مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال پانزدهم تابستان 1399 شماره 52 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی و سنجش روابط علت و معلولی عوامل موثر بر چابکی سازمان با استفاده از روش تحلیل تم و دیمتل (مورد مطالعه: صنایع تولیدات فلزی شهرک صنعتی کاوه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: روش دیمتل چابکی سازمان روابط علی و معلولی شهرک صنعتی کاوه تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 422
در دنیای امروزمحیط نامطمئن و رقابت زیاد بازار موجب اهمیت پیدا کردن چابکی با توجه به لزوم سرعت عمل و پاسخگویی به نیازهای بازار روز به روز افزایش پیدا کرده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر استفاده از روش دیمتل جهت بررسی روابط علی و معلولی عوامل موثر بر چابکی سازمان در صنایع تولیدات فلزی شهرک صنعتی کاوه است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان ارشد صنایع تولیدات فلزی شهرک صنعتی کاوه است که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و اصل اشباع 25 نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد. در بخش کیفی از تحلیل تم و در بخش کمی از روش دیمتل استفاده گردید. با استفاده از تحلیل تم هشت مقوله رضایت مشتری، پاسخگویی، تغییر سازمانی،چابکی، رهبری تحول آفرین، فناوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و انعطاف پذیری برای چابکی مشخص شد. و به کمک روش دیمتل چهار متغیر رهبری تحول آفرین، فناوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و انعطاف پذیری به عنوان متغیرهای تأثیرگذار شناسایی شد. رهبری تحول آفرین بیشترین تأثیر و چابکی سازمان بیشترین نفوذ پذیری و اثرپذیرترین را به خود اختصاص داده است.
۲.

توسعه الگوریتم موازنه به هنگام بار در سیستم های کارگاهی (مطالعه کیفی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سوآرا قابلیت عملیاتی کوپراس متوازن سازی بر خط تولید مطالعه کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 81
یکی از مهم ترین مشکلات در سطح تاکتیکی ،تولید انبوه سفارشات مختلف است که هر یک از این سفارشات با توجه به شرایط تولید و اهمیت مشتریان دارای اولویت های مختلف هستند ،خط تولید متشکل از چندین ایستگاه کاری و ماشین است که هر یک در تواتر تولید با هم در ارتباط اند و ورودی یکی خروجی دیگری است در این حالت هر ماشین و فرآیندی که باید محصول را تولید نماید با محدودیت های فرآیندی و تکنولوژی به لحاظ زمان و حجم و وزن هر کار و سلامت فیزیکی ماشین آلات ،راندمان نیروی انسانی ، مواجه است .این مقاله با هدف لحاظ نمودن تمامی عوامل تاثیر گذار بر متوازن سازی خط تولید که در برنامه ریزی تولید کارگاهی اهمیت ویژه دارد، صورت می پذیرد و با بررسی تحلیلی در سوابق حل مسایل متوزان سازی خط تولید و با بهره گیری از خبرگان، مولفه هایی را که در برنامه ریزی و زمان بندی خط تولید موثر اند را شناسایی و با بهره گیری از روش ترکیبی سوآرا و کوپراس ،این مولفه های تاثیر گذار را به الگوریتم متوازن سازی بر خطدر سیستم های تولیدی می افزاید . نتایج این تحقیق نشان می دهد که بروز رسانی صورت گرفته در الگوریتم متوازن سازی بر خط تولید نسبت به روش های پیشین دارای قابلیت عملیاتی و کیفیت در نتایج است.
۳.

کاربرد برنامه ریزی آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تاکید بر آب مجازی دراستان کردستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آب مجازی الگوی بهینه کشت برنامه ریزی آرمانی استان کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 801
امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه ،همواره از دغدغههای کشاورزان و سیاستگذاران میباشد. بر این اساس، لازم به نظر میرسد تا بتوان در سیاستگذاریهای کشت ،افزون بر هدفهای سیاستگذاران، نیازمندیها و اهداف کشاورزان در کنار یکدیگر در نظر گرفته شود. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان کردستان به تفکیک شهرستانهای آن با تاکید بر حداقل آب مجازی طرح ریزی و اجرا شد. به این منظور آمار و اطلاعات موردنیاز در سال زراعی 95-1394 در قالب تدوین الگوی برنامهریزی آرمانی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد، الگوی کشت فعلی واحدهای تولیدی شهرستانهای استان دارای مزیت نسبی نبوده و از اینرو الگوی فعلی کشت باید تغییر یابد. به بیان دیگر، تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی به سمت تخصصی شدن و متناسب با مزیت نسبی منطقه در حال تغییر هستند و محصولاتی وارد الگوی کشت شدهاند که با امکانات و شرایط هر منطقه (شهرستان) سازگار میباشند. این تغییرات به نحوی است که سطح زیرکشت برخی از محصولات نسبت به وضعیت فعلی کاهش و برخی دیگر افزایش معنیداری پیدا کرده است. به طوری که محصولی مانند گندم آبی به طور کلی در الگوی بهینه وارد نشده است. همچنین بیشتر محصولات به دلیل عدم مزیت نسبی و غیرمتناسب با شرایط منطقه و همچنین بازدهی پایین آنها از الگو حذف شدند.
۴.

طراحی مدل فرایندی بازاریابی سبز در صنعت دارو(رویکرد کیفی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز شرکت های دارویی تئوری داده بنیاد الگوی فرایندی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 731
این پژوهش با هدف طراحی و تبیین ﻣﺪل فرایندی بازاریابی سبز در شرکتهای دارویی به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می باشد. در فاز کیفی تحقیق و به منظور طراحی مدل بر اساس متدولوژی تئوری داده بنیاد، گروهی از خبرگان که به مباحث فروش و بازاریابی شرکت های دارویی و استراتژی بازاریابی سبز اشراف کامل داشتند، انتخاب و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در این فاز، از دو روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت و مجموعاً 11 مصاحبه صورت گرفت. در فاز کمّی، مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکتهای دارویی مستقر در تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و از این میان، 210 نفر از روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. در فاز کیفی تحقیق، ابزار اصلی جمع آوری داده ها مصاحبههای عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. در فاز کمّی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامهای بسته و محقق ساز مشتمل بر 42 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمّی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرمافزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی فرایندی بازاریابی سبز در شرکتهای دارویی (بر اساس ساختار مدل پارادایمی) شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تأیید قرار گرفتند.
۵.

نقش منابع متمایز سازمانی بر تصمیم به صادرات در صنعت فولاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم به صادرات تعهد سازمانی توانایی جذب جذابیت صادرات و ﻣﻨﺎﺑﻊ متمایز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 814
صنعت فولاد از اولویتهای صادراتی کشور است. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارایه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ منابع متمایز شرکت و تصمیم به صادرات در صنعت فولاد ایران اﺳﺖ که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. جامعه آماری مدیران ارشد شرکتهای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه بوده، نمونهگیری تصادفی ساده و حجم نمونه 168 میباشد. روایی صوری و محتوایی اولیه سازه با استفاده از نظر خبرگان و طی دو مرحله نمونهگیری تایید شد. به منظور تحلیل از روش معادلات ساختاری نرم افزارPLS استفاده گردید. در بخش اندازهگیری، پایایی سازه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا نیز با روش فورنل و لاکر اندازهگیری و مورد تایید واقع شدند. در بخش ساختاری وضعیت متغیرها از طریق خروجی نرمافزار (نمودار در وضعیت استاندارد ضرایب) بررسی گردید. نتایج نشان داد منابع متمایز شرکت شامل منابع انسانی، سرمایه ارتباطی، توانایی جذب، منابع مالی، ویژگیهای محصول بر جذابیت صادرات، جذابیت صادرات بر تعهد سازمانی به صادرات و همچنین تعهد سازمانی به صادرات بر تصمیم به صادرات تاثیر مستقیم، مثبت و معنیدار دارد. همچنین مقادیر به دست آمده معیارهای ضریب تعیین، استون و گیزر و نیکویی برازش برای تمامی متغیرها و کل مدل نشان داد که مدل علاوه بر برازش قوی از قدرت پیشبینیکنندگی بالایی برخوردار است.
۶.

توسعه مدل پویای مدیریت دانش صنعت نفت ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (SD)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نظام مدیریت دانش پویایی شناسی سیستم (SD) صنعت نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 670
این پژوهش به مدل سازی و شبیه سازی نظام مدیریت دانش صنعت نفت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (SD) به منظور سیاست گذاری توسعه مدیریت دانش صنعت نفت به جهت از بین رفتن شکاف بین سرمایه دانش موجود و دانش کاربردی پرداخته است. ابتدا با مشارکت برنامه ریزان درگیر در وزارت نفت، زیرساخت های سازمانی موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش شناسایی و بر مبنای فرآیند مدیریت دانش نمودار علّی ترسیم شد. مدل جریان بر اساس داده های صنعت نفت طراحی و در افق بیست ساله شبیه سازی گردید. پس از اعتباربخشی مدل مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت رفتار متغیر شکاف دانش، سیاست های توسعه نظام مدیریت دانش صنعت نفت استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با یافته های پژوهش سه سیاست توسعه خلق دانش، توسعه زیرساخت های مستندسازی دانش و توسعه تسهیم دانش در صنعت نفت و نیز منتخب ترکیبی از سیاست ها شناسایی و شبیه سازی شدند. در نتیجه شبیه سازی منتخب ترکیبی از سیاست ها شامل توسعه همکاری با قطب های علمی کشور، طراحی سیستم های ثبت تجربه، فرهنگ سازی تسهیم دانش، تیم سازی دانش محور، رعایت حقوق مالکیت معنوی دانش، تجاری سازی دانش صنعت نفت به عنوان بهترین راه کار، جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش صنعت نفت ایران ارائه گردید.
۷.

تخصیص ایستای وظایف در سیستمهای توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم توزیع شده تخصیص وظایف الگوریتم ژنتیک موازی الگوریتم ژنتیک جزیره ای الگوریتم ژنتیک سلولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 716
در طی دو دهه اخیر، بالارفتن فوقالعاده سرعت شبکههای رایانه ای و همچنین افزایش نیاز به سیستمهایی با کارایی بالا سبب شده است که محققان به پردازشهای موازی و توزیعشده علاقهمند شوند. رشد سریع سیستمهای توزیعشده باعث شده که مسائل گوناگونی در این زمینه مطرح شود. یکی از مهمترین مسائلی که موردتوجه محققان زیادی قرارگرفته، مسئله تخصیص وظایف در اینگونه محیطها است که بهمنظور به دست آوردن بهرهوری مؤثر از سیستم انجام میشود. مسئله تخصیص وظایف بهجز در معدود موارد خاص جز مسائل NP-کامل است؛ بنابراین از فرایندهای اکتشافی برای دستیابی به راهحلهای زیربهینه در مدتزمان مطلوب استفاده میشود. اگرچه از روشهای مختلف در تحقیقات استفادهشده، اما هنوز پیدا کردن روش مؤثر و کارا برای این مشکل موردنیاز و مطلوب است. در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک موازی برای پیدا کردن راهحل بهینه برای تخصیص یک گراف از وظایف به پردازندهها در سیستم توزیعشده استفادهشده است. نتایج نشان داد الگوریتم پیشنهادی میتواند تخصیصهای بهینه یا نزدیک بهینه برای مسائل با اندازههای گوناگون ارائه دهد. همچنین روش پیشنهادی توانست در زمان بسیار سریعتر از الگوریتم ژنتیک سنتی و با تسریع فراخطی، مسائل با اندازههای بزرگ و متوسط را حل کند.
۸.

بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد پایداری با استفاده از تصمیم گیری چندهدفه و روش DANP در صنعت غذا: مطالعه موردی در صنعت لبنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چندهدفه پایدار دنپ زنجیره تأمین حلقه بسته L-P متریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 502
در این مقاله یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه، چند محصولی جهت برنامهریزی تولید،توزیع،حملونقل با در نظر گرفتن شاخصهای پایداری در شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته صنعت غذا ارائه شده است. ابتدا پس از مرور ادبیات موضوع و با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت غذا مهمترین شاخصهای پایداری با ابعاد سهگانه اقتصادی،زیستمحیطی و اجتماعی در این صنعت،استخراج و ساختار روابط شبکه و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از شاخصها از طریق تکنیک دیمتل تعیین شدهاند سپس این تکنیک با روش فرآیند تحلیل شبکهای بهمنظور تعیین اوزان هر بعد و شاخصهای آن ترکیب گردیده و درنهایت شاخصهای دارای اولویت بالاتر انتخاب شدهاند.در ادامه یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط جهت برنامهریزی تولید،توزیع،حملونقل زنجیره تأمین پایدار حلقه بسته با ابعاد سهگانه فوقالذکر ارائه شده است که در آن شاخصهای حاصل از تکنیک دنپ،هزینه کل از بعد اقتصادی با وزن 1301/0مصرف آب و مصرف انرژی از بعد زیستمحیطی با اوزان0578/0، 0580/0و فرصتهای شغلی از بعد اجتماعی با وزن0911/0بهعنوان توابع هدف مدلسازی شده سپس با روش L-P متریک و با استفاده از نرمافزار گمز حلشدهاند و مجموعه جوابهای بهینه پارتویی به دست آمده است در پایان مطالعه موردی درزمینه صنایع لبنی به کمک دادههای واقعی صورت گرفته است. اجرای مدل منجر به یافتن 8 دسته جواب بهینه پارتویی شده بهطوریکه کمترین میزان هزینه در بین جوابها حدود 68 میلیون ریال در ماه، کمترین میزان مصرف آب حدود 660 مترمکعب در ماه و بیشترین میزان فرصتهای اشتغال حدود 39 هزار نفر ساعت در ماه میباشد.
۹.

مدلسازی توسعه شرکت های تعاونی صنعتی با استفاده از معادلات ساختاری (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعاونی های صنعتی توسعه تعاونی ها مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 401
شرکت های تعاونی یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور به شمار می آیند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کمی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی توسعه شرکت های تعاونی صنعتی با استفاده از معادلات ساختاری می باشد. جمع آوری داده ها به صورت میدانی و برای تحلیل آنها از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از روش شناسی نظریه زمینه بنیاد کوربین و استراوس عمل شد که در نیمه دوم سال 1398 انجام گرفت. روش نمونه گیری مورد استفاده، تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تعاونی صنعتی، کارشناسان بخش تعاونی های صنعتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اساتید دانشگاهی مرتبط با بخش تعاون و تعاونی های صنعتی بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 56 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه بین آنها تقسیم گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 97 سؤالی با آلفای کرونباخ 0/839 استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارPLS استفاده شد. نتایج نشان داد بین شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و پیامدهای توسعه شرکتهای تعاونی صنعتی با پدیده اصلی و راهبردها رابطه وجود دارد.
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی فن آوری های کاهنده انتشار SOx مورد مطالعه: نیروگاه های حرارتی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آلایندگی فنآوری های کاهنده SOx تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی SECA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 101
نیروگاههای حرارتی با مصرف قابل توجه سوختهای فسیلی، نقش عمدهای در تولید آلایندههای هوا دارند. اکسیدهای گوگرد از جمله این آلایندهها هستند. تاکنون هیچ یک ازنیروگاههای حرارتی ایران به فناوریهای کاهش و کنترل انتشار اکسیدهای گوگرد تجهیز نشدهاند. با توجه به ضرورت کاهش آلایندههای ناشی از احتراق سوخت در نیروگاههای کشور، و تحمیل هزینههای گزاف اجتماعی ناشی از انتشار بی رویه آلایندهها این مقاله در تلاش است تا با ارائه راهکاری به منظور اولویت بندی و انتخاب فناوریهای کاهنده اکسیدهای گوگرد با رویکرد سرمایهگذاری در نیروگاه-های حرارتی ایران در مدیریت انتشار این آلاینده نقش موثری ایفا کند. در این پژوهش به منظور انتخاب معیارهای موثر بر انتخاب فناوری از تکنیک دلفی فازی و به منظور رتبه بندی فن آوری-های کاهنده SOx از تکنیک نوین رتبهبندی همزمان معیارها و گزینهها (SECA) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که تکنولوژیهای اسکرابرهای خشک، فرآیند احیا، تخلیه کرونا، فرایند تزریق جاذب وتکنولوژی جذب به ترتیب اولویت اول تا پنجم انتخاب فناوری را به خود اختصاص دادهاند.
۱۱.

ارائه مدل چندهدفه مسیریابی و مکان یابی در حالت زنجیره تأمین سبز و پایدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین سبز پایدار مسیریابی و مکان یابی وسایل نقلیه سیستم های انبار خردهفروشی مدل چند هدفه روش معیار جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 149
در یک شبکه زنجیره تامین، اجرای یک سیستم مدیریت صحیح در فرآیند ارسال کالا میتواند با بهبود جریان انتقال محصولات منجر به کاهش هزینهها و افزایش رضایت مشتریان گردد. ازاینرو در این پژوهش، یک مدل ریاضی چندهدفه جهت بهینهسازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با مکانیابی انبار در زنجیره تأمین سبز که همزمان عملیات دریافت و تحویل کالا، ارائه و حل گردید. محدودیتهای اصلی در نظر گرفته شده در این مدل عبارتاند از ظرفیت تولیدکنندهها، ظرفیت خودروها، انتخاب خودرو بر اساس معیارهای زنجیره تأمین سبز، مسیریابی خودرو و مکانیابی انبار تقاطعی جهت کمینهسازی هزینهها و مصرف سوخت و کاهش آلودگی میباشد. در این مسئله کالاهایی که از تأمینکنندگان دریافت میشود، پس از دستهبندی در انبار تقاطعی به مشتریان در مسیر تحویل میشود و یا در صورت لزوم بهطور مستقیم به مشتریان تحویل داده شود. فرض بر آن است که برداشت و تحویل محصول در یک مسیر مجاز میباشد و یک افق برنامهریزی برای دریافت محصولات در فرابارانداز نیز وجود دارد. بهطورکلی هدف مدل بدست آوردن تعیین بهترین مسیر در حالت زنجیره تأمین سبز و تعداد بهینه وسیله نقلیه مورد استفاده در شبکه توزیع میباشد به نحوی که کل هزینه عملیاتی و جابجایی در حداقل ممکن باشد. مدل ارائه شده با استفاده از نرم افزار گمز و روش معیار جامع صحهگذاری و اعتبار سنجی شد و نتایج بدست آمده متناسب با مقالات ارائه شده در این حوزه کارا ارزیابی شده و به نسبت مقالات مشابه بهبود حاصل شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷