امین دهقان قهفرخی

امین دهقان قهفرخی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت بدنی توسعه اقتصاد ورزش مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۱
هدف این تحقیق مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش است که روش تحقیق آن از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش اجرا، مرور نظام مند یا سیستماتیک می باشد. به منظور دستیابی به شواهد علمی موردنظر، جستجوی الکترونیکی بر اساس کلید واژه های مرتبط در منابع انگلیسی صورت گرفت، بازه زمانی انتخاب شده برای جستجو بین سال های 1995 تا 2022 بود که برای پیدا کردن منابع انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی ام بیس، اسکوپوس، پاب مد و وب آف ساینس و با استفاده از کلید واژه های مرتبط با پژوهش مورد جستجوی نظام مند قرار گرفتند که در مرحله اول 338 مقاله یافت و بعد از حذف موارد تکراری به 302 مقاله تقلیل یافت و در مرحله بعد با بررسی چکیده و عنوان مقالات 183 مقاله دیگر حذف و تعداد مقالات به 119 مقاله کاهش پیدا کرد و در نهایت با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج طراحی شده در این پژوهش و طی کردن مسیر چک لیست پریسما، 15 مقاله به مرور نظام مند وارد و مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. .براساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد چالش اصلی در سراسر دنیا ایجاد یک فرهنگ سلامتی عمومی است که دستیابی به این فرهنگ جز با برنامه ریزی کلان و استراتژیک در زمینه توسعه ورزش و فعالیت بدنی با اولویت بندی در بخش ورزش همگانی، ایجاد زیرساخت های لازم در تولید تجهیزات و اماکن ورزشی عمومی و همچنین توجه به زیرساخت های ورزش قهرمانی حاصل نخواهد شد.
۲.

تجارب مسیر شغلی مدیران موفق ورزش به روش تحلیل روایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه مسیر شغلی تجربه موفقیت مهارت های مدیران تجربه زیسته تحلیل روایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۱
مدیران ورزش کشور در طول مسیر شغلی خود یا به واسطه رشد پله ای به بالاترین درجه از موفقیت رسیده اند و یا به واسطه جهش شغلی که در این مسیر در طول سال ها تجربیاتی کسب نموده که هیچ گاه مکتوب نمی شود. در این پژوهش نگاه ویژه ای به دانش ضمنی مدیران ارشد ورزش کشور شده است. تعداد سیزده نفر از مدیران عالی ورزش کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند روند مصاحبه عمیق و به صورت هدفمند و در ادامه به صورت گلوله برفی انجام پذیرفت. جهت گیری فلسفی پژوهش تفسیری مبتنی بر ساختارگرایی اجتماعی و به شیوه تحلیل روایت صورت گرفت. کدگذاری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 20 انجام پذیرفت و همچنین، پایایی پژوهش با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و محاسبه ضریب کاپا 81/0 به دست آمد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مؤلفه های موفقیت مسیر شغلی مدیران ورزش کشور حاصل مهارت های فنی، مهارت های فردی، مهارت های علم مدیریت، مهارت های سیاسی، مهارت های ادراکی و مهارت های معنوی است.
۳.

الگوی ارتباطی سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی با میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی سرمایه فرهنگی مشارکت اجتماعی مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل ارتباطی سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی با میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود و جامعه آماری سلبریتی های ورزشی بودند که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس با توجه به دشواری جمع آوری داده ها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های محقق ساخته مشارکت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 10 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه ی مقدماتی با 30 آزم ودنی و ب ا آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0، 86/0، 76/0 و 85/0محاسبه شد. داده ها از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد. تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری، برازندگی الگوی پیشنهادی را تایید کرد. نتایج حاکی از اثرات مثبت و مستقیم سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی بود. همچنین اثرات مثبت و غیرمستقیم سرمایه های اجتماعی و فرهنگی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی سلبریتی های ورزشی نشان داده شد.
۴.

تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی و وفوق برنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۱
پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور تدوین شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور بوده است که از بین آنان دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه با مدیران تربیت بدنی و مسئولین اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیلی سلسله مراتبی AHP) با نرم افزارهای Excel و Expert Choice استفاده گردید. در نهایت جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها، 11 مولفه و 76 شاخص شناسایی شد.
۵.

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکردی آمیخته(کیفی و کمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانش آموزی فدراسیون مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
هدف از این پژوهش، طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران بود. این پژوهش، کاربردی و با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل خبرگان آگاه به موضوع ورزش دانش آموزی در سه بخش آکادمیک، اجرایی و ورزشی بود. نمونه گیری هدف مند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیدیم. بنابراین 12 مصاحبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش کمی جامعه آماری شامل اعضای هیأت رئیسه، کارشناسان، مدیران ستادی ورزش دانش آموزی، معاونین تربیت بدنی و سلامت، روسای ادارات، هیات ها و انجمن های ورزش دانش آموزی بودند که به صورت هدفمند 219 به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تحلیل مضمون با نرم افرار MAXQDA استفاده شد. همچنین در بخش کمی به منظور تأیید فرضیات به دست آمده از بخش کیفی از روش تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی با کمک نرم افزار های SPSS و LISREL ستفاده شد. نتایج نشان داد که نقطه ی اشباع در نمونه ی کیفی ایجاد 36 کد اولیه، 4 عامل (اقتصادی، بشردوستانه، قانونی و اخلاقی) و 1 کد محوری ( مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی) متفاوت می کند که در مجموع 422 فراوانی کلی را در مصاحبه ها دارند. همچنین فرضیه های شناسایی شده در بخش کیفی به صورت کمی مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج این پژوهش برای سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان فدراسیون، ذی نفعان، معلمان و انجمن ها و هیأت های ورزشی در ورزش دانش آموزی کاربردی خواهد بود.
۶.

بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی ورزشی برند تجربه برند قدرت برند مصرف کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۳
هدف از این تحقیق بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران بود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 391  نفر از مشتریان فروشگاه ها یا نمایندگی های مجاز  برندهای داخلی و خارجی فروشگاه های ورزشی کلان شهر تهران 3 ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: پرسشنامه آمیخته بازاریابی (78/0=α)، پرسشنامه قدرت برند (82/0=α) و پرسشنامه تجربه برند (85/0=α) به ترتیب آمیخته بازاریابی، قدرت برند و تجربه برند را در پوشاک ورزشی ارزیابی کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از  نرم افزارهایSPSS24  و PLS2 در سطح معناداری 05/0p< تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین قدرت برند پوشاک خارجی و داخلی تفاوت معنی داری وجود دارد و برند خارجی دارای میانگین بالاتری است. همچنین نتایج نشان داد آمیخته بازاریابی و قدرت برند تاثیر معناداری بر تجربه برند دارند علاوه بر این تأثیر آمیخته بازاریابی برند مثبت گزارش شد. لذا با توجه به نتایج تحقیق توصیه می گردد صنعت پوشاک داخلی با سرمایه گذاری روی ابعاد قدرت برند به ویژه هویت برندشان در جهت رشد بیشتر این صنعت و تجربه خوشایندتر برای مشتری گام بر دارند.
۷.

شناسایی شاخص های مؤثر بر قیمت گذاری خدمات در باشگاه های ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی جسمانی و ایروبیک آمیخته بازاریابی باشگاه های ورزشی قیمت گذاری وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۹۳
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شاخص های مؤثر بر قیمت گذاری خدمات در باشگاه های ایروبیک و آمادگی جسمانی شهر مشهد بود. روش پژوهش: روش پژوهش، از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی حال نگر بود و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شد. در ادامه، از پرسشنامه مبتنی بر تحقیقات نظری و دستار (1397) و پژوهش های زیلک (2009-2012) با هدف تعیین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری در قالب 31 سؤال استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. 22، اکسل 2010 و آموس تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که هشت عامل ویژگی ها و ساختار باشگاه، کارکردهای اجتماعی، ویژگی های شخصی فروش، کیفیت خدمات، سیاست های فروش، راهبردهای قیمت و تبلیغات، مدیریت مشتریان و عوامل وابسته به رقبا، تعیین و تأیید شدند. عوامل شناسایی شده، در مجموع، 96/65 درصد از واریانس را تبیین کردند، همچنین نمره میانگین تمامی مؤلفه های قیمت گذاری، بیانگر وضعیت نسبی مطلوبی می باشد. با توجه به سهم واریانس برای هر یک از عوامل مستخرج، ویژگی ها و ساختار باشگاه، کارکردهای اجتماعی، ویژگی های شخصی مشتری و کیفیت خدمات، به ترتیب بالاترین اولویت را دارا بودند . نتیجه گیری: با عنایت به یافته ها، توجه به عوامل تعیین کننده قیمت گذاری، نظیر ویژگی ها و ساختار باشگاه می تواند تأثیر مثبتی بر جذب مشتری در باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک بگذارد و از این طریق علاوه بر توسعه سیاست های فروش، موجب مدیریت مطلوب نیازهای مشتریان شود.
۸.

نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان کالاهای ورزشی از طریق ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند مجید)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند برند مجید برند ورزشی رسانه های اجتماعی قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از تحقیق حاضر بررسی مدل ارتباطی فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان کالاهای ورزشی از طریق ارزش ویژه برند می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل مشتریان محصولات و کالاهای ورزشی برند ایرانی مجید ( ) بود که در یکی از رسانه های اجتماعی این برند (تلگرام و اینستاگرام) عضو هستند (2800 نفر). تعداد 384 نفر از مشتریان بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین از پرسشنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی کیم و کو (2012)، ارزش ویژه برند آکر (1991) و قصد خرید جلیلوند و صمینی (2012) استفاده شد.  یافته ها نشان دادند که بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند و قصد خرید مشتریان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد بر اساس نتایج مدل تحقیق ارزش ویژه برند در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی و قصد خرید مشتریان نقش میانجی را دارد. با عنایت به یافته ها، برای بهبود نقش ارزش ویژه برند، شرکت مجید می تواند از طریق صفحات رسانه های اجتماعی با تبلیغ جذاب تر بر دیدگاه و نظرات مشتریان محصولات خود اثر مثبت داشته و از این روش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند گردند.
۹.

شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت رفتار داوطلبان ورزش دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۸۶
چکیده این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی انجام شد. جامعه این پژوهش 13 نفر اساتید هیئت علمی دانشگاه ها و خبرگان شاغل در سازمان های ورزشی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش سیستماتیک انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه بود. درصد توافق درون موضوعی مصاحبه ها برابر است با 91/0 که مناسب می باشد. یافته های پژوهش نشان داد استراتژی های سازمان، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، کشف و ارزیابی، استخدام و بکارگیری به عنوان شاخص های اصلی بر مدیریت رفتار داوطلبان در ورزش دانشگاهی موثر است. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران ورزش دانشگاهی بر تاکید بر عوامل مذکور ، مدیریت بهینه ای بر رفتار داوطلبان داشته باشند تا موفقیت های ورزش دانشجویی شکل گیرد.
۱۰.

بررسی رابطه و مقایسه مهارت های ارتباطی مدیران و چرخه عمر مشتری در اماکن ورزشی خصوصی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی چرخه عمر مدیران مشتری مهارت های ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
امروزه توجه به رضایت و وفاداری مشتریان از مهم ترین عوامل رشد و توسعه صاحبان کسب وکارهاست که در این میان لزوم توجه به ارتباطات انسانی در امور بازاریابی خدماتی بین فرد ارائه کننده خدمات و مشتریان اهمیت فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و مقایسه مهارت های ارتباطی مدیران و چرخه عمر مشتری در اماکن ورزشی خصوصی و دولتی بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، براساس روش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مشتریان اماکن ورزشی خصوصی و دولتی استان البرز بودند، که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری 390 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی وکیلی (1391) و چرخه عمر مشتری واو و لی (2011) بود. در تجزیه وتحلیل استنباطی یافته ها به دلیل طبیعی بودن داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و همچنین برای مقایسه بین دو گروه خصوصی و دولتی از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که میان تمامی ابعاد مهارت های ارتباطی مدیران با چرخه عمر مشتری رابطه معنا دار مثبت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون t نشان داد که در تمام ابعاد مهارت های ارتباطی و چرخه عمر مشتری در بین اماکن ورزشی خصوصی و دولتی برابر نبودند، در نتیجه به مدیران اماکن ورزشی پیشنهاد می شود به منظور افزایش چرخه عمر مشتریان توجه ویژه ای به مهارت های ارتباطی خود مبذول دارند.
۱۱.

موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع واگذاری اماکن ورزشی اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا بود. پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل و نوع، کیفی-کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مرتبط با واگذاری اماکن ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اساتید و پژوهشگران تشکیل دادند. در مرحله اول با انجام 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پرسشنامه محقق ساخته با 24 گویه طراحی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.980 به تایید رسید. روایی صوری و محوایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسشنامه بین 80 نفر تقسیم شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و آزمون فریدمن با کمک دو نرم افزار Spss 25 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب موانع اقتصادی-مالی، فرهنگی-اجتماعی، ساختاری-سازمانی، حقوقی-قانونی و عقیدتی-سیاسی در اولویت های اول تا پنجم قرار می گیرند. در ادامه زیرمولفه های هر یک از موانع نیز رتبه بندی شدند.
۱۲.

اولویت بندی موانع جذب حمایت مالی از ورزش حرفه ای در شهرصنعتی البرز (استان قزوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسپانسرشیپ بازاریابی ورزشی شرکت های صنعتی صنعت ورزش ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش حرفه ای در شهر صنعتی البرز بود. این تحقیق، از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. در این تحقیق یک پرسشنامه دوبخشی که شامل 32 سؤال بود، به کار رفت. در بخش اول ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها گنجانده شده بود و بخش دوم عوامل حمایت مالی را در برگرفته بود که روایی صوری آن را 8 نفر از صاحب نظران تأیید کردند و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. جامعه تحقیق شامل مالکان و مدیران عامل شرکت های صنعتی به ویژه صنایع بزرگ بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، روش نمونه گیری کل شمار بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول و نمودارهای فراوانی) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد. نتایج نشان داد مهم ترین موانع، به ترتیب عوامل اقتصادی (21/7T=)، مدیریتی (93/6T=)، قانونی (31/6T=)، اجتماعی (47/5T=) و فرهنگی (64/4T=) بودند. در همین زمینه به مدیران ارشد حوزه ورزش پیشنهاد می شود با لحاظ نتایج این پژوهش در تصمیم گیری های کلان در خصوص رفع نگرانی های موجود در این عرصه و نیز برقراری تعامل مستمر با صاحبان صنایع اهتمام ورزند.
۱۳.

طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری و فناوری های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذخیره دانش توزیع دانش کاربرد دانش مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۱
این پژوهش با هدف طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری های فناوری های ورزشی انجام شد. سؤال های این پژوهش با عنوان ساختار مناسب برای ذخیره، توزیع و کاربرد دانش مطرح شدند. سپس به جمع آوری مطالب از منابع و شناخت کامل از ساختار سازمانی مرکز ملی نوآوری های ورزشی پرداخته شد. پس از آن، مصاحبه با استفاده از سؤال های نیمه ساختاریافته با پاسخ باز، از جامعه آماری مدنظر انجام شد که شامل چهار نفر از اساتید رشته مدیریت و هشت نفر از اعضای مرکز ملی نوآوری های ورزشی بودند. با استفاده از مبانی نظریه پژوهش و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه، سه مقوله اصلی، 23 مقوله فرعی و 74 مفهوم یا کد باز شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین قسمت طراحی ساختار ذخیره دانش شامل کدگذاری دانش در فرایند ذخیره، نوع فایل مناسب برای ذخیره دانش، نوع محتوای مناسب برای ذخیره با توجه به هرم دانش، تعیین مقادیر مشخص برای ذخیره دانش، آموزش افراد برای ذخیره سازی دانش، تعیین مسئول مدیریت دانش در سازمان، اضافه شدن مسئولیت ذخیره دانش به شرح وظایف سازمانی، موارد تشویقی برای ذخیره دانش، خرید یا سفارش دانش، حجم دانش انتخابی برای ذخیره و مقوله های اصلی توزیع دانش شامل دسته بندی دانش بر اساس موضوع، دسته بندی دانش بر اساس کلمات، دسته بندی دانش بر اساس تیم ها و افراد، امکان درخواست دانش غیرقابل دسترس، دسترسی دادن به افراد مشخص و برای کاربرد دانش نیز دسترسی سریع به دانش، دسترسی آسان به دانش، امنیت دانش، جست وجوی دانش براساس کلمات کلیدی، جست وجوی دانش براساس تیم ها و افراد، فروش دانش، اعمال نظرها بر دانش و جست وجوی دانش براساس موضوع است. با تحلیل نتایج به دست آمده، مفاهیم خاص و مشخصی از ذخیره، توزیع و کاربرد دانش به دست آمد که با تبدیل آن ها به آیین نامه و مدل مفهومی و همچنین آموزش و رهبری آن در ساختار سازمانی می توان فرایند اجرای مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری ورزش را شروع کرد.
۱۴.

ارائه مدل مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی ستارگان ورزشی مسئولیت اجتماعی ورزشی بشردوستی. ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی بود. روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی (ترکیبی از روش کیفی و کمی) بود. در مرحله کیفی، از طریق مصاحبه با خبرگان آگاه از موضوع، گونه های مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی با استفاده از روش تحلیل مضمون و تکنیک دلفی در قالب 53 عامل و 8 مولفه شناسایی و دسته بندی شدند. در مرحله کمی عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت تنظیم شدند و در اختیار نمونه آماری (سلبریتی های ورزشی) به تعداد 278 نفر قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی شامل مسئولیت اجتماعی، مسئولیت بشردوستی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت قانونی، مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت فرهنگی، مسئولیت اقتصادی و مسئولیت سیاسی از برازش مناسبی برخوردار بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به معروفیتی که سلبریتی های ورزشی در سطح جامعه دارند و به عنوان الگو در بخش زیادی از جامعه مطرح هستند و از دامنه نفوذ اجتماعی قابل توجهی نیز برخوردارند، مسئولیت پذیری آنها در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، بشردوستانه، زیست محیطی و غیره… باعث خواهد شد تا شرایط بسیار مناسبی برای جامعه ایجاد شود، و جامعه به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
۱۵.

بررسی تأثیر ورزش بر کاهش انحرافات اجتماعی (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحرافات اجتماعی تربیت بدنی دانش آموز ورزشکار ناهنجاری های اجتماعی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
هدف از تحقیق حاضر تبیین اثر فعالیت های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی دانش آموزان شهرستان شهرکرد است. این تحقیق از جمله تحقیقات پیمایشی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن پرسشنامه ناهنجاری های اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 95-94 در دو ناحیه 1 و 2 شهرستان شهرکرد بود. نمونه آماری طبق جدول مورگان 292 نفر انتخاب شد. نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که دانش آموزان ورزشکار در مقایسه با دانش آموزان غیرورزشکار گرایش کمتری به انحرافات اجتماعی دارند. همچنین نتایج نشان داد که ناهنجاری های اجتماعی از اولویت یکسانی برخوردار نیستند و برخی عوامل شیوع بیشتری دارند. در انتها به مدیران، معلمان و والدین با توجه به نقش ورزش در کاهش انحرافات اجتماعی پیشنهاد می شود تا ورزش را به عنوان یکی از گزینه های اصلی فراغتی در برنامه ریزی های اوقات فراغت دانش آموزان بگنجانند.
۱۶.

گونه شناسی رفتارهای سبز در اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سبز اماکن ورزشی سبز محیط زیست توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۸۵
هدف از تحقیق حاضر، گونه شناسی رفتار سبز در اماکن ورزشی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است که به لحاظ هدف، کاربردی و از جهت روش جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران، کارکنان، مسئولان و مشتریان مجموعه های ورزشی در منطقه شش شهر تهران بودند و نمونه آماری 384 نفر و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و محیط زیست مورد تائید قرار گرفت و روایی سازه نیز از طریق مدل سازی معادلات ساختاری تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و PLs نسخه 3 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار سبز در اماکن ورزشی بر دانش زیست محیطی، گرایش زیست محیطی، اعتبار زیست محیطی، الزامات زیست محیطی، انتظار و توجیه پذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نتیجه، رعایت مسائل زیست محیطی در اماکن ورزشی نه تنها برای سالم نگه داشتن محیط زیست مناسب است، بلکه برای مسئولان اماکن ورزشی نیز فواید مالی زیادی به همراه خواهد داشت.
۱۷.

آسیب شناسی اجرای دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

کلید واژه ها: ورزش تربیتی ورزش دانشگاهی تربیت بدنی عمومی برنامه درسی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۳
هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی اجرای دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بود. دروس تربیت بدنی عمومی و وضعیت اجرا و اثربخشی آن ها در دانشگاه های مختلف همواره مورد توجه محققان بوده و تحقیقات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است. گستردگی مسائل مربوط به دروس تربیت بدنی عمومی، محققان مختلف داخلی در ایران را بر آن داشته است که این حوزه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند. با انجام یک فراتحلیل می توان تحلیل های متعدد و پراکنده ای که در این قلمرو انجام شده را تلفیق کرد و نظم بخشید. به این منظور تعداد 33 سند پژوهشی مرتبط با دروس تربیت بدنی عمومی مورد بررسی قرار گرفت و چالش های درس تربیت بدنی عمومی در 42 مورد و در چهار مولفه اصلی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی شناسایی و دسته بندی شدند و پیشنهاداتی جهت اجرای اثربخش این دروس در دانشگاه ها ارائه گردید.
۱۸.

تدوین راهکارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مربیگری آموزش نیازسنجی آموزشی برنامه ریزی آموزشی استانداردسازی آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف از این پژوهش، تدوین راهکارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان بود. به این منظور از روش تحقیق آمیخته که ترکیبی از روشهای کیفی (مطالعه و مصاحبه) و کمی (پرسشنامه) می باشد، استفاده شد. راهکارهای استخراج شده از مطالعات و مصاحبه ها در قالب پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت تنظیم و بین نمونه آماری (مدیران، کارشناسان و مربیان ورزشی نخبه استان گلستان) توزیع شدند. روایی محتوای پرسشنامه توسط 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی که در حوزه مربیگری سابقه تدریس و تحقیق داشتند تایید شد و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از نمونه آماری، 84/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که عوامل مرتبط با ارزیابی اثربخشی آموزش، نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش و استانداردسازی فعالیت های آموزشی به ترتیب بیشترین اهمیت را در آموزش کیفی مربیان ورزشی استان گلستان داشتند. در ادامه، راهکارهای متناظر با هر یک از عوامل آموزش مربیان، شناسایی و اولویت بندی شدند.
۱۹.

اولویت بندی فناوری های نوین قابل استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار اماکن ورزشی مصرف انرژی فناوری های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
این پژوهش با هدف اولویت بندی فناوری های نوین قابل استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. در بخش کیفی ابتدا با مرور پیشینه پژوهش و مصاحبه با نخبگان آگاه از موضوع، تا حد رسیدن به اشباع نظری (مصاحبه با 11 نفر از افرادی که سابقه پژوهشی یا اجرایی در حوزه انرژی در صنعت ساخت و ساز و ورزش داشتند)، فناوری های نوین کاهش مصرف انرژی در سه مؤلفه آب (شش فناوری)، برق (نُه فناوری) و گاز (نُه فناوری) شناسایی و دسته بندی شدند. سپس فناوری های شناسایی شده در قالب پرسشنامه مقایسه های زوجی در اختیار نمونه آماری در بخش کمّی قرار گرفتند. جامعه آماری در بخش کمّی 50 نفر بودند که شامل اساتید مدیریت اماکن ورزشی، اساتید دانشکده های فنی، مدیران اماکن ورزشی پیشرفته، کارشناسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و کارشناسان دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان می شدند. نمونه آماری با جامعه آماری برابر بود و 50 پرسشنامه برگشت داده شد. از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم افزار بهین گستر برای مقایسه دوبه دوی فناوری ها و اولویت بندی فناوری های کاهش مصرف انرژی در اماکن ورزشی استفاده شد. «دوش آینده» در کاهش مصرف آب (با وزن نسبی 32/0) و «سیستم مدیریت ساختمان» در کاهش مصرف برق و گاز (با وزن نسبی 30/0 و 29/0) مهم ترین فناوری ها شناخته شدند؛ بنابراین با توجه به محدودبودن منابع انرژی در کشور، مدیران اماکن ورزشی باید در راستای بهره وری از فناوری های برتر به منظور توسعه پایدار اماکن ورزشی گام بردارند.
۲۰.

مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی برند پوشاک ورزشی قیمت گذاری تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۷
مقدمه و هدف: امروزه تمام کسب کارها به نحوی با آمیخته بازاریابی در ارتباط هستند و کسب و کارهای ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند و لذا هدف از انجام این پژوهش مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی است. روش شناسی: روش انجام تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری شامل مشتریانی است که حداقل یکبار از نمایندگی های مجاز برندهای ورزشی داخلی و خارجی پوشاک ورزشی خرید کرده اند. با توجه فرمول کوکران حداقل تعداد نمونه مورد نیاز 363 برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی دادانه و همکاران(1394) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 7 تن از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در نهایت ضریب آلفای کروباخ برای عناصر محصول(77/.)، قیمت(85/.)، توزیع(80/.) و ترویج(78/.) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون t مستقل و آزمون آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها) انجام شد. تحلیل های آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که با توجه به میانگین ها برندهای خارجی از وضعیت بهتری برخوردارند. نتیجه گیری: تولیدکنندگان داخلی می توانند با الگوبرداری از برندهای خارجی و تولید پوشاک باکیفیت و متنوع، قیمت گذاری منصفانه، تبلیغات متنوع و تاسیس فروشگاه های انحصاری، برند خود را ارتقاء دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان