مطالب مرتبط با کلید واژه

ادارات ورزش و جوانان


۱.

پیش بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی سبک رهبری رهبری خدمتگزار ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۰۸
هدف از انجام این تحقیق، پیش بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور بر اساس نقش رهبری خدمتگزار است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور (300 نفر) بودند. نمونة آماری بر اساس جدول مورگان (200 نفر)، به صورت تصادفی- خوشه ای تعیین شده است. ابزار مورد استفادة تحقیق، دو پرسشنامة استاندارد رهبری خدمتگزار قلی پور و رضایت شغلی مینه سوتا بود، که پایایی آن ها به ترتیب 90/0 و 89/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و گام به گام) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی ارتباط مثبت وجود دارد (49/0=r، 01/0 P
۲.

تحلیل موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات موانع تاپسیس فازی ادارات ورزش و جوانان تصمیم گیری چندمعیاره فازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۶۲۳
اهمیت و کارکردهای متعدد و متنوع فناوری اطلاعات، تمامی سازمان ها را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان و با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام گرفته است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که روایی آن با استفاده از نظرهای استادان تربیت بدنی (پنج نفر) و مدیریت (هفت نفر) بررسی و تأیید شده بود. جامعة آماری این پژوهش 92 نفر از رؤسا، معاونان و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بودند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نظرهای خبرگان و کارشناسان صاحب نظر، بیست ویک مانع در به کارگیری فناوری اطلاعات، شناسایی و در چهار دسته کلی طبقه بندی شد. در نهایت با توجه به نظرهای پاسخگویان، این موانع و مؤلفه های مربوط، با روش تاپسیس فازی رتبه بندی شد. نتایج نشان داد که از موانع شناسایی شده به ترتیب موانع فنی، مالی، رفتاری و در آخر موانع سازمانی به ترتیب با مقادیر 558/0،464/0،.458/0 و 433/0 اهمیت بیشتری دارند. با توجه به اولویت های شناسایی شده موانع به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند یکی از راهکارهای بهبود به کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس باشد.
۳.

ارزیابی حوزه های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک استان آذربایجان غربی ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۶۹۸ تعداد دانلود : ۸۴۵
مدیریت استراتژیک یکی از موضوعات اساسی مدیریت امروز است. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم به کار گیری برنامه ای جامع برای مواجهه با این گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود. پژوهش حاضر به ارزیابی حوزه های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می پردازد. آزمودنی های این پژوهش را 47 نفر از مدیران و معاونان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد ویک گلیجیوس به نام «تعیین نیاز به بهبود در حوزه های استراتژیک» بود که استادان مدیریت روایی آن را تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ 81% به دست آمد. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی است که به صورت پیمایشی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (انحراف معیار، میانگین، فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد درجه تحقق حوزه های فرهنگ، اطلاعات، منابع مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در حد مطلوب قرار ندارند (05/0p<). در مجموع از پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد که حوزه فرهنگ، اطلاعات، منابع مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری دارند و این حوزه ها نیاز به بهبود دارند.
۴.

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی سازمانی معنویت در کار ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۱
پدیده معنویت در محیط کار، از جمله موضوعات مطرح شده در زمینه علوم رفتاری کارکنان است. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس معنویت در کار کارکنان می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسانبزرگ بود ( 440 نفر). نتایج تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که معنویت در کار، نقش تعیین کننده ای در پیش بینی اثربخشی سازمانی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفه های معنویت درکار، دو سطح فردیو سازمانی به طور ترکیبی 56% از واریانس اثر بخشی را تبیین می کنند که از این مقدار، سهم سطح سازمانی 55 % و سطح فردی 1 % می باشد. توجه به بعد معنوی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان، از مسائل مهمی می باشد که می تواند افزایش اثربخشی را به دنبال داشته باشد.
۵.

نقش ابعاد کارآفرینی بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیران کارآفرینی سازمانی عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۵۵۶
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان های شمالی ایران بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل ورزش و جوانان شمال ایران (استان های گیلان، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان منتخب تابعه، تشکیل شد. به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری بصورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کارآفرینی و عملکرد سازمانی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج تحقیق ارتباط معناداری بین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران را نشان داد. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین ( مؤلفه های کارآفرینی سازمانی)، 55 درصد تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین کردند. از بین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی دو مؤلفه خلاقیت و ساختار مدیریتی سهم بیشتری را در پیش بینی عملکرد سازمانی داشتند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که از مدیران خلاق و نوآور و ریسک پذیر در پست های سازمانی استفاده شود و به ترغیب و تشویق ایده های جدید پرداخته شود.
۶.

اثر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی گر اخلاق حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گر اخلاق حرفه ای در تأثیر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که تعداد نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان، 201 نفر مشخص و نمونه گیری از طریق روش تصادفی طبقه ای متناسب با پراکنش جغرافیای محل خدمت انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات پیرامون متغیر فرهنگ سازمانی از پرسش نامه دنیسون (2000)، متغیر مسئولیت اجتماعی از پرسش نامه حیدرزاده و رهپیما (2013)، متغیر تعهد سازمانی از پرسش نامه آلن و میر (1990) و متغیر اخلاق حرفه ای از پرسش نامه کادزویر (2004) استفاده شد. روایی محتوا و صوری آن ها براساس نظرهای استادان و پایایی آن ها براساس آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد که نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی به طور غیرمستقیم با توجه به متغیر میانجی اخلاق حرفه ای با ضریب 36/0 روی تعهد سازمان و با ضریب 37/0 روی مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معنی دار دارد که بدین ترتیب نقش میانجی متغیر اخلاق حرفه ای و متعاقباً مدل مفهومی پژوهش تأیید شد.
۷.

شناسایی و تدوین الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران است. روش پژوهش توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی می باشد که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ، معاونین و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران( استان های کرمانشاه ، همدان ، ایلام ، لرستان ، کردستان) و روش نمونه گیری به شکل هدفمند بود ،که تعداد 150 پرسشنامه تکمیل شده گردآوری شد. از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظران نخبگان و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل انسانی با 6 گویه ، عوامل محیطی با 3 گویه و عوامل سیاسی اقتصادی با 2 گویه به عنوان عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک شناسایی و تایید گردید. همچنین، عوامل انسانی و محیطی با بارعاملی 91/0 در اولویت قرار گرفت. بررسی قابلیت برازش الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک درادارات ورزش و جوانان غرب ایران نشان داد که تمامی شاخص های تناسب در این مدل در محدوده قابل قبول قراردارد (09/0RMSEA< ، 83/0AGFI> ،90/0 GFI>). می توان نتیجه گرفت که در تدوین عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بر عوامل انسانی و توجه به محیط تمرکز شود.
۸.

شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
هدف از این پژوهش، بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل است. این پژوهش به واسطه هدف از نوع کاربردی و ازنظر نوع جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، معاونان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل که با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی، 115 نفر به عنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که روایی آن، توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (89/0 = آلفا) تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل عاملی برای تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و آزمون فریدمن (برای رتبه بندی) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع فرهنگی- آموزشی، موانع فردی، موانع فنی، موانع مدیریت و برنامه ریزی سازمانی و موانع اقتصادی به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را درزمینه ی استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل دارا می باشند. برگزاری همایش ها، جذب نیروهای متخصص مدیریت ورزشی دارای دانش و مهارت لازم درزمینه ی استفاده از فناوری اطلاعات و تشویق کارکنان سازمان به یادگیری و استفاده از فناوری اطلاعات ازجمله راهبردهایی است که به منظور توسعه فناوری اطلاعات در سطح ادارات مذکور مطرح شده است.
۹.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۸
رفتار شهروندی سازمانی عاملی است که می تواند منجر به ارتقاء کارایی سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، تمام کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. نمونه ی آماری به حجم 201 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سکوت سازمانی(داین و همکاران، 2003)، عدالت سازمانی(نیهوف و مورمن، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990) استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار Spss-22 و Amos-22، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر عدالت سازمانی، نتوانست در ارتباط بین ابعاد سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش میانجی را ایفا کند. به طور کلی، نتایج نشان داد که سکوت سازمانی سبب کاهش رفتار شهروندی سازمانی می گردد و عدالت سازمانی، نمی تواند بر این رابطه، اثرگذار باشد.
۱۰.

رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان: مطالعه موردی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با خلاقیت به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل ارزیابی شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری، تمامی کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان و ادارات ورزش و جوانان واقع در شهرستان های استان اردبیل بودند که تعداد آنها 100 نفر بود و نمونه نیز برابر با تعداد جامعه به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد.با توجه به اهداف پژوهش، از پرسشنامه اعتماد سازمانی وخلاقیتبرای گردآوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه ها از پژوهششفیعی (1390) و نسیمی (1392) تهیه شد. روایی پرسشنامه ها با نظر استادان رشته مدیریت ورزشی تأیید و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی اعتماد سازمانی 92/0 و خلاقیت 84/0 بود. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. در نهایت براساس یافته ها، مشخص شد که شاخص های قابلیت اتکا، تعهد سازمانی، شایستگی و صداقت از اعتماد سازمانی با خلاقیت نیروی انسانی رابطه مثبت و معنا داری دارند.
۱۱.

ارائه الگوی پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد کیفی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی بود. این پژوهش از نوع کیفی است که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شد. محدوده مطالعات ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان و جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند که نمونه گیری از آن ها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه از نوع نیمه ساخت یافته بود. در این تحقیق، داده ها بعد از انجام دادن بیست و سه مصاحبه به مرحله اشباع نظری رسیدند. با این حال، جهت اطمینان از کفایت، یک مصاحبه دیگر نیز به انجام رسید. جهت تعیین روایی از معیار مقبولیت و لینکلن و گوبا و جهت تعیین پایایی از روش حسابرسی فرایند و توافق درونی استفاده شد. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی تحلیل شدند. در سه مرحله کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی و به یک دیگر مرتبط شدند که عبارت بودند از شرایط علّی (ساختاری، ارتباطی، شناختی)، شرایط زمینه ای (ایجاد گروه های حرفه ای و سازماندهی گروه های حرفه ای)، شرایط مداخله گر (مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی)، راهبردها (راهبردهای جذب و راهبردهای آموزشی)، و پیامدها (توانمندسازی کارکنان، خلاقیت و کارآفرینی، تعهد سازمانی، سلامت سازمانی، فرهنگ شهروندی سازمانی، کیفیت زندگی کاری، مدیریت دانش). در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح شد و مدل نهایی شکل گرفت. توجه به مدل ارائه شده می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی و بهره گیری از مزایای آن شود.
۱۲.

مدل سازی عوامل مؤثّر بر ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
هدف این تحقیق مدلسازی عوامل مؤثّر بر ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور از دیدگاه کارکنان اداراه ورزش و جوانان استان یزد بود. این تحقیق به لحاظ نحوهی گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد، همچنین از لحاظ ماهیّت و هدف اجرا کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیّه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد بودند، که تعداد آنها 251 نفر در سال 1398 بود، با توجّه به محدود بودن تعداد جامعه به منظور مدلسازی مورد نظر در پژوهش، تعداد کلّ جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه ی محقّق ساخته بود که روایی صوری آن توسط 8 تن از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن توسط تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ 0.85 تأیید گردید. براساس نتایج آزمون مدل تحقیق به ترتیب عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیّاسی و قانونی، سازمانی، شخصیّتی و فردی در ایجاد تبعیض جنسیّتی در سازمان های ورزشی مؤثّر می باشند. در انتخاب مدیران ارشد در سازمان های ورزشی باید انتخاب براساس توانایی و کارایی افراد، در اولویّت قرار داشته باشد.
۱۳.

ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس مدل EFQM(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۶
این پژوهش، به ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس مدل EFQM پرداخت. جامعه این پژوهش توصیفی – تحلیلی شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بوده، که برابر با نمونه آماری (110نفر)، و به روش تمام شمار انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عمومی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی اروپاEFQM (2003) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از خبرگان ورزشی تایید و پایایی ابزار در یک مطالعه مقدماتی بر روی 50 نفر از نمونه هادر سال 1393 به روش آلفای کرونباخ ( 0/91=α) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین،...)، و استنباطی(مقایسه میانگین ها، K_S، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رتبه ای فریدمن) استفاده شد.نتایج نشان داد، میانگین نمره تعالی برابر (45/60)، و معیارهای نتایج جامعه (58/62)، و همکاری تجاری و منابع (70/ 33)، به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را داشتند. بالاترین همبستگی، بین معیارهای منابع و نتایج کارکنان؛ و فرایند و مشتری بود که با توجه به (0/75=r)، همبستگی خوب می باشد. پایین ترین همبستگی، مربوط به معیارهای نتایج جامعه و همکاری های تجاری و منابع بوده که با توجه به مقدار (0/38=r)، همبستگی ضعیف بود. گویه های مربوط به 9 معیار نیز به ترتیب اولویت بندی شدند. با توجه به امتیاز 45/6 در مدل EFQM باید به بهبود تعالی سازمانی در این ادارات توجه گردیده و در بین معیار ها، بنا بر میانگین کم معیار همکاری های تجاری و منابع، باید بر بهبود آن تمرکز، و در جهت حفظ بالاترین معیار(نتایج جامعه) نیز کوشید.
۱۴.

تبیین رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷
هدف از این پژوهش تبیین رابطه  فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و غیر رسمی ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود که تعداد آنها برابر با 147 نفر بود. برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 105 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها ازکارکنان ادارات از سه پرسش نامه یادگیری سازمانی، چابکی سازمانی و فراموشی هدفمند استفاده شد که پایایی پرسش نامه ها با انجام یک مطالعه مقدماتی به ترتیب برابر با 86/ و 894/ و 844/ به دست آمد. همچنین برای روایی صوری و محتوایی پرسش نامه از نظر متخصصان ورزشی و مدیریتی و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی در این زمینه استفاده شد و روایی این پرسش نامه ها نیز تائید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلوموگرف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین یادگیری سازمانی و فراموشی هدفمند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و یادگیری سازمانی می تواند پیش بینی کننده خوبی برای چابکی سازمانی باشد.
۱۵.

ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۹
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک رهبری اصیل و دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود(300N=). نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، به صورت طبقه ی- تصادفی تعیین شد(185n=). ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل اولیو و همکاران (2007) و دلبستگی شغلی لوداهل و کجنر (2001) بود که پایایی آنها به ترتیب 834/0و 779/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری اصیل و مولفه های آن با دلبستگی شغلی کارکنان را نشان داد. همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که رهبری اصیل توان پیش بینی و تبیین 344/0 از تغییرات دلبستگی شغلی کارکنان را دارد. بنابراین به مدیران این سازمان ها پیشنهاد می شود که جهت بهبود نگرش ها و دیدگاه های کارکنان نسبت به شغل و افزایش دلبستگی آنها به سازمان و  متناسب با آن افزایش عملکرد سازمان، زمینه را برای به کار گیری سبک رهبری اصیل در سازمان های شان فراهم کنند.
۱۶.

رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۶
چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی استان همدان به تعداد 103 نفر می باشد و نمونه آماری هم متناسب با حجم جامعه و به صورت کل شمار در نظر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و جزء تحقیقات کاربردی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ایرانی(1390) و پرسشنامه حل تعارض سازمانی رابینز(1996) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی 88/. و پایایی پرسشنامه حل تعارض سازمانی 82/. محاسبه گردید. در آمار استنباطی این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های هوش فرهنگی فراشناختی، شناختی و انگیزشی با توانایی حل تعارض مدیران ادارات ورزش و جوانان استان همدان رابطه معناداری وجود دارد(05/0Pواژه های کلیدی: هوش فرهنگی، توانایی حل تعارض، ادارات ورزش و جوانان
۱۷.

رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان با نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۲
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران و همچنین بررسی نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی بر روی رابطه بین قابلیت یادگیری و چابکی سازمانی این ادارات است. تعداد 260 نفر از کارکنان این ادارات به صورت خوشه ای تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان از جامعه حدود 800 نفری در این تحقیق حاضر شدند که به پرسشنامه های چابکی سازمانی اسپاتزر (2007) و قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 15 نفر از اساتید و محققان مدیریت ورزشی تایید و پایایی پرسشنامه های چابکی سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 و 89/0 به دست آمد. روش تحقیق از نوع همبستگی و تحلیلی بود و از نرم افزارهای Amos 23 و SPSS 24 استفاده گردید و نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دارد و نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی نیز مورد تایید قرار گرفت.
۱۸.

مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۱
هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. جامعه آماری مورد نظر تحقیق، شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود (220 نفر) که 141 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسش نامه های رضایت شغلی بابین و بالس (2004)، حمایت سازمانی درک شده یاواس و باباکوس (2009) و کیفیت خدمات ارائه شده لیسر و همکاران (2002) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثرگذار نمی باشد، اما اثر حمایت سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان معنی دار بود. پیشنهاد می شود مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با بهبود رضایت شغلی کارکنان و حمایت سازمانی مناسب از آنان زمینه ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان را فراهم سازند.
۱۹.

تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۱۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور با ارایه یک مدل انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان (کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام) تشکیل دادند ( 453 نفر) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 284 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس (1996)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و عملکرد سازمانی یانگ و همکاران (2004) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. یافته ها نشان داد چابکی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار 59 درصدی بر عملکرد سازمانی داشت. سرمایه فکری نیز به عنوان متغیر میانجی تاثیر 45 درصدی بر عملکرد داشت و میزان اثر چابکی سازمانی بر سرمایه فکری هم 71 درصد گزارش گردید که بیشترین میزان اثر را در مدل پژوهش داشت. همچنین شاخص های مدل پژوهش نیز از برازش مناسب برخوردار بود و مدل پژوهش تایید را کرد. این یافته ها بیان کننده این موضوع است که در ادارات ورزش و جوانان، مدیران ارشد می توانند با فراهم آوردن بسترهای لازم برای جریان چابک سازی و سرمایه فکری، عملکرد بهتری در سطح سازمانی به دست آورند.
۲۰.

بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
هدف این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)  بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداراتورزش و جوانان غرب کشور بودند. حجم نمونه 341 نفر می باشد؛ که به نسبت بین افراد جامعه توزیع گردید. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک فرشادمهر (1394)، قابلیت یادگیری سازمانی چانگ و همکاران (2015) و کارآفرینی سازمانی مقیمی (1390) بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ که انعطاف-پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی به طور مستقیم بر کارآفرینی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین انعطاف پذیری استراتژیک اثر مثبت و معناداری بر یادگیری-سازمانی دارد.. انعطاف پذیری استراتژیک بر کارآفرینی از طریق یادگیری سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.. امید است ادارات ورزش و جوانان با به کارگیری یادگیری اکتشافی و استخراجی در سازمان خود که با روح کارآفرینی و ریسک پذیری ارتباط دارد، زمینه ساز هرچه بیشتر کارآفرینی در سازمان خود باشند. همچنین باید توجه داشت به کارگیری این نوع از یادگیری در سازمان مستلزم انعطاف پذیری استراتژیک می باشد که اجازه چنین عملکردی را به کارکنان در سازمان بدهد.