مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال هشتم زمستان 1392 شماره 26 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارایه الگویی جهت رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی به روش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی رابطه تعهد سازمانی با هوش هیجانی با رویکرد تفکر استراتژیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و نوآوری سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای برنامه توسعه خوشه های صنعتی کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر نوآوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

سنجش رضایت مشتری با استفاده از تصمیم گیری گروهی و تکنیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹