مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سال ششم بهار 1390 شماره 15 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چند حالته MRCPSP با الگوریتم زنبورهای عسل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۶ تعداد دانلود : ۹۳۵
۴.

بررسی تاثیر شرایط کاری، روابط شغلی و نگرش نسبت به ایمنی بر روی حوادث و رفتارهای غیر ایمن شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

تحلیل ریسک پیاده سازی پروژه ERP، با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شرکت فعال در صنعت خودرو)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی رابطه عوامل انسانی کارآفرینی و عمکرد ش غلی مدیران بر اساس مدل کوراتکو از نظر ویژگی های فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

کاربرد آنالیز موجک Wavelet در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۷۲۲
۹.

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های عصبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹