زهرا تسلیمی

زهرا تسلیمی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی تأمین مالی استارت آپ های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۱
استارت آپ ها با چالش های بسیاری روبه رو هستند. توانایی تأمین مالی یکی از مهم ترین این چالش ها است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأمین مالی استارت آپ های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش همه صاحب نظران استارت آپ های ورزشی و تأمین مالی در ورزش بودند. تعداد نمونه 221 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. برای شناسایی عامل ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج نشان داد که ظرفیت های بازار استارت آپ ها و شبکه حمایت محیطی آن ها بر عملکرد تأمین مالی استارت آپ ها تأثیر معنا دار داشتند. قابلیت های کسب وکاری استارت آپ ها بر کارایی مدیریت مالی آن ها و کارایی مدیریت مالی استارت آپ ها بر عملکرد تأمین مالی آن ها تأثیر معنا دار داشتند، اما ظرفیت های بازار استارت آپ ها و شبکه حمایت محیطی آن ها بر کارایی مدیریت مالی تأثیر معنادار نداشت؛ درحالی که کارایی مدیریت مالی به عنوان متغیر واسطه بر عملکرد تأمین مالی تأثیر معنا دار داشت. با توجه به اینکه ظرفیت های بازار استارت آپ ها ورزشی شامل ظرفیت های ساختاری بازار و فرهنگ مشتریان معرفی شد، پیشنهاد می شود برنامه های بازاریابی شرکت های استارت آپ برای ظرفیت سازی بازار به منظور تأمین مالی بیشتر و متنوع تر انتخاب شود. علاوه براین، با توجه به اینکه کارایی مدیریت مالی استارت آپ های ورزشی شامل قابلیت های سیستم مالی و راهبرد مالی است، به نظر می رسد باید برنامه های مدیریت مالی و همچنین آموزش سواد مدیریت مالی در دستور کار شرکت های استارت آپی در ورزش قرار گیرد.
۲.

استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی در مدارس: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
ارزشیابی، فرایند منظم و منسجمی برای مشخص کردن میزان پیشرفت دانش آموزان در مسیر رسیدن به هدف های آموزشی و پرورشی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی در مدارس بود. روش پژوهش کیفی بود که با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه و بررسی اسنادانجام شد. صاحب نظران، مدیران و متخصصان حوزه ارزشیابی و تربیت بدنی مدارس جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده ها، نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام شد . هم زمان با گردآوری داده ها، کار تحلیل آن ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به کارگیری نسخه 2/5 نرم افزار اطلس تی.آی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی تأثیر مثبتی بر روند اجرای درس تربیت بدنی در مدارس دارد و بازتاب گسترده ای را نیز در جامعه ایجاد می کند؛ اما دستیابی به تمام پیامدهای مثبت این طرح درگرو فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آن است.
۳.

سنجش کیفیت خدمات پژوهشی در مراکز آموزش عالی با رویکرد KANO- QFD (مطالعه موردی: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی کیفیت خدمات پژوهشی دانشگاه ها گسترش کیفیت عملکرد مدل کانو مدل سروکوال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۶۹۷
هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (162 نفر) در نیمسال دوم تحصیلی 94-1393 بود که 108 دانشجوی تحصیلات تکمیلی به پرسشنامه های سروکوال ادراکات و انتظارات از کیفیت خدمات پژوهشی پاسخ دادند. همچنین از پرسشنامه کانو برای شناسایی و دسته بندی نیاز های دانشجویان استفاده شد. برای تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظر ده نفر از استادان استفاده شد. پایایی آنها نیز در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 913/0=α و 954/0=α برای پرسشنامه های ادراکات و انتظارات و 832/0=α برای پرسشنامه کانو محاسبه شد. در نهایت 9 نیاز اساسی به عنوان صدای مشتری وارد ماتریس خانه کیفیت مدل QFDشد و 13 مشخصه فنی برای بهبود آنها استخراج شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که در هر پنج بُعد کیفیت خدمات پژوهشی، شکاف منفی کیفیت وجود دارد (05/0≥P). بیشترین شکاف منفی کیفیت در بُعد اعتبار (04/3-) و گویه حمایت مالی از دانشجویان مشاهده شد. براساس نتایج پژوهش عدم تخصیص اعتبارات، بی برنامگی، عدم حمایت مالی از طرح ها و شرکت در سمینار ها و نبود زیرساخت های لازم پژوهشی، از جمله موانع و کاستی های پژوهشی است. توصیه می شود مسئولان پژوهشی با اولویت بندی در تخصیص بودجه و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به منظور شناسایی نیاز های پژوهشی دانشجویان در جهت ارتقای سطح کیفیت خدمات این حوزه و کاهش شکاف اقدام کنند.
۴.

حوزه هایی به کارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوطلب ورزش شهروندی حوزه های به کارگیری داوطلب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۴۹
در این پژوهش تلاش شده است در مرحله نخست، حوزه های به کارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی شناسایی شده و در مرحله بعد، این عوامل به منظور اقدامات لازم اولویت بندی گردند. روش این پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه مدیران و معاونین حوزه ستادی سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیران مجموعه های ورزشی، مدیران تربیت بدنی مناطق 22 گانه شهرداری تهران و اعضای شورای راهبردی ورزش شهروندی تشکیل دادند.تعداد نمونه برابر با جامعه (122نفر) می باشد(N=n). یافته های پژوهش نشان می دهد داوطلبان ورزشی تهران را می توان به ترتیب اولویت در 4 حوزه تفریحات ورزشی، همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی، ورزش های سازمان یافته و بستر سازی برای استعدادیابی به کار گرفت. همچنین، به نظر می رسد به دلیل کمبود نیروی انسانی در حوزه تفریحات ورزشی و همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی، مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران ترجیح می دهند داوطلبان بیشتری را در این حوزه ها به کار گیرند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر و سایر مطالعات این حوزه پیشنهاد می شود برای برنامه ریزی دقیق تر، حوزه های به کارگیری داوطلبان را از دیدگاه خود آن ها مورد بررسی قرار گیرد.
۵.

بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی داوطلب مدیریت داوطلبان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۳۲
نیروهای داوطلب یکی از ارکان اصلی خدمت رسانی در سازمانهای ورزشی خصوصاً سازمان های ورزش های تفریحی محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان در ورزش همگانی کشور بود. روش تحقیق توصیفی – مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را مدیران فدراسیون ، هئیت ها و انجمن های ورزش همگانی،کارشناسان ورزش همگانی ادارات کل ورزش و جوانان مراکز استان ها و صاحب نظران ورزش همگانی کشور تشکیل دادند. تعداد نمونه در تحقیق حاضر برابر با جامعه ( 110 نفر) در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 151 سؤال و 8 خرده مقیاس برنامه ریزی، جذب، انتخاب و گزینش، آشنایی، آموزش، قدرشناسی، حفظ و نگهداری و ارزیابی عملکرد داوطلبان بود .روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید(90/0=α). با توجه به نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنف مبنی بر طبیعی بودن توزیع داده ها جهت مقایسه دیدگاه ها از آزمون ANOVA استفاده شد(05/0 p≤). برای اولویت بندی دیدگاه ها نیز از آزمون فریدمن استفاده گردید. با توجه به نتایج تحقیق دیدگاه سه گروه منتخب در مورد ابعاد مدیریت داوطلبان فقط در بعد جذب تفاوت معنادار داشته و اولویت دیدگاه ها نیز تفاوت معناداری داشته است. بعد آشنایی و توجیه رتبه اول را از دیدگاه سه گروه به خود اختصاص داده است. در پایان نیز پیشنهادهایی برای مدیران ورزشی ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان