مهوش نوربخش

مهوش نوربخش

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و نوپدید

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
درک درست و صحیح از رفتار مصرف کنندگان، یکی از عوامل اصلی در استراتژی بازاریابی شرکت ها و سازمان های تجاری موفق است. هدف این مطالعه تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و نوپدید است. پس از شناسایی متغیرهای برانگیزاننده بینندگان برنامه های ورزشی 9 متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و استخراج عامل ها و بارهای عاملی از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0 و دو سویه استفاده شد. در خصوص پیش بینی عوامل مختلف انگیزشی از آزمون رگرسیون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی 525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. نتایج تحلیل عاملی 8 عامل را برای انگیزه دیدن برنامه های ورزشی آشکار ساخت. این عوامل شامل1- هیجان و لذت 2- تفریح و سرگرمی 3- کسب اطلاعات ورزشی، 4- خود آموزی اطلاعات 5- استراحت و ریلکسیشن، 6- انگیزه تعاملات اجتماعی و 7- انگیزه رهایی 8- انگیزه همراهی و همنشینی بود. همچنین نتایج ازمون رگرسیون نشان داد که به ترتیب سه عامل هیجان و لذت ، فرار و رهایی، کسب اطلاعات ورزشی انگیزه های مهم تری برای دیدن برنامه های ورزشی هستند.
۲.

ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی: مطالعه موردی لیگ برتر بسکتبال ایران

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۵
در کشورهای توسعه یافته، ورزش و تفریحات سالم به عنوان رکن مهم و عامل مؤثری در رشد و پیشرفت جوامع موردتوجه هستند. حضور چشمگیر تماشاگران رویدادهای ورزشی، اهمیت ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در رویدادهای ورزشی را دوچندان می کند. ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. ارائه خدمات خوب به مشتریان مسیر بازگشت آنان را به رویدادهای ورزشی هموارتر خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی بود. در این پژوهش، از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای دستیابی به نتایج آماری مناسب استفاده شد. ابتدا، داده های کیفی و به دنبال آن، داده های کمی گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند. طی فرایندی ابعاد اصلی و پراهمیت کیفیت خدمات انتخاب شدند. ابزار موردنظر بین 450 نفر از تماشاگران رویداد ورزشی لیگ برتر بسکتبال سال 96-1395 توزیع شد تا ثبات درونی و اعتبار سازه ای ابزار بررسی آماری شود. تحلیل عامل اکتشافی انجام پذیرفت و داده های اصلی با استفاده از روش مؤلفه های اصلی به شیوه چرخش متعامد تحلیل شدند. پس از طی مراحل کیفی و کمی، پرسش نامه نهایی با تعداد 34 سؤال برای تمام عامل ها و زیرعامل ها ساخته شد. این پژوهش منجر به استخراج ابزار مناسبی برای ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی گردید. برای سنجش کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی باید از یک پرسش نامه قابل اعتماد استفاده کرد. پرسش نامه طراحی شده در این مطالعه می تواند ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی باشد.
۳.

تبیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۹
یکی از منطقی ترین شیوه ها برای رسیدن به بهره وری و رشد و توسعه بهینه در سازمان های ورزشی، دارا بودن برنامه مدون و تبیین راهبردهای رسیدن به اهداف سازمانی است. هدف از این تحقیق تعیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران به روش  SWOTبود. این تحقیق به لحاظ هدف و ماهیت از نوع کاربردی، و از نظر استراتژی اجرا از نوع توصیفی- تحلیلی است. ابتدا وضعیت موجود صعودهای ورزشی ایران بررسی و سپس پرسشنامه ای با میزان پایایی 95/0 طراحی شد. پرسشنامه بین 97 نفر از اشخاص مرتبط با صعودهای ورزشی ایران توزیع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی، و در بخش آمار استنباطی از مجذورکا و آزمون فریدمن؛ و در نهایت از مدل تجزیه وتحلیل SWOT استفاده شد. براساس ماتریس عوامل درونی و بیرونی، جایگاه صعودهای ورزشی ایران در موقعیت ضعف و تهدید (WT) تعیین شد. راهبردهای چهارده گانه با استفاده از ماتریس TOWS تدوین و پس از رتبه بندی با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی (QSPM)، ارائه شد. با توجه به قرارگیری صعودهای ورزشی ایران در موقعیت ضعف و تهدید  (WT) به نظر می رسد عملیاتی کردن استراتژی های تبیین شده بتواند این رشته را از وضعیت بحرانی موجود به جایگاه بهتری برساند.
۴.

تاثیر فعالیت بدنی بر بهره وری، کاهش غیبت از کار و تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۳
هدف ازپژوهش بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر بهره وری و کاهش غیبت از کار، تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند می باشد. روش تحقیق آزمایشی -میدانی بوده ،که از طریق پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شده است. 72 نفر از کارکنان زن دانشگاه آزاداسلامی به صورت داوطلبانه به عنوان آزمودنی در این مطالعه شرکت نمودند. تعلق خاطر کاری با پرسشنامه اسچوفعلی و بابکر بهره وری و کاهش غیبت از کاربا پرسشنامه سلامت عمومی و بهره وری کاری هانگ سنجیده شد. تمرین هوازی موجب افزایش بهره وری(001/0p=) و تعلق خاطر کاری(001/0p=)، در آزمودنی ها شد. اما تمرینات هوازی تاثیری بر کاهش غیبت کارکنان از کار نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد شاخص های شغلی به یک اندازه تحت تاثیر تمرین قرار نمی گیرند( اندازه اثر تعلق خاطر کاری 55/0 در بهره وری 37/0) بدست آمد. بر اساس این یافته ها توصیه می گردد مدیران برای افزایش تعلق خاطر کاری و نیز بهره وری نیروی انسانی فرصتهای مناسبی را جهت شرکت در برنامه های فعالیت بدنی برای کلیه کارکنان بخصوص کارکنان زن که از محدودیتهای زیادی در انجام فعالیت های بدنی برخوردار می باشند، فراهم آورند.
۵.

تأثیر فعالیت بدنی بر تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان زن

کلید واژه ها: زنانکارکنانفعالیت بدنیتاب آوریتعلق خاطربهزیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۶
زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی بود. مواد و روش ها: طرح این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بود که همراه با مراحل پیش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آماری مطالعه را کلیه کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران تشکیل داد (94 نفر) که از میان آن ها، 72 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (36 نفر) و شاهد (36 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه های تاب آوری Connor و Davidson (Connor-Davidson Resilience Scale یا CD-RISC)، تعلق خاطر کاری Schaufeli و Bakker و بهزیستی ذهنی Keyes و Magyar-Moe استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تمرینات هوازی موجب افزایش معنی دار تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری در شرکت کنندگان شد (05/0 > P). بر اساس یافته ها، شاخص های بهداشت روانی به یک اندازه تحت تأثیر تمرین قرار نمی گیرند. اندازه اثر در عامل تاب آوری، تعلق خاطر کاری و بهزیستی ذهنی به ترتیب 63/0، 49/0 و 09/0 به دست آمد. نتيجه گيري: توصیه می گردد مدیران جهت افزایش تاب آوری، بهزیستی ذهنی و تعلق خاطر کاری کارکنان خود، فرصت های مناسبی را برای شرکت کلیه آن ها در برنامه های فعالیت بدنی فراهم آورند تا بتوانند مؤثرتر از نیروهای انسانی خود در سازمان به صورت فعال و سالم بهره مند شوند.
۶.

طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات ارائه شده به تماشاگران لیگ برتر بسکتبال

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
ورزشگاه هایی که تماشاگران زیادی را در خود جای می دهند، رویدادهای ورزشی را به یکی از مردمی ترین رویدادهای جهانی تبدیل کرده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جامع کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی است که با توجه به این هدف، الگویی برای ارزیابی کمی و کیفی خدمات ارائه شده به تماشاگران در ایران طراحی شده است. روش پژوهش، همبستگی و به شیوه ترکیبی و طرح پژوهش، پیمایشی بود. جامعه آماری متشکل از تماشاگران حاضر در ورزشگاه های نُه تیم لیگ برتری بسکتبال فصل 95-94 بود (450 N = ). نمونه گیری به روش سهل الوصول، غیرتصادفی (در دسترس) انجام شد. از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس پیشینه و مبانی نظری مطالعات کمی و کیفی مرتبط بود، استفاده شد. ضرایب همبستگی پیرسون بین عامل ها بررسی شد و تحلیل عامل اکتشافی داده های اصلی با استفاده از روش مؤلفه های اصلی به شیوه چرخش متعامد انجام گردید و تحلیل عامل تأییدی تک تک عوامل در نرم افزار آموس نسخه 23 انجام شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات با کیفیت بازی، کیفیت داوری، تعامل، کیفیت محیط و ارزیابی کلی از بازی رابطه معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش انجام برنامه ریزی موثرتری را برای رویدادهای ورزشی پیشنهاد می کند تا به کمک آن بتوان درک بهتری از کیفیت خدمات، شیوه ارائه خدمات و رفتار مناسب با تماشاگران داشت. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود خدمات ارائه شده در رویدادهای ورزشی به فدراسیون بسکتبال و باشگاه های لیگ برتری ارائه شد که به کمک آن ها رضایت تماشاگران رویدادهای ورزشی حاصل شود.
۷.

رابطه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با تحلیل رفتگی مربیان بین المللی تنیس روی میز ایران

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطیهوش هیجانیتحلیل رفتگیتنیس روی میزمربیان بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با تحلیل رفتگی شغلی مربیان بین المللی تنیس روی میز ایران بود. نمونه آماری تحقیق مربیان با مدرک مربیگری درجه بین المللی در رشته تنیس روی میز ایران به تعداد ۱۵٠ نفر بود. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (۱٩٨٦)، مهارت های ارتباطی بارتون جی (1990) و تحلیل رفتگی مسلش (۱٩٩٦) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با فراوانی تحلیل رفتگی در مربیان زن و مرد همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. بین مهارت های ارتباطی با شدت تحلیل رفتگی در مربیان زن همبستگی معنادار منفی مشاهده شد. از بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی، بهترین متغیر پیش بین برای تحلیل رفتگی، هوش هیجانی است. بنابراین پیشنهاد می شود که دوره های آموزشی به منظور افزایش سطح مهارت های ارتباطی و ارتقای هوش هیجانی مربیان برگزار شود تا مربیان کمتر در معرض تحلیل رفتگی قرار گیرند.
۸.

مقایسه محتوای اخبار ورزشی خبرگزاری های ایرنا و بی بی سی در نیمه دوم سال 2013

کلید واژه ها: بی بی سیایرنامحتوای ورزشیخبرگزاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
پژوهش حاضر با هدف مقایسه محتوای ورزشی دو خبرگزاری ایرنا و بی بی سی در نیمه دوم سال 2013 صورت گرفت و جهت گردآوری داده ها در مجموع 3802 خبر، در دو روز ثابت هفته شامل 1818 خبر از خبرگزاری بی بی سی و 1984 خبر از خبرگزاری ایرنا مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها یک برگه کدگذاری بود که برای تحلیل محتوای خبرهای خبرگزاری ها استفاده گردید و روایی صوری و محتوایی آن توسط جمعی از صاحب نظران حوزه مدیریت ورزش و ارتباطات مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو خبرگزاری ایرنا و بی بی سی به لحاظ پوشش ورزش معلولین، مطالب علمی- ورزشی، اخبار بانوان، گروه های سنی و سطح ورزشی از نظر پوشش اخبار ملی و بین المللی تفاوت معنی داری وجود داشت و در تمام متغیرهای تحقیق به استثنای پوشش اخبار ورزش ملی، حبرگزاری ایرنا در مقایسه با خبرگزاری بی بی سی در سطحی پایین تر قرار داشت. ظاهرا هدف اصلی بی بی سی انتشار اخبار در سطح بین الملل است و به همین دلیل کمتر به اخبار داخلی می پردازد، اما مأموریت خبرگزاری ایرنا در جهت توسعه اخبار درسطح کشور تدوین شده است و کمتر به پوشش اخبار در سطح جهان توجه دارد. ولی از آنجا که توجه به نیاز اقشار مختلف جامعه در توسعه ورزش اهمیت دارد، لازم است تا خبرگزاری ایرنا در پوشش اخبار ورزشی خود به اقشار مختلف جامعه توجه داشته باشد تا بدین وسیله زمینه مناسبی را در ایجاد گرایش عمومی به سمت ورزش فراهم آورد.
۹.

تأثیر 12 هفته تمرینات ایروبیک و ورزش در آب بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان غیرورزشکار میانسال

کلید واژه ها: کیفیت زندگیشادکامیورزش در آبمیانسالیتمرینات ایروبیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
هدف این تحقیق، بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات ایروبیک و ورزش در آب بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان غیرورزشکار میانسال است. جامعه آماری این تحقیق زنان میانسالی بودند که برای اولین بار در کلاس های ایروبیک و ورزش در آب شرکت کرده و در دسترس بودند. از میان آن ها 60 نفر به صورت داوطلب در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه 20 نفره ایروبیک، ورزش در آب و کنترل تقسیم شدند. روش تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی و ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (26_WHOQOL ) و شادکامی آکسفورد بود. نتایج نشان داد تمرینات ایروبیک و ورزش در آب بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان میانسال تأثیرگذار بوده است (05/0P<). بین کیفیت زندگی و شادکامی زنان غیرورزشکار میانسال در سه گروه ایروبیک، ورزش در آب و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<). همچنین بین میزان کیفیت زندگی و شادکامی گروه های ایروبیک و ورزش در آب با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<)، اما در بین دو گروه ایروبیک و ورزش در آّب تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0P<). به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد هم ورزش در آب و هم تمرینات ایروبیک در افزایش کیفیت زندگی و شادکامی زنان میانسال غیرورزشکار مؤثر بوده است.
۱۰.

تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود

کلید واژه ها: برنامه تلویزیونی ورزشی نودلیگ فوتبال ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
هدف تحقیق تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود در سال 88-87 بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت از برنامه های نود پخش شده در یک دوره کامل سوپرلیگ از مرداد ماه 87 تا خرداد 88 می باشد. نمونه گیری به طور هدفمند و از نیم فصل یا شش ماه دوم پخش برنامه بود. با تهیه برگه و دستورالعمل کد گذاری و تعاریف عملیاتی از مقوله ها با سه واحد، برنامه، آیتم و موضوع تحلیل محتوا انجام شد. یافته ها نشان دادکه 77% موضوعات برنامه پیرامون مباحث اصلی و 23% پیرامون مباحث فرعی بود. در 78 درصد موضوعات مطرح مجری هیچ اعتراضی نداشته ودر 96 درصد موضوعات درگیری کلامی بین مجری و میهمان رخ نداده است. سهم موضوعات حاشیه ای در قسمت های گفتکوی استودیویی برنامه بیشتر از دو برابر بخش های تولیدی برنامه است. رویکرد برنامه بیشتر پیرامون موضوعات مدیریتی بوده و نسبت به مدیران و کادر فنی تیم ها منتقدانه و نسبت به بازیکنان منفعلانه ونسبت به داوران محتاطانه است. بکار بردن 37درصد لحن تمسخر در یک برنامه جدی و زنده تلویزیونی، رویکرد برنامه را کاملاً معترضانه و جنجالی نشان می دهد. انتقاد بدون تمسخر برنامه واستفاده از متخصصین در حوزه های مختلف ورزشی به بهبود برنامه کمک می کند و در ابقاء برنامه بسیار موثر خواهد بود.
۱۱.

مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی

کلید واژه ها: سالمندانفعالیت بدنیانگیزه شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۷۱۰
تحقیقات انجام گرفته در زمینه متغیرهایی که سالمندان را به فعالیت های بدنی ترغیب میکنند، محدود است. این تحقیق با هدف مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی انجام گرفت. آزمودنیهای این پژوهش 241 نفر (121 مرد و 120 زن) از سالمندان شهر تهران با دامنه سنی 60 تا 89 سال (66 /6 = SD، 16 /66 = M) بودند که با روش سهمیه ای هدفمند از پنج منطقه شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تهران انتخاب شدند و در تحقیق شرکت کردند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه ویژگیهای فردی و انگیزش مشارکت ورزشی سالمندان (PMQOA) بود. به منظور توصیف متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق، از روش های آماری توصیفی، آزمون فریدمن و روش تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اولویت عوامل گوناگون انگیزه شرکت سالمندان در فعالیت های ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد (00 /0 =P، 4 /556 = 2X) و انگیزه آمادگی جسمانی، مهم ترین دلیل مشارکت ورزشی سالمندان است. میان زنان و مردان سالمند در عوامل پزشکی و شهرت تفاوت معناداری مشاهده شد (05 /0 >P) و زنان این عوامل را برای شرکت در تمرینات ورزشی مهم تر از مردان گزارش کردند. همچنین در زمینه مقایسه انگیزه ها بین گروه های سنی مختلف، یافته های درگیر شدن نشان داد (05 /0>P) و افراد 60 تا 69 ساله این عوامل انگیزشی را برای شرکت در تمرینات ورزشی مهم تر از افراد 70 ساله به بالا بیان کردند، بین آزمودنیها در سطوح تحصیلی مختلف در عوامل شهرت، پزشکی و درگیر شدن تفاوت معناداری مشاهده شد (05 /0>P) در ضمن زنان خانه دار در مقایسه با افراد نظامی، روی عامل انگیزشی پزشکی تأکید بیشتری داشتند. دستاوردهای حاصل از این تحقیق میتواند در توسعه مداخلات تمرینی که موجب افزایش مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی میشود، مفید باشد.
۱۲.

تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیر ورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز

کلید واژه ها: افسردگیهوازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز است. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی میدانی و با استفاده از پرسشنامه بک که روایی و پایایی آن تأیید شد، انجام شده است. آزمودنی های افسرده از طریق پرسشنامه های توزیع شده در کانون های فرهنگی هنری و باشگاه های ورزشی شهرک نفت و کوی فدائیان اسلام و از بین 317 نفر انتخاب شدند. 60 نفر از زنانی که دچار افسردگی بودند، انتخاب و بعد از همتاسازی نمره هایشان در سه گروه تمرینی یوگا، هوازی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های یوگا و هوازی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه در تمرین ها شرکت کردند. در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی مناسب مانند آزمون t ، تحلیل واریانس یک سویه، آزمون پیگیری توکی، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (05/0 = ?( . نتایج نشان داد که تمرین های یوگا و هوازی به مدت 8 هفته موجب کاهش معنی دار افسردگی شد و تمرین های هوازی در مقایسه با یوگا تأثیر بیشتری در کاهش افسردگی داشته است. یافته ها نشان داد که بین افسردگی و سطح تحصیلات زنان بالای 40 سال غیرورزشکار رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین افسردگی و تعداد فرزندان رابطه مثبت و معنی دار و بین افسردگی و وزن و سن رابطه ای وجود ندارد و اثر هشت هفته تمرین هوازی در کاهش وزن مؤثرتر از یوگا بوده است. به طور کلی ، نتایج تحقیق حاضر دلالت بر این دارد که انواع مختلف فعالیت های جسمانی اثر مثبتی در کاهش افسردگی دارد، بنابراین می توان از فعالیت های ورزشی به عنوان یکی از روش های کم هزینه و مقرون به صرفه برای کاهش اختلالات روحی روانی استفاده کرد.
۱۴.

بررسی ارتباط توانایی های حرکتی با آنتروپومتری و فعالیت جسمانی دانش آموزان 12 تا 15 ساله شهر تهران

کلید واژه ها: آنتروپومتریتوانایی های حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۷۱۴
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ممکن بین توانایی های حرکتی، شاخص های آنتروپومتریکی (لایه سنجی پوستی، دور اندام ها، درازا و نسبت بین درازا و پهنای اندام ها)، انواع تیپ بدنی و فعالیت جسمانی است.به این منظور 277 دختر و پسر دانش آموز 12 تا 15 ساله شهر تهران به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. قد، وزن، شاخص توده بدن (BMI)، 9 مورد لایه سنجی پوستی، 13 مورد دور اندام، 8 مورد طول اندام و 8 مورد نسبت درازا و پهنا اندازه گیری شد. انواع تیپ بدنی (اندومورف، اکتومورف و مزومورف) مطابق نظر کارتر و هیث (1990) مشخص شد. فعالیت جسمانی آزمودنی ها براساس پرسشنامه تلاما و همکارانش (1996) به دست آمد. همچنین از آزمون یوروفیت (1988) که شامل آزمون های دو رفت و برگشت استقامتی 20 متر، قدرت پنجه، پرش طول در جا، بارفیکس، دراز و نشست، دو رفت و برگشت 10 در 5 متر، ضربه زدن انگشت روی یک صفحه، انعطاف پذیری به جلو در حالت نشسته و حرکت تعادلی فلامینگو، برای سنجش توانایی های حرکتی استفاده شد.ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریکی و نتایج آزمون یوروفیت در حد متوسط بود که این مسئله بویژه در آزمون های تحمل وزن معنی دار مشاهده شد. فعالیت جسمانی آزمودنی ها به شاخص های آنتروپومتریکی آنها وابسته نبود. نتایج آزمون دو رفت و برگشت استقامتی در همه گروه های سنی در هر دو جنس ارتباط معنی داری با فعالیت جسمانی داشت.
۱۸.

بررسی رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیت علمی

تعداد بازدید : ۲۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیات علمی بود بدین منظور 176 نفر از اعضای هیات علمی زن و مرد جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند از پرسشنامه ویزگی های فردی سبک رهبری (هرسی - بلانچارد) و منابع قدرت که پایانی و روایی آنان مورد تایید قرار گرفت استفاده شد همچنین رابطه بین سبک رهبری با منابع قدرت و رابطه بین منابع قدرت با بخری از ویزگی های فردی چون سن میزان تحصیلات جنسیت سابقه خدمت مدیریتی و مرتبه دانشگاهی مورد بررسی قارر گرفت د راین تحقیق از امار توصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون های خی دو و کرامر استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد سبک رهبری غالب مدیران سبک رهبری استدلالی است و سبک های مشارکتی دستوری و تفویضی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند همچنین قدرت غالب مدیران قدرت تخصص است و منابع قدرت مشروع ارجاعی قهریه و پعاداش به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند بین میزان استفاده از منابع قدرت مدیران و جنسیت سن سابقه خدمت مدیریتی مرتبه علمی و سطح تحصیلات رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید که رابطه بین سطح تحصیلات با قدرت قهریه بیشتر از بقیه منابع قدرت بوکد بین میزان استفاده از منابع قدرت مدیران وک سابقه خدمت آموزشی در دانشکده های تربیت بدنی رابطه مثتب و معنی داری وجود نداشت
۱۹.

بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۸
هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی دبیران اهواز بود. روش تحقیق از نوع توصیفی است که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه که بر اساس نظریه هرزبرگ تدوین شده ، انجام شده است .پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پرسشنامه شاخص توصیف شغلی (JDI ) تایید گردید . جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی زن و مرد شهرستان اهواز است . تعداد 144 نفر از آنان به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند . رابطه متغیرهای رضایت و نارضایتی با عوامل انگیزشی ذکر شده به وسیله هرزبرگ یعنی موفقیت : رشد و پیشرفت ، نفس کار ، شناخت ، مسئولیت و عوامل بهداشتی یعنی حقوق و مزایا ، شرایط کاری ، سیاست و مدیریت ، سرپرستی ، روابط با همکاران و امنیت شغلی مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر این رابطه عوامل انگیزشی و بهداشتی و ویژگی های فردی ( جنسیت ، تاهل ، سن ، سنوات خدمت ، رشته تحصیلی ) با رضایت و نارضایتی شغلی نیز مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی مناسب از جمله آزمون t ، همبستگ یپیرسون و تحلیل واریانس یک سویه استفاده گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که بین رضایت و نارضایتی شغلی با عوامل انگیزشی و بهداشتی همبستگی معنی داری وجود دارد . همچنین بین عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود داشت . یافته های تحقیق حاضر نشان داد تاثیر عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی و جنسیت با رضایت شغلی معنی دار بود و تاثیر عوامل انگیزشی ، عوامل بهداشتی و سنوات تحصیل ، سن ، رشته تحصیلی با نارضایتی شغلی معنی دار بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان