مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی سال ششم بهار 1390 شماره 15 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

بررسی تاثیر شرایط کاری، روابط شغلی و نگرش نسبت به ایمنی بر روی حوادث و رفتارهای غیر ایمن شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

تحلیل ریسک پیاده سازی پروژه ERP، با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شرکت فعال در صنعت خودرو)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی رابطه عوامل انسانی کارآفرینی و عمکرد ش غلی مدیران بر اساس مدل کوراتکو از نظر ویژگی های فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

کاربرد آنالیز موجک Wavelet در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۹.

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های عصبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷