مهوش نوربخش

مهوش نوربخش

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

Designing Sports Player’s Valuation Indices (Case Study: Volleyball Players)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human Resources Valuation Volleyball

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 237
The purpose of the present article is to design indicators and variables that represent the value of volleyball players. This research method is applied, which was done in a quantitative and qualitative way. The research tool was a semi-structured interview with experts in the field of player valuation. In this research, the statistical population included all the experts and specialists in human resources and financial management issues in sports, and also volleyball experts. The sample size included a number of volleyball sports experts who expressed their ideas to determine the variables. A total of 60 variables were extracted, of which 40 are quantitative indicators and 20 are qualitative indicators. These indicators are not only effective in the selection of players, but can also determine the price and final value of the players.
۲.

تدوین چهارچوب مفهومی سرمایه فرهنگی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های ورزشی سلامت جسمانی سلامت اجتماعی هویت یابی مدیریت بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 482
هدف این تحقیق تدوین چهارچوب مفهومی سرمایه فرهنگی در وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش از روش تحقیق آمیخته کمی کیفی به روش اکتشافی متوالی انجام شد. نمونه بخش کیفی 14 نفر از اساتید گروه مدیریت ورزشی دانشگاه و مدیران اجرایی وزارت ورزش و جوانان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در بخش کمی نمونه آماری شامل 378 نفر از مدیران، مسئولان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بوده اند. پرسشنامه محقق ساخته شامل 76 سوال که روایی محتوایی آن از طریق نظر خواهی از چند تن از اساتید دانشگاه تایید شد و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. جهت تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به نتایج مدلی با 7 بعد مشتمل بر 76 گویه طراحی شد که با توجه به بار عاملی به ترتیب اولویت، شامل ابزارهای معنویت (973/0)، تغییرات مثبت زندگی (969/0)، ارزشمندی زندگی (962/0)، تعامل با دیگران (962/0)، هویت یابی (948)، مدیریت بدن،(896/0) و سرمایه اجتماعی (883/0) بودند. نتایج این پژوهش و عوامل شناسایی شده، نشان دهنده یک مدل جامع و فراگیر است که به عنوان چهارچوبی جامع در وزارت ورزش و جوانان قابلیت کاربرد دارد و استفاده از آن می تواند باعث شناسایی نقاط قوت کارکنان و توانمندسازی و بهبود عملکرد آنان و در نتیجه باعث افزایش بهرهوری سازمان شود.
۳.

آینده پژوهی مدیریت سازمان های ورزشی ایران در افق 1414(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آینده پژوهی برنامه ریزی راهبردی سازمان های ورزشی عدم قطعیت مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 542
هدف این پژوهش آینده پژوهی مدیریت سازمان های ورزشی ایران در افق 1414 بود. روش این پژوهش آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. در مطالعه کیفی از روش تحلیل مضمون و در مطالعه کمی از روش آینده پژوهی استفاده شد. مشارکت کنندگان این مطالعه را صاحب نظران تشکیل می دادند که براساس روش نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اشباع نظری 17 نفر انتخاب شدند. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج کیفی در تحقیق حاضر از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا استفاده شد و به منظور تأیید اعتبار ابزار اندازه گیری در بخش کمی، از روش روایی صوری و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از آلفای کرونباخ استفاده شد. در بخش کیفی جهت تحلیل اطلاعات از کدگذاری و در بخش کمی از تحلیل اثرات متقاطع و تحلیل اثرات متقابل استفاده شد. یافته ها نشان داد آینده مدیریت سازمان های ورزشی متأثر از 36 عامل می باشد و از بین آن ها 7 نیروی پیشران به نام های سازمان های چندوجهی، تیم سازی، تفکر سیستمی، تصمیم گیری سریع، منعطف و پویا، تقسیم کار جدید با الگوی جدید مدیریتی، تغییر چینش سنتی سازمان های ورزشی و مهارت کار گروهی در ابعاد فراسازمانی بدیل های احتمالی آینده مدیریت سازمان های ورزشی هستند که منجر به تولید دو سناریوی گروه اندیشی و گروه زدگی می شوند. بر این مبنا لازم است مدیران ورزش را برای رویایی رویی با این موقعیت آماده کرد.
۴.

طراحی مدل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری استارت آپ های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ کار آفرین کسب و کار مدل سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 731
رشد استارت آپ ها بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است که باعث تولید اشتغال و گاها مانع از تعطیل شدن کسب و کارها می شود. هدف تحقیق طراحی مدل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری استارت آپ های ورزشی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی را 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و فعالان حوزه کسب و کار نوپا تشکیل دادند. در بخش کمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند که برای هر سوال بین ۵ تا ۱۰ نفر مورد نیاز بود، تعداد ۳۰۰ نمونه آماری به روش طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با ۴ عامل اصلی و 1۳ عامل فرعی طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 15 نفراساتید مدیریت ورزشی و خبرگان و روایی سازه آن از طریق تحیل عاملی اکتشافی و تائیدی مورد تائید قرار گرفت. برای مدلسازی معادلات ساختاری و سایر آزمون ها از نرم افزارهای آموس و اس. پی. اس. اس نسخه 23 استفاده شد. کفایت حجم نمونه 78/0 KMO= گزارش شد و شاخص های آزمون نیکویی برازش تناسب مدل، مدل نهایی را در4 عامل مدیریتی، تجاری، محیطی و فنی مورد تایید قرار داد. پیشنهاد می شود برای شکل گیری استارت آپ های ورزشی با تحلیل هر یک از عوامل، زمینه کاهش مشکلات و موانع احتمالی را فراهم نموده و احتمال موفقیت استارت آپ خود را ارتقا بخشند.
۵.

تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ابعاد رفتاری ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی سبز قیمت سبز تصویر سبز ترویج سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 768 تعداد دانلود : 813
این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که توسط ملاحظات و مفروضات جهان بینی پسا اثبات گرایی پشتیبانی می شود. مشارکت کنندگان این پژوهش را 394 نفر از مشتریان برند مجید تشکیل می دادند که از طریق نظرسنجی خودگزارشی آنلاین در مطالعه شرکت داشتند. برای آزمون فرضیه های این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS - SEM-3) استفاده شد. نتایج نشان داد محصولات سبز به طور مثبت بر تصویر سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر می گذارد. قیمت سبز بر تصویر سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، در مقابل بر رضایت سبز تأثیر معناداری ندارد. مکان سبز تنها بر تصویر سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین ترویج سبز همزمان بر تصویر سبز و رضایت سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد، در مقابل بر اعتماد سبز و وفاداری سبز تأثیر معناداری ندارد. سرانجام ارزیابی روابط درونی ابعاد ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی نشان داد رابطه علی تصویر سبز با اعتماد سبز، تصویر سبز با وفاداری سبز و اعتماد سبز با وفاداری سبز مثبت و معناداری است. این نتیجه نشان می دهد مزایای محصولات ورزشی سبز کوتاه مدت است و محصولات سبز در هزینه مشتریان به طرز قابل توجهی و زمان آ نها تاحدودی صرفه جویی می کنند، با این حال به دلیل ضعف در مکان سبز و ترویج سبز مشتریان مربوطه از متعهد شدن به آن خودداری می کنند.
۶.

رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان استان گلستان با نقش میانجی سرزندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش سبز مشارکت ورزشی سرزندگی شهری مدل مفهومی استان گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 519
با وجود پیامدهای بسیار مثبت جسمی و روانی ورزش سبز، توجه چندانی به فرهنگ سازی این فعالیت نشده و مشارکت شهروندان در فعالیت های بدنی همگانی با وجود پارک های تفریحی- ورزشی بسیار ناچیز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه علی پیامدهای ورزش سبز و مشارکت ورزشی شهروندان با نقش میانجی سرزندگی از دید کمی و کیفی است. به این منظور، طی چند مرحله کیفی و با تجمیع نظرات اساتید حوزه مدیریت ورزشی، پرسشنامه جدیدی در خصوص پیامدهای ورزش سبز تدوین و توسط نمونه آماری ۴۰۰ نفره از ۹ شهر استان گلستان تکمیل گردید. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار و فراوانی  و  برای پاسخ به سوالات تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پیامدهای مثبت ورزش سبز، اعم از مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و سلامت جسمی و روانی، تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری بر افزایش سرزندگی شهروندان و مشارکت ورزشی آن ها (دارد. همچنین چهار عامل سرزندگی (زیبایی، امنیت، سلامتی و آسایش) باعث افزایش مشارکت ورزشی شهروندان می شود. با بررسی این نتایج، مدل مفهومی ورزش سبز ارائه شد که بررسی شاخص های نیکویی برازش RMSEA حاکی از عالی بودن مدل پیشنهادی است. بر اساس نتایج این تحقیق توصیه می شود مدیریت شهری به گونه ای باشد تا شهروندان از پیامدهای مثبت ورزش سبز آگاه شوند  تا عوامل سرزندگی شهری افزایش یابد.  
۷.

تأثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست گذاری ورزش های المپیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه تکنولوژی منابع انسانی متخصص دیدگاه ورزشی روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 341
کاربرد هدفمند دانش و مهارت برای ایجاد تغییر برنامه ریزی شده، در سازمان های ورزشی امری اجتناب ناپذیر است که همانا بخشی از فرایند مدیریت تغییر را شامل می شود. هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست گذاری ورزش های المپیکی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری از لحاظ هدف کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، مدیران عالی ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون های ورزش های المپیکی، روسای هیات های ورزشی های المپیکی می باشد. با توجه به جدول مورگان تعداد 297 نفر به روش طبقه ای تصادفی نمونه آماری را تشکیل دادند. از پرسشنامه های مدرن سازی و سیاست گذاری ورزش های المپیکی بابایی و دیگران (2020) و فرایند مدیریت تغییر نایدو (2008) برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ها از نظر اساتید مدیریت ورزشی، پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا، آزمون های سوبل و واف (VAF) و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدرن سازی بر سیاست گذاری و فرآیند تغییر مدیریت تاثیر دارد. همچنین مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست گذاری ورزش های المپیکی تاثیر دارد. لذا پیشنهاد می شود فرآیند مدیریت تغییر ورزش های المپیکی بر مبنای توسعه مدرنیزم در سازمان از طریق توسعه تکنولوژی، ساختار سازمانی و منابع انسانی و سیاست گذاری هایی بر مبنای زیرساخت ها، جهت گیری، عوامل اقتصادی و دیدگاه ورزشی حاکم بر ورزش کشور باشد..
۸.

شناسایی شاخص های سلامت محور مؤثر بر سرمایه فرهنگی در سازمان های ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان های ورزشی سالمت جسمانی سالمت اجتماعی هویتیابی مدیریت بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 838
این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های سلامت محور مؤثر بر سرمایه فرهنگی در سازمان های ورزشی انجام شد. روش تحقیق، کیفی بود که از طریق تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را 14 نفر از متخصصین حوزه رفتار سازمانی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند تشکیل دادند. روش گردآوری داده ها، انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصین بود. روایی پژوهش از طریق نمایش روند انجام تحلیل مصاحبه ها به متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و در خصوص تأیید پایایی از دو نفر از افرادی که هیچ رابطه ای با پژوهش نداشتند، اما متخصص این حوزه به لحاظ روش شناختی و محتوایی بودند، درباره درستی جنبه های مختلف پژوهش از گردآوری تا تحلیل داده ها نظرخواهی شد. از طریق تأیید آنها بر رویه ها و شیوه های گردآوری و تفسیر داده ها، ممیزی بیرونی پژوهش نیز بررسی شد. پس از تحلیل داده ها از تعداد 97 کد باز، 18 منظر و 7 مضمون اصلی از کدبندی مصاحبه ها به دست آمد که شامل تعامل با دیگران، ارزشمندی زندگی، معنویت، تغییرات مثبت در زندگی، سرمایه اجتماعی، مدیریت بدن و هویت یابی بود. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می شود در جهت موفقیت الگوی سرمایه فرهنگی به شاخص های شناسایی شده متمرکز شده و در جهت موفقیت سازمانی کوشید.
۹.

تبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر ایجاد انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی انگیزه مشارکت ورزشی آمادگی جسمانی پزشکی سالمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 986
هدف پژوهش تبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر ایجاد انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان استان آذربایجان شرقی بود. جهت گیری اصلی پژوهش کاربردی به روش کمّی با رویکرد قیاسی از نوع توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری و به صورت پیمایشی اجرا شده بود. جامعه آماری پژوهش سالمندان ورزشکار استان آذربایجان شرقی در سال 1400 بودند، بر اساس حجم منطقی نمونه مورد نیاز در مدل یابی معادلات ساختاری 200 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته 45 گویه ای، حاوی متغیر پیش بین؛ بازاریابی اجتماعی در برگیرنده رفاه فردی 5 سؤالی و رفاه اجتماعی 5 سؤالی و متغیر ملاک انگیزه مشارکت ورزشی شامل آمادگی جسمانی 5 سؤالی، انگیزه اجتماعی6 سؤالی، شناختی6 سؤالی، چالشی6 سؤالی، مشارکتی5 سؤالی، پزشکی7 سؤالی بود. روایی محتوایی پرسشنامه با محاسبه میانگین واریانس استخراج شده در جامعه و ارزیابی بیرونی مدل با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به منظور تأیید و برازش مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار Spss20 و Lisrel8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد بازاریابی اجتماعی بر شش بُعد انگیزه مشارکت ورزشی؛ آمادگی جسمانی، انگیزه اجتماعی، شناختی، چالشی، مشارکتی، پزشکی تأثیر مثبت معناداری دارد.
۱۰.

ارائۀ مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکتشافی داده بنیاد رفتار سیاسی سازمان های ورزشی مدل پارادایمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 54
مقدمه: چگونگی به کارگیری رفتار سیاسی در سازمان ها نقش بسزایی در رفتار و احساسات کارکنان دارد. رفتار سیاسی فرایندی طبیعی در سازمان است که از طریق آن می توان تعارض ها و اختلاف های بین گروه ها و ذی نفعان را بررسی و حل وفصل کرد. در پژوهش حاضر مدل رفتار سیاسی کارکنان سازمان های ورزشی ارائه شده است. روش پژوهش: . به منظور تحقق این هدف از روش کیفی براساس نظریه داده بنیاد استفاده شد. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه های عمیق و اکتشافی بود. سپس داده ها به روش زمینه ای کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: . دستاوردها گویای آن است که مدل پارادایمی در قالب ابعاد شش گانه شامل سه مقوله شرایط علی (قدرت، شخصیت و پیشرفت شغلی)، یک مقوله پدیده محوری (اعمال نفوذ در سازمان)، پنج مقوله شرایط زمینه ای (تعارض، قوانین، بی عدالتی، ماهیت شغلی و مدیریت)، دو مقوله شرایط مداخله گر (ارتباطات بیرون سازمان و وجهه سیاسی)، پنج مقوله سازوکارها و راهبردها (اطلاعات، ادراکات، احساسات، شبکه های ارتباطی و اختلال) و چهار مقوله پیامدها (مثبت و منفی سازمانی و نیز فردی) شناسایی شدند. نتیجه گیری: رفتارهای سیاسی در سازمان های ورزشی دارای پیچیدگی زیادی در تشخیص و قضاوت اند و مدل هایی مانند پژوهش حاضر می تواند به ادراک چندبعدی و فرایندی آنها کمک کنند.
۱۱.

طراحی مدل روابط علی رفتار سیاسی با عملکرد شغلی و نقش میانجی های رهبری اخلاقی و ادراکات تبادل اجتماعی کارکنان سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی عملکرد شغلی ادراکات تبادل اجتماعی رفتار سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 74
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل روابط علی رفتار سیاسی یا عملکرد شغلی و نقش میانجی های رهبری اخلاقی و ادراکات تبادل اجتماعی کارکنان سازمان های ورزشی است. تحقیق حاضر همبستگی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و به شکل پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری، کارکنان سازمان های ورزشی شمال غرب کشور بود،(۶۹۹). با فرمول کوکران حجم نمونه آماری با میزان خطای 05/0 تعداد 248 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در نظر گرفته شد. برای اندازه گیری متغیرها از ۴ پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها موفقیت آمیز گزارش شد. یافته ها نشان داد رفتارسیاسی با عملکرد شغلی (تی ولیو=01/9، ضریب اثر= 36/0)؛ رهبری اخلاقی (تی ولیو=78/32، ضریب اثر= 71/0) و ادراکات تبادل اجتماعی (تی ولیو=04/29، ضریب اثر= 67/0) رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که متغیر رفتارسیاسی از طریق رهبری اخلاقی و همچنین ادراکات تبادل اجتماعی با عملکرد شغلی رابطه معناداری دارد و رابطه میانجی هر دو متغیر تایید گردید. با توجه به اهمیت رفتارسیاسی و انکارناپذیر بودن آن در سازمان های ورزشی مدیران به گونه ای عمل کنند تا با رهبری اخلاقی و ایجاد ادراکات تبادل اجتماعی در بین کارکنان عملکرد شغلی آنها را به نحو مطلوبی هدایت کنند.
۱۲.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضدبازاریابی دوپینگ ورزشکار سوء مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 743
از جمله مسائلی که در سال های اخیر نظرجوانان و نوجوانان بسیاری را به خود جلب کرده است توجه به ظاهر بدنی به وسیله افزایش حجم و توده عضلانی می باشد که باعث افزایش شیوع اختلالات تغذیه ای و عادات مصرف مواد نیروزا در بین جوانان و نوجوانان گردیده است. ضد بازاریابی را می توان روشی مناسب برای کاهش مصرف محصولاتی دانست که مصرف آنها می تواند مشکلاتی را برای افراد و جامعه ایجاد نماید. از این رو هدف این تحقیق ارائه مدل آمیخته ضدبازاریابی داروهای غیرمجاز در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از بخش های کیفی و کمی است. در بخش کیفی این تحقیق، از روش مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مدیریت بازاریابی ورزشی (اساتید دانشگاهی) بوده که تعداد 24 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل داده اند. تعداد 19 نفر از خبرگان عضو پنل دلفی به عنوان نمونه تحقیق با محقق همکاری نمودند. در این تحقیق برای شناسایی عوامل از روش دلفی فازی و برای رتبه بندی مولفه ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. بر این اساس عوامل زیر به نام های محصول، قیمت، محل فروش، ترویج، شواهد عینی، افراد، فرایندها، بسته بندی، پرداخت، تفسیر عمومی، بررسی و آنالیز، سیاست، روابط عمومی و شبکه های اختصاصی شناسایی شدند. باتوجه به نتایج بدست آمده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ترویج مهم ترین مولفه موثر در مدیریت ضدبازاریابی می باشد.
۱۳.

ساخت و اعتباریابی ابزار برای اندازه گیری پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات سودمندی پذیرش درک سودمندی پشتیبانی سهولت پذیرش سهولت استفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 780
اغلب مشاهده می شود که پژوهشگران کشورمان در نبودن مقیاس های معتبر و باثبات داخلی، از پرسشنامه های ساخته شده خارجی به وفور به عنوان ابزار اندازه گیری در مطالعات استفاده می کنند. بنابراین، هدف این پژوهش ساخت ابزار معتبر و باثباتی است که با آن بتوان نگرش کارکنان سازمان ورزش کشورمان را در زمینه اهمیت و نقش پذیرش فناوری اطلاعات که امروزه در زمینه انجام وظایفی که در ساعات کار و یا در خانه به عهده دارند اندازه گیری کند. دقتی که در شیوه ساخت این ابزار به کار گرفته شده است احتمال این که بتواند مورد استفاده پژوهشگران کشورمان قرار بگیرد و آن ها را از استفاده از ابزارهای بیگانه بی نیاز سازد وجود خواهد داشت. در ساخت این ابزار از روش پژوهش کیفی برای مطالعه نگرش خبرگان در مورد تهیه سؤالات مقدماتی و از روش کمی برای گردآوری و تحلیل آماری داده ها استفاده شده است. ابتدا بامطالعه پیشینه پرسشنامه ای مقدماتی حاوی 27 سؤال به منظور اندازه گیری عامل های پذیرش فناوری اطلاعات تهیه و اعتبار صوری و محتوایی این سؤالات مورد قضاوت خبرگان قرار گرفت. سپس طی یک مطالعه کمی نمونه ای اولیه به حجم 150 نفر از جامعه آماری جهت محاسبه ثبات درونی به سؤالات پرسشنامه مقدماتی پاسخ دادند. آنگاه در یک تحلیل عامل اکتشافی که داده ها به شیوه متعامد چرخش داده شده بودند، ابعاد پذیرش فناوری اطلاعات استخراج و پرسشنامه نهایی به تعداد 11 سؤال ساخته شد. پس از انجام تحلیل عامل تأییدی، پرسشنامه نهایی بین نمونه اصلی به حجم 365 نفر از کارکنان توزیع شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی نشان داد که ابزار ساخته شده از پایایی و اعتبار کافی برای اندازه گیری نگرش کارکنان در مورد اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات برخوردار است. بنابراین، از این ابزار کاربران می توانند برای اندازه گیری اهمیت پذیرش و تأمین زیرساخت ها و آموزش های لازم در راستای استفاده کارآمد کارکنان از فناوری اطلاعات استفاده کنند.
۱۴.

طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا توسعه ورزش مدل سازی نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 540
با توجه به مروری بر مدل های ارائه شده و پیشینه تحقیق تا کنون مدلی جامع در زمینه عوامل مؤثر در توسعه سرمایه انسانی در ورزش دانشگاهی ارائه نشده و نیاز است که این روند در آینده علمی تر رشد کند. لذا تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور، انجام پذیرفت. تحقیق مورد مطالعه به لحاظ هدف و ماهیت از نوع روش تحلیل محتوا است که نوع داده های آن کیفی است. خبرگان تحقیق 19 نفر از اساتید و مدیران تربیت بدنی که از قهرمانان و مربیان تیم های ملی در رشته های مختلف و مدیران اجرایی ورزش دانشگاهی کشور بودند که از طریق نمونه گیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه سازمان یافته گردآوری شد. داده ها پس از کدگذاری تحلیل شدند و برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج نشان می دهد که عوامل مدل توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور را می توان در 8 مقوله اصلی و ۱۳۴ مقوله فرعی طبقه بندی نمود. آموزش و یادگیری، مدیریت عملکرد، مدیریت حفظ و نگهداری، کارمندیابی، جبران خدمات، جانشین پروری، عوامل شایستگی و بستر اعتقادی و اخلاقی، به عنوان مضامین اصلی شناسایی شده توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور می باشند. لذا برای عملیاتی کردن توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی، باید سرمایه گذاری مطلوبی بر اساس استعدادهای علمی - ورزشی در دانشگاه های کشور انجام پذیرد و بکارگیری قهرمانان ورزشی، می بایست در زمره راهبردهای توسعه سرمایه انسانی دانشگاه ها قرار گیرد.
۱۵.

طراحی مدل علی روابط سبک های رهبری و مدیریت دانش کارکنان با نقش میانجی پذیرش فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات سبک رهبری مدلسازی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 978
امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطلاعاتی مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است. مدیریت دانش و نقش رهبری به فرایند مبادله اطلاعات سرعت می بخشد. هدف تحقیق بررسی نقش میانجی فناوری اطلاعات در رابطه بین سبک های رهبری با مدیریت دانش کارکنان با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و به شکل میدانی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران تشکیل داد. به منظور انجام نمونه گیری با توجه به وجود 3 استان از روش تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد. و بر اساس تعداد گویه ها و متغیرها حداقل حجم نمونه 365 نفردر نظر گرفته شد. سه پرسشنامه سبک رهبری باس و اولیو (2003)، مدیریت دانش فیلیوس و همکاران (2000) و فناوری اطلاعات نیک پی و همکاران( 2019) ابزار اندازه گیری تحقیق را تشکیل دادند. . جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ها از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان آگاه به موضوع و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل آمار توصیفی و ضرایب همبستگی از نرم افزار23 SPSS و برای بررسی برازش داده ها و ارزیابی مدل شامل بررسی اعتبار همگرا، اعتبار تشخیصی و پایایی مرکب از نرم افزار AMOS24 و جهت ارائه الگو از نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد در روابط بین سبک های رهبری و مدیریت دانش، پذیرش فناوری اطلاعات به عنوان نقش میانجی عمل می کند. لذا پیشنهاد می شود فرآیند پذیرش فناوری اطلاعات کارکنان بر مبنای مدیریت دانش و سبک های رهبری باشد..
۱۶.

تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی

کلید واژه ها: هوش استراتژیک هوش کلان محیطی هوش منابع سازمانی هوش رقابتی هوش فرآیندهای سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 872
مقدمه و هدف : هدف این تحقیق بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش شناسی: آمیخته اکتشافی متوالی می باشد، تعداد نمونه مورد استفاده در مرحله دلفی برای این پژوهش 12 نفر و روش نمونه گیری زنجیره ای یا گلوله برفی می باشند. در بخش کمی پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 705 نفر می باشند. پرسشنامه که پس از مرحل دلفی و با نظر خبرگان بدست آمده است شامل 133 گویه می باشد. نتایج :  این ابزار به روش تحلیل عامل اکتشافی اعتباریابی شد. با نرم افزار اس پی اس اس تحلیل عامل اکتشافی (آزمون الگوی اندازه گیری مبنی بر روایی و اعتبار ابزارهای اندازه گیری) و با نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل عامل تأییدی (آزمون الگوی ساختاری، آزمون فرضیه ها و بررسی اثر متغیرها بر یکدیگر) انجام شد. نتیجه گیری : هوش استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان متشکل از انواع مختلفی از هوش است که یک هم کوشی و تعامل بین هوش کلان محیطی، منابع سازمانی، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی در وزارت مذکور ایجاد می کند تا اطلاعات و دانش ارزش افزوده برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک سازمان را فراهم کند.  
۱۷.

طراحی مدل سیاست گذاری ورزش های المپیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری ورزش های المپیکی روش آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 66
ورزش ایران به دانش نیاز اساسی دارد. قبل از تأمین مالی، باید دانش به بدنه ورزش تزریق شود تا مسیر درست بعد از این انتخاب شود و سیاست گذاری ها در مسیر صحیح ریل گذاری شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سیاست گذاری ورزش های المپیکی بود. روش پژوهش، آمیخته کیفی- کمّی با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیرانی بودند که حداقل ده سال سابقه مدیریت در ورزش داشتند. جامعه آماری در بخش کمّی نیز اعضای شورای راهبردی، مدیران عالی ستادی، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون ها و هیئت های ورزشی ورزش های المپیکی بودند. در بخش کیفی، 12 نفر و در بخش کمّی برای هر سؤال بین پنج تا 10 آزمودنی نیاز بود؛ بنابراین 297 نفر نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با شش عامل اصلی و 13 عامل فرعی طراحی شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و از شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 23 و پی ال اس نسخه دو استفاده شد. شاخص برازش مدل 0.70=GOF گزارش شد و نتایج مدل نهایی را در شش عامل اصلی اقتصادی، سازمانی، جهت گیری سازمانی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت و دیدگاه ورزشی تأیید کرد؛ بنابراین پیشنهاد می شود این عوامل در زمان تصمیم گیری سیاست گذاران مد نظر قرار گیرند.
۱۸.

طراحی مدل اینرسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینرسی سازمانی فدراسیون های ورزشی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 454
هدف تحقیق طراحی مدل اینرسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور بود. جامعه آماری کلیه کارکنان فدراسیون های ورزشی بود (1852=N). این تحقیق جز تحقیقات آمیخته(کیفی و کمی) قرار می گیرد. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده و در بخش کمی نیز بر اساس جدول مورگان 350 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور مطالعه اهداف پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته سکون سازمانی حاصل از بخش کیفی استفاده شد. از نظر اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان امر برای تأیید روایی صوری و از معادلات ساختاری و پایایی پرسشنامه با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از بسته های آماری SPSS و آموس نسخه 23 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سکون سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور متشکل از 7 بعد، 18 مؤلفه و 55 گویه است و اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی اینرسی سازمانی، ابعاد اینرسی سازمانی و نیز مؤلفه های اینرسی سازمانی به غیر از مؤلفه مدل های ذهنی وجود دارد در نهایت یافته ها نشان داد که الگوی سکون سازمانی به دست آمده از برازش مناسب برخوردار است. توجه به عوامل شناسایی شده در این مدل کمک می کند تا مدیران فدراسیون های ورزشی ضمن توجه به این الگو و یافته ها، از سکون و اینرسی در سازمان خود جلوگیری کنند.
۱۹.

طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سند چشم انداز1404 جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی چشم انداز معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 519
هدف از این تحقیق طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سندچشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق آمیخته اکتشافی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری بخش کیفی صاحب نظران(خبرگان) دانشگاهی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش بودند که در زمینه مدیریت ورزش، درس تربیت بدنی و توانمندسازی، تخصص و اطلاعات منحصر به فرد داشتند. 15 نفر از متخصصان که دارای ویژگیهای یادشده، با روش نمونه گیری زنجیره ای انتخاب و با ابزار مصاحبه نظرات آنان جهت طراحی الگو اخذ شد. جامعه آماری بخش کمّی، معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیبودند که به صورت خوشه ای نسبی از مناطق مختلف و به تعداد300 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بهدست آمد. تجزیهوتحلیل داده ها توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس 24 و پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان شامل ابعاد: زمینه ای (فناوری و ارتباطات، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی)، سازمانی (اهداف و راهبرد، منابع و تجهیزات و نظارت و ارزیابی) و فردی بامولفه های (روانشناختی، حرفه ای و اعتقادی اخلاقی) هستند. از مولفه های بعد زمینه ای، فناوری و ارتباطات از مولفه های بعد سازمانی، منابع و تجهیزات و از بعد فردی، مولفه حرفه ای بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی داشتند.شفاف نمودن انتظارات از معلمان،اطمینان از تناسب شخصیت و شغل آنان، ایجاد زمینه استفاده از فناوری های نوین از پیشنهادات پژوهش می باشد.
۲۰.

طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه بیننده برنامه های ورزشی رسانه دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 982
هدف این مطالعه بررسی رابطه انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال است. پس از شناسایی متغیرهای انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی، نه متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای شناسایی و  استخراج مقیاس ها و گویه ها  از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد  با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS در سطح معناداری 05/0و دو سویه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS  استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری  نشان داد که به ترتیب سازه های لذت (834/0)، تفریح و سرگرمی (815/0)، کسب اطلاعات ورزشی (804/0)، خودآموزی اطلاعات ورزشی (666/0)، همراهی و همنشینی (665/0)، تعاملات اجتماعی (560/0)، استراحت (528/0) و رهایی و فرار (108/0)، از انگیزه های بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال می باشد. همچنین شاخص برازش مدل693/0 GOF= گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان