درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه شناسی سیاسی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰۰ مورد.
۱.

France-U.S. Negotiations on Iran Sanctions during the 1979 Hostage Crisis (Based on France’s Ministry for Europe and Foreign Affairs Declassified Archived Documents)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: France hostage crisis Iran the U.S Sanctions Strategic autonomy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 719
One of the most critical issues in Iran's foreign policy is European countries' foreign policy toward the Iran-US crisis. The hostage crisis in Tehran on November 4, 1979 (Aban 13, 1358 SH) was the first Iran-US crisis to affect Iran's relations with Western countries. This study aims to investigate the following question: "What were the French policies toward the hostage crisis, and how were they formed?" To answer this question, the “strategic autonomy” framework was utilized to comprehend France's foreign policy. This research employs a "historical case study" methodology, which critically analyzes historical documents, such as press documents, official reactions, and diplomatic documents. The findings of this study indicate that the French foreign policy of this period can be analyzed using the concept of "strategic autonomy." In its relations with Iran, France adopted the policy of "independently regulating relations with a third country," "independence in foreign policy decision-making," and "ensuring the well-being of citizens," whereas in its relations with the US, it followed the policy of non-interference in the US's reciprocal crisis with the third party and maintaining economic interests.
۲.

Russian Digital Economy and Cybersecurity: An Overview of Recent Developments(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cyber Attacks digitalization E - Government One - way ANOVA Refinery Analysis Russian Economy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 228
The main purpose of this research was to examine the key metrics of the Russian digital economy and influencing factors affecting the digital economy development in Russia during the period of 2010-2020. One-way ANOVA was conducted to compare the three indicators of e-government. Results from LSD statistics indicated that there was a significant difference between the telecommunications indexes and human capital. The correlation matrix of economic influencing factors in Russia in terms of ICT application revealed that there has been a balance between the various economic sectors. Results of the Kruskal–Wallis test demonstrated that there was a significant difference between Russian financial institutions in terms of cyber-attacks. Based on the refinery methods of factor analysis, Pearson's correlation coefficient, and multiple regression model, five variables GDP, GDP per capita, R&D expenditure, cyber security, and consumer price index were removed from the analysis, and the results showed that the human capital has a significant positive impact on the development of the digital economy in Russia. Despite the significant explanatory role of the human capital index, this study strongly recommended considering the other variables, both predictive and control variables, to explain the variance in the development of digital economy in Russia.
۳.

EU Counter-Terrorism Strategy and Its Impact on European Security(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Counter - terrorism European Security European union Institutional Cooperation Security Dynamics Terrorism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 830
This article examines the impact of European Union's (EU) Counter-Terrorism Strategy on European security, considering recent developments and challenges. This investigation seeks to answer two pivotal questions: (1) How do varying counter-terrorism approaches impact the effectiveness of European security measures against terrorist threats? (2) How does cooperation or divergence in counter-terrorism strategies influence Europe's broader security environment? The research explores key developments in European counter-terrorism cooperation and analyzes the effects of regional cooperation on European security dynamics, drawing on empirical evidence from recent terrorist attacks and counter-terrorism operations. Findings emphasize the need for a comprehensive and coordinated European counter-terrorism strategy, which addresses immediate security concerns and long-term drivers of radicalization and extremism. The research utilizes the method of Library Resources and Documentary Research, analyzing existing literature, academic publications, reports, and relevant documents related to counter-terrorism strategies, European security, and the interplay between terrorism and counter-terrorism in the region. The article also presents a theoretical framework of institutional cooperation to understand the implications of counter-terrorism strategies on European security. It highlights the significance of intelligence sharing, legal harmonization, capacity-building, and addressing challenges within regional and international collaborations.
۴.

Economic Resilience in Challenging Times: A Crossroads of Russia's Experience and Prospects for Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Economic Resilience economic resistance Western sanctions SWOT analysis Iran Russia

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 631
significance, as they have grappled with enduring economic and political sanctions imposed by Western powers. Over time, both Iran and Russia have confronted a series of sanctions targeting their economic and financial sectors. In response to the adverse effects of these sanctions, both nations have embraced a strategy of 'resistance.' Experts contend that financial and economic sanctions induce substantial shifts in a country's macroeconomic landscape, prompting the adoption of distinct policies and strategic orientations. Against this backdrop, this research undertakes a comprehensive examination and analysis of the discourses surrounding economic resistance and resilient economies in Iran and the Russian Federation, with a focus on elucidating their commonalities and disparities. The research methodology employed in this study is the SWOT analysis method. Findings reveal that both Iran and Russia, while contending with Western sanctions, have pursued the implementation of resilient economy and economic resistance strategies, respectively. Iran's resilient economy signifies a transition towards long-term economic resilience rooted in religious principles. Conversely, Russia's economic resistance constitutes a short-term response to sanctions driven by political considerations".
۵.

Trust in Modern Medical Institution: The Perspective of COVID-19 Patients in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: COVID - 19 institutional trust Iranian patients modern medicine Security

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 686
With the COVID-19 outbreak, it appears that social research to better understand how people react to epidemics, particularly this one, is a necessity. A lesser-known societal feature of COVID-19 is the trust of Corona patients in modern medical institution. The current study addresses this issue. This study drew on institutional trust theories, most notably Giddens' theory of abstract systems trust. In this study, the qualitative method was applied. Thematic analysis is a qualitative research method which was used. Braun and Clarke's thematic analysis was employed to analyze the data. The statistical population for this study is comprised of Covid-19 patients who have been infected with the virus between the Covid-19 virus outbreak in Iran and September 2020, and 21 of them were chosen through a purposive sampling method. Semi-structured interviews were conducted with these patients. According to the research findings, Corona patients' opinions can be classified into three categories: 'medical science and expertise', 'hospital environment,' and 'medical staff,' with each category containing sources of trust and distrust. The article delves deeper into sub-themes and other details. Among the COVID-19 patients who have been interviewed, there appears to be a boost in public trust in medical personnel. While these patients' trust in medical science and expertise, as well as in the hospital environment, has eroded.
۶.

Pilgrimage and Conflict Resolution: The Case of Interpersonal Contact between Iranians and Iraqis in the Arbaeen Walk(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Conflict Resolution Contact Theory Iran Iraq Pilgrimage

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 238
Given the history of conflict between Iran-Iraq (1980-1988), the present paper investigates whether interpersonal contact between Iranians and Iraqis, through religious tourism, has assisted in changing the perception of the Iranians toward the Iraqis. To this aim, the researcher chooses the Arbaeen Pilgrimage—the world’s largest annual gathering in Karbala—and the interaction of the Iranians with Iraqis as its case study. To observe the cultural contact of foot pilgrims to Karbala, the researcher traveled to Iraq in 2019 for five days to participate in a 78 km. walk from Najaf to Karbala. The paper uses semi-structured face-to-face interview as research method.  To account for diverse demographic characteristics of pilgrims, potential participants were approached randomly. Overall, 24 interviews with 14 female and 10 male Iranian pilgrims were conducted. Participants comprised Iranian people aged 14 to 57. Each interview lasted from 20-35 minutes. The paper uses integrated threat theory and Contact Theory to analyze the data. It will be argued that under Gordon Allport four optimal conditions-- i.e., a.) equal status; b.) common goals; c.) intergroup cooperation, and d.) support of social and institutional authorities-- intergroup contact between Iranians and Iraqis has helped in reducing prejudice, while diminishing old hostilities.
۷.

Economic Effects of Receiving IMF Loans in D8-Group Countries (Panel Data Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: D8 Countries Economic Development IMF loans Inflation Panel Data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 539
Economic growth is a major goal for developing countries; governments therefore strive to create favorable conditions and allocate necessary resources for the prosperity of their nations. This study examines the impact of International Monetary Fund (IMF) loans, along with other macroeconomic variables, on the economic growth of selected countries in the D8 group. The study utilizes panel data covering the period from 2001 to 2020, and employs a panel data method to investigate the effects of explanatory variables on growth. The research findings indicate that IMF loans have had a positive impact on the economic growth of member countries. Furthermore, IMF loans have contributed to the promotion of structural reforms and trade liberalization, which further enhances economic growth. Other variables, such as foreign direct investment, labor, and exports also had a positive impact on economic growth in the D8 countries. However, an increase in inflation rate has been found to have an adverse impact on economic growth. Therefore, economic policymakers in the D8 countries should seek loans for economic growth from the IMF and invest in projects that promise high returns. This study contributes to the existing literature on the relationship between IMF loans and economic growth in developing countries, and provides valuable insights for policymakers in D8 countries. The findings suggest that prudent borrowing, along with strategic investment in high-return projects, can help these countries achieve sustained economic growth.
۸.

Scarcity & the EU Resilience-Building Capacity in Moldova by Stabilizing the Transnistrian Conflict(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Conflict Resolution EU Moldova Resilience - Building scarcity Transnistria

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 715
Resilience-building within the EU borders is critical to ensure the security of European states. Moldova is one of the target areas for this policy due to the frozen Transnistrian conflict. The primary purpose of this article is analyzing the role of the EU in the Transnistrian conflict and why the EU resilience building activities had limited effects on the ground. The theoretical framework of this study is Mullainathan and Shafer's idea of Scarcity. Scarcity is a broad concept that means "having less than you need." The EU security scarcity has led to a security poverty. Scarcity’s capture of attention affects not only what the EU sees the world, but also the way in which it interprets and understands it. This article hypothesizes that the EU has started tunneling due to the security scarcity for resilience-building in the Transnistrian conflict, and this has led to a decrease in the bandwidth and consequently diminished the resilience-building capacity and conflict resolution in the region. The method of research is case study.
۹.

Neofunctionalism Theory Put to Test in Central and Eastern Europe(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Central and Eastern Europe Institutionalization liberal values neofunctionalism Regionalism Three Seas Initiative

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 449
The Three Seas Initiative harks back as another version of strategic integration in the Central and Eastern Europe. Based on the Neofunctionalism, a functional-based regionalism is expected to take roots in the region with the spillover effect into the political and institutional levels; therefore, the main question of the research study is: what is the effect of the EU on the regionalism in the Central and Eastern Europe? The hypothesis of this research states that the EU’s highly developed institutional arrangement has led to a specific type of regional arrangement to take place in the CEE under the Three Seas Initiative, which lacks highly supranational institutionalism, even though it maintains high functional and political dimensions. The main research question was investigated using the qualitative method, namely descriptive method within the theoretical framework of Neofunctionalism. Results indicate that while Central European regionalism is under the effect of political and functional spillover as well as spill-around in institutionalization, the divide between Central European conservative and Western liberal values has been used by Eurosceptic parties to accelerate the process.
۱۰.

The Global Prevalence of Internet Addiction in Adolescents Post-COVID-19 Period: Examining Iran's Situation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: adolescents COVID - 19 global perspective Internet Addiction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 514
The widespread use of the Internet has led to both beneficial and detrimental impacts on adolescents and young adults worldwide. Understanding the factors that contribute to these effects enables the development of culturally appropriate strategies for addressing them at a global scale. The COVID-19 pandemic has led to a global surge in Internet use, particularly among adolescents. This study aimed to explore the prevalence of Internet addiction among adolescents in Iran during the post-COVID-19 period. In this web-based cross-sectional study, 1358 Tehran-based adolescents aged 13-18 completed the Young's Internet Addiction Questionnaire. Findings revealed a 10.3% prevalence of Internet addiction among the participants following the COVID-19 pandemic. Factors such as age of first exposure to the Internet and time spent online were correlated with addiction, while gender played no significant role. Additionally, Internet addiction was significantly linked to recreational use, gaming, and insufficient parental support, but not to educational usage. By comparing the cultural contexts of Iran and other countries, this study determines Iran's standing in terms of Internet addiction and the influence of culture. The implications of the findings suggest the need for policymakers, educators, and healthcare providers to devise effective strategies to combat this emerging public health concern.
۱۱.

Britain’s Mechanism of Tolerance in the AASR’s Role Sharing: Case Study of UK-US Conflict of Interests in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Alliance Identity Ontological Security Routines special relationship

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 109
WWII and its consequences served to bring a new era of extensive cooperation between the United Kingdom and the United States, leading to the birth of the Anglo-American special relationship (AASR). However, the two countries’ global widespread interests led to inevitable conflicts of interest, mostly favoring the US. Here, the question arises: Why did postwar Britain maintain its attachment to the AASR in times of conflicting interest with America? The paper, motivated by Gidden’s definition of ontological security, discusses that the consequences of WWII not only generated for the UK physical security concerns, but also ontological insecurity. In this respect, postwar Britain, accepting an inferior role, sought a special relationship with the US to consolidate this mutual partnership in order to mitigate its ontological insecurity in the postwar world order. The paper then, by investigating two cases of British-American conflicting interests in Iran, and raising a material-ideational debate, aims to identify the advantages of ontological security theory in explaining Britain’s “mechanism of tolerance” in preserving the AASR. Otherwise stated, through the proposed conceptual framework, the paper explores the way in which ontological security needs shape the postwar UK’s behaviors to prioritize its close relations with the US, regardless of the costs.
۱۲.

Disability and Cinema in India: Representation of Women with Disabilities in Bollywood since 1970(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bollywood movies Content Analysis Disability Representation Women

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 360
This study aims to examine the representation of women with disabilities (sensory impairment) in the Indian cinema, focusing on the Hindi speaking Bollywood. Three popular movies shown in Bollywood have been selected in order to investigate the way in which women with disability are represented. The movies include Koshish (i.e. ‘Effort’, (1972), Lafangey Parindey (i.e. ‘Cheeky Birds’, (2010) and Kaabil ([i.e. ‘Capable’, (2017). The year 1970 has been selected as the beginning of the time frame because it is the closest time to the first Bollywood movie (Koshish, 1972), in which a disabled woman is depicted as a leading role. To analyze the movies, Critical Disability Theory (CDT) was selected as the study’s theoretical framework, and Qualitative Content Analysis (QCA) has been applied as the study’s research method. Results reveal that the representation of women with disability has undergone significant positive changes over time, which includes variations in social status, ability and achievements, issues and concerns, patterns of pleasure, presence and acceptance, social attitude, words and phrases used, as well as changes in policies related to women with disabilities.
۱۳.

تأثیر اندیشه های جامعه شناختی ""ضیا گوک آلپ"" بر شکل گیری پایه های نظری جمهوری نوین ترکیه

کلید واژه ها: جامعه شناسی دورکیم ترکیه ناسیونالیسم ضیا گوک آلپ

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی کلیات جامعه شناسی سیاسی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
 3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی
تعداد بازدید : 840 تعداد دانلود : 177
ضیا گوک آلپ متفکر ترکی که در سیاست نیز پیشگام بود دیدگاه خود را پیرامون ناسیونالیسم ترکیه با اقتباس از جامعه شناسی دورکیم خصوصاً با اخذ مفهوم همبستگی جمعی او فرموله کرد. او تمامی شرایط، ویژگی ها، مشکلات و مسائل امپراطوری عثمانی را با رویکرد جامعه شناختی دورکیم به صورت نظام مند مورد بررسی قرار داد و در راستای این هدف جامعه شناسی را به عنوان یک علم وارد ترکیه کرد. گوک آلپ ابتدا شکست امپراطوری عثمانی را بوسیله ی تمایز میان فرهنگ و تمدن توضیح داد و سپس راه احیای ملتی نوین را که متشکل از آرمان ترک گرایی، اسلام گرایی و نوگرایی باشد ارائه کرد. در واقع تعریف گوک آلپ از ناسیونالیسم ترکی معادل با درک دورکیمی او از فرهنگ است. در این مقاله با مروری بر منابع ترکی و استفاده از روش های توصیفی-تحلیلی به شرح اندیشه های جامعه شناختی سیاسی ضیا گوک آلپ و چگونگی تأثیرپذیری او از جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم در بنیان گذاری ناسیونالیسم ترکیه ی نوین می پردازیم.
۱۴.

توسعه محوری در دولت سازندگی و الزامات آن برای سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی دوره سازندگی سیاست توسعه محوری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
 2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن تاریخ توسعه در ایران
 3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دوران سازندگی
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 999
هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه محوری در دوران سازندگی است. به طور مشخص مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه ی اصلی مقاله به تغییر اولویت های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین الملل اشاره دارد. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و نظریه ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تعدیل مواضع دولت در برخی حوزه های سیاست خارجی اگرچه توانست به سیاست توسعه محوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریم های جدید علیه ایران عملاً سیاست تنش زدایی و جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخت. تلاش برای نشان دادن اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی در راستای توسعه محوری و نیز تمرکز بر شاخص های اقتصادی توسعه محوری و ارتباط آن با بحث سیاست خارجی این اثر را از سایر پژوهش های صورت گرفته متمایز می سازد.
۱۵.

تحلیلی بر دولت ورشکسته در لیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خشونت لیبی قبیله گرایی انقلاب لیبی دولت ورشکسته

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
 3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آفریقا
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 676
با شروع بیداری اسلامی در تونس، کشورهای مستعد بحران نظیر لیبی نیز با روند بیداری مواجه شدند. بعد از 9 ماه جنگ و درگیری بین نیروهای قذافی و انقلابیون، در مرداد سال 1390 انقلابیون پیروز شدند. بعد از پیروزی، مرحله ی جدیدی در حیات سیاسی و اجتماعی این کشور آغاز شد. البته در این کشور نه تنها یک دولت قدرتمند و مردمی شکل نگرفت؛ بلکه تا تشکیل دولت وفاق ملی، دو دولت، دو پارلمان، دو نخست وزیر و دو کابینه حضور داشتند با توجه به توصیف وضعیت لیبی و دخالت عوامل متعدد، این کشور را می توان به عنوان یک دولت ورشکسته به شمار آورد. بر همین اساس سوال این مقاله این است که لیبی بعد از انقلاب در چه شرایطی با پدیده ورشکستگی روبه رو شده است؟ در پاسخ به این سوال بحث اصلی این است که گرایشات قبایلی، نبود ساختارهای نظامی و اقتصادی، فقدان فرهنگ دموکراتیک، جامعه مدنی و مداخلات خارجی باعث شده وضعیت به سمت یک دولت ورشکسته پیش رود. یافته های مقاله نیز نشان از شکل گیری نوعی دولت ورشکسته دارد که موجب رشد ناهنجاری ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی در این کشور گردیده است.
۱۶.

تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران نهادهای اجتماعی میان رشته ای دولت قانونمند جامعه شناسی حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
 2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 602
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم. براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.
۱۷.

بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت اقتدارگرایی توسعه سیاسی مردم سالاری کره جنوبی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی کلیات جامعه شناسی سیاسی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن
 3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آسیای شرقی و جنوب شرقی
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 612
شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.
۱۸.

تحلیل بحران لیبی (بر اساس مدل مایکل برچر)

نویسنده:

کلید واژه ها: بحران لیبی مدل تحلیل بحران برچر آغاز بحران افزایش بحران کاهش بحران

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
 3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه بیداری اسلامی
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 863
بحران پدیده ای است که اقشار مختلفی از سیاستمداران، روزنامه نگاران، خبرنگاران و محققان به صورت روزانه با آن دست و پنجه نرم می کنند و یا به بررسی آن می-پردازند. هر یک از کنش های روزمره این افراد می تواند جرقه یک بحران بین المللی باشد. تظاهرات مردم شهر بنغازی لیبی در اعتراض به توهین نشریه دانمارکی به پیامبر اسلام (ص) و سرکوب این اعتراضات توسط رژیم قذافی و پس از آن به راه افتادن موج تحولات موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی و سرایت آن به لیبی و به دنبال آن تصمیم قذافی برای سرکوب شدید مخالفانش در سال 2011، بحرانی جدی را در لیبی رقم زد و این کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخت. در پژوهش حاضر برای تحلیل فراز و فرودهای این بحران از مدل تحلیل بحران مایکل برچر استفاده شده است. بر اساس این مدل، بحران لیبی پس از قذافی با تشکیل دولت موقت و انتخابات مجلس مؤسسان وارد یک دوره کاهش شد اما از سال 2014 در نتیجه اعتراض اعضای کنگره ملی به محل تشکیل پارلمان جدید و استقرار دو دولت در این کشور، مجدداً وارد مرحله افزایشی شده و تا کنون نیز به رغم تلاش های نماینده سازمان ملل متحد برای کاهش بحران، نشانه هایی از کاهش بحران مشاهده نمی شود.
۱۹.

ریشه های ملی و بین المللیِ چالش های حقوق شهروندی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق شهروندی شهروندی چالش های حقوق شهروندی ریشه های ملی و فراملی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی فرهنگ و سیاست فرهنگ سیاسی ایران
 2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
 3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 254
جامعه ی بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که چرا مفهوم شهروند عنصر اصلی متعلق فرد به یک جامعه سیاسی است؟ و موانع و چالش های آن در ایران کدامند؟ بر این اساس به تبیین «فرد واجد حقوق معین است و شهروند به عنوان گروهی از مردم تعریف می شوند که می پذیرد دارای حقوق مشترکی هستند» به عنوان فرضیه می پردازد. عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است که از آن جمله می توان به روش نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین چنین لایحه ای، ابهام در مفهوم حقوق، ابهام در مفهوم تکلیف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره کرد.
۲۰.

فرآیند ناتمام دولت ملت سازی و از رشد ماندگی همگرایی منطقه ای در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خلیج فارس ناسیونالیسم همگرایی منطقه ای همگرایی ملی دولت ملت سازی حکومت های خاندانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل دولت – ملت
 3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همگرایی
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 587
خلیج فارس بسیاری از ویژه گی های یک منطقه را داراست. با این وجود نه تنها میزان همکاری کشورهای واقع در آن محدود و همگرایی میان آن ها رشد نایافته باقی مانده؛ بلکه تنها در چهار دهه ی گذشته در آن چهار جنگ خانمان سوز، بحران های عمیق و اختلافات حاد منطقه ای روی داده است. منشا بحران ها و تعارض های موجود در منطقه خلیج فارس در سطوح متفاوتی قابل بررسی و شناخت هستند. یکی از این سطوح، چالش های داخلی یا ملّی و از مهم ترین آن ها چالش دولت ملّت سازی در میان کشورهای این منطقه است. ساختارهای ایلی، قبیله ای و قومی قدرتمند مهم ترین مانع شکل گیری ملّت و برپایی و نفوذ نهادهای دولت جدید در این جوامع بوده اند. دولت ملّت سازی و برقراری و پذیرش حاکمیت ملّیِ شهروندان برابر و هم شان در یک واحد جغرافیایی فرآیندی است که در سطح یک کشور روی می دهد؛ اما پیامدهای آن مرزهای ملی را درنوردیده، روابط کشورها را به ویژه با همسایگان و واحدهای سیاسی موجود در یک منطقه تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو نمونه های موفق همگرایی منطقه ای در مناطقی روی داده اند که دولت های ملّی، مدرن و ملت به مثابه اجتماع شهروندان در آن ها تشکیل و تکامل یافته اند. بنابراین شهروندی از مولفه های اساسی در روند ملت سازی و پذیرش این حق متضمن برقراری سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در این مقاله به تاثیر فرآیند ناتمام دولت ملّت سازی بر همگرایی منطقه ای در خلیج فارس پرداخته شده و نشان داده می شود گسترش همکاری و رشد همگرایی در این منطقه نیازمند تکامل فرآیند دولت ملّت سازی در همه کشورهای منطقه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان