رضا شهبازی

رضا شهبازی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

گونه شناسی رفتارهای سبز در اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سبز اماکن ورزشی سبز محیط زیست توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 600
هدف از تحقیق حاضر، گونه شناسی رفتار سبز در اماکن ورزشی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است که به لحاظ هدف، کاربردی و از جهت روش جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران، کارکنان، مسئولان و مشتریان مجموعه های ورزشی در منطقه شش شهر تهران بودند و نمونه آماری 384 نفر و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و محیط زیست مورد تائید قرار گرفت و روایی سازه نیز از طریق مدل سازی معادلات ساختاری تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و PLs نسخه 3 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار سبز در اماکن ورزشی بر دانش زیست محیطی، گرایش زیست محیطی، اعتبار زیست محیطی، الزامات زیست محیطی، انتظار و توجیه پذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نتیجه، رعایت مسائل زیست محیطی در اماکن ورزشی نه تنها برای سالم نگه داشتن محیط زیست مناسب است، بلکه برای مسئولان اماکن ورزشی نیز فواید مالی زیادی به همراه خواهد داشت.
۲.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و ویکور فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه ورزشی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 747
هدف این پژوهش طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی می باشد. روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش دلفی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی بر مبنای ابعاد کارت امتیازی متوازن (حوزه مالی، حوزه مشتری، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد) شناسایی گردید. در مرحله دوم برای جمع آوری داده ها از خبرگان (پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی) از روش میدانی استفاده شد. سپس وزن هر یک از معیارها (ابعاد کارت امتیازی متوازن) با استفاده از روش FAHPو بر مبنای نظر مدیران و کارشناسان عمرانی و پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی تعیین و به عنوان ورودی روش ویکور فازی درنظر گرفته شد. در نهایت با استفاده از روش ویکور فازی و پیاده سازی در نرم افزار متلب وزن هر یک از عوامل تعیین گردید. نتایج حاصل درخصوص تعیین وزن معیارها و اولویت بندی عوامل موثر بیانگر این است که در بین عوامل، مهارت و دانش کافی در برآورد اولیه پیمان با هزینه واقعی، تجربه و عملکرد پیشین پیمانکار، استفاده از نیروهای متخصص و فنی، رعایت اصول کیفی و ایمنی، استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در پروژه در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.
۳.

بررسی و رتبه بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی گردشگری ورزشی رسانه های ورزشی رسانه های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 418
با توجه به اهمیت رسانه‌ها در رشد و توسعه صنعت گردشگری ورزشی، تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و متخصصان ورزش، گردشگری و میراث فرهنگی و رسانه‌های ورزشی در شهر تبریز بودند (300=N) و نمونه‌گیری به صورت کل شمار بود که 230 پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که پس از تأیید روایی آن توسط تعدادی از متخصصان مدیریت ورزشی و گردشگری در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از آزمودنی‌ها توزیع و پایایی آن (86/0 =α) گزارش داده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون رتبه‌ای فریدمن و نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام گرفت. نتایجتحقیق نشان داد، رسانه‌های جمعی بیش‌ترین نقش را در «آموزش نیروی انسانی» با میانگین رتبه‌ای 39/4 و کم‌ترین نقش را «شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محیطی» با میانگین رتبه‌ای 78/3 داشتند. همچنین از بین رسانه‌های جمعی تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های نوین بیش‌ترین نقش را در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز داشتند.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های نوین، نقش اصلی در مؤلفه‌های توسعه گردشگری ورزشی را بر عهده دارند، بنابراین پیشنهاد می‌شود، با ایجاد شبکه‌های تلویزیونی گردشگری ورزشی و وب‌سایت‌های گردشگری ورزشی، زمینه‌های لازم برای حضور بیش‌تر گردشگران در رویدادهای ورزشی را فراهم آورند.
۴.

بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی ورزش همگانی رسانه های ورزشی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 882
با توجه به اهمیت ورزش همگانی بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی افراد و افزایش امید به زندگی مردم از طریق سلامتی افراد جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد؛ که 333 پرسشنامه موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود؛ و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه صادقیان و همکاران (1393) با پایایی 0/84 بوده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری (آزمون کلموگروف اسمیرنف و t تک نمونه ای) و با کمک نرم افزار اس پی اس اس و در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، نقش رسانه بر آگاه سازی دانشجویان درباره ورزش همگانی نسبت به فواید جسمی مطلوب و فواید روانی نا مطلوب بود؛ و در مورد اطلاع رسانی رسانه در مورد مکان های مناسب و برنامه های آموزشی رسانه درباره ورزش همگانی مطلوب بود. درنتیجه زمینه ها و اقدامات لازم در رسانه ها باید انجام گیرد تا دانشجویان در ورزش همگانی شرکت کرده و زمینه لازم برای دسترسی راحت و بهتر دانشجویان در ورزش همگانی فراهم آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان