مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سنندج بهار 1391 شماره 19 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی مقایسه ای رابطه بین ارزش خالص دارایی ها (NAV) با قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
۳.

بررسی رابطه میان تغییر در شاخص های بهره وری و تغییر در متغیرهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
۵.

تحلیل و اولویت بندی عوامل مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) موثر بر عملکرد مالی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی با مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳ تعداد دانلود : ۵۸۰
۹.

مدل معادله همزمان بر اساس روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته برای مطالعه اثر عوامل مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری کارخانه های تولیدی استان کرمانشاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۵۶۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹