مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی سنندج بهار 1391 شماره 19 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی مقایسه ای رابطه بین ارزش خالص دارایی ها (NAV) با قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۵۰۴
۳.

بررسی رابطه میان تغییر در شاخص های بهره وری و تغییر در متغیرهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۲
۵.

تحلیل و اولویت بندی عوامل مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) موثر بر عملکرد مالی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی با مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳ تعداد دانلود : ۶۴۷
۹.

مدل معادله همزمان بر اساس روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته برای مطالعه اثر عوامل مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری کارخانه های تولیدی استان کرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۶۳۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷