میر ابراهیم حسینی

میر ابراهیم حسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی موانع کارآفرینی در ورزش با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

کلید واژه ها: کارآفرینی در ورزش کسب وکار روش دیمتل روش فرآیند تحلیل شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 963
مقدمه و هدف: امروزه ورزش در اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب وکار بسیار اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست گذاری درست برای توسعه ی محیط کسب وکارهای ورزشی کمک می کند. با توجه به اهمیت موضوع هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع کارآفرینی در ورزش می باشد. روش شناسی: در این تحقیق از نظرات 15 نفر از خبرگان ورزشی که با بهره گیری از روش گلوله برفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند، استفاده شد. بدین منظور در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان (روش دلفی) به شناسایی موانع کارآفرینی در ورزش پرداخته شده است. پس از شناسایی موانع کارآفرینی در ورزش با استفاده از روش دیمتل (DEMATEL)، روابط درونی بین موانع مشخص و مدل شبکه متناظر با آن ترسیم گردید. سپس بر اساس مدل شبکه ارائه شده، پرسشنامه خبرگان به منظور تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع با استفاده از ANP طراحی گردید. نتایج: نتایج حاصل از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویت بندی عوامل موثر بیانگر این است که در بین عوامل، موانع محیطی (با وزن 499/0) دارای بیشترین درجه اهمیت و موانع رفتاری (با وزن 119/0) دارای کمترین اهمیت می باشند.بحث و نتیجه گیری: باید موضوع کارآفرینی در ورزش به عنوان یک ارزش و یک ضرورت در جامعه مورد توجه همگانی قرار بگیرد.
۲.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و ویکور فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه ورزشی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 448
هدف این پژوهش طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی می باشد. روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش دلفی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی بر مبنای ابعاد کارت امتیازی متوازن (حوزه مالی، حوزه مشتری، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد) شناسایی گردید. در مرحله دوم برای جمع آوری داده ها از خبرگان (پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی) از روش میدانی استفاده شد. سپس وزن هر یک از معیارها (ابعاد کارت امتیازی متوازن) با استفاده از روش FAHPو بر مبنای نظر مدیران و کارشناسان عمرانی و پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی تعیین و به عنوان ورودی روش ویکور فازی درنظر گرفته شد. در نهایت با استفاده از روش ویکور فازی و پیاده سازی در نرم افزار متلب وزن هر یک از عوامل تعیین گردید. نتایج حاصل درخصوص تعیین وزن معیارها و اولویت بندی عوامل موثر بیانگر این است که در بین عوامل، مهارت و دانش کافی در برآورد اولیه پیمان با هزینه واقعی، تجربه و عملکرد پیشین پیمانکار، استفاده از نیروهای متخصص و فنی، رعایت اصول کیفی و ایمنی، استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در پروژه در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.
۳.

رابطه روابط سیاسی و فساد اداری با برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط سیاسی فساد اداری برون سپاری اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 672
هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی عوامل تأثیرگذار بر برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران بود. بدین منظور 385 نفر از صاحب نظران و کارشناسان حوزه برون سپاری، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه 42 سؤالی فرزیانی و همکاران (1394)، پرسش نامه محقق ساخته خدری و همکاران (1394) و پرسش نامه 39 گویه ای وال و ﭘﺮو (2000) بودند که توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند. یافته های رگرسیونی حاکی از این است که بین فساد اداری و برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (897/0=β)، بین رفتار سیاسی با برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (764/0=β) و بین فساد اداری و رفتار سیاسی (736/0=β) رابطه معنی داری وجود دارد. بر این اساس با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده می توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در فساد اداری و رفتار سیاسی به ترتیب 119/1 و 219/1 واحد تغییر در برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران به وجود می آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان