مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال سیزدهم زمستان 1397 شماره 46 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

طبقه بندی ریسک های کلیدی پروژه های ساختمانی ایران با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۸
مدیریت ریسک پروژه یک جزء حیاتی از مدیریت پروژه به عنوان یک ریسک محسوب می شود که اگر به خوبی مدیریت نشود ممکن است به شکست پروژه منجر شود. در این راستا، هدف این پژوهش طبقه بندی ریسک های کلیدی پروژه های ساختمانی ایرانی توسط مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. برای این کار پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش 28 شاخص برای ارزیابی ریسک پروژه های ساختمانی شناسایی شدند. سپس پرسشنامه ای بین خبرگان موجود در صنعت ساخت وساز توزیع گردید و بر اساس 239 پرسشنامه به دست آمده مدل مفهومی ریسک پروژه های ساختمانی با روش تحلیل عاملی تأییدی برآورد شد و شاخص های ریسک پروژه در پنج گروه محیط، کیفیت، هزینه، زمان و ایمنی عامل بندی شدند. نتایج نشان دادند که اولویت ابعاد «ریسک پروژه های ساختمانی» به ترتیب «ریسک های مرتبط با زمان»؛ «ریسک های مرتبط با هزینه»؛ «ریسک های مرتبط با کیفیت»؛ «ریسک های مرتبط با محیط»؛ و «ریسک های مرتبط با ایمنی» است. نتایج پژوهش مدلی جامع برای ریسک پروژه های ساختمانی ارائه کرده است که می تواند مورداستفاده مدیران پروژه و پژوهشگران قرار گیرد.
۲.

بررسی و تحلیل اثرات شوک های قیمت نفت بر بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران (کاربرد الگوی خودرگرسیون برداریVAR)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
در طول چند دهه ی گذشته، بازارها شاهد نوسان های چشمگیر در قیمت نفت بوده اند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بی ثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کرده اند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کننده ی نفت، از این قاعده مستثنی نمی باشد و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق شوک های بازار نفت بر روی شاخص های اقتصاد کلان ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.<br /> بر این اساس، در این پژوهش، با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان، برای شاخص های رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، تورم، رشد مخارج مصرف دولتی واقعی، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفت واقعی به شوک های درآمدهای نفتی و برای دوره زمانی 94-1367 شده است. شایان ذکر است که استفاده از چنین مدلی امکان بررسی اثرات متغیر زمانی شوک های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را فراهم می کند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری غیرخطی شوک های مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مدل می باشد.
۳.

بهبود دقت پیش بینی پروژه های ساخت با استفاده از ادغام مدیریت ارزش کسب شده با روش های کمی پیش بینی در سری های زمانی (مورد مطالعاتی: پروژه های فاز ساخت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
در این پژوهش دو پروژه در فاز ساخت شرکت آذر آب برای پیش بینی هزینه های ساخت در نظر گرفته شد و هزینه های واقعی پروژه های مذکور بعد از جمع آوری اطلاعات محاسبه گردید ، سپس شش مدل رگرسیونی در چهار دوره زمانی برای هر پروژه ارائه و سپس میانگین خطای مدل ها برای هر پروژه در چهار دوره محاسبه گردید تا مدل نهایی و مورد قبول برای هر پروژه مشخص گردد. نتایج نشان داد که مدلهای 2 و 3 درصد خطای پایین و قابل قبولی را نسبت به دیگر مدل ها دارند. وجود منغیر های موثر در مدل ها و همچنین با توجه به ماهیت پروژه ها نتیجه می گیریم مدل شماره 3 با درجه اطمینان قابل قبول تری هزینه های آتی پروژه ها را پیش بینی می کند. درمجموع مدل شماره 3 را به عنوان مدل برتر برای پیش بینی هزینه های آتی پروژه های مورد بحث انتخاب خواهیم کرد. با این حال یادآور می شویم که برای هر پروژه با توجه به ماهیت آن ممکن است یک معادله خاص دیگر، پیش بینی های دقیق تری را ارائه دهد.اما به طور کلی می توان بیان داشت که مدلهای رگرسیونی برای پیش بینی هزینه های دوره های مختلف پروژه با توجه به ماهیت آن کاربردی می باشد.
۴.

بررسی و تحلیل تعامل بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین به روش مدلسازی ساختاری تفسیری صنعت نفت وگاز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و تعیین سطح بندی تعاملات بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و ساختن نگاشت روابط شبکه در صنعت نفت و گاز از دیدگاه صاحبنظران صورت پذیرفته است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر از 30 نفر از خبرگان فعال در زنجیره تامین شرکت های نفت و گاز پارس جنوبی 7 شاخص از بین 14 شاخص با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفت. سپس، پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته با روش مدلسازی ساختاری تفسیری برای بدست آمدن مدل و نیز اولویت بندی شاخص ها استفاده گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در 5 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه، اشتراک گذاری اطلاعات، نوآوری تامین کننده دربالاترین سطح یعنی سطح پنجم، مشارکت با تامین کننده و منابع استراتژیک در سطح چهارم، ارتباط با مشتریان در سطح سوم، اعتماد و اطمینان تحویل در سطح دوم و انعطاف پذیری تولید(به عنوان اثرپذیرترین عامل) در اخرین سطح طبقه بندی گردید.
۵.

شناسایی و رتبه بندی بنگاه های اقتصادی حمل و نقلی بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد با استفاده از روش مولتی مورا (مطالعه موردی: پنج شرکت حمل و نقلی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
امروزه صنعت حمل و نقل در کشور پیشرفت روز افزون داشته و در عین حال هزینه های عملیاتی زیادی را به خود اختصاص داده است. شناسایی و ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی و در نهایت بازخور و تحلیل شاخص های ارزیابی یکی از موضوعات اساسی در صنعت حمل و نقل می باشد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و روش خبرگی (دلفی) به شناسایی شاخص های تاثیر گذار در عملکرد یک بنگاه اقتصادی حمل و نقلی پرداخته و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری مولتی مورا که یکی از روش های نوین در تصمیم گیری چند معیاره می باشد و با در نظر گرفتن معیارهای تعیین شده، اولویت بندی و رتبه بندی بین شاخص های عملکردی پیشنهادی صورت می پذیرد. مقاله حاضر علاوه بر شناسایی شاخص های تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی حمل و نقلی به مطالعه موردی در خصوص پنج شرکت حمل و نقلی و رتبه بندی آن، به تشریح گام های روش مولتی مورا و نیز پرداخته شده است.
۶.

ارزیابی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز: رویکرد خبره محور ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
امروزه موفقیت سازمان ها، با دانشی که می توانند تولید و توزیع کنند، سرعت تولید این دانش و میزان انباشت و استفاده از این دانش تولیدشده، ارتباط مستقیم دارد. از طرفی دغدغه های محیط زیستی پیرامون عملیات تولیدی صنایع، سازمان ها را بر آن داشته تا از اقدامات سبز در فرآیندهای مختلف زنجیره تأمین استفاده کنند. پیاده سازی موفق مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز موجب افزایش کارایی، اثربخشی، سود و مزیت رقابتی برای سازمان هاست. ازآنجایی که پیاده سازی مدیریت دانش نیازمند وقت و هزینه زیادی می باشد، مطالعه حاضر به بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز، بر اساس تصمیم گیری فازی پرداخته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات، پنج بعد اصلی شامل صفات کارمندان، استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمان، عوامل تکنولوژیکی و عوامل مدیریتی و 25 شاخص جهت بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز تعیین گردید. با استفاده از نظرات ۱۰ خبره شرکت فراصنعت و بومی سازی، 21 شاخص موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز شناسایی و با استفاده از روش FDEMATEL وزن هریک از شاخص ها محاسبه شد. در مرحله بعد امتیاز موفقیت هر شاخص در شرکت با کمک FSAW محاسبه و درنهایت با استفاده از وزن محاسبه شده و امتیاز موفقیت شاخص ها، میزان موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز مشخص گردید. نتایج نشان دهنده این بود که شرکت فرا صنعت به میزان ۰٫۷۲ در پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز موفق می باشد.
۷.

ارائه ماتریس ترکیبی ارزیابی موجودی انبار بر اساس قابلیت ذاتی و واقعی فروش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
در این مقاله یک ماتریس ارزیابی و بهینه سازی موجودی انبار در سیستم های خدمات پس از فروش با در نظر گرفتن دو عامل ماهیت ذاتی قطعه و ماهیت واقعی ارائه شده است . تابع تقاضای قطعات در شرکتهای خدمات پس از فروش به پارامترهای مختلفی وابسته است و همواره قابل پیش بینی نیست. در شرایط واقعی کمبود قطعه وسرویس دهی نامناسب سازمان های خدمات پس از فروش سبب نارضایتی مشتریان و مراجعه آنها به رقبا خواهد شد . از سوی دیگر استفاده از روش های صرفا ریاضی در سیستم کنترل موجودی به دلیل وجود عدم قطعیت و ابهام در شرایط واقعی همواره امکان پذیر نیست . بنابراین به منظور تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به یک الگوی مناسبی است که در هر لحظه بتواند موجودی ها را رصد کرده و چارچوب مناسبی در خصوص عملکرد واقعی دراختیار قرار دهد . دراین مقاله مدل ماتریسی ارائه شده است که توانایی بررسی وضعیت پیش بینی شده با واقعی را دارد و می تواند الگوی مناسبی برای تصمیم گیری در چنین شرایطی باشد .مزیت دیگری که روش ارائه شده دارد بحث کاربردی بودن آن و قابل تعمیم به شرکتها و سازمانهای تولیدی است ،در انتها نیز مدل مربوطه در خصوص یک شرکت خدمات پس از فروش استفاده و خروجی های مدل ماتریسی مورد تحلیل قرارگرفته است.
۸.

افزایش سطح شکست ناپذیری وکاهش هزینه های زنجیره تامین برمبنای فناوری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۱
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر فناوری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی در افزایش سطح شکست ناپذیری وکاهش هزینه های زنجیره تامین صنایع تولیدی ارومیه می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش آماری استقلال خی دو به آزمون فرضیات مطرح شده و جهت بررسی نقش پیش بینی کننده متغیر مستقل شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی بر متغیر میانجی (مداخله گر) یعنی مدیریت عوامل انسانی، سازمانی و محیطی و نیز اثر آنها بر متغیر وابسته کاهش هزینه های زنجیره تامین از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج بیانگر وجود ارتباط بین بکارگیری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی و کاهش هزینه های تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان نهایی است. نتایج تحلیل مسیر و آزمون مدل برازش شده بیانگر وجود ارتباط مستقیم بین عوامل انسانی و عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی و نهایتا عوامل انسانی و بکارگیری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی است و عوامل محیطی نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم در بکارگیری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی تاثیر گذار می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹