آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹

چکیده

حمایت مالی ورزشی یکی از شیوه های مهم سرمایه گذاری در ورزش و از محورهای اصلی بازاریابی ورزشی است که در سایه آن رویدادها سازمان دهی شده و موردحمایت قرار می گیرند. این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل مشارکت حامیان در رویدادهای ورزشی بر مبنای مدل ماتریس انگیزه حمایت مالی صورت گرفته است. روش این پژوهش کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد گلیزر است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی استفاده گردید و درمجموع با 15 نفر از خبرگان و اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی و همچنین شرکت های حامی ورزش (فوتبال) مصاحبه صورت پذیرفت. الگوی نظری این تحقیق از پاسخ های مصاحبه 9 سؤالی و پس از انجام مراحل کدگذاری باز، انتخابی و نظری، حاصل گردید. در این مطالعه در چهار بعد خارجی، داخلی، فرصت طلبانه و بشردوستانه مؤلفه های انگیزشی تعریف گردید و بر اساس فرآیندی تحلیلی، داده های به دست آمده در یک ماتریس دوبعدی جای گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که عوامل موردبررسی تحقیق و انگیزه های مورد پرسش قرارگرفته در مصاحبه ها دارای دو یا چند اولویت است که در مرتبه اول اولویت، انگیزه های مرتبط با ابعاد خارجی و فرصت طلبانه و در اولویت ثانویه انگیزه های داخلی و بشردوستانه مشاهده گردیدند. به سبب این مطالعه توصیه می شود مدیران ورزشی و سردمداران سیاسی اقتصادی کشور برای تقویت ارتباط حامیان و ورزش توجهی ویژه در جهت توسعه و هدفمندی حمایت مالی داشته باشند.