مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال سیزدهم پاییز 1397 شماره 45 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی و ترسیم مدل عوامل بحرانی تحقق زنجیره تأمین سبز صنعت خودرو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف پژوهش حاضر «شناسایی و ترسیم مدل عوامل بحرانی تحقق زنجیره تأمین سبز صنعت خودرو» می باشد. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل موثر بر سبز شدن زنجیره تأمین شناسایی شده و سپس در فاز کمی با استفاده از پژوهش های میدانی هدف اصلی پژوهش محقق گردید. جهت شناسایی عوامل بحرانی زنجیره تأمین سبز صنعت خودرو و اهمیت هریک از عوامل، پرسشنامه ای مشتمل بر 33 سوال تنظیم و به 100 نفر از کارکنان شاغل در شرکت همگام خودرو که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، داده شد. تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل آماری و آزمون T انجام شده است. نتایج نشان داد که هر چهار مؤلفه اصلی در مدیریت زنجیره تأمین سبز 
۲.

بررسی اثرات وزنی رفتارهای شغلی بر عملکرد فردی در فرهنگ های مختلف سازمانی در بخش عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۴
از دیدگاه مدیران سازمان های دولتی، توجه به رفتارهای شغلی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد فردی کارکنان موضوعی حیاتی است و بر این اساس بسیاری از صاحب نظران مدیریت به دنبال شناسایی ساز و کار تاثیرگذاری رفتارهای شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان می باشند. هدف اصلی این تحقیق نیز شناخت تأثیر رفتارهای شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان های دولتی ایران در چهار فرهنگ مختلف می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و در انتخاب پاسخ دهندگان از روش های نمونه گیری نظری و ترتیبی استفاده شده است. پس از انتخاب محیط های پژوهش به تعداد 20 سازمان و شناخت فرهنگ این سازمان ها، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران 1329 پرسشنامه توزیع و 1178 پرسشنامه جمع آوری گردید که نشان دهنده نرخ پاسخدهی 88 است. روایی پرسشنامه های فرهنگ سازمانی، رفتارهای شغلی و عملکرد فردی به وسیله خبرگان تایید و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای یافتن وزن نسبی رفتارهای شغلی در تأثیر بر عملکرد فردی از روش اهمیت/ وزن نسبی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در فرهنگ های قدرت مدار و وظیفه مدار، رفتار وظیفه ای ثابت، در فرهنگ توفیق مدار، رفتار وظیفه ای ثابت و انطباق پذیر و در نهایت در فرهنگ حمایت مدار رفتار شهروندی بین فردی و رفتار شهروندی سازمانی دارای بیشترین اهمیت نسبی بوده و بیشترین اثر را بر عملکرد فردی دارند. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد فردی در چهار فرهنگ مختلف سازمانی ارائه گردید.
۳.

تعیین وزن بهینه بطری سرم 500 سی سی با استفاده از طرح آزمایشی k2 (مطالعه موردی در شرکت داروسازی ثامن)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
در فرآیندهای صنعتی و تولیدی، عوامل ورودی متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هرکدام ممکن است بر روی مشخصات محصول نهایی تأثیرگذار باشند. روش طراحی آزمایشها به عنوان یکی از روشهای بهبود کیفیتی نوین، با انجام طرحهای آزمایشی، مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت محصول را شناسایی و سطوح بهینه آنها را تنظیم می کند. هدف این تحقیق تعیین وزن استاندارد بطری سرم 500 سی سی با روش طرح آزمایشی k 2 به حدی که اگر ضخیم تر از آن گردد باعث افزایش مصرف ماده اولیه P.P. و زیان شرکت شده، و اگر کمتر از حد استاندارد مصرف گردد سبب دفرمه شدن بدنه و ضایع شدن محصول می گردد. چون فرآیند تولید سرم با مقداری ضایعات غیر قابل اجتناب در قسمت بالا و پایین سرم مواجه است که این ضایعات هیچ شکل خاصی نداشته، اما تغییرات پی در پی در وزن آن ها سبب می شود که کنترل مصرف به درستی صورت نگیرد لذا پس از تعیین وزن استاندارد سرم باید شرایط تنظیم دستگاه بررسی شود تا بتوان به تولید محصول با وزن استاندارد نزدیک شد و وزن ضایعات عادی تحت کنترل باشد. در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از طرح آزمایشی k 2 عوامل موثر بر وزن بطری سرم شناسایی شود. پس از تحلیل های صورت گرفته و بررسی کفایت مدل نتایج آنالیز واریانس و نمودارهای اثرات اصلی نشان داد که به ترتیب تایم سیکل، دمای هیترها، و دور اکسترودر بیشترین تأثیر مستقیم را در وزن بطری دارند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ ، می ﺗ ﻮان نوسانات وزن بطری را کاهش داد.
۴.

ارزیابی تأمین کنندگان در زنجیره ی عرضه با استفاده از تکنیک ترکیبیMOLP–AHP فازی (مورد مطالعه: گروه صنعتی آذران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۵۹
در دهه ی اخیر، نحوه ی تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیره تأمین دارد، انتخاب تأمین کننده، وظیفه ای راهبردی شناخته می شود . از این رو در این تحقیق که در شرکت شیرگاز آذران انجام گرفت، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی معیارهای مهم در انتخاب تأمین کنندگان و تعیین اهمیت هر یک از آنها از نظر کارشناسان، بهترین تأمین کننده انتخاب گردد. بنابراین، ابتدا معیارهای اصلی انتخاب تأمین کنندگان برای یک قطعه از قطعات شرکت شیرگاز آذران با نظرسنجی از کارشناسان مربوطه از طریق پرسشنامه شناسایی شد . سپس با استفاده از روش AHP فازی بر اساس روش آنالیز توسعه، امتیاز هر معیار و وزن هر تأمین کننده در ارتباط با هر معیار تعیین شد و بعد از آن، یک تابع هدف فازی برای هر معیار ایجاد شد، که هدف از آن، حداکثر کردن عملکرد تأمین کننده در ارتباط با هر معیار بود. پس از خارج کردن مدل از حالت فازی، با استفاده از روش جمع پذیری وزنی، بهترین تأمین کننده انتخاب شد.
۵.

ارزیابی و رتبه بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از سیستم های تصمیم-گیری چندمعیاره فازی ذوزنقه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۴۲۳
امروزه سازمان ها به خوبی دریافته اند که نیازبه زنجیره تامین کارا دارند، تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه ای و به هم پیوسته امروزی توان رقابت با رقبای خود را داشته باشند. ازطرفی از مهم ترین عوامل پایداری و بقا دراین محیط رقابتی، کاهش هزینه های تولید محصول است. براین اساس، انتخاب مناسب تامین کنندگان می تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه های تولید و قابلیت رقابت پذیری سازمان داشته باشد. هدف تحقیق حاضر، تعیین و بومی سازی معیارها، رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان در صنعت خودروسازی ایران می باشد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است. هم چنین جهت جمع آوری اطلاعات برای آزمون چهارچوب پیشنهادی، یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی به کار گرفته شده است. دراین پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی برای انتخاب و بومی سازی متغیرها، و سیستم استنتاج فازی برای تعیین اوزان معیارهای تصمیم گیری و از روش تاپسیس فازی برای ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان استفاده شده است. به کارگیری هم زمان این روش ها نوآوری این پژوهش در میان پیشینه مرتبط با این حوزه می باشد. پس از مرور پیشینه تحقیق، معیارها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی در شش مورد کیفیت، تحویل، مهارتهای فنی، خدمات، سرمایه گذاری و طراحی محصول دسته بندی شده، و سپس شرکت های تأمین کننده باطری توان، برنا، صبا و نیروگستران مورد ارزیابی و رتبه-بندی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که شرکت برنا باطری(52/0) بهترین تأمین کننده، و شرکت های توان، صبا و نیرو با کسب امتیازات (45/0)، (41/0)،و(31/0) به ترتیب در درجات بعدی قرار دارند. در نهایت به مدیران توصیه شده که چگونه می توانند از یافته های تحقیق حاضر بمنظور انتخاب بهترین تأمین کننده و بهبود توان رقابتی سازمان خود استفاده نمایند.
۶.

بررسی تاثیر انعطاف پذیری فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت در زمینه مدیریت زنجیره تامین (مطالعه موردی گروه هتل های هما)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
این پژوهش به منظور بررسی تاثیرانعطاف پذیری فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت در زمینه مدیریت زنجیره تامین (مطالعه موردی گروه هتل های هما) انجام گرفته است. این پژوهش توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان گروه هتل های هما به تعداد 900 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 269 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه استاندارد هان و همکاران سال 2017 است. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ با مقدار 0.90 بدست آمد. از روش های آزمون کلموگروف-اسمیرف جهت بررسی توزیع نرمال بودن داده در جامعه، آزمون T جهت سنجش سطح میزان مناسب بودن متغیرها و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول قابلیت اندازه گیری متغیرهای پژوهش توسط سؤالات پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و ارائه شد سپس بعد از آن، از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای مستقل انجام شد. جهت آزمون فرضیه های آماری از نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. آزمون فرضیه ها در این پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری تراکنش فناوری اطلاعات با ضریب مسیر 0.741 بیشترین تاثیر بر روی انعطاف پذیری عملیات فناوری اطلاعات دارد و انعطاف پذیری تراکنش فناوری اطلاعات با ضریب مسیر 0.000 هیچ تاثیری بر روی عملکرد شرکت ندارد. نتایج تحقیق نشان داد فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت در زمینه مدیریت زنجیره تامین در بین کارکنان گروه هتل های هما تاثیر دارد.<br /> کلید واژه ها: انعطاف پذیری فناوری، عملکرد شرکت، مدیریت زنجیره تامین، هتل های هما
۷.

بحران مالی و تکنیک هموارسازی سود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
بحران مالی به عنوان یک فرآیند طولانی مدت است که بر بسیاری از جنبه های مالی و عملیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد و سیستم گزارشگری مالی با بکارگیری روش های متفاوت حسابداری نقش اساسی در این فرآیند دارد. هدف این پژوهش، تحلیل بحران مالی با بکارگیری روش هموارسازی سود و درنظرگرفتن اثرات متغیرهای تئوری اثباتی حسابداری می باشد. این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع نیمه تجربی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی بوده و جزء پژوهش های توصیفی طبقه بندی می گردد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه اول تا سوم بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات و شکست عملیات با هموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندارد و به این دلیل است که شرکت ها در شرایط بحران مالی مذکور توجه بهینه به استفاده از هموارسازی سود نداشته اند. همچنین بین ورشکستگی با هموارسازی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان می دهد شرکت های مواجه با ورشکستگی از طریق هموارسازی سود، بدنبال بهبود شرایط ورشکستگی می باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹