مطالب مرتبط با کلید واژه " ذینفع "


۱.

بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک

کلید واژه ها: ذینفعاعتبار اسنادی الکترونیکبانک گشایند همتقاضیارائه الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۶
"با آماده شدن «. ای.ی و.س ی.پ ی » در اول آور ی ل 2002 س یر تکامل اعتبار اسنادی تجار ی به سمت یک س یستم پرداخت ال کترونیکی آغاز گرد ی د. تکامل به سمت ار ائه ا لکترونیکی اعتبار اسناد ی، بدون ش ک وظا یف و مسؤولیتهای بس یاری از بانکهای درگ یر در قراردادهای اعتبار مبتن ی بر کاغذ امروز ی ر ا تغیی ر خواهد داد . گرچه مم کن است به منظور تأمین ما لی، اهداف مربوط به ر یسک، مسائل س یاسی و غیره نیاز به بان کهای واسطه باز هم وجود داشته باش د ، ول ی تغ یی ر فوق الذکر به کم رنگ شدن نقش بان کها منجر خواهد گشت . اعتبار اسناد ی ا لکترونی ک به عنوان یک ش یوه پرداخت ال کترونیک، مسائل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررس ی روابط حقوق ی طرفها ی اعتبار اسناد ی ا لکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارائه ال کترونیکی اسناد (زمان و مک ان ارائه )، سی ستمهای خارج ی، تغیی ر داده های الکترونیک به طور عام و اسناد الکترونیکی به طور خاص ، مفهوم و سازو کار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسائل بپردازد."
۲.

ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی

کلید واژه ها: دادرسیذینفعدعوااختراع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۸۷۸
تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع ( Action patent ) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.
۳.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب های اداری

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداریذینفعتصمیمات اداریانتصاب اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۸۹۰
انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تأکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیأت عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.
۴.

مفهوم ذینفع در آرای دیوان عدالت اداری (نقد و بررسی دادنامه 4895 شعبه 28 دیوان، مورخ 8/2/91 دیوان عدالت اداری)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداریذینفعخواهانآیین دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان های دولتی ایجاد می نماید؛ تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود. اما در کنار چنین فلسفه نظارتی تمسک به آیین دادرسی تحقق این نظارت نیز، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مقاله حاضر کوششی است تا از این منظر به مطالعه مفهوم ذینفع به عنوان یکی از مهمترین شرایط خواهان در ایجاد حق دادخواهی پرداخته و پس از آن با تطبیق مبانی توصیف شده بر دادنامه 4895 شعبه 28 دیوان از منظر اصول حقوقی به بررسی ذینفع بودن خواهان در این پرونده بپردازد.