احسان اسداللهی

احسان اسداللهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

رتبه بندی میزان اثر رسانه های تبلیغاتی بر هواداران لیگ برتر فوتبال کشور (مورد مطالعه: باشگاه فوتبال شهر خودرو)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۶
اثرات رسانه های تبلیغاتی و ترویجی شامل وظیفه ارتباطاتی خاصی است که با مخاطبین هدف مشخص، در طول یک دوره زمانی معین تحقق می یابد و در زمان معرفی یک سری محصول جدید، از تبلیغات با اثر آگاهی دهنده و اطلاع رسان و تبلیغات با اثر مجابگر، با شدت گرفتن رقابت بین شرکت های رقیب و تبلیغات با اثر یادآور برای محصولات شناخته شده حائز اهمیت می باشند. لذا هدف از تحقیق حاضر رتبه بندی میزان اثر رسانه های تبلیغاتی بر هواداران باشگاه فوتبال شهر خودرو بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی مقایسه ای و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. تعداد 500 نفر به عنوان نمونه به پرسش نامه محقق ساخته 20 عبارتی اثر رسانه های تبلیغاتی بر هواداران به طور کاملا داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و بسته نرم افزاری SPSS نسخه 21 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از رسانه تبلیغاتی تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیشترین تاثیر را بر هواداران دارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که باشگاه فوتبال شهرخودرو با استفاده از میزان اثر گذاری هر یک از رسانه های تبلیغاتی می توانند به صورت اثر بخش با هواداران خود ارتباط برقرار کند.
۲.

Global virus vs. global industry: explaining and classifying the effects of corona outbreaks on sports industry

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
The spread of coronavirus in the world has had various effects on industries, especially the sports industry. The purpose of this study was to explain and classify the effects of coronavirus outbreak on the dimensions of the sports industry. The present study was applied in nature, mixed in terms of data retrieval and descriptive-exploratory in terms of data analysis method that data collection was done in the field. The statistical population in the qualitative section included sports experts, 18 people were purposefully selected, and the statistical population in the quantitative section included all activists in the field of sports and sports industry, of which 600 samples were selected by simple random sampling. Data collection in the qualitative part was done by the systematic method of data theory and in the quantitative part, using a researcher-made questionnaire obtained from the qualitative part of the present study with 79 items in 2 dimensions of direct effects and indirect effects on a 5-point Likert scale. Research data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods with the help of SPSS24 and Amos statistical software. The results showed that the outbreak of coronavirus had a direct and indirect role in the production and distribution sectors, private and public sectors, sports education and research, trade, events and competitions, technology, services and economics of the sports industry. This finding can help the country's sports managers and officials to improve the situation of the sports industry in the post-Corona era.
۳.

بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه های ارتباطی بر اساس ویژگی های دموگرافیک هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۶
هدف این تحقیق بررسی تفاوت اثرگذاری انواع رسانه های ارتباطی بر روی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ویژگی های دموگرافیک بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی مقایسه ای و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام شد. تعداد 500 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته 15 عبارتی اثرگذاری رسانه های ارتباطی بر هواداران به طور کاملا داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و بسته نرم افزاری SPSS نسخه 26 استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین اثرگذاری انواع رسانه های ارتباطی بر اساس ویژگی های دموگرافیک هواداران ورزشی لیگ برتر فوتبال تفاوت معنیداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که باشگاه فوتبال شهرخودرو با اطلاع از میزان اثرگذاری هر یک از رسانه های ارتباطی بر ویژگی های دموگرافیک هواداران، می توانند به صورت اثر بخش با هواداران خود ارتباط برقرار کند.
۴.

واکاوی رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۱
با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف، حساسیت های کاذبی نسبت به این رشته شکل گرفته است به طوری که به برخی از بی اخلاقی و بد اخلاقی ها در بین تماشاگران، ورزشکاران و مربیان انجامیده است؛ لذا هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از روش تحقیق کیو بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت اکتشافی؛ ازنظر گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و به دلیل کاربرد روش تحقیق کیو، از نوع پژوهش های آمیخته است. جامعه آماری کلیه پیشکسوتان و نخبگان فوتبال ایران بودند که از بین آن ها 24 نفر به عنوان مشارکت کنندگان به کمک تلفیقی از نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی و نمونه گیری گلوله برفی پژوهش انتخاب شدند. بر پایه یافته ها و براساس نتایج تحلیل عاملی کیو به طور کلی سه عامل شناسایی شد (آسیب به بازیکنان، آسیب به تیم و آسیب به جامعه) که این سه عامل حدود 20/57 درصد از واریانس را تبیین و پوشش دادند. بر همین اساس و به ترتیب اولویت، الگوی ذهنی آسیب به بازیکنان در رتبه اول، آسیب به تیم در رتبه دوم و آسیب به جامعه در رتبه سوم قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بروز رفتارهای غیراخلاقی از سمت بازیکنان فوتبال کشور و به ویژه بازیکنان مطرح، آسیب هایی را برای خود بازیکنان، تیم ها و جامعه به همراه دارد. به نظر می رسد هزینه رفتار غیراخلاقی و غیرحرفه ای باید به اندازه ای بالا باشد که ارتکاب این رفتار به ذهن ورزشکار هم خطور نکند.
۵.

نیمکت داغ: آسیب شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه اخراج و جابه جایی مربیان در فوتبال حرفه ای پدیده ای متداول و از موضوعات بدیهی است که به دلایل متعدد روی می دهد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت اکتشافی؛ ازنظرگردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و به دلیل کاربرد، روش شناسی کیو، از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری کلیه پیشکسوتان و نخبگان فوتبال ایران بودند که از بین آن ها 20 نفربه عنوان مشارکت کنندگان به کمک تلفیقی ازنمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی و نمونه گیری گلوله برفی پژوهش انتخاب شدند. در نهایت عوامل اصلی در تغییر مکرر مربیان در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس الگوهای ذهنی 6 گانه اولویت بندی شدند. باشگاه گرایان، مدیران ناآگاه، مربیان ناآگاه، رسانه زرد، اقتصاد معیوب و در نهایت ارتباطات مخرب از جمله الگوهای ذهنی برآمده از تحقیق بودند. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادات می گردد که مسئولان و سیاستگذاران کلان ورزش خصوصا مدیران فوتبالی با اتخاذ راهکارهای اجرایی در جهت ایجاد شرایط با ثبات برای کار کردن مربیان با دانش، با انگیزه و آینده دار از طریق افزایش دانش حقوقی مربیان در عقد قراردادهای همکاری، توسعه مهارت های ارتباطی و بیان خواسته ها و نظرات خود به صورت شفاف با مدیران و رسانه ها، کاهش سیاسی بازی و رفتارهای مخرب در باشگاه، کاهش واسطه گری و دلال بازی ها در عرصه مربیگری، طراحی، تدوین و پیاده سازی اصول و نظام نامه حرفه ای در باشگاه ها، تدوین چشم انداز و برنامه راهبردی برای باشگاه و فعالیت های باشگاه و انتخاب مدیران ورزشی و فوتبالی به عنوان مدیران عامل در رأس باشگاه ها گام بردارند.
۶.

شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
ورزش مدارس و فعالیت های فوق برنامه در مدارس یکی از راه های توسعه ورزش در بین دانش آموزان می باشد از این رو هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد بود. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع اکتشافی و آمیخته محسوب می شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی مجزا بود. در بخش کیفی، افراد مورد مطالعه شامل اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه والیبال (مربیان، پیشکسوتان و فعالان والیبال در حوزه آموزش و پرورش و مدیران ورزشی آموزش و پرورش شهرستان مشهد) بود. روش نمونه گیری در مصاحبه به شیوه گلوله برفی بود (12 مصاحبه) تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش پرسشنامه کیو به صورت هدفمند بود (26 نفر). در بخش کمی و پرسشنامه کیو تحقیق جامعه آماری شامل طیف بالا به همراه معلمان تربیت بدنی شهرستان مشهد، خبرگان والیبال (مربی، بازیکن، داور و ...) بود. از روش شناسی کیو و چرخش عاملی ماتریس ها و چرخش واریماکس برای تحلیل داده های تحقیق در محیط نرم افزار SPSS انجام شد... یافته ها نشان داد 26 گویه به عنوان عوامل بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد نقش دارد. نتایج چرخش عامل ماتریس ها در مورد عوامل بازدارنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مقطع متوسطه شهر مشهد نشان داد که با توجه به دیدگاه افراد 6 الگوی ذهنی در عوامل بازدارنده شناسایی شدند. بر اساس خروجی نرم افزار و مقایسه بارهای عاملی به ترتیب اولویت در عوامل بازدارنده شامل: مسائل مالی، مشکلات امکاناتی، مشکلات ساختاری، مشکلات جذابیتی و حمایتی، مشکلات آموزشی و منابع انسانی ضعیف بود.
۷.

شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
ورزش مدارس و فعالیت های فوق برنامه در مدارس یکی از راه های توسعه ورزش در بین دانش آموزان می باشد از این رو هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد بود. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع اکتشافی و آمیخته محسوب می شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی مجزا بود. در بخش کیفی، افراد مورد مطالعه شامل اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه والیبال (مربیان، پیشکسوتان و فعالان والیبال در حوزه آموزش و پرورش و مدیران ورزشی آموزش و پرورش شهرستان مشهد) بود. روش نمونه گیری در مصاحبه به شیوه گلوله برفی بود (12 مصاحبه) تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش پرسشنامه کیو به صورت هدفمند بود (26 نفر). در بخش کمی و پرسشنامه کیو تحقیق جامعه آماری شامل طیف بالا به همراه معلمان تربیت بدنی شهرستان مشهد، خبرگان والیبال (مربی، بازیکن، داور و ...) بود. از روش شناسی کیو و چرخش عاملی ماتریس ها و چرخش واریماکس برای تحلیل داده های تحقیق در محیط نرم افزار SPSS انجام شد... یافته ها نشان داد 23 گویه به عنوان عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد نقش دارد. نتایج چرخش عامل ماتریس ها در مورد عوامل پیش برنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مقطع متوسطه شهر مشهد نشان داد که با توجه به دیدگاه افراد 5 الگوی ذهنی در عوامل پیش برنده شناسایی شدند. بر اساس خروجی نرم افزار و مقایسه بارهای عاملی به ترتیب اولویت در عوامل پیش برنده ماهیت والیبال و ورزش دختران، عوامل فرهنگی، امکان پیشرفت، عوامل حمایتی-اجتماعی و امکان دسترسی بود.
۸.

شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون رفت هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۹۹
پژوهش حاضر براساس رویکرد ساختاری-تفسیری، با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون رفت هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی با ماهیت تحلیلی بود و از نوع م ط العات کاربردی است که به روش ساختاری-تفسیری انجام شده است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه دلفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران در این حوزه بود که از این تعداد 25 نفر به شیوه هدفمند در هر بخش از پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ساختاری-تفسیری استفاده شد. درنهایت 33 شاخص موثر بر برون رفت هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی شناسایی شدند و در پنج بعد راهکار مدیریتی، فعالیت های اقتصادی، راهکار قانونی، فعالیت های بازاریابی و فعالیت های آموزشی و اجرایی و در سه سطح قرار گرفتند که راهکار قانونی به عنوان سطح سوم مدل شناسایی شد ؛ درنتیجه هیئت های ورزشی برای خروج از درماندگی مالی باید توجه ویژه ای به راهکار قانونی داشته باشند تا زمینه ظهور و تحقق سایر عوامل در سطوح بالای مدل فراهم شود. همچنین توجه به سایر راهکارهای سطح بندی شده در پژوهش حاضر و تمرکز بر آن ها می تواند حرکت مؤثری در راستای رفع مشکلات مالی هیئت های ورزشی باشد.
۹.

بررسی رابطه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج مشهد

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
هدف : جو سازمانی می تواند به رفتار سازمانی مربیان ورزشی جهت دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که  داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شده است. 67 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه استاندارد 32 عبارتی جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه استاندارد 15 عبارتی رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین جو سازمانی و مؤلفه های آن (به جز مؤلفه فاصله گیری) با رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد رابطه ی مثبتی وجود دارد و این رابطه در مؤلفه روحیه گروهی بیشتر از سایر مؤلفه های جو سازمانی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که با ایجاد جو مثبت سازمانی می توان رفتار شهروندی را در پایگاه های بسیج توسعه داد.
۱۰.

شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
همه گیری ویروس کرونا در جهان تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر جوامع و فعالیت های آنان گذاشته است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش کشور بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است. رویکرد پژوهش کیفی است که با روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش استادان و خبرگان دانشگاهی، تولید کنندگان محصولات ورزشی، رؤسا، سرپرستان و دبیران فدراسیون های ورزشی، مدیران باشگاه های ورزشی لیگ برتری، مدیران، معاونان و مسئولان وزارت و ادارات ورزش و جوانان و مدیران مجموعه های ورزشی بودند که از این افراد، تعداد 18 نفر به صورت گلوله برفی و هدفمند به عنوان نمونه پژوهش درنظر گرفته شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، از افراد مشارکت کننده انجام گرفت و از آنها خواسته شد تا نظرهایشان را در مورد تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش اعلام کنند. کار تحلیل داد ه ها با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی برای احصای مقوله های سطح اول و دوم (محورها) و ارتباط آنها انجام گرفت. بر مبنای نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل یافته های استخراج شده از مصاحبه ها، 2 بعد نهایی تأثیرات شیوع ویروس کرونا در ابعاد صنعت ورزش شناسایی شدند که شامل آثار مستقیم و غیرمستقیم بود. شناسایی دقیق آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش می تواند به فرایند انطباق فعالیت های این صنعت با شرایط کنونی کمک کند.
۱۱.

شناسایی راهکارهای کیفیت بخشی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۱
کیفیت بخشی به برگزاری مسابقات ورزشی همواره مورد نظر بوده است چرا که رضایت همگان را در بر دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی راهکارهای کیفیت بخشی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور بود. روش پژوهش به لحاظ ماهیت و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تحلیل از نوع توصیفی و اکتشافی بود که جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان ورزشی و در بخش کمی دانشجویان شرکت کننده در مسابقات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در سال 1398 بود. شیوه نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان تعداد 302 نفر به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز در بخش کیفی از روش مصاحبه عمیق و نمیه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از بخش کیفی پژوهش حاضر استفاده شد. روایی ابزار پژوهش به تایید اساتید صاحب نظر و تخصص رسید (روایی صوری و محتوایی) و تایید شد و به جهت بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. همچنین پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که ضریب بالای 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی ابزار است. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهایSPSS 25 و Lisrel8/8 استفاده شد. یافته ها بیانگر این بودند که عوامل سخت افزاری، نرم افزاری و محیطی بر کیفیت بخشی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 تاثیر دارند. توجه به مولفه های شناسایی و اولویت بندی مسابقات ورزشی می تواند زمینه ای در جهت رشد و توسعه ورزش دانشگاهی در سرتاسر کشور اسلامی گردد.
۱۲.

بررسی رابطه و مقایسه میزان اثر رسانه های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های ترویجی و تبلیغاتی هویت برند تعهد ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۶۱۰
مقدمه و هدف:درمحیط اقتصادی وکسب و کار،تبلیغات درورزش واز طریق ورزش یکی ازراه هایی است که اکثر شرکت ها برای معرفی محصول و گسترش بازار خود به آن رو می آورند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه و مقایسه میزان اثر رسانه های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی از دیدگاه مصرف کنندگان ورزشی و ارائه مدل کاربردی جهت استفاده ازرسانه ها درتبلیغات میباشد. روش شناسی:تحقیق حاضربه لحاظ ماهیت وهدف،کاربردی وازحیث روش،توصیفی وهمبستگی است.تعداد 500نفر به عنوان نمونه به پرسش نامه محقق ساخته اثر رسانه های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند ومیزان تعهد ورزشی به طور کاملا داوطلبانه و تصادفی باسخ دادند.پایایی ابزاربااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی وآمار استنباطی و ضمناٌ برای انجام پردازش اطلاعات ازبسته های نرم افزاری Spssو LISREL استفاده شد. یافته ها:یافته ها پژوهش ضمن برقراری شرایط معادله ساختاری نشان دادرسانه های ترویجی وتبلیغاتی برانتقال هویت برند و تعهد ورزشی از دیدگاه مصرف کنندگان ورزشی تاثیرمعنی داری دارد. نتیجه گیری:باتوجه به نتایج پژوهش،ضمن تاییدیافته های سایر پژوهشگران می توان گفت که مدیران،بازاریابان وبرنامه ریزان تبلیغاتی با استفاده از میزان اثر گذاری هر یک از رسانه های ترویجی و تبلیغاتی و ارائه یک برنامه یکپارچه استفاده ازرسانه ها می توانند باعث افزایش وتکرار مشارکت مصرف کنندگان از طریق انتقال هویت برند یا نام تجاری شوند.
۱۳.

پیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر اساس ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی مقاومت در برابر تغییر دبیران تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۸۹۳
سازمان ها برای اثر بخشی نیازمند تغییر و وفق دادن خود با شرایط متغیر هستند و وجود مقاومت در برابر تغییر حتمی بوده و کارکنان به آسانی پذیرای آن نخواهند بود. تحقیق فوق با تعیین رابطه بین این متغیر ها به پیش بینی مقاومت دربرابر تغییر بر اساس مولفه های ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیری، مسوولیت پذیر)درمعلمان تربیت بدنی شهرمشهد پرداخته است. ابزار گرد آوری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه ی شخصیتی پنج عاملی نئو(1994)و پرسشنامه مقاومت دربرابر تغییر آقاجانی (1389)بوده است. پایائی ابزار اندازه گیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 74/0 برای پرسشنامه شخصیتی و 71/0 برای پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر گزارش شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی (1100N=)شهر مشهددرسال 92 تشکیل می دهد که تعداد 284 نفر (151نفر زن و 133نفر مرد) بصورت تصادفی با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دراین تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی نظیر جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام چند مرحله ای استفاده شد، که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار(Spss) انجام شد.نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و مولفه های آن با مقاومت در برابر تغییر در سطح آلفا 05/0رابطه معنیداری وجوددارد(001/0p=).نتایج تحقیق همچنین بیانگرآن است که در پاسخ به تغییرات سازمان افراد با خصوصیات شخصیتی روان رنجور بیشترین و افراد با خصوصیات برون گرایی ومسئولیت پذیری کمترین مقاومت را از خود بروز می دهند.
۱۴.

رابطه هوش عاطفی با جامعه پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش عاطفی کار گروهی جامعه پذیری سازمانی کارشناسان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۴۴
هوش عاطفی (توانایی به کارگیری احساسات و عواطف) برای تسهیل حل مسئله در کارایی اعضای گروه و جامعه پذیری نقش مهمی ایفا می کند. گسترش عواطف مثبت در داخل گروه ها، همکاری و مشارکت اعضای گروه را تسهیل کرده و تعارض را کاهش می دهد و میزان کارایی اعضای گروه را بهبود می بخشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش عاطفی با جامعه پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی است. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی هم بستگی بوده و به روش میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بود که تعداد 52 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین هوش عاطفی و ابعاد آن با جامعه پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت بدنی وجود دارد. هیچ گونه رابطه معناداری بین ویژگی های جمعیت شناختی با متغیر های اصلی پژوهش مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین هوش عاطفی و ابعاد آن با جامعه پذیری سازمانی و کار گروهی، پیشنهاد می شود که سازمان ها در استخدام کارکنان علاوه بر هوش شناختی کارکنان، به عوامل هوش عاطفی و جامعه پذیری آن ها توجه خاصی مبذول دارند.
۱۵.

رابطه ساختار مدیریت دانش با سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۷
تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی ادارات مشهد است. جامعه آماری (144N=) از کارشناسان تمام وقت ادارات آموزش و پرورش (چهل و هفت نفر)، اداره کل ورزش و جوانان (پنجاه و دو نفر) و شهرداری (چهل و پنج نفر) بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه صدوهشتادنفری به صورت تصادفی انتخاب گردید. در این راستا از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (QKM) و درجه تحقق سازمان یادگیرنده (DLOQ) و پرسشنامه بررسی دموگرافی اعضاء نمونه استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است که جمع آوری اطلاعات به شیوه پیمایشی است. پایایی ابزار از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر (0/89=α) و پرسشنامه سازمان یادگیرنده برابر (0/97=α) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، tمستقل، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش بین ساختار مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی رابطه معناداری دیده می شود (0/01>P). یافته های این تحقیق که مبنی بر وجود رابطه بین ساختار مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده است، لزوم توجه بیشتر به آموزش رؤسا و کارکنان ادارات با مفاهیم ساختار مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده، راه اندازی پایگاه دانشی کارکنان برای ثبت مهارت های آنان، برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای یادگیری پرسنل برای دانستن ساختار مسئولیت ها و نقش های خود در جهت اداره امور، بسیار مهم به نظر می رسد و توصیه می شود که در سازمان های ورزشی کشور برای به کارگیری موارد مذکور بیش از گذشته تاکید گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان