف کننده از پرسشنامه اسپرولز و کندال (1986) و قدرت اجتماعی مصرف کننده از پرسشنامه بریل (1992) استفاده شد.جامعه آماری تمامی خریداران مرد و زن محصولات ورزشی تنیس روی میز بودند.نمونه پژوهش،382 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(نرم افزار SPSS نسخه 25 و AMOS نسخه 24)استفاده شد.نتایج نشان داد سبک های تصمیم گیری مدگرا، لذت گرا و وفادار تأثیر منفی معناداری بر قدرت اجتماعی مصرف کنندگان داشته و بر اساس ضریب تعیین 9/43 درصد از واریانس کل میزان تغییرات قدرت اجتماعی مصرف کنندگان به سبک های لذت گرا، وفادار و مُد گرا مربوط می شود.همچنین نتایج تحقیق آزمون آنووا نشان داد که سبک های تصمیم گیری برند گرا، لذت گرا، قیمت گرا، کم دقت و سردرگم در زنان و مردان متفاوت است. بین قدرت اجتماعی مصرف کنندگان ورزشی مرد و زن تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران برندهای ورزشی داخلی با افزایش کیفیت،قیمت گذاری مناسب،شناخت نیاز به روز مصرف کنندگان ورزشی، تعامل و هماهنگی بیشتر با فروشندگان خود گسترش فروش به صورت اینترنتی و همچنین همسو با استانداردهای جهانی محصولات ورزشی اقدام به تولید محصولات ورزشی خود کنند و با تبلیغات گسترده و فراگیر نسبت به آگاهی سازی نسبت به برند خویش در ذهن مصرف کننده می توانند فروش بیشتر و کاهش پشیمانی از خرید را ایجاد نمایند
۳.

عوامل موثر بر مشارکت در رویدادهای ورزشی آفلاین سومو، پتانک و او-اسپرت در پاندمی ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آفلاین او-اسپرت پتانک رویدادهای ورزشی سومو ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 514
در شرایط شیوع ویروس کرونا رویدادهای آفلاین توجهات عموم را از رویداد های حضوری و پخش زنده به سمت وب و فضای مجازی معطوف کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت در رویدادهای ورزشی آفلاین در پاندمی ویروس کرونا می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و با روش معادلات ساختاری و رویکرد پی.ال.اس انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در مسابقات کشوری آفلاین سه رشته ورزشی سومو، پتانک و او-اسپرت سال 1399 بودند که 300 نفر از شرکت کنندگان پرسشنامه محقق ساخته تحقیق را داوطلبانه تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده و می توان از آن برای بررسی عوامل موثر بر مشارکت افرد استفاده کرد. اثر عوامل درگیری، رضایتمندی و نگرش افراد بر مشارکت آنها در رویدادهای ورزشی آفلاین معنی دار بود. یافته ها همچنین نشان داد عوامل ویژگی های رویداد، درگیری و رضایتمندی احتمال ایجاد نگرش مثبت نسبت به مشارکت در این رویدادها را افزایش می دهند. عوامل نگرش، رضایتمندی و درگیری در یک رویداد ورزشی آفلاین نیز می توانند واسطه ای بین ویژگی های رویداد و مشارکت در آن باشند. لذا با در نظر گرفتن این عوامل، تحقیق حاضر توسعه رویدادهای آفلاین را به عنوان یک استراتژی مهم در چنین موقعیت هایی پیشنهاد می کند.
۴.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار مدیران باشگاه های ورزشی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار مدیر ورزش باشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 255
هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار در جامعه مدیران باشگاه های ورزشی فعال شهر مشهد بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران باشگاه های ورزشی شهر مشهد (1400=N) تشکیل دادند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری بازاریابی پایدار ساخته لوکیک (2020) که مشتمل بر 15 سؤال بود استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب امگا مک دونالد، ضریب تتا، تنصیف براون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای آماری SPSS، Lisrel و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه 979/0=θ، 971/0=Ω، 963/0=α) می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با مؤلفه ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخ ص های نسبت X2 به df برابر با 32/2 و (RMSEA) که برابر با 092/0 می باشد، بنابراین مدل از برازش لازم برخوردار است. همچنین شاخص های 92/0=NFI، 93/0=CFI، 91/0=GFI، 90/0=AGFI و 93/0=IFI برازش مدل را تأیید کردند. در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم جهت گیری بازاریابی پایدار نتایج نشان داد که هر سه مؤلفه توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مورد نظر باشند و لذا تمامی مؤلفه های یکپارچگی استراتژیک، قابلیت های اخلاقی و مشارکت اجتماعی می توانند در الگوی ساختاری پرسشنامه مجتمع گردند و این ابزار می تواند برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سوی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.
۵.

نابرابری جنسیتی در صحه گذاری ورزشی؛ شناسایی موانع حضور ورزشکاران زن ایرانی در تبلیغات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبعیض جنسیتی ورزش زنان بازاریابی ورزشی تعصب مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 939
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی- کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان ورزشکار نخبه بودند که تعداد 17 نفر با محقق همکاری و پنل دلفی تحقیق را تشکیل دادند. در این تحقیق برای شناسایی موانع حضور ورزشکاران زن ایرانی در تبلیغات ورزشی، از روش دلفی فازی استفاده شد. بنابر نظر پنل دلفی، عوامل زیر به عنوان موانع حضور زنان ورزشکار ایرانی در تبلیغات ورزشی به عنوان صحه گذار شناسایی شدند: نابرابری در پوشش رسانه ای ورزش زنان، عدم تناسب با برخی محصولات، نگرش سنتی نسبت به زن، ساختار فرهنگی مردسالانه ورزش کشور، فقدان آگاهی از توانایی های خود در زنان ورزشکار، تعصبات مذهبی، محدودیت پوشش زنان در تبلیغات، شهرت بیشتر ورزشکاران مرد. به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر برندسازی مشترک از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده شد. باتوجه به نتایج بدست آمده، تعصبات مذهبی، مهم ترین مانع حضور زنان ورزشکار ایرانی در تبلیغات ورزشی به عنوان صحه گذار می باشد و بعد از آن به ترتیب ساختار فرهنگی مردسالانه ورزش کشور، نگرش سنتی نسبت به زن و نابرابری در پوشش رسانه ای ورزش زنان در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند؛ بنابراین می توان از نتایج این گونه استنباط نمود که زنان قهرمان می توانند در بازاریابی و معرفی برندها فعالیت کنند و این کار تنها با تغییر نگاه تعصبی و مذهبی به زنان امکان پذیر می باشد .
۶.

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر قابلیت های نوآوری اماکن ورزشی: نقش تعدیل گری کوید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی مدل موفقیت E-CRM وفاداری مشتری رضایت مشتری COVID-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 961
توسعه نوآوری در محصولات و خدمات به عنوان یک استراتژی بسیار موثر برای کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) بر قابلیت های نوآوری اماکن ورزشی، با تمرکز بر نقش تعدیل کننده کوید-19انجام شد. این پژوهش که به عنوان پژوهش های کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی طبقه بندی شده است، از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ها، از معیارهای اعتبارسنجی مختلفی مانند روایی واگرا، شاخص های آلفای کرونباخ، بار عاملی و پایایی ترکیبی استفاده شد. جامعه پژوهش مشتمل بر مشتریان اماکن ورزشی شهر تبریز بودند که تعداد 260 نفر به روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از IBM® SPSS® Amos TM 26، انجام شد و نتایج برای آزمون مدل و بررسی فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که e-CRM، شامل جنبه هایی مانند مدیریت دانش، مشتری مداری، و فناوری مدیریت ارتباط با مشتری، به طور قابل توجهی بر روابط بلندمدت و قابلیت های نوآوری تأثیر می گذارد. درحالیکه نقش تعدیل کننده قابل توجه بود، اما اثر متوسط داشت. علیرغم تأثیر گسترده همه گیری بر مشتریان، e-CRM ثابت کرده است که ابزاری قوی برای تقویت روابط بلندمدت و حفظ مشتریان در مواجهه با افزایش موارد کوید-19 است. به طور خلاصه، این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی سیستم های مدیریت e-CRM در اماکن ورزشی برای تضمین مزیت رقابتی، افزایش حفظ مشتری، درک نگرانی های مشتری و تقویت قابلیت های نوآوری تاکید می کند.
۷.

مدل کیفی توسعه برندسازی ورزشی با رویکرد فراترکیب و الگوی سیپ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند سازی توسعه ی برند سازی ورزشی صنعت ورزش الگوی سیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 894
هدف: تحول در درآمدزایی باشگاه ها، افزایش درآمد و تقویت ارتباط با هواداران، باشگاه ها و سازمان های ورزشی را بر آن داشته است که به دنبال منابع جدید در سودآوری بیشتر باشند، یکی از این راه ها توسعه ی برند سازی ورزشی است. هدف از اجرای این تحقیق ارائه ی مدل کیفی توسعه ی برندسازی ورزشی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرامطالعه و الگوی سیپ است. روش تحقیق: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد سیستماتیک و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو و الگوی سیپ مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه ی برند سازی ورزشی دسته بندی شد. یافته ها: بر اساس کد گذاری داده ها با الگوی سیپ، 4 مؤلفه ی اصلی ، 10مفهوم و 51 کد استخراج شد. برای سنجش کنترل کیفیت مطالعه ی حاضر از روش ارزیابی حیاتی استفاده شد. نتیجه: گسترش برند سبب می شود که یک کالای جدید به سرعت تشخیص داده شود و سریع تر مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار گیرد. موفقیت در توسعه ی برند سازی ضمن توسعه بازارهای صادراتی به اعتبار بین المللی کشورها نیز می افزاید. براساس برون داد مدل به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران و بازراریابان ورزشی توسعه ی برند سازی ورزشی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف اصلی خود در نظر گیرند و به تلاش های بیشتری را در جهت گسترش آن مبادرت ورزند.
۸.

تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی فعال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ماجراجویانه موج سواری کوهنوردی اسکی بیابان گردی استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 633
صنعت گردشگری در قرن بیست و یکم رشد انفجاری داشته و جایگاه ویژه ای در تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی کشورها پیدا کرده است. گردشگری ورزشی بخش مهمی از صنعت گردشگری است و انواع گوناگونی دارد. در سال های اخیر؛ گردشگری ورزشی فعال رشد فزاینده ای در بازارهای گردشگری بین المللی پیدا کرده است. از همین رو؛ هدف این تحقیق تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی فعال ایران در سطح بین المللی بود. روش شناسی تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیرامون گردشگری ورزشی فعال ایران از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. در این تحقیق با 37 خبره مصاحبه های عمیقی انجام شد و از کارگروه تخصصی برای تحلیل، تدوین و ارزیابی استراتژی ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بازاریابی ضعیف مهمترین ضعف، وجود جاذبه های فراوان گردشگری ورزشی فعال مهمترین قوت، ارزش بالای ارزهای بین المللی در ایران مهمترین فرصت و تحریم های آمریکا مهمترین تهدید گردشگری ورزشی فعال ایران در سطح بین المللی هستند. بازاریابی دیجیتالی، بازاریابی ویروسی و بازاریابی اینفلوئنسری سه روش بازاریابی مدرن در توسعه صنعت گردشگری هستند که به منظور افزایش سهم بازار گردشگری ورزشی فعال ایران در بازار بین المللی باید از آنها به خوبی استفاده کرد.
۹.

طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تمایل مشتریان رسانه های اجتماعی محصولات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 478
روش پژوهش حاضر، برمبنای هدف، راهبردی؛ بر مبنای راهبرد، ترکیبی و برمبنای مسیر اجرا، تئوری داده بنیاد بود. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان مدیریت رسانه های ورزشی، تبلیغات و بازاریابان ورزشی بودندکه به روش نموه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی ورزشکاران شش رشته ورزشی فوتبال، فوتسال، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، شنا، بدن سازی و پرورش اندام (1600= N) تشکیل دادند که بر اساس روش نمونه گیری غیر هدفمند و در دسترس تعداد 311 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمی از مدل معادله ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. 116 گزاره مفهومی اولیه با 15 مقوله و 70 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (پتانسیل رسانه های اجتماعی و مشتری مداری)، پدیده اصلی (تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی)، راهبرد (جذب و حفظ مشتری)، ویژگی های زمینه ای (بهبود عملکرد و توسعه اثربخشی تبلیغات)؛ شرایط مداخله گر (محدودیت های درونی و بیرونی) و پیامد ( توسعه و باورهای اقتصادی) بوده است. اهمیت توسعه تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به عنوان مقوله محوری و همچنین قرار گرفتن مقوله بهبود عملکرد و اثربخشی تبلیغات و جذب و حفظ مشتری به عنوان عاملی مهم و کاربردی از دیگر ویژگی های مهم این مدل بود.
۱۰.

ساخت و اعتبارسنجی ابزار ارزیابی آمیخته بازاریابی اجتماعی ورزش مدارس بر مبنای مدل موریس و کلارکسون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی تحلیل عاملی ورزش مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 61 تعداد دانلود : 30
پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی پرسشنامه آمیخته بازاریابی اجتماعی در ورزش مدارس انجام شده است. در مطالعه حاضر از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در مرحله اول با استفاده از روش فرا ترکیب، تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع مورد مطالعه و بر مبنای مدل موریس و کلارکسون جمع آوری و مفاهیم مربوطه شناسایی شد (18 مفهوم) و مفاهیم در قالب سؤال طراحی شد. سپس سؤالات تدوین شده در اختیار صاحبنظران حوزه ورزش مدارس با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (10 نفر) گذاشته و مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در مرحله دوم از تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در این مرحله، شامل 12329 دانش آموز دختر و پسر هنرستان های استان خراسان جنوبی بود که بر اساس جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای-طبقه ای 380 نفر انتخاب شدند. روایی محتوایی با استفاده از نظر خبرگان، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی پرسشنامه فوق به وسیله آلفای کرونباخ )96/0=α) بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پرسشنامه ای شامل هفت بعد را فراهم آورد که شاخص های برازندگی نشان دهنده مناسب بودن ابزار تدوین شده بود. نتایج نشان داد که ابزار سنجش بازاریابی اجتماعی مدارس از اعتبار مناسب برخوردار بوده و متخصصان و برنامه ریزان ورزش مدارس می توانند از این ابزار برای بررسی بازاریابی اجتماعی در مدارس استفاده نموده و بر اساس مؤلفه های آن برنامه هایی برای ارتقای سطح ورزش مدارس طراحی و اجرا نمایند.
۱۱.

تأثیرپذیری حضور مجدد تماشاگران از کیفیت فیزیکی استادیوم های فوتبال با میانجی گری رضایتمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استادیوم های ورزشی تماشاگران کیفیت فیزیکی فوتبال تمایلات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 265
کیفیت فیزیکی استادیوم ها یکی از مهم ترین عاملی است که تماشاگران را برای تماشای زنده رویدادهای ورزشی ترغیب می کند. بنابراین آگاهی از تاثیر کیفیت فیزیکی ورزشگاه ها بر رفتار تماشاگران، برای باشگاه ها و مدیرانی که قصد افزایش درآمد را دارند، مهم تلقی می شود. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت فیزیکی استادیوم های ورزشی بر تمایلات رفتاری تماشاگران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال را شامل می شد؛ که تعداد 325 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که در نهایت که 294 پرسشنامه صحیح عودت شد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود که این پرسشنامه از طریق مصاحبه با افراد خبره(اعضای هیات علمی و مدیران ورزشی) و مطالعات کتابخانه ای به دست آمده بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات متخصصان ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی(10 نفر) پس از اعمال نظرات اصلاحی آن ها تأیید شد. پایایی درونی گویه های پرسشنامه ها نیز توسط پژوهشگر و در یک مطالعه تجربی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ویژگی استادیوم (97/0) و پرسشنامه رضایت مندی (87/0) و برای حضور مجدد(88/0) گزارش گردید و پس از اطمینان از اعتبار پرسشنامه ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس در بخش آمار توصیفی و استنباطی و نیز نرم افزار آموس جهت ترسیم تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج نشان داد که ویژگی استادیوم بر رضایت مندی تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین ویژگی استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه رضایت مندی بر حضور مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۲.

اندازه گیری روایی و پایایی مقیاس کنجکاوی هواداران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حس کنجکاوی مقیاس هواداران ورزشی روایی و پایایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 250
تحقیق حاضر روی دو بعد از کنجکاوی تمرکز دارد و هدف این پژوهش ایجاد مقیاس اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد برای کنجکاوی های خاص هواداران ورزشی است. بنابراین از دو مطالعه، مطالعه شماره یک (شامل چهار مرحله) و مطالعه شماره دو (شامل دو مرحله) برای ایجاد مقیاس حس کنجکاوی خاص هواداران ورزشی استفاده شده است. داده های تحقیق از میان دو نمونه داده (نمونه شماره یک شامل 303 نفر و نمونه شماره دو 250 نفر) و از میان دانشجویان، دانش آموخته ها، کارشناسان و دبیران تربیت بدنی استان کردستان جمع آوری شد. از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار ایموس استفاده شد. در نهایت سه عامل که شامل 15 سؤال بود برای مقیاس نهایی به دست آمد. عامل یک (اطلاعات خاص، 9 سؤال)، عامل دو (اطلاعات عمومی، 3 سؤال) و عامل سه (اطلاعات اماکن و تأسیسات ورزشی، 3 سؤال). کنجکاوی خاص هوادار ورزشی پتانسیل این را دارد تا کمک کند بهتر درک کنیم چرا و چگونه هواداران به هواداران وفادار ورزشی تبدیل می شوند. همچنین می تواند بر هواداران و غیر هواداران مختلف تأثیر بگذارد و با تحقیق های قبلی ترکیب شود و کمک کند تا رفتار هواداران ورزشی را بهتر درک شود. مطالعه موجود یک گام مهم برای درک بهتر حس کنجکاوی خاص هوادار و تأثیر آن است، اما هنوز برای رسیدن به فهم و درک کامل، کار بیشتری مورد نیاز است.
۱۳.

تأثیر قابلیت های بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی بدنسازی در ایام همه گیری کووید_ 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیقات بازاریابی فعالیت های پیشبرد کووید- 19 مزیت رقابتی پایدار مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 587
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی بدنسازی در ایام همه گیری کووید_ 19 بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مشتریان باشگاه های ورزشی بدنسازی شهر تهران بودند که 411 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن- گیما (1993) و پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر (2002) استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین قابلیت های بازاریابی با مزیت رقابتی باشگاه ها در ایام همه گیری کووید_ 19 ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که قابلیت های بازاریابی 76 درصد از واریانس کل میزان تغییرات مزیت رقابتی باشگاه های ورزشی را تبیین می کنند. نتایج این پژوهش بر تقویت شاخص هایی از قبیل فعالیت های پیشبرد، خدمت به مشتری، خدمت متمایز، تحقیقات بازاریابی، ارتباط با مشتری در سیاست گذاری های بازاریابی ورزشی در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در ایام همه گیری کووید_ 19 به ویژه مزیت رقابتی پایدار و متجانس تأکید دارد.
۱۴.

نقش بازارگرایی در رابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابى برند نایک در شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ نوآوری بازارگرایی استراتژی بازاریابى برند نایک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 776
هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش بازارگرایی در رابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابى برند نایک در شهر شیراز می باشد. این پژوهش از نظر روش و شیوه پژوهش، توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری و از نظر هدف، کاربردی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان برند نایک شهر شیراز به تعداد نامعلوم می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر به روش غیرتصادفی در دسترس نمونه گیری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بازارگرایی نارول و سارتل (1990) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری کارملی(2005) و پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شولینگ لی (2000) بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 و اسمارت پی ال اس نسخه 3، یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنادار فرهنگ نوآوری بر توسعه استراتژی بازاریابی (180/6T-Value= و 333/0-= ß)، تاثیر مثبت و معنادار بین فرهنگ نوآوری و بازارگرایی(661/23T-Value= و 011/1= ß) و تاثیر مثبت و معنادار بین بازارگرایی و توسعه استراتژی بازاریابی برند بود. علاوه براین نقش میانجی بازارگرایی دررابطه بین فرهنگ نوآوری و توسعه استراتژی بازاریابی مورد تأیید قرار گرفت. توسعه استراتژی های بازاریابی برای مدیران سازمان های ورزشی و تولیدکنندگان برندهای ورزشی ضروری است. لذا ارائه دهندگان محصولات نایک در ایران با ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در فروشگاه های ورزشی و همچنین بازارگرایی نسبت به توسعه استراتژی های بازار مبادرت ورزند.
۱۵.

مدل پارادایمی تعاملات تماشاگران ورزشی در رویدادهای ورزشی با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واقعیت مجازی واقعیت افزوده تعامل تماشاگران رویدادهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 672 تعداد دانلود : 129
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پارادایمی تعاملات تماشاگران ورزشی در رویدادهای ورزشی با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و افزوده به روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد رهیافت نظام مند انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش را خبرگان در حوزه فناوری و مدیریت ورزشی تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری 15 نفر از آنها بکارگرفته شدند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. جهت افزایش حساسیت نظری و تضمین قابلیت اتکاء، از روش های درگیری طولانی مدت، مشاهده پایدار، وارسی مکرر اطلاعات و کدهای حاصل با مشارکت کنندگان برای ارزیابی برداشت های محقق و مثلث سازی. همچنین، جهت اطمینان از پایایی، از فرمول درصد توافقات استفاده شد. کدهای مستخرج از مصاحبه ها مشتمل بر 58 مفهوم، 21 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی بود. یافته های پژوهش نشان داد در مدل پارادیم پیشنهادی شرایط علی حاکم بر پیدیه محوری یعنی؛ تعاملات تماشاگران شامل پیشرفت ها در حوزه فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می باشد. علاوه براین، وجود زیرساخت های فنی بعنوان شرایط زمینه ای مستخرج شد چنانچه، شرایط مداخله ای مشتمل بر محدودیت های سخت افزاری و هزینه های بالا بوده است. از اینرو، استراتژی های حاصل متمرکز بر توسعه زیربنایی سخت افزار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به دست آمد که پیامدها مورد انتظار آن افزایش تعاملات مطلوبتر و نزدیک به واقیعت تر با تماشاگران بود. بر این اساس، توسعه زیرساخت ها و تسهیل بهره برداری از فناوری های نوین در صنعت ورزش، جهت تسهیل تعاملات با تماشاگران بدون محدود مکانی مورد تاکید است.
۱۶.

راهبردهای اخذ میزبانی رویدادهای ورزشی در ایران؛ مطالعه موردی: بازی های نظامیان جهان (سیزم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میزبانی تحلیل SWOT سیزم استراتژی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 775
هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در ایران بود. روش تحقیق توصیفی است و به شکل کتابخانه ای - میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران عالی، میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی، ورزشکاران و متخصصین صاحب نظر در حوزه ورزش های نظامیان بود. نمونه به صورت تصادفی و از بین جامعه انتخاب شد. به منظور تدوین راهبردهای اخذ میزبانی بازی-های سیزم در ایران از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که شرایط اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه WO(محافظه کارانه) قرار دارد. منطقه راهبردی WO یا استراتژی محافظه کارانه موقعیتی در بین چهار منطقه راهبردی می باشد که سازمان در آن با فرصت های خارجی و ضعف های داخلی مواجهه می باشد و در این شرایط باید از فرصت های خارجی برای از بین بردن ضعف های داخلی استفاده نماید. با توجه به قرارگیری موقعیت راهبردی اخذ میزبانی رویداد سیزم در منطقه WO، به مسئولین ورزش سیزم پیشنهاد می شود از فرصت های پیش رو جهت از بین بردن ضعف های داخلی در زمینه اخذ میزبانی رویداد سیزم استفاده نمایند.
۱۷.

راهبردهای بازاریابی در فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برمدل هفت پی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل هفت پی بازاریابی شمشیربازی سوات ترویج مکان توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 569
این تحقیق برمبنای راهبردکیفی، از نقطه نظر مسیر اجرا، مبتنی بر روش پژوهش مطالعات راهبردی و از نقطه نظر هدف، کاربردی است. دراین تحقیق، راهبردهای بازاریابی در هفت بعد، محصول یا خدمت (Product)، قیمت (Price)، تبلیغات یا ترویج (Promotion)، مکان توزیع (Place)، افراد و نیروی انسانی (People)، فرآیند (Process) و محیط فیزیکی (Physical Environment) تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق بصورت هدفمند و در قالب تشکیل شورای خبرگان شامل افراد صاحب نظر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه. جهت تشخیص نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از تحلیل محیط درونی و بیرونی استفاده شده است. براساس تحلیل SWOT در مجموع 19 راهبرد شامل 3 راهبرد در بعد محصول(کالا یا خدمات)، 3 راهبرد در بعد قیمت، 4 راهبرد در بعد تبلیغات، 2 راهبرد در بعد مکان، 2 راهبرد در بعد افراد و منابع انسانی، 3 راهبرد در بعد فرآیند ارائه کالا/خدمات، و 2 راهبرد برای بعد محیط فیزیکی تدوین شد. بازاریابی در یک سازمان ورزشی آن هم از نوع المپیکی به سبب ارزش هایی که بازی جوانمردانه و دوستی را ترویج میدهند، بیشتر به سوی جامعه تمایل دارد تا تجارت. به همین سبب نیازهای بازاریابی هر سازمان ورزشی ویژه و مختص به خود آن سازمان باید باشد و به همین سبب این پژوهش "بازاریابی راهبردی" را در مورد محیط سازمانی فدراسیون شمشیربازی، ذی نفعان این فدراسیون و ساختارهای موجود در محیط داخلی و بیرونی فدراسیون به کار گرفته است.
۱۸.

تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران با نقش میانجی کیفیت رابطه در ورزشکاران کاراته استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه های ورزشی کاراته کیفیت رابطه ادراک رفتارهوادار فشار روانی مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 421
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران با میانجیگری کیفیت رابطه در ورزشکاران کاراته استان البرز انجام گرفته است. این پژوهش از نظر روش و شیوه پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ورزشکاران کاراته استان البرز، که تعداد آن ها با توجه به سبک های مختلف ورزشی در رشته کاراته به تعداد نامتناهی می باشد. روش نمونه گیری متناسب با تعداد متغیرهای تحقیق در معادلات ساختاری با توجه به شرط 5 الی 10 آزمودنی برای هر گویه و رعایت حداقل 200 آزمودنی در نظر گرفته شد اما به دلیل جلوگیری از افت نمونه (پیشنهاد ژولیوس و همکاران ) 237 پرسشنامه به روش نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها ترجمه پرسشنامه پائک و همکاران (2020) بوده است که روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تائید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار انگیزه های ورزشی بر کیفیت رابطه بود (16/7 = t.value، 57/0= β)، انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران تأثیر دارد (37/5 = t.value، 47/0= β) بود. به طور مشخص نقش میانجی کیفیت رابطه در تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران مورد تائید قرار گرفت. مدل نقش میانجی گری کیفیت رابطه در تأثیر انگیزه های ورزشی بر ادراک رفتار هواداران در ورزشکاران کاراته استان البرز از برازش لازم برخوردار بود.
۱۹.

طراحی مدل تأثیر بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی با رویکرد شبیه سازی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی چریکی جذب شبیه سازی فروشگاه های ورزشی مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 118
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی استان یزد بود. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ - اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و مدیران فروشگاه-های ورزشی استان یزد بود. نمونه گیری با روش گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری (12N=) انجام شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بود. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ابزارهای بازاریابی چریکی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ابزارهای شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دلفی فازی اولویت بندی شد و در نهایت در ﺑﺨﺶ کمی تأثیر ابزار بازاریابی چریکی بر جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شد. ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺎز ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارهای Maxqda20 و Excel و در ﻓﺎز ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار AnyLogic اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. بر اساس نتایج پژوهش 36 کد اولیه، 8 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی (ابزار فرهنگی، ابزار انسانی، ابزار تکنولوژی و ابزار جذب مشتری) شناسایی شد که ابزار فرهنگی به عنوان تأثیرگذارترین ابزار شناخته شد. همچنین ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺮآورد ﻣﻨﺎﺳ ﺒﯽ از آﺗﯿ ﻪ جذب مشتریان فروشگاه های ورزشی استان یزد را اراﺋﻪ دهد. با توجه به نتایج به دست آمده مطلوب است تا مدیران فروشگاه های ورزشی برای جذب بیش تر مشتریان، توجه ویژه ای روی ابزارهای بازاریابی چریکی شناسایی شده داشته باشند.
۲۰.

تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ابعاد رفتاری ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی سبز قیمت سبز تصویر سبز ترویج سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 108
این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که توسط ملاحظات و مفروضات جهان بینی پسا اثبات گرایی پشتیبانی می شود. مشارکت کنندگان این پژوهش را 394 نفر از مشتریان برند مجید تشکیل می دادند که از طریق نظرسنجی خودگزارشی آنلاین در مطالعه شرکت داشتند. برای آزمون فرضیه های این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS - SEM-3) استفاده شد. نتایج نشان داد محصولات سبز به طور مثبت بر تصویر سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر می گذارد. قیمت سبز بر تصویر سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، در مقابل بر رضایت سبز تأثیر معناداری ندارد. مکان سبز تنها بر تصویر سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین ترویج سبز همزمان بر تصویر سبز و رضایت سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، در مقابل بر اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر معناداری ندارد. سرانجام ارزیابی روابط درونی ابعاد ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی نشان داد رابطه علی تصویر سبز با اعتماد سبز، تصویر سبز با وفاداری سبز و اعتماد سبز با وفاداری سبز مثبت و معناداری است. این نتیجه نشان می دهد مزایای محصولات ورزشی سبز کوتاه مدت است و محصولات سبز در هزینه مشتریان به طرز قابل توجهی و زمان آ نها تاحدودی صرفه جویی می کنند، با این حال به دلیل ضعف در مکان سبز و ترویج سبز مشتریان مربوطه از متعهد شدن به آن خودداری می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان