فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۷۵۷ مورد.
۱.

Digital Tools of Marketing Strategies in Hotel Branding(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Digital Marketing Digital tools marketing strategies brand Hotel Branding

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 193
The condition of the hotel's competitiveness is a strong brand. The introduction of digital marketing in the strategy of hotel branding creates new opportunities for hotels when interacting with guests through digital channels. The purpose of this study is to develop theoretical and practical measures to improve the effectiveness of marketing strategies in hotel branding using digital tools. To achieve the goal of the study was conducted research on targeted branding some of the largest hotel chains. The results of the analysis showed that in the process of branding at each stage the corresponding goals have achieved by means of advertising, marketing, public relations management, personnel selection, corporate culture.This study substantiates the main tools of the strategy of the Digital Marketing and Sales. The brands need to constantly monitor changes in market positions and audience sentiment using all the features and channels. The priorities should be implemented by performing key tasks, in particular such astimely measurements as far as brand experience has a positive effect on customer satisfaction and loyalty.
۲.

Sustainable Decision-Making Model: Loyalty Points Through Email Communication With Real Option Valuation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sustainable Investment Net Present Value Real Option Valuation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 281
Nowadays, many companies cannot see the digital investment that plays a main role in the IR 4.0. Therefore, this study is investigating the study of investment as plays a critical role in an analytical activity to assess the benefits and costs of an investment and can be used as an investment justification. Traditional investment appraisal uses a financial approach where the benefits and costs are quantified in a certain amount of value for money and then compared in value. Moreover, this study is revealed the fruitful outcomes because revealed the investment valuation method with NPV (Net Present Value) and ROV (Real Option Valuation). ROV is an alternative to financial valuation. Seeding from the same philosophy as Financial Option, ROV has advantages in handling the flexibility, risk, and volatility that may occur from an investment. Thus, ROV is considered more able to appreciate an investment that has these characteristics. Investment appraisal with ROV is better able to appreciate investment than traditional financial methods, as shown by ROV's NPV results in the case of marketing with Loyalty points through email communication as a digital investment that are greater than ordinary NPV. This is because ROV can appreciate flexibility in investments that have choices of investment plans in the future
۳.

Development of IT-consulting in the system of foreign economic activity of agriculture in the region(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Consulting services foreign economic activity of the region Export Import Dynamics regional foreign economic relations Foreign economic relations of the region

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 429
The purpose of this study is the development of IT-consulting in the system of foreign economic activity of the Black Sea region. The relevance of this study is due to the need to address the development of consulting services in the system of foreign economic activity of the agro-industrial complex in the region. It is established that today many companies are interested in reducing the risks associated with running their own business. This has led to a rapid growth of consulting companies. The most popular are IT consulting services, market research, financial consulting and auditing with the largest market share, while environmental consulting is only gaining momentum. Institutional priorities of IT-consulting services in the system of foreign economic development of agro-food production of the region are established. The mechanism of development of the system of regional IT-consulting for stimulation of foreign economic activity of agro-food sphere is offered. The basic elements of development and functioning of the international infrastructure of regulation and self-regulation of IT-consulting services are investigated. It is determined that in the long run the services will be developed on the basis of innovative concepts and management tools to ensure the strategic competitiveness of customers. The consumers served are metallurgy, energy, construction, telecommunications, chemical industry, food industry, trade and distribution, media companies and the financial sector. In general, the consulting industry in Ukraine has some space, and domestic consulting companies also have a significant share of reserves in the market of consulting services. The estimated value of exports of the Black Sea region according to the models in 2022 is projected at the level of 2989.242 million dollars, and in 2023 - at the level of 3146.893 million dollars. It is proved that for further intensification of foreign economic activity of enterprises two main problems should be solved: to overcome excessive dependence on export of plant products (and other products with low added value) and to intensify export capacities of Kherson region.
۴.

Predicting Court Judgment in Criminal Cases by Text Mining Techniques(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Legal Judgment Prediction text mining Sentiment Analysis Emotions Analysis Machine Learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 911
What is clear is that judges usually judge cases based on their knowledge, experience, personality, and sentiment. Due to high pressures and stress, it may be difficult for them to carefully examine documents and evidence, which leads to more subjective judgments. Legal judgment prediction with artificial intelligence algorithms can benefit judicial bodies, legal experts, and litigants as well as judges. In this research, we are looking at predicting legal sentences in drug cases involving the purchase, possession, concealment, or transportation of illicit drugs, using machine learning methods, and the effect of sentiment and emotions in case texts on predicting the severity of whipping, fines, and imprisonment. So, the text documents of 6000 Persian drug-related cases were pre-processed and then the translation of the NRC Glossary of Emotions and sentiment was used to give each item a score for positive or negative sentiment and a score for emotion. Then machine learning methods were used for modeling. BERT, TFIDF+Adaboost, and Skipgram+LSTM+CNN methods had the highest accuracy, respectively. Also, evaluation criteria were analyzed in situations where sentiment scores, emotional scores, or both were used in the prediction process along with judicial texts. Finally, it was found that the use of sentiment and emotion scores improves the accuracy of legal judgment predictions for all three types of sentences and that sentiments have a greater impact on the accuracy of legal judgment predictions than emotions
۵.

Application of Grouped MCDM Technique for Ranking and Selection of Laptops in the Current Scenario of COVID-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: MCDM AHP BWM TOPSIS Laptop Selection

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 274
  In the modern technological age, laptops are widely used for doing various day-to-day activities and getting updates all around us. The COVID-19 situation is playing a vital role in a dynamic shift in buyer behavior with multiple personal computing devices at home. Prioritizing and selecting appropriate laptop devices is difficult because there are several options of laptops that are available in the market, and these are equipped with the latest features to do gaming, designing, attending online classes, and performing office and other everyday tasks. There are multiple selection criteria that are complex in nature. MCDM (Multiple Criteria Decision Making) approaches can handle and analyze these complicated criteria. By using MCDM techniques, decision-making can be done to select the top-ranked alternative from among the available alternatives. This paper exhibits a group of two MCDM techniques; Best Worst Method (BWM) and Analytical Hierarchy Process (AHP), which have been used to evaluate relative weights of considered conflicting criteria such as brand, price, storage capacity, RAM, processor, weight, touch screen, Bluetooth, and screen size, and these weights are used in the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) for ranking and selecting the best product of laptops.
۶.

Comparative study on Functional Machine learning and Statistical Methods in Disease detection and Weed Removal for Enhanced Agricultural Yield(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Machine Learning Statistical Techniques Hyperspectral Data Image classification and accuracy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 721
Agriculture is one of the essential sources of occupation and revenue in India. Conferring to existing statistics, most agriculturalists are facing severe losses due to poor farming yield. Farming activities are challenged by various environmental factors that affect agricultural productivity to a greater extent. The present farming situation is above the average of the process involves more biochemical bases for managing the diseases and other destructing facts. The foremost problems they are facing in day-to-day farming tasks are crop or plant diseases affecting productivity. Also, the growth of weeds along with field crops has been another challenge.  The technology has developed to rectify the problems using some machine learning algorithms like Random Forest algorithms, Decision trees, Naïve Bayes, KNN, K-Means clustering, Support vector machines. The result has been evaluated and observed through the performance evaluation metrics using confusion matrix, accuracy, precision, Sensitivity, specificity with the observations, research, and studies. The statistics have expressed the overall accuracy of 98% by achieving the detection of diseases in plants and by removing the weeds that ruin the growth of plants.
۷.

Assessment of E-Learning Readiness in the Primary Education Sector in Libya: A Case of Yefren(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Assessment E-Learning Readiness Primary Education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 819
Over the last few decades, both developed and developing countries have an increasing trend in technology but with an enormous gap, particularly in the education sector. The e-learning following institutions can achieve benefits by evaluating their e-learning readiness through up-front analysis. Moreover, several models have been introduced to measure e-learning readiness for developed countries but these are not adequate for developing countries.  This paper introduced the e-learning readiness evaluation model for the developing country, Libya, by considering the primary education sector. Furthermore, this study examines the e-learning level of readiness in the staff of the primary school. The purpose of this study is to evaluate the e-learning readiness of staff by directing factors of e-learning readiness i.e. cultural readiness, content readiness, and technology readiness. To achieve this objective, this paper collects data through questionnaires, and respondents are 110 staff member of primary schools in Yefren, Libya. Therefore, the multivariate analysis shows that the e-learning readiness factors have e significant relationship with the adoption of e-learning because most teachers are well prepared and ready. Likewise, results indicate that technology is the most significant factor instead of other e-learning readiness factors. According to the views of staff, there should be more content development training required for primary school staff. Thus, the demographic structure is inadequate to enhance the e-learning but the staff is ready for e-learning. Consequently, this study emphasizes the significance of cultural readiness and its relationship with the adoption of e-learning in primary education sectors’ development in Yefren, Libya.
۸.

Strategic Role of E-Public Procurements in the Formation of Sustainable and Inclusive Economy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: E-Public Procurement Public Procurement Strategy Digital Procurement Government Expenditures Sustainable Inclusive Economy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 519
The purpose of this study is to develop proposals for the introduction of ecological, digital, professional, innovation and social public procurements in the national strategy on E-Public Procurement Reform and the strategy of procurements on the company-customer level. The relevance of this study is due to the need to ensure the development of “smart”, sustainable, inclusive economy, which will help reduce unemployment, poverty, facilitate access for people with disabilities to work, create opportunities for the education of young people and adults, stimulate innovations, meet expectations of citizens, solve environmental problems, carry out digital transformations taking into consideration the best world practices. The share of public procurements in expenditures of the state budget and gross domestic product of Ukraine, the dynamics of the procurement’s participants in the B2G segment is evaluated. In Ukraine, the largest share of expenditures falls on security and social protection, however, the prosperity index in these categories is critical (“red” zone). In order to form The E-Public Procurement Strategy, the best world practices of introducing innovative, environmental and social procurement criteria should be considered. Strategic directions of public procurement, namely – ecological, digital, professional, innovation and social, which provide sustainable and inclusive development of economy, are proposed.
۹.

Bibliometric Analysis of Government Venture Capital(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Venture Capital Government Investments Innovation Entrepreneurship

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 882
The bibliometric study aims to map and expand respective knowledge by establishing connections between important actors in academic research regarding the government venture capitals (GVCs). The scope is to analyze documents published on Scopus database starting from 2011 to 2020.  Accordingly, the United States (U.S.) is the top country in all categories with China catching up. Alperovych, Quas, and Colombo are top co-authors. On the other hand, Leleux, Grilli, Lerner and Cumming are prolific authors. Articles by Grilli and Li Y are two most cited documents. Investments, venture capital, economics, public policy, and government are most co-occurrence index keywords. Research policy, venture capital, and journal of technology transfer, journal of business venturing and small business economics are top sources of cited documents. Closely associated themes with respect to the study of GVCs are government role in venture capital support, effective Innovation financing policies, performance differential, performance of portfolio companies, funding challenges and investment strategy, decision making model and critical success factors for IT startups. The analysis generated gaps and directions for future research consisting of fund’s structure and characteristics, key personnel’s work experience and network, geographic location, investment horizon, shareholding rights.
۱۰.

Understanding Customer Satisfaction of Chatbots Service and System Quality in Banking Services(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Chatbots System quality service quality Customer Satisfaction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 140 تعداد دانلود : 505
Chatbots is a computer software powered by artificial intelligence designed to replicate human interaction. It is also possible to refer to them as digital assistants that comprehend the capacities of humans. The bot interprets the user's intent, then processes their queries and provides prompt responses. Chatbots perform their most crucial role: to analyse and detect the intent of the user's request to extract relevant entities. AI-powered chatbots were introduced to improve operational efficiency, eventually saving organisational costs. This study investigates the role of system and service quality in customer satisfaction in banking services. One hundred forty-five usable data were used for analysis. Data were analysed using the Smart PLS. The results revealed that response time, usability, adaptability, empathy and responsiveness were insignificant for customer satisfaction. The result is important as it gave the insight point of customers with regards to the new services. Business organisations may need to introduce chatbots and perhaps make some improvements from time to time to provide better services.
۱۱.

Factors Influencing Electronic Brand Love and E-Loyalty(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Customer loyalty Brand Love E-trust Customer Satisfaction service quality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 827
This research aims to evaluate the effect of consumer traits, service quality, perception-based factors, customer satisfaction, and e-trust on electronic brand love and e-loyalty. In this study, a cross-sectional survey is conducted based on the questionnaire method to collect data from a sample of 300 customers of the Digikala Website in Isfahan, Iran. Structural equation modeling (SEM) is used to test the research hypotheses. According to the results, the service quality, consumer traits, and perception-based factors significantly affected customer satisfaction. Also, e-brand love had a significant impact on e-trust and e-loyalty; e-trust significantly affected e-brand love and e-loyalty, and e-brand love had a significant impact on e-loyalty. To the best of the authors’ knowledge, this research stands among the first to evaluate the factors affecting electronic brand love and loyalty. The evaluation of brand love on loyalty demonstrated that the greater the amount of love and fascination with a brand, the higher the positive effect on consumer loyalty. Overall, managers are recommended to do their best to eliminate misunderstandings and create an interest in consumers, ultimately leading to greater customer loyalty. Managers should pay more attention to brand experience dimensions, such as sensory marketing. In this regard, creating a brand community by e-retailers is very helpful.
۱۲.

شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای عدم اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش مدیریت دانش اشتراک گذاری دانش مجتمع صنعتی رفسنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 790
هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای عدم اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان بوده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش کاربردی و بر اساس ماهیت و روش یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای عوامل شناسایی شده و در ادامه با استفاده از پرسشنامه به تائید و اولویت گذاری پرداخته شده است. خبرگان تحقیق حاضر 13 نفر بودند که به صورت غیراحتمالی انتخاب شدند و شامل مدیران و کارکنان ارشد شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان بوده اند. با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 و Expert Choice به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد و از نرم افزار روش فرآیند سلسله مراتبی برای اولویت بندی عوامل استفاده شد. یافته های حاصل از داده های تحقیق نشان داد که پیشایندهای عدم اشتراک گذاری دانش عبارتند از: موانع فناورانه که دارای چهار زیرمولفه است و عدم وجود سامانه ها مهمترین زیرمولفه موثر بر عدم اشتراک گذاری دانش است. موانع سازمانی از جمله عوامل موثر دیگر است که دارای یازده زیرمولفه است و زیرمولفه عدم وجود مسئله یابی و حل مسئله موثرترین عامل بر عدم اشتراک دانش است. موانع مدیریتی نیز از جمله موانع عدم اشتراک دانش است که شامل شش زیرمولفه است و عدم حمایت از به اشتراک گذاری دانش جزو مهمترین عوامل موثر بر آن است. موانع فردی نیز از جمله موانع عدم اشتراک گذاری دانش است که شامل یازده زیرمولفه است و بی اعتمادی مهمترین زیرمولفه موثر بر عدم به اشتراک گذاری دانش شناسایی شده است. با توجه به نتایج می توان گفت که موانع فناورانه و نبود زیرساخت ها و فناوری ها مورد نیاز از جمله مهمترین عوامل موثر بر عدم اشتراک گذاری دانش است در حالی که عوامل فردی کمترین تاثیر را داشته یعنی کارکنان در عدم به اشتراک گذاری دانش کمترین تاثیر را دارند.
۱۳.

Automatic Prediction and Identification of Smart Women Safety Wearable Device Using Dc-RFO-IoT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Smart Phone IoT GPS Sensors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 741
Women’s safety is very important for around the world and many anti-women safety incidents are happened in current decades. Women's criminality is on the rise in India, particularly on an hourly basis 1000 criminal cases are filed according to Indraprastha and Kannon organizations. The Internet of Things (IoT) application will assist women in difficult situations. This design with Dc-RFO-IoT has an emergency application that can be useful to provide critical thinking and suggestions to women in rescue time. When the emergency soft button is pushed, notifications are sent to registered contacts as well as to women's hotline lines with GPS and GSM. A GPS sensor is also used to transmit the position with longitude and latitude. Every one minute, the receiver sends a link to your location, updating them on your current position. The attacker may shut the victim's mouth and prevent her from requesting assistance. The speaker on this gadget generates high-frequency sound. It will raise the alarm in the surrounding area and make the attacker fearful. This IoT with deep learning application is giving accurate outcomes and measures are improved. The performance measures like accuracy 93.43%, sensitivity 92.87%, Recall 98.34%, safety ratio 97.34%, and F measure 97,89% had been improved these are outperformance the methodology and compete with present models.
۱۴.

Multi- Objective Fuzzy Software Release Problem with learning capacities for fault detection and correction processes(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Software Reliability Software Reliability Growth Models Fuzzy Release Time Problem Software Development Life Cycle

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 417
Without utilization of computer and its related technology, modern day’s life cannot be headway. It has also transformed into an incredibly troublesome task. The genuine challenges included are shorter life cycles, cost effective and higher software quality goals. Despite these challenges the software developers have started to give cautious thought on to the procedure to develop software, testing and reliability investigation of software and to reinforce the method. Developer most fundamental decisions related to the perfect release time of Software. Software development method incorporates a piece of vulnerabilities and ambiguities. We have proposed a multi objective software release time issue under fuzzy environment using a software reliability growth model to overcome such vulnerabilities and ambiguities. Further we have discussed the fuzzy environment framework to deal with the issue. Considering model and issue, we can especially address the issue of when to release software under these conditions. Results are illustrated numerically.
۱۵.

In-Depth Analysis of Various Artificial Intelligence Techniques in Software Engineering: Experimental Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Software Engineering Defects Prediction Artificial Intelligence ML ANN DNN CNN

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 153 تعداد دانلود : 330
In this paper, we have extended our literature survey with experimental implementation. Analyzing numerous Artificial Intelligence (AI) techniques in software engineering (SE) can help understand the field better; the outcomes will be more effective when used with it. Our manuscript shows various AI-based algorithms that include Machine learning techniques (ML), Artificial Neural Networks (ANN), Deep Neural Networks (DNN) and Convolutional Neural Networks (CNN), Natural Language Processing (NLP), Genetic Algorithms (GA) applications. Software testing using Ant Colony Optimization (ACO) approach, predicting software maintainability with Group Method of Data Handling (GMDH), Probabilistic Neural Network (PNN), and Software production with time series analysis technique. Furthermore, data is the fuel for AI-based model testing and validation techniques. We have also used NASA dataset promise repository in our script. There are various applications of AI in SE, and we have experimentally demonstrated one among them, i.e., software defect prediction using AI-based techniques. Moreover, the expected future trends have also been mentioned; these are some significant contributions to the research
۱۶.

Exploring the Perceived online Review Credibility and Management Response Influence on Purchase Intention(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Online Review Perceived Credibility Management Response purchase intention

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 783
Online reviews play a crucial role in the consumer decision-making process in the glamping industry. Some reviews are misleading; therefore, users need to identify credible reviews to form objective opinions. This study examined dimensions of perceived review credibility and its influence on purchase intention within the glamping business. Online surveys were conducted with respondents with relevant travel experiences to examine the key credibility factors. Findings identified that review length, amount of detail, writing style, and travelers’ images; as well as mixed, moderate, and two-sided reviews influence perceived review credibility. It was also found that perceived review credibility influences purchase intention; that management response impacts perceived company credibility and purchase intention; and that personalized management response is valuable for the perceived credibility and purchase intention. A revised conceptual framework was developed to demonstrate the sources of perceived credible online reviews and the role of management responses in the reviews. In addition to the theoretical contribution, this study can have practical marketing implications for businesses when creating online promotional material for their products and engaging with customers
۱۷.

Range of Publications for E-Government Services: a Review and Bibliometric Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Government Public e-services bibliometric analysis Network analysis E-government Researchv

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 167
With the rapid advancement of information and communication technology (ICT), public administration has adopted the concept of e-government. The academic literature produced many studies in the field of E-government (E-GOV) services, however, there is limited research on such services from the perspective of bibliometric and Network analysis. Therefore, this study aims to present a bibliometric and network analysis of the E-government services literature review obtained from the Scopus database, published between 2011 to 2021. This study uses a five-step method including (1) defining keywords, (2) initializing search outcomes, (3) inclusion and exclusion of some elements of the initial result, (4) compiling initial data statistics, and (5) undertaking analysis of data. The analysis starts by identifying more than 4,880 published articles related to E-government services published between 2011 and 2021. The study findings revealed that the highest number of publications on the E-government Service was in 2019 (102 articles), the top contributing affiliation was Brunel University London, the leading influential country was the USA, and the top contributing Source was Electronic Government. Furthermore, Lu J. occupied the first rank in the list of the most influential authors in terms of citations, while Weerakkody V. occupied the list of the top authors with high publications 20 papers. Likewise, this study showed that there is a collaboration among some authors. This research identified four research clusters by which researchers could be encouraged to widen the research of E-government services in the future. The bibliometric and network analysis of E-government services helps to graphically display the publication's assessment over time and identify domains of current studies' interests and potential directions for further studies. Finally, this research draws a roadmap for future investigation into E-government services.
۱۸.

هنجاریابی پرسشنامه مدیریت دانش سبز در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسشنامه مدیریت دانش سبز کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 218
ترجمه، انطباق و هنجاریابی ابزارهای استاندارد، فرصت سودمندی برای آزمون کاربرد پذیری ابزارها در جوامع دیگر فراهم می آورد و یک گام اساسی در اثبات آن آزمون این مسئله است که آیا الگوی مشکلات همایندی که به وسیله ابزار در یک جامعه شناسایی شده، با الگوهای شناسایی شده توسط آن ابزار در جوامع دیگر برازش دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش هنجاریابی پرسشنامه مدیریت دانش سبز در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (320=N) تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 273 پرسشنامه به شکل نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش سبز ساخته سیمینگ و همکاران (2022) که مشتمل بر 26 سؤال بود استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب امگا مک دونالد، ضریب تتا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای آماری SPSS، lisrel و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه (983/0=θ، 971/0=Ω، 958/0=α) می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با مؤلفه ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخ ص های نسبت X2 به df برابر با 58/2 و (RMSEA) که برابر با 075/0 بود، بنابراین مدل از برازش لازم برخوردار است. همچنین شاخص های 95/0=NFI، 95/0=CFI، 91/0=GFI، 90/0=AGFI و 96/0=IFI برازش مدل را تأیید کردند. در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم مدیریت دانش سبز نتایج نشان داد که مؤلفه های ایجاد دانش، کسب دانش، ذخیره دانش، اشتراک دانش و کاربرد دانش توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مورد نظر باشند و لذا تأثیر معنادار بر دانش محیط زیستی کارشناسان دارند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل "مدیریت دانش سبز" مورد تأیید قرار گرفته و می توان از این ابزار برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سوی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.
۱۹.

Unpacking the Dynamics of Digital Entrepreneurship: Managing Work-Family Boundaries among Women Entrepreneurs(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Digital entrepreneurship Women Entrepreneurs Degrees of digitalization Work-Family Boundary management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 241
The global spread of internet technology and the associated advancements are making it easier for women entrepreneurs to manage the work-family boundary. However, there is a need for more research on digital entrepreneurship (DE), especially on how different degrees of DE influence the success of work-family boundary management (WFBM). This study explores the effect of extreme, moderate, and mild pursuit of DE on women’s abilities to manage the boundary between work and family. This study uses a quantitative research method and collected data from 312 women entrepreneurs. The results show that DE enables women entrepreneurs to manage the work-family boundary. We found that with extreme DE, women are more likely to experience high levels of cross-role interruption behaviours and perceived boundary control, while with moderate DE, women experience high levels of identity centrality of work and family roles. Therefore, this study contributes to the literature on women’s DE by investigating different degrees of DE and its effects on work-family boundary management. The study also contributes to the literature on WFBM through examining the dynamics of DE in enabling women entrepreneurs to manage work-family boundaries to different extents. Therefore, this study captures the interplay between DE and managing work-family boundaries, which facilitates our understanding of women entrepreneurship and the role DE has in enabling the agentic potential of entrepreneurial actors.
۲۰.

Investment Project Risk Simulation on the Use of Information Technologies as a Factor for Improving the Financial Safety of the Enterprise(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Financial security risk Investment Investment project Simulation Modelling information technologies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 281
The article justified the feasibility of an investment project by analysing the performance indicators while taking into account risk and uncertainty of the use of information technologies. The impact of the above calculations of the investment project results is due to the fact that the evaluation of the investment performance depends on the projected cash flows. The purpose of the article is to assess the impact of risks on making investment decisions using information technologies in order to increase the financial security of enterprises. Methodological and practical aspects of risk modelling of the investment project were further developed, using the Monte Carlo method, which allows to construct a model by minimizing data, as well as to maximize the value of data used in the model. This model involves the use of probability theory and random number tables. The results show the distribution of probabilities of the successful project variable and the coefficient of variation of the performance indicator, allowing the investor to take uncertainty into account when making a decision.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان