رضا رادفر

رضا رادفر

مدرک تحصیلی: استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۱.

Evaluation of Innovation Components in IT Startups with a Focus on Industry 4.0(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Innovation Startups Information-Technology Industry 0.4

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 371
This research has evaluated the innovation components in information technology startups with a focus on Industry 4.0. The approach of the current research is of a qualitative type and was implemented based on the meta-composite approach. On this basis, all articles published in ISI magazines, books and internal and external theses related to the topic of innovation in the field of startups and in the period of 2015 to 2021 were examined. According to the SIP model, the researchers identified 17 concepts and 96 codes for each of the 4 categories of substrate (background), input (input), the main category of process and output (output), which were paid attention to in internal and external studies. The results of this research will help researchers and practitioners in the field of innovation in information technology startups to know what variables and components should be included in the four sectors of the platform for a comprehensive understanding of the innovation development of startups based on the 0.4 industry. Pay attention to the main category of process and output. The present study contributes to the literature on startup technology innovation in information technology and its practices and outlines desirable practices for future researchers.
۲.

طراحی الگوی بلوغ مدل کسب وکار استارتاپی در ایران (مطالعه چند موردی: استارتاپ های پلتفرمی / دیجیتالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موفقیت پایدار الگوی بلوغ نوآوری توسعه کسب وکار نقشه شناختی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 72
برخورداری از یک مدل کسب وکار کارآمد، به عنوان فرض اولیه وجود یک استارتاپ در نظر گرفته می شود. مطالعات پیشین، بلوغ کسب وکار و عوامل موثر بر آن را از مهم ترین حوزه های مربوط به کارآفرینی به شمار آورده اند و همچنین ضعف در مدل کسب وکار را از عوامل شکست استارتاپ ها برشمرده اند. لذا پژوهش حاضر از طریق شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تغییرات مدل کسب وکار یک استارتاپ و تکمیل تر شدن آن متناسب با بلوغ سازمانی، استارتاپ ها را قادر می سازد محصولات یا خدماتی دارای ارزش ارائه دهند. در این پژوهش با بررسی 55 مدل کسب وکار تجربه شده در موفق ترین استارتاپ های دنیا و تشکیل پنل خبرگان، ارتباط معناداری بین عوامل بلوغ مدل کسب وکار استارتاپ ها با مراحل پنج گانه تشریح شده در مدل بلوغ باترا حاصل گردید. سپس با تحلیل عاملی تاییدی بر اساس داده های حاصل از فعالان استارتاپ های پلتفرمی / دیجیتال کشور، مدل مفهومی بدست آمده، بررسی شد و مشخص گردید که 33 عامل در مراحل مختلف توسعه کسب وکار از مرحله تحلیل فرصت ها تا مدیریت عرضه محصول به بازار باید مدنظر قرار گیرند تا مدل کسب وکار مناسبی در چهار بعد شناسایی مشتری (چه کسی)، تعیین ارزش قابل ارئه به مشتری (چه چیزی؟)، زنجیره موثر بر تحقق آن ارزش ها (چگونه؟) و سازوکار سود و کسب انتفاع (چرا؟) طراحی گردد تا زمینه ساز افزایش احتمال موفقیت پایدار کسب وکار و غلبه بر موانع ورود به بازار باشد. در نهایت نیز به منظور رسیدن به یک الگوی بلوغ مدل کسب وکار مبتنی بر سطوح و شاخص هایی که به آن ها اشاره شد، یک مدل و سناریوهای بلوغ بر اساس نقشه شناختی فازی ترسیم گردید.
۳.

توسعه مدل مدیریت زنجیره تامین لارج- اثربخش با رویکرد پویایی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین لارج شبیه سازی بهینه سازی پویایی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 686
امروزه متخصصان زنجیره تأمین برای افزایش رقابت پذیری، اثربخشی و کاهش مشکلات در زنجیره تأمین به دنبال توسعه یکپارچه مدل زنجیره تأمین می باشند. ازاین رو همواره به دنبال شناسایی و توسعه این فرایند هستند تا بتوانند جنبه های بیشتری از زنجیره را پوشش دهند. افزودن شاخص های اثربخشی در کنار شاخص های مطرح لارج و به کارگیری مبانی سیستم دینامیک برای ارتقا عملکرد زنجیره تأمین ازجمله نوآوری های این مطالعه می باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق و مطالعات، ۱۲ سرفصل از شاخص ها به عنوان شاخص های لارج اثربخش انتخاب شد. سپس با روش دلفی فازی ارتباطات و میزان اهمیت هریک از این مؤلفه ها مشخص شد و بازهم متغیرهای پراهمیت تر جهت بررسی بیشتر مدل شدند. بر این اساس با استفاده از مفاهیم دستگاه های پویا حلقه های علی معلولی ترسیم شد. سپس برای بررسی کارکرد مدل، فرضیه های پویا با نظر افراد خبره تدوین گردید. در گام بعدی دیاگرام جریان مدل و همچنین آزمون های اعتبار سنجی مدل پیشنهادی صورت گرفت. نهایتاً با بررسی خروجی های به دست آمده از سناریوهای پیشنهادی مشخص شد که اکثر متغیرها در حالت لارج اثربخش رفتار بهبودیافته ای دارند.
۴.

یک مدل ساختاری- تفسیری از عوامل موثر بر واسطه گری نوآوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلتفرم نوآوری باز تئوری داده بنیاد مدلسازی ساختاری - تفسیری نظام ملی نوآوری واسطه گری نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 976
اهرم سازی فناوری از طریق عملیات میانجیگری و یا واسطه گری نوآوری باز ، ابزاری با ارزش در نوآوری باز و ایجاد قابلیت های تاثیرگذار در تکمیل زنجیره ارزش فرآیند نوآوری به شمار میایند. تسهیل و تسریع در پیچیدگی های بازار فناوری، نتیجه حضور موثر واسطه گران نوآوری است. با توجه به شکاف عمیق فناوری و چالش های فرآیندهای نوآوری در ایران و همچنین ضعف کارکردی این گروه از کارگزاران شبکه نوآوری در ایران، این مقاله در پی آن است که با تعیین عوامل تاثیرگذار در نقش و فعالیت واسطه گران نوآوری در پلتفرم نوآوری باز، و سطح بندی عوامل با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری، راهکارهای اجرایی برای رفع شکاف ارتباطی و تقویت بازیگران نظام نوآوری ایران ارائه دهد.این پژوهش بنیادی و از طریق روش کیفی مبتنی بر تئوری داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند. با تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 13 تن از خبرگان آگاه در حوزه نظام نوآوری و مدیران شرکت های واسطه گر نوآوری و رسیدن به نقطه اشباع نظری، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل براساس پدیده محوری(اثربخشی کارکرد واسطه گری نوآوری)، متاثر از شرایط علّی، زمینه-ای و متغیرهای مداخله گر، تعیین گردید و جهت تکمیل، و با اجرای فاز کمی، طی نظرسنجی از خبرگان، از طریق روش مدل سازی ساختاری-تفسیریISM، عوامل و متغیرهای تاثیرگذار، سطح بندی و استخراج مدل ساختاری-تفسیری و تحلیلMICMAC نسبت به تعیین متغیرهای نفوذپذیر و وابستگی های عوامل، صورت پذیرفت. نتایج تحقیق، مؤید نقش کلیدی فرهنگ نوآوری و ضرورت بلوغ درک توسعه فناوری، کاهش تولی گری دولت و تمرکز بر نیازهای فناورانه کشور از سوی بازیگران و نهادهای شبکه نوآوری به عنوان تاثیرگذارترین عامل در کارکرد بهینه واسطه گری نوآوری شناخته شد.
۵.

Research & Development of Digital Marketing and Innovation in Commercial Automotive Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Digital Marketing Fuzzy Techniques Industry of Commercial Automotives Innovation Research & Development R & D

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 208
Automotive industry particularly, commercial automotive industry, ranks as a key industry in the economic growth. The necessity of investigating the research & development(R & D) activities of digital marketing and innovation in the form of a dynamic system in automotive industry based on the 3 variables: empowerment of supply network, of product innovation, and of digital marketing is quite undisputed. The present research has been done with a view to identifying and evaluating the cause-and-effect interdependent relations governing the variables of R & D of digital marketing and innovation in commercial automotive industry. The research is typically applied, and has been done using the descriptive-survey method. The research community consisted of 50 experts; all with acceptable academic backgrounds and years of experience as executive managers and marketeers in the R & D of automotive industry. To analyze the data, the views of some elected experts on automotive industry, along with Delphi fuzzy and Dematel method were applied. Our findings showed that the variable “Intensity of R & D of digital marketing and innovation” has the most effect on the other variables. The variable “Empowerment of supply network” with the score of 3,25 has the largest amount of interaction with the other variables. Also, the variable “ Empowerment of R & D in digital marketing and innovation” with the score of 1,08 has the smallest amount of interaction with the other variables.
۶.

ارایه مدل تامین مالی صنایع کوچک و متوسط و بررسی مشکلات و راهکارها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بنگاههای کوچک و متوسط پویایی سیستم موانع تامین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 892
تامین مالی همواره یکی از چالش های اصلی ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا و صنایع کوچک اقتصادی بوده است. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه مدلی برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط با رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری بر پایه فرآیند مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی می باشد. مقاله حاضر به طراحی سناریوهای مختلف در تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته است. به همین جهت با توجه به مطالعات پیشین و روش غربال گری فازی به استخراج عوامل مؤثر بر تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و مشخص نمودن حلقه های علی - معلولی اقدام و مدل دینامیکی تدوین شده است. سپس با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری و دیمتل فازی روابط و سطوح بین آنها میزان ضرایب تأثیرگذار و تأثیر پذیر مشخص و در مدل لحاظ شده است، در نهایت به منظور تست صحت مدل و مشخص شدن رفتار متغیرهای حالت و نرخ، اقدام به جمع آوری اطلاعات از 30 بنگاه کوچک و متوسط ، متقاضی شناخت روش های نوین تأمین مالی در بازه زمانی 12 ماهه شده است، که با تحلیل رفتار متغیرها در چهارچوب مدل همچنین تحلیل حساسیت، روایی الگوی دینامیکی طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، بنگاه های کوچک و متوسط از مدل و سناریوهای طراحی شده می توانند جهت تأمین مالی بهینه کسب و کار خود بهره مند گردند.
۷.

عوامل کلیدی مؤثر بر بهره وری در زنجیره تأمین صنعت فولاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین مدیریت زنجیره تامین بهره وری صنعت فولاد مدل اسکور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 213
زنجیره تامین کارآمد و نیز مدیریت صحیح مولفه های آن نقش بسزایی در بهره وری زنجیره تامین ایفا می نماید. صنعت فولاد جزء صنایع مادر بوده و نیازمند آن است تا بهره وری زنجیره خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد کشورمی باشد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد، از مدل اسکور بهره گیری شده است و شاخص های مدل با فرم های CVR وCVI و نیز با نظر خبرگان صنعت فولاد مورد تایید قرارگرفته و بر اساس آن پرسشنامه طراحی شده بین مدیران و کارشناسان صنعت فولاد توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام شد و عوامل تاثیرگذار بر بهره وری زنجیره تامین، با 30 شاخص و در 6 عامل مورد تایید واقع گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر 6 عامل بر بهره وری زنجیره تامین فولاد تاثیر گذار می باشند اما در بین آنها عامل توانمندسازها دارای بیشترین تاثیر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد است.
۸.

الگوی تدوین اثربخش استراتژی کسب و کار الکترونیک یا رویکرد ترکیبی BS و BI به منظور بهبود بهره وری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی کسب و کار الکترونیک مدیریت تداوم کسب و کار هوشمندی کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 850
تغییرات محیط کسب وکار و افزایش پیچیدگی تصمیم گیری های سازمانی، موضوعات مهمی هستند که سازمان ها می توانند برای مقابله با آنها از تجارت الکترونیکی بهره ببرند. به کارگیری و استقرار موفقیت آمیز تجارت الکترونیکی به وجود استراتژی های مشخص وابسته بوده و بدون وجود این استراتژی ها، ممکن است کلیه تلاش های سازمان با شکست مواجه شود. بنابراین موفقیت در استقرار و پیاده سازی تجارت الکترونیکی در به کارگیری مدیریت استراتژیک مناسب نهفته است. در این راستا هدف پژوهش حاضر الگوی تدوین اثربخش استراتژی کسب وکار الکترونیک یا رویکرد ترکیبی BS و BI به منظور بهبود بهره وری بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده است و از روش سیستم های خبره استفاده شده است که درنهایت با توجه به دو مؤلفه مدیریت تداوم کسب وکار، هوشمندی کسب وکار استراتژی هایی جهت توجه کسب وکارهای الکترونیک به برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده اند.
۹.

ارائه مدلی دینامیکی برای ارزیابی عملکرد متوازن یک زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم دینامیکی کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 267
هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی دینامیکی برای اندازه گیری عملکرد یک زنجیره تامین لارج با رویکرد کارت امتیازی متوازن می باشد. روش شناسی: در این پژوهش، از شبیه سازی پویا به منظور ارزیابی عملکرد یک زنجیره تامین استفاده شده است. برای این منظور ابتدا یک نقشه استراتژی طراحی شده و برای هر یک از اهداف استراتژیک، شاخص هایی با توجه به زنجیره تامین لارج شناسایی گردید. سپس یک مدل کمی برای تعیین روابط ریاضی بین آنها طراحی شده است. یافته ها: مدل پیشنهاد شده برای یک شرکت فعال در صنعت قطعه سازی در یک زنجیره دو سطحی به اجرا درآمده است. براساس اهداف استراتژیک شرکت، سناریوهایی جهت بهبود عملکرد تعریف شده و اثر آن بر هریک از عناصر لارج تبیین شده است. نوآوری: هر یک از عناصر لارج در بعضی از سنجه ها دو به دو ناسازگار هستند. طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد متوازن این امکان را می دهد تا اثر هر تصمیم استراتژیک و اجرای هریک از رویکردهای لارج را بر عملکرد نهایی شرکت که غالبا در حوزه مالی و مشتری تبلور می یابد مشخص گردد و با این تحلیل و تعریف سناریوهای مختلف بهترین تصمیمات را اتخاذ کرد. نتیجه گیری: مدل دینامیکی این امکان را به مدیران می دهد تا عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین را شناسایی کرده و با بررسی سناریوهای محتمل قبل از وقوع، زمینه برای تصمیم گیری های لازم را فراهم نمایند. پیاده سازی هریک از عناصر لارج می تواند بر عملکرد شرکت تاثیر بگذارد. بسته به اینکه کدام استراتژی از میان چهار گزینه لارج به کارگرفته شود اثر آنها را بر سودآوری شرکت می توان ارزیابی کرد.
۱۰.

تبیین تصمیم گیری اخلاقی در بستر مدیریت فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: پژوهش اخلاقی احتمال فاش شدن سناریو اخلاقی داده های کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 376
پیشرفت فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر سازمان ها، امر تصمیم گیری مدیران را بسیار پیچیده کرده است؛ همین امر، اهمیت تصمیم های اخلاقی در سازمان های فناوری اطلاعات را برجسته نموده و عدم رعایت آن می تواند در بردارنده ی تبعات سوء بسیاری باشد. پژوهش حاضر با پرداختن به تاثیر تصمیم گیری اخلاقیِ در حوزه فناوری اطلاعات با تاکید بر داده های کلان، مدل اخلاقی خود را ارائه داده است. بدین جهت، پژوهش حاضر از منظر نتایج، «کاربردی» و از نظر فرآیندِ اجرا و هدف، «کمی و توصیفی» است و با استفاده از سناریوهای اخلاقی، داده های آن گردآوری شده است. نمونه آماری این پژوهش را 163 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات در رده ی رئیس گروه و مدیر که با داده های کلان تعامل دارند، تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیرهای اخلاقی نظیر «کانون کنترل و استحکام من» بر رفتار اخلاقی شرکت کنندگان تاثیرگذارند. از سوی دیگر، گرچه تاثیرگذاری مستقیم «عزت نفس و خودکارآمدی» بر نیت اخلاقی در سناریوها مشاهده نشد، ولیکن تاثیرگذاری هر دو متغیر بر «استحکام من» قابل اشاره است. همچنین بر مبنای تحلیل نتایج، متغیر «ادراک از احتمال فاش شدن» که برای اولین بار در این پژوهش پیشنهاد شده است، تاثیر بسزایی بر نیت اخلاقی دارد. در انتهای پژوهش نیز تلاش شده است در قالب راهکارهای اجرایی در جهت کاهش مخاطرات اخلاقی ارائه شود
۱۱.

بوم سازگان نوآوری های ریشه ای تحلیلی داده بنیاد برای صنایع دفاعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 504
در سالیان اخیر مفهوم بوم سازگان نوآوری برای درک فرایند خلق ارزش مشترک رایج شده است. از طرفی باتوجه به اینکه نوآوری های ریشه ای در شکل گیری قابلیت های دفاعی یکتا نقش غیر قابل انکاری داشته و همچنین ازآنجایی که این نوآوری ها در شبکه ای از کنشگران مختلف به هم تکاملی می رسند، ضرورت نگاه بوم سازگانی بیشتر احساس می شود. در این پژوهش با رویکردی کیفی و در قالب راهبرد داده بنیاد چندگانه با استفاده از تاکتیک های تحلیل محتوای پنهان و با ابزار مصاحبه های نیمه ساختار یافته چارچوبی برای بوم سازگان نوآوری های ریشه ای در بخش دفاعی ایران معرفی شده است. مصاحبه شوندگان از میان مدیران ارشد حوزه نوآوری دفاعی و به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و پژوهشگر بعد از 28 مصاحبه به اشباع داده ها رسید. یافته ها نشان داد که اجزای بوم سازگان نوآوری های ریشه ای شامل بازیگران، سرمایه، زیرساخت ها، مقررات، دانش، ایده ها، فصل مشترک و کانال های ارتباطی، فرهنگ و اصول ساختاری هستند.
۱۲.

الگوی پیش بین های عملکرد استراتژی تجاری سازی مستقل در صنعت داروهای زیستی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت زیست دارو استراتژی مستقل عملکرد تجاری سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 564
زیست فناوری پزشکی یا درمانی به توسعه ابزارهای تحقیقاتی، تشخیص، توسعه و تحویل داروها و واکسن ها از طریق استفاده از سیستم ها یا فرآیندهای سلولی و مولکول های زیستی اختصاص دارد. یک انتخاب استراتژیک بسیار مهم شرکت ها در صنعت داروهای زیستی، استراتژی تجاری سازی فناوری است. استراتژی تجاری سازی مستقل به عنوان یکی از استراتژی های تجاری سازی داروهای زیستی در دنیا شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیش بین های عملکرد استراتژی تجاری سازی مستقل در صنعت زیست داروی ایران با استفاده از روش فراترکیب است. در این روش پس از فیلتر مقالات، در نهایت تعداد 42 تحقیق که بطور مستقیم به موضوع عملکرد تجاری سازی مستقل در داروهای زیستی پرداخته بودند وارد مرحله تحلیل در نرم افزار مکس کیودا شدند. پس از مرحله تلفیق تعداد 68 رمز متمایز شناسایی، و در سطوح انتزاع بالاتر رمزها در قالب 9 تم (جهت گیری استراتژیک، هوش تجاری سازی فناوری، قابلیت R&D، یکپارچگی دانش توسعه محصول، قابلیت تجاری سازی (تولید و بازاریابی)، مکانیسم حمایتی دولت و رژیم های مالکیت، یکپارچگی رسمی و پویائی محیطی) قرار داده شدند. به منظور ساخت مدل مفهومی پژوهش، براساس خروجی فراترکیب، سازه های پیش بین عملکرد استراتژی تجاری سازی مستقل، نحوه ارتباط سازه ها و نیز شاخص های اندازه گیری آنها استخراج شدند. نتیجه اعتبارسنجی مدل پیشنهادی براساس نظر خبرگان صنعت زیست داروئی کشور با روش رتبه اعتبار محتوایی لاوش و تکنیک حداقل مربعات جزئی از این قرار است: پیش بین های عملکرد استراتژی تجاری سازی مستقل با ضریب تعیین 91% عبارتند از: یکپارچگی رسمی و غیررسمی، جهت گیری های استراتژیک، هوش تجاری سازی فناوری، قابلیتR&D، قابلیت تولید و بازاریابی.
۱۳.

ارائه مدل مدیریت شهری براساس شاخصهای شهرهای آینده

تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 261
مدیریت شهری، از جمله موضوعاتی است که برای اداره شهرهای آینده نیازمند بازنگری بوده و نمی توان به مفهوم مرسوم آن، که بر اساس آن جایگاه و نظام خاص اداره شهر را در ذهن تداعی کند، بسنده کرد. این مفهوم ازجمله حوزه هایی است که به شدت نیازمند آینده پژوهی است. چراکه به طورمستقیم با زندگی روزمره و سرنوشت شهروندان گره خورده است و هرگونه کوتاهی در این زمینه بعضاً موجب خسارتهای جبران ناپذیر خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل مدیریت شهری براساس شاخص های شهرهای آینده است . تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته که ترکیبی از دو روش کیفی و کمی می باشند، محسوب می گردد. ابزار جمع آوری داده ها شامل فیش برداری و پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان حوزه مدیریت شهری هستند. از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MICMAC- Excel استفاده شد. در گام نخست با مرور ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده تعداد زیادی شاخص از ادبیات موضوع استخراج گردید. با نظر اساتید و متخصصان حوزه، شاخص های اولیه به 76 شاخص تعدیل شد. در ادامه مدل مدیریت شهری براساس شاخص های شهرهای آینده با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری سطح بندی شدند. در پژوهش حاضر عوامل در شش سطح قرار گرفته اند. به نحوی که حقوق و قوانین و مقررات در سطح آخر و توریسم در سطح اول قرار گرفت. در ادامه پژوهش از رویکرد آینده نگارانه بهره گرفته شده است. بررسی نتایج بدست آمده از جدول فوق حقوق و قوانین و یادگیری اجتماعی و آموزش با نمره 22 تأثیرگذارترین عامل گزارش شدند. همچنین توریسم با مجموع 17 در بین عوامل، در اولویت اول تأثیرپذیری قرار گرفت. درجه مطلوبیت ماتریس اثرات بهینه شدگی 100 درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی بالای پرسشنامه و پاسخ های مربوط به آن است. شماره ی مقاله: 4
۱۴.

Drivers Affecting Bitcoin Adoption as a Payment Mechanism in the Tourism Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bitcoin Tourism Blockchain technology adoption Fuzzy DEMATEL Alternative Payment Mechanism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 420
While travelers' desire to visit the world's most remote places has grown, the inefficiency of global payments indicates a significant barrier to tourism growth. As an emerging, decentralized, and borderless digital innovation, Bitcoin technology seems to have the ability to serve as a payment alternative and address such fundamental inefficiencies. On the other hand, bitcoin adoption can only happen when tourists and business owners choose to operate bitcoin simultaneously. The study has developed a novel Bitcoin Collaborative Network and Tourism Collaborative Network model to examine Bitcoin adoption factors. Then a fuzzy DEMATEL method was applied to the factors influencing the adoption domain, as identified based on an extensive literature review, in-depth interviews, and an international Delphi process. The study offered a model for the heterogeneous collaborative network of Bitcoin and Tourism (BCN and TCN), revealing that Perceived Usefulness is the most influencing criterion and the most prominent variable in Bitcoin Adoption. Bitcoin Technological Complexity, Government Regulatory, and Bitcoin Awareness are the factors that give the highest impacts. Also, Bitcoin's Technological Complexity is the most significant factor in bitcoin adoption. The findings might assist businesses in adopting a new market expansion strategy and benefiting from technological spillover, while government officials can explore new supporting legislation.
۱۵.

طراحی سیستم تصمیم یار هوشمند کارشناسی خرید ملزومات پزشکی بر پایه فنون فازی و شبکه های عصبی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: سیستم تصمیم یار هوشمند کارشناسی خرید ملزومات پزشکی شبکه پرسپترون چند لایه مجموعه های فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 189
مقدمه: زنجیره های تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی بسیار پیچیده، متنوع و پویا هستند و این پیچیدگی، انتخاب و خرید بهینه را به امری تخصصی و چالش برانگیز تبدیل نموده است. لذا این پژوهش به طراحی سیستم تصمیم یار هوشمندی جهت پشتیبانی از فرایند کارشناسی خرید ملزومات پزشکی پرداخته است. روش ها: مطالعه حاضر توسعه ای-کاربردی و با روش توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش، بر مبنای هوش مصنوعی و با مجموعه های فازی و شبکه های عصبی، نحوه تصمیم گیری کارشناسان خرید ملزومات پزشکی در نرم افزار متلب الگوسازی شد. به نحوی که با اخذ اطلاعات، امتیاز ملزومات پزشکی را پیش بینی نماید. داده های لازم، در سال 1401 از وبگاه اداره کل تجهیزات پزشکی و دانش متخصصین این حوزه استخراج شد. یافته ها: بنا بر نتایج، استفاده از شبکه عصبی پرسپترون سه لایه، با میانگین مربعات خطای 0/0011 و همبستگی کلی 0/97، می تواند تصمیم یار مناسبی در ارزیابی و انتخاب ملزومات پزشکی باشد. نتیجه گیری: استفاده از ابزاری که منجر به بهبود فرایند کارشناسی خرید ملزومات پزشکی گردد، کمک شایانی به نظام سلامت در حفظ منابع و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی می نماید. شبکه های عصبی یکی از مؤثرترین روش ها با قابلیت یادگیری و تعمیم است که می تواند به عنوان پشتیبانی هوشمند با سرعت و دقت بالا، کارشناسان حوزه خرید ملزومات پزشکی را در پردازش داده یاری رساند و منجر به تصمیم گیری و انتخاب ملزومات پزشکی بهینه گردد.
۱۶.

Identification the Components of Evaluation of Employee Performance Smart Pattern (Case Study: Bank of Industry and Mine)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Smart pattern Evaluation of Performance employee

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 126 تعداد دانلود : 318
Purpose: Evaluation of employee performance plays an effective role in organizational productivity and effectiveness. As a result, the purpose of this study was identification the components of evaluation of employee performance smart pattern. Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was specialist managers and experts evaluation of employee performance of the bank of industry and mine in 2020 year, which according to the principle of theoretical saturation number of 16 people was selected by purposeful sampling method. The research tool was a semi-structured interview, which whose validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated by the agreement coefficient method between the two coders 0.82. Finally, data were analyzed based on open, axial and selective coding methods. Findings: The findings showed that components of evaluation of employee performance smart pattern had 50 open codes in 12 axial codes and 3 selective codes. The selective codes included the factors of functional (with 4 axial codes of optimal function, quality of work, active and effective participation in meetings and planning, forearm and follow-up), job behavior (with 7 axial codes of observing administrative regulations and discipline, proper behavior and encounter with clients and colleagues, cooperation and accountability, analysis of issues and providing appropriate solutions, self-propulsion and innovation, increased job information and skills and information transfer) and ethical behavior (with 1 axial code of observing ethics and Islamic behavior). Finally, according to the identified components, the evaluation of employee performance smart pattern was painted. Conclusion: The results of this research have practical implications for the specialists and officials of the Bank of Industry and Mine, and they with the help of identified components for evaluation of employee performance smart pattern can provide the ground for improving the performance of the organization.
۱۷.

مرور نظامند ادبیات پژوهش با محوریت فناوری مالی، یادگیری ماشین و مدیریت تجربه مشتری و ارائه چارچوبی برای پژوهش های آتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری مالی مرور نظامند تئوری بنیادین یادگیری ماشین تجربه مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 204
نوآوری فناورانه حوزه صنعت مالی، زیست بوم فناوری مالی را موجب شد. با ظهور هوش مصنوعی، دنیای فناوری و مالی به هم گره خورد تا پردازش های مالی هوشمندانه تری به مدیران جهت تصمیم گیری های هوشمندانه ارائه می کند. نتایج استفاده از روش های یادگیری ماشین ثابت نبوده و پیش بینی دقیق در مورد نتایج حاصل از تجربه مشتریان برای الگوریتم های یادگیری ماشین چالش برانگیزاست. تلاش های زیادی در خصوص مدیریت تجربه مشتری انجام شده است ولی، چارچوب تلفیقی فناوری مالی در تعامل باهوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مفهوم سازی تجربه مشتری که می تواند دانش تجربه مشتری را موجب شود، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این مقاله، با بررسی 75 مقاله و جمعبندی آن در 41 مقاله پژوهشی، موضوع پژوهش حاضر را موردبررسی قرار داده است. جهت پیش بینی ارائه نظریه ،روش تحقیق، تئوری بنیادین می باشد. هدف این مقاله،پوشش شکاف مطالعاتی ازطریق ارائه یک چارچوب تلفیقی است که مسیر کلی برای انجام و مطالعه پژوهش های حوزه فناوری مالی و هوش مصنوعی، در استخراج و مدیریت دانش تجربه مشتریان را در برمی گیرد. یافته ها نشان می دهند که مطالعات انجام شده در سه محور فوق را می توان به پنج بخش اصلی نوآوری طبقه بندی کرد که شبکه های ایجاد ارزش از تجربه مشتریان را در چارچوب تلفیقی فناوری مالی، یادگیری ماشین و تجربه مشتری ارائه می کند. یافته ها، مسیر خوبی برای پرداختن به برخی محدودیت ها در پژوهش های فناوری های مالی و هوش مصنوعی برای مدیریت دانش تجربه مشتریان از طریق امکان ارائه الگو عملکرد مشتریان را فراهم می کنند.
۱۸.

شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 829
هوش مصنوعی یکی از فناوری های نو ظهور عصر حاضر است که در آن تلاش می شود هوش انسانی در سامانه ها و ماشین های مورد استفاده شبیه سازی شود. دستیابی به هوش مصنوعی نیازمند طیف گسترده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه بوده که مدیریت این فرآیند مستلزم دسترسی به دانش نوین برای تدوین و پیاده سازی راهبرد، اختصاص منابع، سازماندهی، و بکارگیری ابزارهای مناسب می باشد. هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت های فعال در فناوری هوش مصنوعی است. این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، پس از مرور منسجم مبانی نظری با 12 نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه شد و نظرات آن ها جمع آوری و در قالب نظریه داده بنیاد، مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه آن 123 کد باز، 24 زیرمولفه و 8 مولفه (مقوله) محوری بود. در بخش کمی، نظرات 85 نفر از متخصصین تحقیق و توسعه و فعالان حوزه هوش مصنوعی که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوری و پس از تحلیل آن به روش مدل معادلات ساختاری، روابط و اعتبار مولفه ها مورد تائید قرار گرفت. همچنین با نظر خبرگان مولفه های به دست آمده در قالب روش سوارا وزن دهی و اولویت بندی شدند که به ترتیب عبارتند از: مدیریت نظام مند، تامین منابع، توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده، سیاست های حمایتی، بسترها و زیرساخت ها، توسعه علم داده، عوامل سازمانی و منافع تجاری.
۱۹.

ارائه مدل پذیرش بیت کوین در صنعت گردشگری؛ بررسی عوامل تأثیر گذار بر کسب و کار اکوسیستم با رویکرد نقشه شناختی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 581
بیت کوین به عنوان یک تکنولوژی نوظهور پرداخت می تواند تأثیر بسزایی بر رشد کسب وکارهای مرتبط با اکوسیستم گردشگری داشته و وابستگی تاریخی به نظام مالی جهانی را از میان بردارد. با توجه به ماهیت ناهمگون شبکه های بیت کوین و تعدد بازیگران صنعت گردشگری، خلق شبکه همکاری مشترک تنها زمانی اتفاق می افتد که گردشگران و صاحبان کسب وکار استفاده از بیت کوین را به طور هم زمان بپذیرند. بنابراین در جستجوی پاسخ این سؤال که چه فاکتورهایی به شکست یا موفقیت کارکرد شبکه پیشنهادی منجر می شوند، مدلی از شبکه همکاری بیت کوین و گردشگری را عرضه کردیم. با استفاده از روش پریسما، مصاحبه عمیق، ایجاد پنل خبرگان بین المللی از ۶ کشور و متد نقشه شناختی فازی، عوامل مؤثر بر پذیرش این شبکه معرفی شدند. یافته ها نشان می دهند که اگرچه فاکتور سودمندی درک شده بالاترین اثرپذیری را بر دیگر عوامل دارد اما بهبود دو عامل هزینه های تراکنش ارزان و آگاهی از عملکرد بیت کوین بهترین نتیجه را در فاکتور سودمندی درک شده و درنهایت پذیرش بیت کوین می دهند. نتایج این مطالعه به ارتقا و توسعه مدل های جدید کسب وکارهای مرتبط با گردشگری یاری می رساند. شرکت های خصوصی فعال در حوزه گردشگری نیز می توانند توسط راه حل های پیشنهادی، استراتژی جدیدی برای افزایش سهم بازار و توسعه کسب وکار در دورافتاده ترین نقاط کشور در پیش گیرند. تصمیم گیران دولتی هم با اتخاذ سیاست های حمایتی، کاهش موانع کسب وکار از طریق حمایت های مالکیت فکری، توسعه زیرساخت موردنیاز و تهیه لایحه به قانون گذار می توانند به افزایش سطح درآمد و توسعه اکوسیستم گردشگری در کشور کمک شایانی نمایند.
۲۰.

ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مؤلفه های مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت نوآوری نوآوری سبز بانکداری سبز مزیت رقابتی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 131
صنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی می تواند توسعه پایدار ایجاد نموده و خود نیز از مزیت آن برخوردار گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار در این صنعت است که موجب تحولی اساسی در این صنعت چه به لحاظ ارائه خدمات و چه به لحاظ ساختار و نقش ها خواهد شد.  در این پژوهش بر اساس مؤلفه های تاثیرگذار مدل بانکداری سبز که با استفاده از روش دلفی فازی بدست آمده است، مدل بانکداری سبز ارائه و برای سنجش برازش مدل و تایید فرضیه های 5گانه پژوهش، از 6 پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (انفیس)، تحلیل های لازم بر روی داده های بدست آمده از 310 پرسشنامه توسط نمونه تصادفی از میان مدیران ارشد، میانی و کارکنان بخش نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بانکداری انتخاب شده، انجام شده است. پس از اجرای مدل، نتایج نشان داده است که افزایش مؤلفه مدیریت نوآوری موجب افزایش میزان مزیت رقابتی پایدار می شود. افزایش متغیر مدیریت نوآوری و نیز افزایش بانکداری سبز موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. همچنین افزایش قوانین و مقررات مربوط به بانکداری سبز از طریق افزایش متغیر بانکداری سبز، موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. افزایش توامان مقدار مؤلفه بانکداری سبز و میانجی دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد، مزیت رقابتی پایدار را به حداکثر رسانده و در آخر، افزایش مدیریت نوآوری و افزایش دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد موجب افزایش امتیاز رقابتی پایدار می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان